Sunteți pe pagina 1din 19

Unitatea de învățământ: Scoala gimnaziala „Matei Gr.

Vladeanu” Vizat Director:


Disciplina: Limba englezǎ
An școlar: 2019-2020
Manual: English for kids (cls.a II-a), Ed. Booklet
Vizat Responsabil comisie metodică
Profesor: Neculoiu Georgiana Diana
Clasa: a II-a
Nr. ore/săpt.: 1

CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI, NR. 3418/19.03.2013

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ

Competențe specifice clasa a II-a -Programa școlară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 1 Clasa pregătitoare,
clasa I și clasa a II-a, aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
1. Receptarea de mesaje orale simple
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate
clar şi rar
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba modernă
respectivă
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru copii
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj cunoscut folosind câteva detalii familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi simple referitoare la localizarea obiectelor din universul imediat

3. Receptarea de mesaje scrise simple


3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise
SEMESTRUL I
( 17 săptămâni)
Nr Unitatea de Conținuturi Competențe specifice Nr. Săptămâna Obs.
. învățare de
crt ore
UNIT 1 Greetings: good morning, good afternoon, 1.1Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de
1. Hello, welcome good evening, good night comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune
back! Song: Greetings simplă rostită clar şi foarte rar
Hello, my Colours: green, white, yellow, green, red, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, 4 S1 – S4
family! orange, purple, brown, blue, pink, grey în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
Round-up Introducing one's self: My name is, I’m a universul imediat, în mesaje articulate clar şi
boy/girl
rar
Asking questions: What's your name? How
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
old are you? How are you?
cunoscut folosind câteva detalii familiare (nume,
The possessive adjective: my, the personal
gen, vârstă, hobby)
pronoun I, the verb to be affirmative form
singular
Numbers 1-5
Obeying and giving commands: stand up,
sit down, turn around, jump, run
Drawing a portrait and presenting
yourself to others
Family members: mother, father, sister,
brother, grandmother, grandfather
Describing the family: This is my family,
my mother's name is, my father's name is,
my brother's name is, my sister name's is
Asking questions: Who is this?
The numbers 1-5
Song: Finger family
Drawing a picture of one's family and
presenting it
UNIT 2 Types of houses: house, flat 1.1 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de
2. Outside the Rooms in a house: living-room, bedroom, comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune
house bathroom, kitchen simplă rostită clar şi foarte rar
Inside the Objects outside the house: garage, 1.2 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în
faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din universul
house window, door, roof, garden, car
imediat, în mesaje articulate clar şi rar
The rooms of Pieces of furniture and objects: bed, bath, 1.3 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
the house table, sofa, lamp, T.V., toilet, cooker, semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece S5-S9 29.X- 2.XI
Round-up wardrobe, fridge, carpet 5
pentru copii în limba modernă respectivă
Describing one's house: My house has got 2.1 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru VACANTA
three rooms, describing one's room In my copii
room there is a … 2.3 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
The verb to have got affirmative form reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
singular and plural, negative form and 2.4 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi
interrogative simple referitoare la localizarea obiectelor din
Prepositions: on, in, in front of, behind universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
Asking and answering questions: Where is
clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje
father? Father is in the bathroom. Where is
scrise
the sofa?
The numbers 6-10
Colours: green, blue, yellow, pink, red,
orange
Song: Ten little monkeys
Drawing a picture of his/her room and
presenting it
3. UNIT 3 Revision: Unit1, 2 1.1 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de
Numbers: 1-12 comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune
One, two, Birthday : cake, present, birthday card, car, simplă rostită clar şi foarte rar 2 S10-S11
three…! candle, ballon, doll, teddy bear, robot, kite, 1.2 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în
faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din universul
How old are computer
imediat, în mesaje articulate clar şi rar
you? Asking and answering questions: What's 1.3 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
My presents this? It's a teddy bear. How many presents? semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
Round-up How old are you, my friend? pentru copii în limba modernă respectivă
Song: Happy birthday! 2.1 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru
Drawing and presenting one's favourite copii
present 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
cunoscut folosind câteva detalii familiare (nume,
gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi
simple referitoare la localizarea obiectelor din
universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje
scrise
4. UNIT 4 Types of food: vegetables, fruit, fast-food,1.4 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de
drinks, desserts comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune Merry
My food This is…. simplă rostită clar şi foarte rar Christmas!
My drinks It’s snowing! 1.5 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în 4 S12-S15
faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din universul
My fruit Christmas vocabulary: stars, candles, Vacanta de
imediat, în mesaje articulate clar şi rar
Round-up Christmas tree, Santa, angel, gift iarna
1.6 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
Song: Christmas carols semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
Poems related to Christmas pentru copii în limba modernă respectivă
24.XII-11. I
Expressing likes and dislikes: I like pizza.2.2 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru
I don’t like burgers. copii
Meals of the day: breakfast, lunch, 5 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
o'clock tea, dinner reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
Asking and answering: What's your 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi
favourite food? My favourite food is… simple referitoare la localizarea obiectelor din
Song: I like broccoli ice-cream universul imediat
Drawing and presenting one's favourite 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
food mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje
scrise

