Sunteți pe pagina 1din 7

REGULAMENT DE ORGANIZARE A CONCURSULUI

“Comorile tradiţionale în suflet de copil”

CONDIŢII DE REALIZARE A LUCRĂRILOR ELEVILOR

Preşcolarii şi elevii claselor primare, însoţiţi de un cadru didactic sau părinte vor fi
prezenţi în ziua concursului (vineri, 3 aprilie 2020, ora 13) la Şcoala Gimnazială „Veronica
Micle”, Şoseaua Bucium, nr 72 pentru a realiza o lucrare individuală pe tema concursului din
materiale proprii.
Elevii de gimnaziu, însoţiţi de profesorii coordonatori vor realiza un power point, 10 slide-
uri în care să ilustreze participarea copiilor la activităţile desfăşurate cu ocazia evenimentelor
care le-a marcat existenţa (Naşterea Domnului, Anul Nou, Tradiţii de primăvară, Paşte, etc.)
Detalii organizatorice
CONDIŢII DE ÎNSCRIERE:
1. Înscrierea participanţilor se va face, în perioada 1-31 martie 2020, pe baza fișei de
înscriere, completată şi trimisa pe adresa de e-mail:
- comorile2020@yahoo.com
Elevii participanţi vor fi înscrişi de profesorii coordonatori.
E-mailul va conţine:
 Fişa de înscriere completată în format electronic de cadrul didactic
îndrumător, listată, semnată, apoi scanată (vezi Anexa 1-secţiunea I-
preşcolari/elevii claselor primare, Anexa 2-secţiunea II-elevi gimnaziu)
 Acordul de parteneriat
Cadrele didactice (secţiune directă)-referate sau proiecte tematice/educaţionale
E-mailul va conţine:
 Fişa de înscriere completată în format electronic de cadrul didactic
listată, semnată, apoi scanată (vezi Anexa 3)
 Un fişier denumit cu titlul lucrării şi numele autorului/autorilor (maxim
2) ce cuprinde materialul realizat.
CONDIŢII DE REDACTARE A LUCRĂRILOR CADRELOR DIDACTICE:
Fiecare lucrare va avea un număr minim de 3 pagini şi un număr maxim de 5 pagini.
Redactarea lucrării se va face în format A4, 2 cm sus, 2 cm jos, 2 cm dreapta şi 2,5 cm stânga,
text alineat „justify”, la un rând, font Times New Roman – obligatoriu cu diacritice (lucrările
fără diacritice nu sunt acceptate). TITLUL va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14,
Bold), centrat. La două rânduri de titlu, centrat, se va scrie autorul lucrării (Times New Roman,
12), iar la două rânduri de numele autorului se va începe scrierea textului (Times New Roman,
12). Fotografiile, desenele, hărţile, tabelele vor fi însoţite de precizarea autorului într-o paranteză
situată după titlul materialului grafic sau al tabelului.
Bibliografia se va nota cu font 10, la sfârşitul lucrării, în următoarea ordine: nume şi
prenume autor, titlul lucrării, editura, localitatea şi anul.
Referatele vor cuprinde o succintă parte teoretică (maxim 25% din lucrare) şi
obligatoriu exemple practice din activitatea desfăşurată, concluzii ale unor aplicaţii informatice.
ATENŢIE! Vor fi apreciate aplicaţiile, nu teoretizările, originalitatea şi noutatea
exemplelor.
Acordul de parteneriat se va completa în format electronic, se va lista, semna şi trimite
odată cu înscrierea la proiect. Şcoala Gimnazială “Veronica Micle”va înregistra parteneriatele
primite până la data de 3 aprilie 2020. Documentul original va fi adus în dublul exemplar,
semnat şi înregistrat de şcoala parteneră în ziua concursului 3 aprilie 2020.
ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR -1-31 MARTIE 2019
PROGRAM DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR:-3 APRILIE 2020
13.00-13.30 - Înregistrarea participanţilor şi a acordurilor de parteneriat
13.30- 14.30 - Susţinerea probelor pe secţiuni
14.30-15.00 - Pauză
15.00- 16.00 - Simpozionul cadrelor didactice
16.00- 16.30 - Concluziile proiectului

APARIŢIA UNEI PUBLICAŢII-cu materialele cadrelor didactice, imagini cu lucrările


copiilor, fotografii din activităţile proiectului, impresii ale organizatorilor şi participanţilor.

Concurenţii se vor prezenta pe 3 aprilie 2020 la sediul Școlii Gimnaziale “Veronica


Micle”, Şoseaua Bucium, nr. 72, între orele 13.30 şi 14.00, însoţiţi de cel puţin un profesor
coordonator.
Profesorii coordonatori pot fi supraveghetori la concurs şi primesc adeverinţe.

