Sunteți pe pagina 1din 10

MANAGEMENTUL PROIECTULUI

PROIECT EDUCAŢIONAL

~nv. Tudose
Elena
~nst. Tudose
Valeriu
~nv. Panainte
Adriana
Prof. Ifrim
Violeta

I. TITLUL PROIECTULUI: STOP FUMATULUI!


1. REZUMATUL: Proiectul educaţional “Stop fumatului !” are ca scop
reducerea fumatului în rândul elevilor din Şcoala “Nicolae Tonitza”, Iaşi.
Activităţile proiectului sunt focalizate în jurul a trei direcţii principale de
acţiune:
 Informarea grupului ţintă asupra pericolului pe care-l reprezintă
fumatul (prin pliante, broşuri, filme, casete, reviste etc.);
 Implicarea elevilor fumători în campania de “popularizare” a
riscului fumatului în rândul colegilor lor;
 Reducerea cu 50% a numărului de fumători din rândul elevilor de
vârste mici.
2. MOTIVAŢIA (argumentul)
Prin aplicarea unui chestionar la un eşantion de 120 de elevi cu vârste
cuprinse între 11-15 ani din Şcoala “Nicolae Tonitza”, reiese că 23.3%
dintre elevi fumează din care activi 13.3%, ocazional 10%.
Din analiza chestionarului rezultă că:
 A crescut numărul de elevi care fumează;
 A scăzut vârsta la care a apărut tentaţia fumatului.
Aceste persoane fac parte din familii dezorganizate, părinţi plecaţi la
lucru în străinătate şi copii rămaşi singuri sau cu bunicii, familii cu un nivel
de educaţie scăzut, părinţi dezinteresaţi.
Cauzele care au generat creşterea numărului de fumători de la o vârstă
atât de mică sunt:
 din curiozitate;
 criza adolescenţei, anturajul, imitaţia;
 mass-media (cu exemple negative);
 reclame la ţigări la tot pasul;
 oferta largă a produselor.
Ţinând cont de elementele de mai sus, am propus un complex de
activităţi de combatere a fumatului în rândul elevilor din clasele VI-VIII.
Acesta este un proiect de importanţă naţională, deoarece această
problemă caracterizează tineretul de această vârstă.
3. CUVINTE CHEIE ALE IDEII DE PROIECT: Ţigară = Boală
4. SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI
SCOPUL: Diminuarea numărului de fumători din rândul elevilor de
gimnaziu din Şcoala “Nicolae Tonitza”, Iaşi
OBIECTIVE:
O1: informarea elevilor din clasele VI-VIII şi a părinţilor despre riscurile
fumatului (boli cardiovasculare, pulmonare, rezistenţa scăzută a
organismului etc.);
O2: consilierea elevilor vizaţi cu acest viciu şi implicarea lor în campania
antifumat;
O3: reducerea cu 50% a numărului de fumători în rândul elevilor vizaţi.
5. GRUPUL ŢINTĂ: Elevii fumători din clasele VI-VIII de la Şcoala
“Nicolae Tonitza”, Iaşi
 Durata proiectului: 6 luni (10 ianuarie 2006 – 15 iunie 2006);
 Beneficiarii proiectului:
* direcţi: toţi elevii fumători (activi şi pasivi)
* indirecţi: părinţii acestora, mediul înconjurător

6. CALENDARUL ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE A


ACTIVITĂŢILOR

Nr. Acţiunea (titlul) Perioada Locul


crt.
1. Riscurile fumatului – informarea elevilor 10-01-06 Şc. „N.
asupra consecinţelor fumatului Tonitza”
2. Strategii de luptă împotriva fumatului 05-02-06 Şc. „N.
Tonitza”
3. Implicarea elevilor fumători în campania 01-03-06 Şc.”G.
antifumat Sturza”
Perieni
4. Cunoaşterea legii antifumat 25-03-06 Şc. „N.
Tonitza”
5. Prezentarea câtorva scenete satirice antifumat 06-04-06 Şc. „N.
Expoziţii de desene Tonitza”
6. Comunicări tematice 31-05-06 Şc. „N.
Tonitza”
7. Miting împotriva fumatului 15-06-06 Cartier
10-01 – Şc. „N.
8. Clasa fără fumat (concurs) 15-06-06 Tonitza”
Şc. „G.
Sturza”
Perieni