1.7 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii de


comunicare uzuale, la o întrebare/ instrucţiune
5. Units: 1,2,3,4 simplă rostită clar şi foarte rar
REVISION 1.8 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, în 2 S16-S17
faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din universul
imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.9 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece
pentru copii în limba modernă respectivă
2.3 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple pentru
copii
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
cunoscut folosind câteva detalii familiare (nume,
gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în care
reproduce sau creează rime/ mesaje scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte şi
simple referitoare la localizarea obiectelor din
universul imediat
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor
mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte mesaje
scrise

Semestrul II
( 16 săptămâni din care 1 săptămână este dedicată săptămânii Școala Altfel)
Nr. Unitatea de Conținuturi Competențe specifice Nr. Săptămâna Observații
crt învățare de ore
6. Revision: Units 1, 2, 3, 4 1.1 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii
UNIT 5 The demonstrative adjective: this/that de comunicare uzuale, la o întrebare/
On the farm Prepositions: in, on, under instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar S4 Happy
At the zoo Types of animals: pets (cat, dog, frog, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, 4 S1-S4 Mother's Day!
I love pets! sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte
mouse, hamster, parrot, rabbit, fish,
Round-up din universul imediat, în mesaje articulate
horse), animals on a farm (horse, cow, clar şi rar
hen, chicken, sheep), wild animals 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
( dolphin, snake, penguin, bear, sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
elephant, lion, tiger, fox, zebra, giraffe) şi a unor cântece pentru copii în limba
Asking and answering about one's modernă respectivă
favourite animal: What's your 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
favourite animal? My favourite animal simple pentru copii
is 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
Can it jump/ climb/run/ dance/fly? care reproduce sau creează rime/ mesaje
Asking and answering questions: scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii
What is this? This is a hen. Can you
scurte şi simple referitoare la localizarea
run? Yes, I can. No, I can’t
obiectelor din universul imediat
Song: “Baa, baa, black sheep”
Poems 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
Drawing one's favourite animal and decodarea unor mesaje scrise simple şi
presenting it scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
7. UNIT 6 The human body: learning the parts of 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii
I have got blue eyes the human body nose, ears, legs etc. de comunicare uzuale, la o întrebare/
My doll has got Adjectives: long, short, big,small, ugly, instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar 2 S5-S6
long hair sad, fat, bad, beautiful, happy, tall, slim, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe,
sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte
My doll is beautiful good
din universul imediat, în mesaje articulate
Round-up Prepositions: under, in, on clar şi rar
The numbers 1-10
Colours: green, blue, yellow, pink, red, 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
orange sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
The verb to be and to have got şi a unor cântece pentru copii în limba
affirmative form singular and plural, modernă respectivă
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
negative form and interrogative
simple pentru copii
Song: Head, shoulders, knees and toes 2.2 Prezentarea unei persoane / unui
Describing their deskmate. personaj cunoscut folosind câteva detalii
familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
UNIT 7 Revision: Units 5, 6 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii
8. In the wardrobe Types of clothes: boy's clothes: shirt, de comunicare uzuale, la o întrebare/ S7-S9 Happy
At the clothes shop trousers, tie, hat and girl's clothes: skirt, instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Easter!
A birthday party blouse, handbag, earrings 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, 3
sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte
Round-up Types of clothes for each season
din universul imediat, în mesaje articulate
Drawing and presenting one's clar şi rar
favourite clothes 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
Dialogues (pair work): at the shop sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
Asking and answering: What are your şi a unor cântece pentru copii în limba
favourite clothes? My favourite clothes modernă respective
are… 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
Drawing and presenting one's simple pentru copii
favourite clothes 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii
The verb to have got affirmative form scurte şi simple referitoare la localizarea
singular and plural, negative form and obiectelor din universul imediat
interrogative 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
Easter: bunny, egg, cross, chicken decodarea unor mesaje scrise simple şi
Craft work: Easter card scurte din universul imediat
Poems related to Easter 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
UNIT 8 Seasons: spring, summer, autumn, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii
9. The seasons winter de comunicare uzuale, la o întrebare/
I love sunny days! Weather forecast: windy, rainy, sunny, instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
The months of the cloudy 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, 2 S10-S11
sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte
year Temperatures: cold, warm, hot
din universul imediat, în mesaje articulate
Describing a season: In winter is cold. clar şi rar
Autumn is windy. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
Song: How’s the weather? sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
Drawing a weather chart for today. şi a unor cântece pentru copii în limba
Expressing likes: I love sunny days! modernă respectivă
Dialogues (pair work): talking about the 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
weather simple pentru copii
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii
scurte şi simple referitoare la localizarea
obiectelor din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
10. UNIT 9 Jobs: doctor, policeman, nurse, pilot 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii
JOBS Asking and answering questions: de comunicare uzuale, la o întrebare/ S12-S13
What does a pilot do? A pilot flies instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar 2
planes. 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
simple pentru copii
Asking and answering questions: Is
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii
he a farmer? Yes, he is/ No, he isn’t
scurte şi simple referitoare la localizarea
The verb to be affirmative form
obiectelor din universul imediat
singular and plural, negative form and
interrogative 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
Game: mime decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii
de comunicare uzuale, la o întrebare/
11. FINAL REVISION All units instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe,
sub, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte
din universul imediat, în mesaje articulate
clar şi rar
2 S15-S16
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de
sesizarea semnificaţiei globale a unor filme
şi a unor cântece pentru copii în limba
modernă respectivă
2.4 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii
simple pentru copii
2.2 Prezentarea unei persoane / unui
personaj cunoscut folosind câteva detalii
familiare (nume, gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii
scurte şi simple referitoare la localizarea
obiectelor din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
scurte mesaje scrise
Unitatea de învățământ: Vizat Director:
Disciplina: Limba englezǎ
An școlar: 2018-2019
Manual: English for kids (cls.a II-a), Ed. Booklet
Vizat Responsabil comisie metodică
Profesor:
Clasa: a II-a
Nr. ore/săpt.: 1
CONFORM PROGRAMEI ȘCOLARE APROBATE PRIN ORDIN AL MINISTRULUI, NR. 3418/19.03.2013

