Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Director,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI GR. VLADEANU”


PROFESOR-NECULOIU GEORGIANA
ANUALĂ

Nr. Domenii de conținut Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice
1. Cânt vocal și instrumental 1.1; 1.2 Respirație, emisie vocală, dicție, controlul intonației, 2 1, 15, 34
frazare
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării,
închideri, diferențe dinamice, diferențe agogice)
Elemente de tehnică instrumentală – emisie,
intonație, diferențieri timbrale și dinamice
2. Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 2.3 Sunetul (ca fenomen fizic, fiziologic, muzical; 14 2, 3, 4, 5, 6, 7,
proprietățile sunetului) 8, 9, 24, 25, 27,
Stabilitatea intervalelor 28, 29, 30, 33
Alterațiile accidentale
Cromatisme în tonalitate
Operarea cu elemente de construcție a discursului
muzical (repetiția, secvența, contrastul, variația)
Elemente de forme muzicale și istoria muzicii -
evoluții ale unor genuri muzicale – Rapsodia, Opera
(ca gen)
3. Aspecte culturale 3.1; 3.2 Repertoriul ocazional și neocazional în folclor 17 10, 11, 12, 13,
eteronomice și Elemente sincretice în genul operei (conexiuni între 14, 15 16, 17,
interdisciplinare muzică, textul literar, mișcare scenică, decor și 18, 19, 20, 21,
costume, balet – dacă e cazul) 22, 23, 26, 31,
Elemente descriptive în muzică 32
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Director,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI GR. VLADEANU”
Prof. NECULOIU GEORGIANA DIANA
Educaţie muzicală
Şef comisie metodică,

CLASA a VII-a

PROIECTARE DIDACTICĂ
SEMESTRUL I

Nr. Domenii de conținut Competenţe Conţinuturi Nr.ore Săptămâna


crt. specifice

1. Cânt vocal și instrumental 1.1; 1.2 Respirație, emisie vocală, dicție, controlul intonației, 2 1, 15
frazare
Gesturi dirijorale (tactare, pregătirea intrării,
închideri, diferențe dinamice, diferențe agogice)
Elemente de tehnică instrumentală – emisie,
intonație, diferențieri timbrale și dinamice
2. Elemente de limbaj muzical 2.1; 2.2; 2.3 Sunetul (ca fenomen fizic, fiziologic, muzical; 8 2, 3, 4, 5, 6, 7,
proprietățile sunetului) 8, 9,
Stabilitatea intervalelor
Alterațiile accidentale
Cromatisme în tonalitate
Operarea cu elemente de construcție a discursului
muzical (repetiția, secvența, contrastul, variația)

3. Aspecte culturale 3.1; 3.2 Repertoriul ocazional și neocazional în folclor 5 10, 11, 12, 13,
eteronomice și Elemente descriptive în muzică 14
interdisciplinare
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Director,
ŞCOALA GIMNAZIALĂ „MATEI GR. VLADEANU”
Prof. NECULOIU GEORGIANA DIANA
Educaţie muzicală
Şef comisie metodică,

CLASA a VII-a

PROIECTAREA UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE


SEMESTRUL I

Domenii de Conţinuturi Competenţe Activităţi de Resurse Nr. Săpt. Evaluare


conţinut specifice învăţare ore
Cânt vocal Repertoriu de 1.1 - exerciţii de respiraţie, Cântece - Deşteaptă-te 1 1 Probe
cântece emisie, dicţie; române – Imnul naţional practice
- exerciţii de intonaţie; al României – A.Pann,
- exerciţii de frazare; cântece însuşite în clasa a
- interpretare vocală la VI-a.
unison, în canon, cu ison. - fişe, instrument.

Elemente de Calităţile sunetului – 1.1, 1.2, 2.1, 32 - exerciţii vocale; Probe


limbaj muzical Înălţimea- - exerciţii de recunoaştere, Cântece – Vai săracul 1 2 practice,
reproducere şi comparare a pui de cuc – Nelu orale,
înălţimii sunetelor; Ionescu, Cântecul scrise
- exerciţii de scriere a notelor senitonurilor –
muzicale. A.M.Ionescu, Cântecul
- intonare vocală la unison şi gamei – Richard Rodgers,
în canon; Bardul din Mirceşti,
- exerciţii de recunoaştere a Barbu lăutarul
intervalelor muzicale; - fişe, instrument.
- audiţii muzicale;
- jocuri muzicale
Cântece –Lioara –
Durata - 1.1, 1.2, 2.1, 32 - exerciţii vocale; melodie populară, Treceţi Probe
- citire ritmică; batalioane române, 1 3 practice,
- solfegiu; Carpaţii! orale,
- exerciţii de împărţire în Cielito lindo – melodie scrise
măsuri; mexicană.
- jocuri muzicale; Hop şi-aşa, Zice baciul,
- audiţii muzicale; Mândru-i jocul Haţegana
- intonare vocală la unison; Vine badea pe cărare -
melodie populară, Brâul
amestecat.
Audiţie – Menuet –
Bocherini.
- manual, fişe, instrument
CD-player