7. ECHIPA DE PROIECT:
• Coordonator: inst. Tudose Elena, `nv. Panainte
Adriana
• Colaboratori: inst. Tudose Valeriu, prof. biologie,Ifrim
Violeta, asistent medical
8. DESFĂŞURAREA PROPRIU-ZISĂ (Anexa 1)
9. REZULTATE AŞTEPTATE ÎN URMA DERULĂRII
PROIECTULUI
 Cantitative
* reducerea cu 50% a numărului de fumători în
rândul elevilor de 10-15 ani care fumează
ocazional sau care sunt fumători înrăiţi;
* număr de desene selectate pentru expoziţie: 25;
* număr de comunicări tematice: 30.
* participanţi la miting: 90 elevi
 Calitative:
* diminuarea fumatului în rândul elevilor claselor
VI – VIII;
* îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
* îmbunătăţirea sănătăţii elevilor fumători;
* creşterea randamentului şcolar.
10. IMPACTUL PROIECTULUI
75% dintre elevii aparţinând grupului ţintă sunt convinşi
de efectele nocive ale fumatului.
11. MODALITĂŢI DE MEDIATIZARE
• expoziţii
• afişe
• jurnale de activitate
• statistici
12. EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
a) instrumente:
- chestionare
- jurnal
- statistici
- interviuri
b) indicatori de performanţă:
- grad de informare al elevilor: 85%
- grad de asimilare a informaţiilor: 80%
- număr participanţi:
* concurs (5 clase Şc. Tonitza şi Şc. „Grigore
Sturza”, Perieni, com. Probota, jud. Ia[i)
* miting – 90 elevi
- număr lucrări selectate:
* sesiuni de comunicări – 50 elevi
* expoziţii de desene – 40 elevi
c) standarde de performanţă:
- cunoaşterea riscurilor tutunului asupra sănătăţii
(cancer, afecţiuni ale aparatului respirator,
afecţiuni cardiace, astm bronşic);
- identificarea riscurilor fumatului pasiv;
- exprimarea unor opinii antifumat;
- implicarea lor în campania antifumat;
- renunţarea lor la fumat.
13. MONITORIZARE ŞI EVALUARE:
• statistici cu numărul participanţilor la fiecare
activitate;
• jurnalul claselor angajate în concursul “Clasa fără
fumat”;
• chestionare şi interviuri adresate persoanelor
implicate;
• observaţii de la cadrele didactice din afara
proiectului care predau la clasele din care fac parte
beneficiarii proiectului;
• trecerea în revistă a rezultatelor concursului –
premierea câştigătorilor.
În final, coordonatorul va prezenta raportul de evaluare
finală în care se va arăta că în urma activităţilor desfăşurate
s-a redus cu 50% numărul de fumători în rândul elevilor de
clasele VI – VIII.
Li s-a recomandat şi celorlalţi fumători să mai mediteze
asupra efectelor nocive produse de acest drog.
Anexa 1
Ob. Activităţi / descriere Responsabil Perioada de Resurse necesare Rezultate Modalităţi
Proiect desfăşurare informaţionale tehnice financiare aşteptate de evaluare
O1 ∙ Riscurile tutunului – profesor 10 I 2006 pliante, televizor 200.000 asimilare a chestionar
informarea elevilor asupra biologie broşuri, filme / video lei 80% din
riscurilor tutunului medicul şcolii casete, reviste, informaţii
afişe
O2 ∙ Implicarea elevilor iniţiator 1 III 2006 înregistrări casetofon gradul de chestionare
fumători în campania de proiect video, televizor informare al interviuri
informare asupra medicul şcolii înregistrări elevilor:
riscurilor şi consecinţelor audio 85%
tabagismului în rândul
elevilor din Şc.”Grigore
Sturza”,Perieni
∙ Expoziţie de desene pe profesor 6 IV 2006 folii cu retroproiector selectarea a jurnal
tema: Tutunul UCIDE! desen statistici 25 lucrări
(colab.)
∙ Adolescenţa renunţă iniţiator 31 V 2006 video prezentarea chestionar
acum la fumat – proiect proiector a 30
comunicări tematice specialişti comunicări
dedicate Zilei Mondiale antifumat tematice
Fără Tutun
∙ Cunoaşterea legii profesor 25 VII 2006 epigrame video angajarea chestionar
antifumat – limba română scenete proiector unui număr
compartimente pentru poliţist de acrostihuri de 25 elevi
fumători proximitate în
∙ Prezentarea câtorva prezentare
scenete satirice antifumat
O3 ∙ Miting împotriva iniţiator 15 VI 2006 afişe 100.000 90 elevi holistică
fumatului proiect lei participanţi
(colab.)
∙ Clasa fără fumat iniţiator 1 I – 17 VI jurnalul clasei 5 clase
(concurs) proiect 2006 angajate