PLANIFICAREA PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

UNIT 1 Hello, welcome back! Hello, my family!


Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Greetings: good morning, good 1.1Oferirea unei reacţii adecvate, în -exerciţii de identificare a Imagini Formativǎ
afternoon, good evening, good night situaţii de comunicare uzuale, la o sunetelor specifice Caiet de Observații pe
Song: Greetings întrebare/ instrucţiune simplă rostită lucru parcurs
Colours: green, white, yellow, green, clar şi foarte rar Tabla Proiect-
red, orange, purple, brown, blue, pink, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază -mini-dialoguri cu 4 Conversația desene
grey (pe, sub, în faţă, în spatele, în) ale unor elementele noi de Explicația,
Introducing one's self: My name is, I’m vocabular Exercițiul
obiecte din universul imediat, în
a boy/girl Activitate
mesaje articulate clar şi rar
Asking questions: What's your name? frontală,
How old are you? How are you? 2.2 Prezentarea unei persoane / unui -exerciţii de pronunţie şi individuală
The possessive adjective: my, the personaj cunoscut folosind câteva detalii intonaţie CD cu
personal pronoun I, the verb to be familiare (nume, gen, vârstă, hobby) cântece
affirmative form singular -exerciţii de repetare după tematice
Numbers 1-5 model a unor cuvinte, Postere
Obeying and giving commands: stand sintagme şi propozţii
up, sit down, turn around, jump, run
Drawing a portrait and presenting - intonarea cântecului
yourself to others
Family members: mother, father, sister,
brother, grandmother, grandfather
Describing the family: This is my
family, my mother's name is, my father's
name is, my brother's name is, my sister
name's is
Asking questions: Who is this?
The numbers 1-5
Song: Finger family
Drawing a picture of one's family and
presenting it