Cântece – Moara – T. Probe


Intensitatea și 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, - exerciţii de intonaţie; Popovici, Vine toamna de 1 4 practice,
tempo-ul 32 - exerciţii de recunoaştere a Petre Tipordei orale,
nuanţelor şi tempo-ului; Audiţii – Poema română scrise
- interpretare vocală; de G. Enescu,
-audiții Simfonia Surpriza – J.
- jocuri muzicale; Haydn, Primăvara –
A.Vivaldi, Cântec de
leagăn – M.Tănase, Mica
serenadă – W.A.Mozart
Dans ungar – J.Brahms
- manual, fişe, instrument

Cântece – Copilărie – de 1 5 Probe


Timbrul muzical 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, Muzakis, La oglindă, practice,
32 - exerciţii vocale; Aseară ţi-am luat basma orale,
- audiţii muzicale; –melodii populare, O scrise
- recunoaşterea vocilor şi lume minunată – Mihai
instrumentelor în audiţii; Constantinescu.
- recunoaşterea formaţiilor în Audiţii – Sârba pe loc –
audiţii; Gh. Danga, Traviata –
- interpretare vocală; G.Verdi, Laura Lavric-
melodie populară, Nicola
– melodie de muzică
uşoară.
- manual, caiete,
instrument, CD-player

Organizări sonore - intonarea gamelor şi a - manual, caiete, 1 6 Probe


tonale: 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, arpegiilor (vocal şi instrument, CD-player practice,
Do Major –la minor 2.2, 3.1, 32 instrumental); Cântece – A ruginit orale,
- descifrarea şi interpretarea frunza din vii – scrise
cântecelor propuse; D.G.Kiriac, Noapte de
- audiţii muzicale; vară
Audiţii – Bolero –
M.Ravel, Concert în la
minor - A.Vivaldi

- manual, caiete,
- intonarea gamelor şi a instrument, CD-player
Sol Major – mi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, arpegiilor (vocal şi Cântec – Pe umeri 1 7 Probe
minor 2.2, 3.1, 32 instrumental); pletele-i curg râu – G. practice,
- descifrarea şi interpretarea Şorban, Imnul eroilor – orale,
cântecelor propuse; Ionel G. Brătianu scrise
- audiţii muzicale; Audiţii - Numai una –
Talisman, Mica serenadă
– W.A.Mozart, Concert
în mi minor pentru
vioară – F.M.Bartholdy.

- manual, caiete,
- intonarea gamelor şi a instrument, CD-player
Fa Major– re minor 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, arpegiilor (vocal şi Cântece – Dorinţa – 1 8 Probe
2.2, 3.1, 32 instrumental); V.Popovici, Love me practice,
- descifrarea şi interpretarea tender – Elvis Presley, orale,
cântecelor propuse; Rodica - I.Popescu- scrise
- audiţii muzicale; Pasărea, Madrigal –
- jocuri muzicale Giovani Gastoldi
Audiţii –Menuet –
Bocherini, Simfonia I –
J.Brahms, Valurile
Dunării – I.Ivanovici,
Valsul florilor – P.I
Aspecte Elemente de Ceaikovski.
culturale construcție a
eteronomice și discursului muzical - exerciţii vocale; Cântece –Oda bucuriei, 1 9 Probe
interdisciplinare (repetiția, secvența, - audiţii muzicale; Melodie din Rapsodia I practice,
contrastul, variația) 2.3 - interpretare vocală; etc. orale
Audiţii – Rapsodia I – G.
Enescu, Surpriza-p II,
J.Haydn
Folclorul muzical
românesc - exerciţii de cultură vocală; Cântece – din Folclorul 1 10 Probe
- caracteristici, genuri - interpretare vocală; copiilor, Nani, nani practice,
- extragerea scărilor muzicale Audiţii – Cântece de orale
Cântecul de leagăn din cântece; leagăn și din Folclorul
folclorul copiilor -descoperirea caracteristicilor copiilor
muzicii populare românești;
- jocuri muzicale;
- audiţii muzicale;
Probe
Doina și balada - exerciţii de cultură vocală; Cântec –Doină din 1 11 practice,
1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - interpretare vocală; Moldova orale
-descoperirea caracteristicilor Audiţii – Doine și balade
muzicii populare românești; populare
- audiţii muzicale;

Elemente - exerciţii de intonaţie; Cântece patriotice 1 12 Probe


descriptive în 1.1, 1.3, 1.4, 3.1 - interpretare vocală și dedicate Zilei Naționale a practice,
muzică instrumentală la unison; României orale
- discuții libere asupra
conținutului afectiv și ideatic Instrumente muzicale –
al unor lucrări xilofon, mandolină,
-observarea relevanței chitară, orgă, blokflote
contextului istoric al anumitor
lucrări muzicale

- exerciţii vocale; - manual, fişe, caiete, CD Probe


Folclorul muzical - exerciţii de recunoaştere a player 1 13 practice,
românesc 1.1, 1.3, 3.1 ritmului popular – măsurat, Cântece – Mâine, anul orale
nemăsurat; se-nnoieşte, Pentru tine-
Obiceiuri de iarnă - audiţii muzicale; colind
- analiza versului popular Audiţii – Obiceiuri de
cântat; iarnă

- exerciţii vocale; - manual, fişe, caiete, CD 1 14 Probe


- interpretare vocală la player practice,
1.1, 1.3, 1.4, 3.1 unison, pe două voci; Cântece – Colinde orale
- audiţii muzicale; populare
- recunoaşterea obiceiurilor Video - Obiceiuri de
de iarnă; iarnă

1.1 - exerciţii vocale; Probe


- interpretare vocală la Colinde 1 15 practice
unison, pe două voci;