Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 POLOVRAGI

Proiect educațional

Director,
prof. dr. Georgescu Aurelian

Coordonator : prof. Tomescu Sofica

1. Titlul: „5 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI”


2. Durata: 5 - 9 iunie 2019
3. Argument:
Este momentul ca noi, cadrele didactice, să acţionăm în vederea formării
unor atitudini şi aptitudini necesare înţelegerii relaţiilor care există între om şi
natură, să îi educăm pe copii în vederea înţelegerii, apărării, îmbunătăţirii
mediului înconjurător creând astfel condiţii mai bune de viaţă într-un mediu
curat, propice vieţii. Proiectul îşi propune să antreneze elevii în diverse acţiuni:
drumeţii în pădurile din împrejurimile localităţii, ecologizarea albiei
pârâului/râului din zonă, întreţinerea spaţiilor verzi din jurul şcolii, plantarea
de copaci şi flori, îngrijirea acestora. De asemenea, se urmăreşte educarea
relaţiilor umane din cadrul comunităţii în care trăiesc, formarea şi dezvoltarea
conştiinţei ecologice. Proiectul valorifică şi potenţialul de creativitate al copiilor
prin organizarea unor activităţi artistice şi plastice ce vizează exprimarea liberă
a elevilor, dă frâu liber imaginaţiei prin culori.
Prin acest proiect urmărim cultivarea interesului faţă de menţinerea unui
mediu natural sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ocrotire a
mediului înconjurător, înţelegerea necesităţii conservării şi utilizării raţionale a
resurselor de mediu pentru a trăi într-o lume mai bună şi mai sănătoasă.
4. Scopul: Însuşirea de cunoştinţe, formarea de abilităţi şi comportamente necesare pentru
menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului, astfel încât să prevină problemele de mediu în
viitor.
5. Obiective:
 Identificarea calităţilor mediului înconjurător necesare unei vieţi
sănătoase;
 Cunoaşterea unui ansamblu structurat de informaţii despre mediul
înconjurător ca sistem, despre funcţionalitatea lui şi interacţiunea
oamenilor cu mediul lor de viaţă;
 Dezvoltarea sensibilităţii faţă de mediul înconjurător şi problemele lui;
formarea atitudinii de respect faţă de mediu: starea de sănătate a
fiecăruia (fizică şi mentală) este în strânsă legătură cu caracteristicile
mediului în care trăieşte;
 Implicarea elevilor în acţiuni de protecţia mediului;
 Aplicarea principiilor drepturilor omului în acţiuni de protecţie a
mediului.
6. Public ţintă: elevii claselor I – VIII, comunitatea locală.
7. Parteneri: învăţătorii, diriginţii, părinţii elevilor şi comunitatea locală.
8. Metode: conversaţia euristică; problematizarea; chestionarul; metoda exemplului personal;
activitatea practică prin care vom arăta că fiecare gest este important, pentru că poate fi urmat,
chiar dacă iniţial este singular în încercarea de a proteja mediul înconjurător.
9. Resurse: afişul publicitar; prezentarea unor situaţii limită cu ajutorul calculatorului folosind
programul Power Point; saci de plastic şi mănuşi de unică folosinţă; fotografii, vederi cu plante
şi animale ameninţate cu dispariţia, coli albe, creioane colorate.
10.Modalităţi de desfăşurare (Activităţi):
 ”Un mediu sănătos, o viață sănătoasă!” – concurs ce cuprinde două secțiuni:
- Secțiunea I – creații artistice;
- Secțiunea a II-a - creații literare;
În prima zi va avea loc concursul local ”Un mediu sănătos, o viață sănătoasă!”,
activitate propusă în cadrul Proiectului educaţional în parteneriat cu acelaşi nume.
Tema concursului are în vedere aspectele legate de poluarea mediului, a planetei,
dar şi tot ceea ce ne înconjoară în mediul natural în care trăim. Lucrările pot
cuprinde mesaje negative, dar şi mesaje pozitive.
Data: 5 iunie 2019
Responsabili: prof. Tomescu Sofica
prof. Lăcătușu Izabela
prof. Păunescu Oana
 ”Omul și mediul înconjurător” – prezentare Power Point realizată de elevi din
clasa VIII-a;
Data: 5 iunie 2019
Locul desfăşurării: Activitatea se desfăşoară în sălile de clasă ale unității școlare
Responsabil: prof. Jenoiu Ioana
Descrierea activităţii:
            Copiii vor viziona materiale Power Point ce prezintă diferite medii de viaţă
(inclusiv descrierea mediului de viaţă local), factorii de mediu şi efectele acestora
asupra plantelor, animalelor şi asupra omului.
 ”Colțul verde din curtea școlii” – acțiuni de întreținere a spațiilor verzi din
curtea școlii;
Data: 5 – 8 iunie 2019
Responsabil: prof. Diaconescu Adriana
Descrierea activității: Alături de doamna profesoară Diaconescu Adriana, elevii vor
planta flori în spațiile special amenajate din curtea școlii, vor îngriji pomii fructiferi plantați cu un an
înainte.
 ”Cât de bine ne cunoaștem natura?” – concurs ce conține itemi cu alegere
multiplă;
Data: 5 iunie 2019
Responsabil: prof. Pătroescu Dorin
 Drumeție pe Cheile Oltețului – acțiune de ecologizare a zonei.
Data: 9 iunie 2019.
Responsabili: prof. Tomescu Sofica
Prof. Diaconescu Adriana
Locul desfăşurării: Activitatea se va realiza în aer liber, în împrejurimile localităţii
de domiciliu.
Descrierea activității
Copiii vor merge în drumeţie în împrejurimile localităţii, în pădurea şi pe dealurile
din apropiere, pe Cheile Oltețului, vor observa fauna şi flora existentă. Vor realiza
fotografii ale zonei, vor identifica aspecte pozitive sau negative  în ceea ce priveşte
relaţia omului cu natura pentru a realiza un plan de combatere sau de reducere a
efectelor negative
„Evaluare (Feed - back):
 Expoziţie foto (realizată în urma drumeţiei);
 Portofoliul cu creațiile literare ale elevilor;
 Expoziție cu creațiile artistice ale elevilor;
 Realizarea unui pliant.
11.Mediatizare: realizarea de fotografii la acţiunea desfăşurată; expunerea unor imagini de la
activitate la panoul „Din activitatea şcolii”; publicarea unor imagini de la activitate în rubrica
„Ştiri din şcoală” în revista şcolii „Ecouri …” și în revista locală „Polovragii”; publicarea în
revista școlii și în revista locală a celor mai bune creații literare.
12.Realizări aşteptate:
Utilizând mijloacele educative şi de învăţare cât mai diverse, plăcute şi acceptate
de către copii, vom reuşi să formăm la copii aptitudinile şi atitudinile necesare
pentru a înţelege relaţiile care există între oameni şi mediul înconjurător, având drept
scop îmbunătăţirea calităţii mediului, vor înţelege influenţa mediului înconjurător
asupra organismului uman.
În urma activiţăţilor se urmăreşte: igienizarea zonei de reşedinţă; plantarea de
puieţi; realizarea unor desene, afişe, postere cu mesaje ecologice; conştientizarea
populaţiei asupra riscului pe care îl presupune poluarea mediului, defrişarea
pădurilor.
13. Sustenabilitatea proiectului:
Ne propunem să urmărim impactul pe care l-au avut demersurile iniţiate în acest proiect asupra
copiilor şi comunităţii şi să continuăm campaniile de igienizare, de protejare a mediului înconjurător
prin diverse mijloace: pliante, pancarte, afişe, continuarea colectării selective a deşeurilor în
colaborare cu Societatea care ridică gunoiul menejer în localitatea noastră.

