Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DE LECTIE

Profesor:
Data:
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Religie
Subiectul lecţiei: Călătorind cu Dumnezeu - pelerinajul la biserici şi mânăstiri
Tipul lecţiei: comunicare-însuşire de noi cunoştinţe
Durata: 50 min
Scopul lecţiei: dobândirea unor cunoştinţe legate de pelerinaj; educarea elevilor în spiritul respectării şi aprecierii valorilor
culturale
Compentenţe:
La sfârşitul lecţiei, toti elevii vor fi capabili:
C1- să definească pelerinajul;
C2- să conştientizeze faptul că prin pelerinaj devenim misionari;
C3- să cunoască principalele motive ale pelerinajului ;
C4- să descrie o biserică/mănăstire pe care au vizitat-o;
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: explicaţia, jocul didactic, conversaţia, argumentarea, observarea dirijată, exerciţiul.
2. Mijloace de învăţământ: imagini cu pictura din biserică, fişe de lucru.
3.Forme de organizare a activităţii elevilor: activitate frontală, activitate individuală.

.Bibliografice: 1. Şebu, Pr.Prof.Univ.Dr. Sebastian, Metodica Predării Religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba-Iulia, 2001;
2. http://www.nicepps.ro/prezentare-powerpoint;
3. http://www.crestinortodox.ro/sfaturi-duhovnicesti/pelerinajul-intelesul-folosul-pelerinajului-68447.html

1
Scenariul didactic

Nr. Etapele Com Timp Conţinutul instructiv-educativ Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt lecţiei p (min) şi de organizare
procedee învăţămân
t
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Momentul 1’ -Salutul Exerciţiu Icoana din Activitate Obs.Com
organizatori -Rugăciunea l de sala de frontală p
c -Notarea absenţelor rugăciun clasă
-Pregătire pentru începerea orei e
2. Verificarea 8’ -Pentru verificarea cunoştinţelor însuşite Explicaţi Activitate Aprecieri
cunoştinţelo în lecţia anterioară se adresează elevilor a frontală verbale
r însuşite următoarele întrebări:
- Ce este cântarea bisericească?
- …o formă de rugăciune.
- Cântările bisericeşti se clasică ?
- în cântări de origine biblică şi de
origine nescripturistică?
- Cine poate sa dea exemple? Se
nominalizează un elev.
- de origine biblică avem – psalmii
iar de origine nescripturistică- imnele.

2
- Cartea care cuprinde psalmii poartă
numele de …?
- Psaltire.
- Creatorii versurilor imnelor bisericeşti se
numesc?
- … imnofrafi.
- Iar creatorii liniei melodice ale imnelor
creştine sunt?
- melozii.
- Care este scopul acestor imne bisericeşti?
-…apropierea omului de Dumnezeu
şi al lui Dumnezeu de om.

3. Pregătirea 2’ Se descoperă cuvântul scris pe foaia de Explicaţi Jocul Activitate Aprecieri


elevilor flip-chart prin jocul didactic. a didactic frontală verbale
pentru
receptarea P E L E R I N A J
noilor
cunoştinţe

4. Anunţarea 1’ - Se anunţa şi se scrie pe tabla data şi titlul Explicaţi Activitate


titlului şi a lecţiei :Călătorind cu Dumnezeu - a frontală
obiectivelor Pelerinajul la biserici şi mânăstiri.
lecţiei - Se precizează competenţele
- Elevii notează titlul şi data în caiete

3
5. Comunicare 20’ - Profesorul adresează elevilor următoarea Explicaţi Activitate
a/ întrebare : a frontală
însuşirea - Cine poate definii cu propriile sale
noilor cuvinte pelerinajul?
cunoştinţe - Doi, trei elevii răspund.
În fucţie de răspunsurile elevilor se
defineşte pelerinajul.
Definiţia Pelerinaj - Călătorie pe care
credincioşii o fac într-un loc considerat
sfânt. Călătorie făcută într-un loc renumit
(din punct de vedere religios, istoric sau Caiet de
cultural). religie
- Elevii notează definiţia în caiete
- Profesorul face următoarea precizare:
Pelerinajul religios este o constantă a
umanităţii. El are motivaţii multiple şi
semnificaţii spirituale profunde, când este
trăit intens şi înţeles corect.
- Am aflat ce este pelerinajul, dar cine sunt
pelerinii?
- Elevii vor răspunde...............