UNIT 2 Outside the house; Inside the house; The rooms of the house
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Types of houses: house, flat 1.4 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de pronunţie Imagini Formativǎ
Rooms in a house: living-room, de comunicare uzuale, la o întrebare/ Caiet de lucru Observații pe
bedroom, bathroom, kitchen instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar - exerciţii de Conversația parcurs
Objects outside the house: garage, 1.5 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, reproducere de cuvinte, Explicația, Proiect-
window, door, roof, garden, car în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
sintagme, propoziţii 5 Exercițiul desene
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
Pieces of furniture and objects: bed, rar
Activitate Temă pentru
bath, table, sofa, lamp, T.V., toilet, 1.6 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea - răspunsuri la întrebări frontală, acasă
cooker, wardrobe, fridge, carpet semnificaţiei globale a unor filme şi a unor individual
Describing one's house: My house has cântece pentru copii în limba modernă - realizarea de dialoguri CD/
got three rooms, describing one's room respectivă simple profesor-elev, Videoproiector
In my room there is a … 2.2 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple elev-elev (cu sprijin) Postere
The verb to have got affirmative form pentru copii
singular and plural, negative form and 2.5 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în - completarea
interrogative care reproduce sau creează rime/ mesaje cuvintelor lacunare;
Prepositions: on, in, in front of, behind scurte
2.6 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte
Asking and answering questions: - intonarea cântecului
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
Where is father? Father is in the din universul imediat
bathroom. Where is the sofa? 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
The numbers 6-10 nivelul clasei în care elaborează cu sprijin
Colours: green, blue, yellow, pink, red, scurte mesaje scrise
orange
Song: Ten little monkeys
Drawing a picture of his/her room
and presenting it

