Sunteți pe pagina 1din 9

ŞCOALA GIMNAZIALĂ “MATEI GR.

VLADEANU”
DISCIPLINA: LIMBA ENGLEZĂ
ANUL ȘCOLAR: 2019-2020
PROF: NECULOIU GEORGIANA
MANUAL: SNAPSHOT PRE-INTERMEDIATE, ED. LONGMAN

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
CLASA a VII a
2h/săptămână

SEMESTRUL I
NR. CONTINUTURI NR. SAPT. OBSER-
CRT. - TEMA ORE VAŢII
- ELEMENTE DE CONSTRUCTIE A COMUNICARII
- FUNCTII COMUNICATIVE ALE LIMBII
Recapitulare a conostintelor acumulate in 2 S1,S2 In urma
1. REVISION clasa a VI a Evaluarii
Test initial nationale la
clasa a VI-a:
Elaborarea
riguroasă a
unor fişe de
lucru
individuale
specifice
categoriilor
la care
elevul
prezintă
lacune

1
Aprofundar
ea acelor
puncte
slabe la care
elevii au
făcut
dovada
slabei pr
Exercitii
bazate pe
citirea si
intelegerea
unui text in
limba
engleza;

Recapitulare
a timpurilor
esentiale ale
limbii
engleze
pentru a si
le insusi cat
mai bine;