Precizare:
- Pelerinii sunt acele persoane care
doresc să viziteze şi să venereze locurile
sfinte biblice, mormintele martirilor,
moaştele sfinţilor, icoane făcătoare de
minuni sau locuri unde trăiesc mari Laptop Activitate Aprecieri
duhovnici renumţi. Explicaţi video- frontală verbale
a proiectoru

4
-Acum vom viziona cu ajutorul video- l
proiectirului câteva mânăstiri din România
dar şi din Sfântul Munte. Se prezintă în
format power point, următoarele
mânăstiri: Mânăstirea Bârsana, Activitate Aprecieri
Mânăstirea Prislop şi Mânăstiri din frontală verbale
Sfântul Munte Athos Conversa
ţia
- Iată, azi şi noi am făcut un pelerinaj
religios la diferite mânăstiri. În urma
acestui pelerinaj fiecare dintre am strâns în
imimă...?
- elevii vor răspunde: bucurie, pace,
lumină
- Şi întorcându-vă acasă veţi posti celor
apropiaţi ceea ce aţi văzut şi simţit la ora
de religie, nu-i aşa?
- Da
- Aşadar azi povestind celor dragi veţi fi
nişte .....?
- misionari Activitate
- Exact frontală
- Preciare: Explicaţi
a
- Astfel, pelerinii purtători şi martori ai
Duhului lui Hristos în lume, devin,
misionari fără să fi pretins acest fapt.
Pelerinii duc cu ei acasă ce-au primit din
întâlnirea cu locurile sfinte, cu sfinţii pe
care îi venerează.. Rugăciunile pentru

5
bolnavi (Sf. Maslu), sfinţirea apei,
mărturisirea păcatelor şi reconcilierea,
rugăciunile şi privegherile de noapte,
cântările şi rugăciunile în grup pe drum
spre locurile sfinte şi spre casă, cărţile şi
icoanele, obiectele religioase - suvenire,
procesiunile şi ceremoniile liturgice în aer
liber - toate acestea fac din pelerinaj o
lucrare misionară în care adevărul
credinţei se armonizează cu frumuseţea
celebrării pentru a exprima taina iubirii lui
Dumnezeu pentru oameni şi a iubirii
oamenilor faţă de Dumnezeu.

- Elevii ascultă explicaţiile

- În locurile de pelerinaj oare vin doar


oameni cu o anumită pregătire, doar
oameni care fac parte dintr-o anumită
clasă socială?
- …nu

- Aşa este este , în locurile de pelerinaj vin


oameni din regiuni diferite, motivaţiile şi
dorinţele lor sunt diferite. Vârstele, starea
socială, gradul de cultura, intensitatea
credinţei, sensibilitatea spirituală - toate
sunt diferite. Această diversitate adunată
laolaltă se vede mai ales la pelerinajele
legate de hramurile locurilor sfinte sau

6
sărbătorile sfinţilor, unde oamenii,
cunoscuţi şi necunoscuţi se roagă
împreună şi sunt într-o comuniune.

10.03.2011

6. Fixarea şi 10’ -Profesorul adresează următoarele Conversa Activitate Aprecieri


sistemati- întrebări ţia Frontală verbale
zarea C1 - Ce este pelerinajul
cunoştinţelor -……….
- Unde merg oamenii de obicei în
pelerinj?
-…………
- Cu ce scop fac oamenii acest pelerinaj
religios?
- de a se ruga, a se apropia de
Dumnezeu
- Cu ce se întorc pelerinii acasă ?
.- ...cu sufletul curat, cu icoane,
C2 dar şi cu cuvântul lui Dumnezeu
- Ce putem spune despre pelerinii, ce fel Exerciţiu Activitate Aprecieri
de slujire îndeplinesc? l frontală verbale
C3 - Se fac misionari
- Care sunt principalele motive ale

7
pelerinajului?
- Atingerea moaştelor prin care se
arată puterea Sfinţitoare a lui Dumnezeu
- Intensifică rugăciunea şi a viaţa
spirituale în general
- Act de mulţmire adusă lui
Dumnezeu pentru ajutorul primit
- Act de pocăinţă urmat de
spovedanie
- De a primii ajutorul lui
Dumnezeu, vindecarea de boli trupeşti,
psihice, etc.
- Elevii vor răspunde(în cazul în care nu
se descurcă, vor fi dirijaţi de către
profesor cu întrebări ajutătoare)
7. Asocierea, C4 6’ „-Redactează un text în care să descrii Exerciţiu Aprecieri
generalizarea biserica/mânăstirea pe care ai vizitat-o l Activitate verbale
aplicarea în calitate de pelerin.” individual
ă

8. Aprecierea 1’ Se fac aprecieri generale, privind Argume Catalogul Activitate


activităţii implicarea elevilor în predarea noilor ntarea prof frontală
elevilor cunoştinţe. şi
Se notează elevii care au participat la individua
lecţie lă
9. Precizarea 2’ Se anunţă şi se explică tema pentru Explicaţi Caietul Activitate
şi explicarea acasă: „Prietena/ul tău/a de altă religie a elevului frontală
temei pentru te-a rugat sa-i scrii o scrisoare în care sa
acasă îi vorbeşti despre pelerinajul religios.
În redactarea scrisorii te vei folosi şi de

8
cunoştinţele dobândite în clasa a VIII-a.

10 Incheierea 1’ - Rugăciunea Exerciţi Icoana Activitate Obs.


activităţii - Salutul ul de din sala frontală comp
rugăciu de clasă
ne