UNIT 3 One, two, three…!; How old are you?; My presents


Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Revision: Unit1, 2 1.7 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de pronunţie ; Imagini Formativǎ
Numbers: 1-12 de comunicare uzuale, la o întrebare/ Caiet de lucru Observații pe
Birthday : cake, present, birthday card, instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar - exerciţii de Tabla parcurs
car, candle, ballon, doll, teddy bear, 1.8 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, reproducere de cuvinte, Conversația Proiect-
robot, kite, computer în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
sintagme, propoziţii ; 2 Activitate desene
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
Asking and answering questions: rar
frontală, Temă pentru
What's this? It's a teddy bear. How many1.9 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea - răspunsuri la individuala, pe acasă
presents? How old are you, my friend? semnificaţiei globale a unor filme şi a unor întrebări ; grupe
Song: Happy birthday! cântece pentru copii în limba modernă CD/
Drawing and presenting one's respectivă - realizarea de dialoguri Videoproiecto
favourite present 2.3 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple simple profesor-elev, r
pentru copii elev-elev (cu sprijin) ; Jucării
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
cunoscut folosind câteva detalii familiare - completarea
(nume, gen, vârstă, hobby) cuvintelor lacunare;
2.7 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
- intonarea cântecului
2.8 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
UNIT 4 My food; My drinks; My fruit; Merry Christmas!
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Types of food: vegetables, fruit, fast- 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de pronunţie ; Imagini Formativǎ
food, drinks, desserts de comunicare uzuale, la o întrebare/ Caiet de lucru Observații pe
This is…. instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar - exerciţii de Tabla parcurs
It’s snowing! 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, reproducere de cuvinte, Conversația Frontală
în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din 4
Christmas vocabulary: stars, candles, sintagme, propoziţii ; Explicația, Temă pentru
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
Christmas tree, Santa, angel, gift rar
Exercițiul acasă
Song: Christmas carols 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea - răspunsuri la Activitate
Poems related to Christmas semnificaţiei globale a unor filme şi a unor întrebări ; frontală,
Expressing likes and dislikes: I like cântece pentru copii în limba modernă individual
pizza. respectivă - realizarea de dialoguri CD/
I don’t like burgers. 2.4 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple simple profesor-elev, Videoproiector
Meals of the day: breakfast, lunch, 5 pentru copii elev-elev (cu sprijin);
o'clock tea, dinner 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
Asking and answering: What's your cunoscut folosind câteva detalii familiare - completarea
favourite food? My favourite food is… (nume, gen, vârstă, hobby) cuvintelor lacunare;
2.9 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
Song: I like broccoli ice-cream
care reproduce sau creează rime/ mesaje
Drawing and presenting one's scurte
-identificarea de
favourite food 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte imagini:
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
din universul imediat - recitarea poeziilor;
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte - intonarea cântecului
mesaje scrise
REVISION
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii Imagini Observare
de comunicare uzuale, la o întrebare/ - diverse exercitii de Caiet de lucru sistematică
instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Conversația Formativǎ
aprofundare a
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, Exercițiul Evaluare
notiunilor învățate
Toate (Unit1, 2, 3, 4) în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din 2 Activitate frontală
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
rar
frontală,
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea individuală, pe
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor grupe,în
cântece pentru copii în limba modernă perechi
respectivă CD/
2.5 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple Videoproiector
pentru copii
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
cunoscut folosind câteva detalii familiare
(nume, gen, vârstă, hobby)
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
UNIT 5 On the farm; At the zoo; I love pets!
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Types of animals: pets (cat, dog, frog, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de Imagini Observare
mouse, hamster, parrot, rabbit, fish, de comunicare uzuale, la o întrebare/ pronunţie ; Caiet de lucru sistematică
horse), animals on a farm (horse, cow, instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Tabla Formativǎ
hen, chicken, sheep), wild animals 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, - exerciţii de Conversația Evaluare
( dolphin, snake, penguin, bear, în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
reproducere de cuvinte, 2 Exercițiul frontal
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
elephant, lion, tiger, fox, zebra, giraffe) rar
sintagme, propoziţii ; Activitate Tema pentru
Asking and answering about one's 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea frontală, acasă
favourite animal: What's your favourite semnificaţiei globale a unor filme şi a unor - răspunsuri la individuală, pe
animal? My favourite animal is cântece pentru copii în limba modernă întrebări ; grupe,în
Can it jump/ climb/run/ dance/fly? respectivă perechi
Asking and answering questions: 2.6 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple - realizarea de dialoguri CD/
What is this? This is a hen. Can you pentru copii simple profesor-elev, Videoproiector
run? Yes, I can. No, I can’t 2.3 Participarea la jocuri de comunicare în elev-elev (cu sprijin) ;
The demonstrative adjective: this/that care reproduce sau creează rime/ mesaje
Prepositions: in, on, under scurte - completarea
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte
Song: “Baa, baa, black sheep” cuvintelor lacunare;
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
Poems
din universul imediat
Drawing one's favourite animal and - intonarea cântecului
presenting it 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise
UNIT 6 I have got blue eyes; My doll has got long hair; My doll is beautiful
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
The human body: learning the parts of 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de Imagini Observare
the human body nose, ears, legs etc. de comunicare uzuale, la o întrebare/ pronunţie ; Caiet de lucru sistematică
Adjectives: long, short, big,small, ugly, instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar Tabla Formativǎ
sad, fat, bad, beautiful, happy, tall, slim, 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, - exerciţii de Conversația Evaluare
good în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
reproducere de cuvinte, 2 Exercițiul frontal
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
Prepositions: under, in, on rar
sintagme, propoziţii ; Activitate
The numbers 1-10 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea frontală,
Colours: green, blue, yellow, pink, red, semnificaţiei globale a unor filme şi a unor - răspunsuri la individuală, pe
orange cântece pentru copii în limba modernă întrebări ; grupe,în
The verb to be and to have got respectivă perechi
affirmative form singular and plural, 2.7 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple - realizarea de dialoguri CD/
negative form and interrogative pentru copii simple profesor-elev, Videoproiector
Song: Head, shoulders, knees and toes 2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj elev-elev (cu sprijin) ;
Describing their deskmate. cunoscut folosind câteva detalii familiare
(nume, gen, vârstă, hobby) - completarea
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte
cuvintelor lacunare;
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
din universul imediat
- intonarea cântecului
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

UNIT 7 In the wardrobe; At the clothes shop; A birthday party


Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Types of clothes: boy's clothes: shirt, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de Imagini Observare
trousers, tie, hat and girl's clothes: skirt, de comunicare uzuale, la o întrebare/ pronunţie ; Caiet de lucru sistematică
blouse, handbag, earrings instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar 2 Tabla Formativǎ
Types of clothes for each season 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, - exerciţii de Conversația Evaluare
Drawing and presenting one's în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din reproducere de cuvinte, Exercițiul frontală
favourite clothes universul imediat, în mesaje articulate clar şi sintagme, propoziţii ; Activitate Temă pentru
rar
Dialogues (pair work): at the shop frontală, acasă
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
Asking and answering: What are your - răspunsuri la individuală, pe
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
favourite clothes? My favourite clothes cântece pentru copii în limba modernă întrebări ; grupe,în
are… respectivă perechi
Drawing and presenting one's 2.8 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple - realizarea de dialoguri CD/
favourite clothes pentru copii simple profesor-elev, Videoproiector
The verb to have got affirmative form 2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte elev-elev (cu sprijin) ; Proiect
singular and plural, negative form and şi simple referitoare la localizarea obiectelor
interrogative din universul imediat - completarea
Easter: bunny, egg, cross, chicken cuvintelor lacunare;
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
Craft work: Easter card
unor mesaje scrise simple şi scurte din
Poems related to Easter universul imediat - recitarea poeziilor
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