CONDIŢII DE PREMIERE:
 Ierarhia concurenţilor se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, pe
secţiuni şi categorii de vârstă .
 În funcţie de punctajele obţinute se acordă premiile I, II şi III, urmate de menţiuni.
Numărul premiilor acordate va fi de 30% din numărul total de participanţi (proporţional premiul
I, premiul II, premiul III, mențiuni).
 Toţi participanţii vor primi diplome de participare, în ziua concursului.
 Festivitatea de premiere și înmânarea diplomelor se va face în Sala de festivităţi a
Centrului de Servicii Sociale Bucium Iaşi pe data de 15 mai 2020, la ora 14:00.
 Fondurile necesare derulării concursului vor fi asigurate din surse proprii și din
sponsorizări.

ANEXA 1 – preşcolari/elevi

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
din cadrul proiectului judeţean

„Comorile tradiţionale în suflet de copil”

Ediţia a III-a

3 aprilie 2020

Participare DIRECTĂ

Unitatea şcolară:...............................................................................................
Adresa unităţii şcolare:....................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic participant: .........................................
Specialitatea:....................................................................................................
Adresa cadrului didactic:................................................................................
E-mail cadrului didactic:....................................................................................
Telefon:.............................................................................................................
Elevi participanţi:

Nr.crt Numele şi prenumele Grupa/clasa Secţiunea


. preşcolar/elev

ANEXA 2 – elevi de gimnaziu

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
din cadrul proiectului judeţean

„Comorile tradiţionale în suflet de copil”

Ediţia a III-a

3 aprilie 2020

Participare DIRECTĂ (elevi şi profesori)

Unitatea şcolară:

Numele şi prenumele elevului/elevilor:

Clasa:

Profesorul îndrumător:

Specialitatea:

Telefon:

E-mail:

Titlul lucrării:

Categoria:

Data:

ANEXA 3

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
SIMPOZION CADRE DIDACTICE
3 aprilie 2020
Unitatea şcolară....................................................................................................................
Numele şi prenumele cadrului didactic: .......................................................................................
Specialitatea:.............................................................................................................................
Telefon:..................................................................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................
Titlul lucrării:...........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Secţiunea: .........................

Școala Gimnazială “Veronica Micle”, Iaşi Şcoala ………………………………......


Şoseaua Bucium, nr. 72 ..................................................................
tel.: 0232/237003 tel.: ………………………………………
email: veronica_micle_2@yahoo.com email : …………………………………..
Nr…… /…......................................... Nr. …… / ………………………………

Art. 1 Prezentul ACORD DE PARTENERIAT se încheie astăzi, ………………………, între

1. Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi, cu sediul în Şoseaua Bucium, nr. 72, Iaşi,
reprezentată de director, prof. Gavriluţ Gabriel, respectiv prof. înv. primar Cecilia Elena Zmău
şi prof. înv. preşcolar Daniela Ioana Chelea - coordonatori ai proiectului judeţean Comorile
tradiţionale în suflet de copil aprobat în C.A.E.J. 2020, pag. 7, poziţia 63 şi
2. Şcoala ............................................................, cu sediul în ....................................................,
judeţul Iaşi, reprezentată de director, prof. .................................., respectiv
prof. ........................................................................................, în calitate de partener al proiectului
judeţean Comorile tradiţionale în suflet de copil .

Art. 2 Scopul acordului:

 colaborarea între parteneri în vederea organizării şi desfăşurării în instituţia aplicant a


Proiectului judeţean Comorile tradiţionale în suflet de copil, ediţia a III-a - concurs ,
desfăşurat, 3 aprilie 2020, respectiv simpozion, prin aplicarea potenţialului creativ al cadrelor
didactice
Art. 3 Durata parteneriatului

Prezentul acord de parteneriat se încheie pe perioada 1.10.2019-31.05.2020

Art. 4 Obligaţiile părţilor

Şcoala Gimnazială „Veronica Micle” Iaşi are următoarele obligaţii în calitate de aplicant:

 să respecte întocmai regulamentul proiectului;


 să asigure spaţiul şi cadrul organizatoric pentru corectitudinea şi desfăşurarea proiectului;
 să trimită tuturor participanţilor diplomele obţinute;
 să mediatizeze rezultatele obţinute prin publicarea pe site-ul şcolii.

Şcoala ..................................................................................................., se obligă:

 să desemneze un coordonator care să asigure desfăşurarea proiectului;


 să popularizeze proiectul în rândul cadrelor didactice;
 să participe direct la secţiunile concursului, conform regulamentului
 să expedieze şcolii organizatoare toate materialele prevăzute prin regulament în termenele
menţionate.
Art. 5 Încetarea acordului

Prezentul acord încetează la 31 mai 2020.


Art. 6 Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului pentru ca acesta să se
deruleze conform regulamentului.

Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare
parte.

Școala Gimnazială “Veronica Micle” Iaşi Şcoala …………………………………

Director,

Prof. Gavriluţ Gabriel

S-ar putea să vă placă și