5 IUNIE – ZIUA MONDIALĂ A MEDIULUI

CONCURS: Cine ştie … câştigă !

Alegeţi varianta corectă (o singură variantă este corectă)!


1. Vieţuitoare supranumită „fântâna deşertului”:
A. cămila; B. cactusul; C. ciulinul; D. lichenii.
2. Cum se numeşte învelişul viu al pământului?
A. litosfera; B. hidrosfera; C. biosfera; D. atmosfera.

3. Mamifer dispărut din fauna ţării noastre:


A. bourul; B. vulturul; C. ghimbirul; D. delfinul.

4. Floarea de colţ trăieşte:


A. în pădure; B. în zone colinare; C. pe stânci muntoase; D. în grădini, prin parcuri.

5. O cale importantă ca resursele naturale să nu fie risipite este:


A. defrişarea; B. reciclarea; C. desecarea; D. supraexploatarea.

6. Unul dintre următoarele animale este ameninţat cu dispariţia:


A. jderul; B. vulpea; C. broasca râioasă; D. capra neagră.

7. Pentru protejarea plantelor/animalelor pe cale de dispariţie s-au creat:


A. parcuri; B. ferme zootehnice; C. rezervaţii naturale; D. grădini botanice.

8. Măcinarea solului şi transferul particulelor sale în alte locuri se numeşte:


A. deşertificare; B. eroziune; C. poluare; D. epurare.

9. Plante care indică gradul de poluare dintr-o regiune:


A. muşchii; B. lichenii; C. ferigile; D. gimnospermele.

10. Deşeuri nedegradabile sunt:


A. resturile vegetale; B. hârtia; C. pungile din plastic; D. gunoiul de grajd.