UNIT 8 The seasons; I love sunny days!; The months of the year
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Seasons: spring, summer, autumn, 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de Imagini Observare
winter de comunicare uzuale, la o întrebare/ pronunţie ; Caiet de lucru sistematică
instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
2
Weather forecast: windy, rainy, sunny, Tabla Formativǎ
cloudy 1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub, - exerciţii de Conversația Evaluare
în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
Temperatures: cold, warm, hot reproducere de cuvinte, Exercițiul frontală
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
Describing a season: In winter is cold. rar
sintagme, propoziţii ; Activitate Temă pentru
Autumn is windy. 1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea frontală, acasă
Song: How’s the weather? semnificaţiei globale a unor filme şi a unor - răspunsuri la individuală, pe
Drawing a weather chart for today. cântece pentru copii în limba modernă întrebări ; grupe,în
Expressing likes: I love sunny days! respectivă perechi
Dialogues (pair work): talking about the2.9 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple - realizarea de dialoguri CD/
weather pentru copii simple profesor-elev, Videoproiector
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte elev-elev (cu sprijin) ; Proiect
şi simple referitoare la localizarea obiectelor - completarea
din universul imediat cuvintelor lacunare;
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din - recitarea poeziilor
universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

UNIT 9 JOBS
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
Jobs: doctor, policeman, nurse, pilot 1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de Imagini Observare
Asking and answering questions: de comunicare uzuale, la o întrebare/ pronunţie ; Caiet de lucru sistematică
instrucţiune simplă rostită clar şi foarte rar
2
What does a pilot do? A pilot flies Tabla Formativǎ
planes. 2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple - exerciţii de Conversația Evaluare
pentru copii
Asking and answering questions: Is he reproducere de cuvinte, Exercițiul frontală
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte
a farmer? Yes, he is/ No, he isn’t sintagme, propoziţii ; Activitate Temă pentru
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
The verb to be affirmative form frontală, acasă
din universul imediat
singular and plural, negative form and - răspunsuri la individuală, pe
interrogative 3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea întrebări ; grupe,în
Game: mime unor mesaje scrise simple şi scurte din perechi
universul imediat - realizarea de dialoguri CD/
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul simple profesor-elev, Videoproiector
clasei în care elaborează cu sprijin scurte elev-elev (cu sprijin) ; Proiect
mesaje scrise
- completarea
cuvintelor lacunare;
- identificarea
imaginilor
FINAL REVISION
Conținutul tematic al unității de învățare Competențe specifice vizate Activități de învățare Nr. Resurse Modalități de
ore evaluare
1.1 Oferirea unei reacţii adecvate, în situaţii -exerciţii de Imagini Observare
Toate unitățile studiate pe parcursul de comunicare uzuale, la o întrebare/ pronunţie ; Caiet de lucru sistematică
instrucţiune simplă rostită clar şi foarte
2
anului școlar Tabla Formativǎ
rar - exerciţii de Conversația Evaluare
1.2 Recunoaşterea poziţiilor de bază (pe, sub,
reproducere de cuvinte, Exercițiul frontală
în faţă, în spatele, în) ale unor obiecte din
universul imediat, în mesaje articulate clar şi
sintagme, propoziţii ; Activitate Temă pentru
rar frontală, acasă
1.3 Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea - răspunsuri la individuală, pe
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor întrebări ; grupe,în
cântece pentru copii în limba modernă perechi
respectivă - realizarea de dialoguri CD/
2.1 Reproducerea unor cântece/poezii simple simple profesor-elev, Videoproiector
pentru copii elev-elev (cu sprijin) ; Proiect
2.2 Prezentarea unei persoane / unui personaj
cunoscut folosind câteva detalii familiare - completarea
(nume, gen, vârstă, hobby)
cuvintelor lacunare;
2.3 Participarea la jocuri de comunicare în
care reproduce sau creează rime/ mesaje
scurte - identificarea
2.4 Cererea şi oferirea unor informaţii scurte imaginilor
şi simple referitoare la localizarea obiectelor
din universul imediat
3.1 Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care elaborează cu sprijin scurte
mesaje scrise

S-ar putea să vă placă și