U1. WORK, WORK, WORK 1.2 Desprinderea sensului global al unui mesaj 6 S3
simplu sau al unei conversaţii uzuale, articulat S4
2. I’m here to work ; clar, cu viteză normală
2
Over three hours late. 1.3 Selectarea unor informaţii particulare
dintr-un mesaj oral articulat clar si rar
ORGANIZARE TEMATICĂ 2.1 Producerea unor enunţuri afirmative,
Comunicare: mijloace de comunicare, scrisoarea negative, interogative, exclamative
Cultură şi civilizaţie: oameni şi oraşe celebre din spaţiul 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor
cultural anglo-saxon aspecte despre oameni, fapte, evenimente
FUNCŢII COMUNICATIVE 3.3 Extragerea informaţiilor specifice dintr-un
a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, text în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
experienţe şi activităţi trecute simple
a solicita confirmarea unei informaţii 4.1 Redactarea unor texte scurte folosind
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII cuvinte de legatură simple (şi, dar, pentru că,
Substantivul deci)
Cuvinte de legătură: first, then, next, after that, when 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
Recapitulare: timpurile prezent simplu şi prezent pe teme din universul imediat
contiuu, timpul trecut simplu VALORI ŞI ATITUDINI
Manifestarea curiozităţii pentru descoperirea
unor aspecte legate de viaţa copiilor din alte
spatii culturale
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte socio-culturale şi profesionale
specifice, prin receptarea unei varietăţi de
texte în limba engleză ;
3. U2. SPARE TIME 1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor dintr-un 6 S5
mesaj articulat clar şi rar S6
A place which attracts tourist. 1.2 Desprinderea sensului global al unui mesaj S7
How long have you been here ? simplu sau al unei conversaţii uzuale, articulat
clar, cu viteză normală
ORGANIZARE TEMATICĂ 2.2 Formularea unor întrebări simple în situaţii
Planeta verde: poluare, îngrijirea şi protecţia mediului de comunicare uzuală
Cultură şi civilizaţie: oameni şi oraşe celebre din spaţiul 2.4 Descrierea, în propoziţii simple, a unor
cultural anglo-saxon locuri, imagini, evenimente
FUNCŢII COMUNICATIVE 3.1 Anticiparea temei sau a subiectului unui
a face, a accepta sau a refuza o ofertă text pe bază de titlu, imagini, cuvinte cheie
3
a cere şi a da detalii şi explicaţii etc.
a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, 4.5 Formularea unor răspunsuri scrise la
experienţe şi activităţi trecute întrebări referitoare la texte sau la experienţe
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII personale
Recapitulare: Timpul viitor. Adjectivul. Gradele de VALORI ŞI ATITUDINI
comparţie Facilitarea înţelegerii lumii şi găsirea unor
Pronumele relative who, which, that modalităţi de a contribui la îmbunătăţirea ei;
Verbul. Timpul Present Perfect Simple Formarea simţului de răspundere pentru
păstrarea mediului natural şi cultural
4. U3. PAST INCIDENTS, FUNNY INCIDENTS 1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor dintr-un 6
mesaj articulat clar şi rar
The car was sinking. 1.4 Executarea unor instrucţiuni rostite clar şi S8
rar de profesor S9
ORGANIZARE TEMATICĂ 2.2 Formularea unor întrebări simple în situaţii S10
Cultură şi civilizaţie: oameni şi oraşe celebre din spaţiul de comunicare uzuală
cultural anglo-saxon 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor
FUNCŢII COMUNICATIVE aspecte despre oameni, fapte, evenimente
a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente 3.3 Extragerea informaţiilor specifice dintr-un
experienţe şi activităţi trecute text în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
a solicita confirmarea unei informaţii simple
a cere şi a da detalii şi explicaţii 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII pe teme din universul imediat
Recapitulare: Timpurile Past Tense Simple şi Past Tense VALORI ŞI ATITUDINI
Continuous Dezvoltarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte socio-culturale şi profesionale
specifice, prin receptarea unei varietăţi de
texte în limba engleză;
5. U4. YOU’RE NICOLA, AREN’T YOU ? 1.3 Selectarea unor informaţii particulare 6 S11
dintr-un mesaj oral articulat clar si rar S12
ORGANIZARE TEMATICĂ 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor S13
Comunicare: mijloace de comunicare, vederea aspecte despre oameni, fapte, evenimente
FUNCŢII COMUNICATIVE 3.4 Deducerea din context a sensului unor
- a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, elemente lexicale necunoscute
4
experienţe şi activităţi trecute 4.5 Formularea unor răspunsuri scrise la
- a solicita confirmarea unei informaţii întrebări referitoare la texte sau la experienţe
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII personale
Recapitulare: Intrebări disjunctive VALORI ŞI ATITUDINI
Verbul. Timpul Present Perfect Simple Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului
de idei şi în cadrul lucrului în echipă în
diferite situaţii de comunicare;
Formarea unor atitudini constructive care să
rezolve conflictele dintre indivizi;
6. U5. YOU OUGHT TO TRY THEM. 1.2 Desprinderea sensului global al unui mesaj 4 S14
simplu sau al unei conversaţii uzuale, articulat S15
ORGANIZARE TEMATICĂ clar, cu viteză normală
Obiecte din gospodărie: ustensile şi aparate, instrucţiuni 2.2 Formularea unor întrebări simple în situaţii
de folosire de comunicare uzuală
FUNCŢII COMUNICATIVE 3.4 Deducerea din context a sensului unor
a face, a accepta sau a refuza o ofertă elemente lexicale necunoscute
a cere şi a da sugestii 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
a exprima o hotărâre sau o promisiune pe teme din universul imediat
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII VALORI ŞI ATITUDINI
Verbe modale: should Dezvoltarea unei responsabilităţi civice şi
sociale față de bunul comun, față de
proprietate, şi diversitatea culturală;
7. U6. THEY’VE BEEN BULLYING ME. 1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor dintr-un 4 S16
mesaj articulat clar şi rar S17
ORGANIZARE TEMATICĂ 1.3 Selectarea unor informaţii particulare
Obiceiuri şi tradiţii: sărbatori de familie dintr-un mesaj oral articulat clar si rar
FUNCŢII COMUNICATIVE 2.1 Producerea unor enunţuri afirmative,
a face, a accepta sau a refuza o ofertă negative, interogative, exclamative
a exprima stări fizice si sufletesti 3.1 Anticiparea temei sau a subiectului unui
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII text pe bază de titlu, imagini, cuvinte cheie
Verbe modale: will pentru hotărâri şi promisiuni etc.
4.5 Formularea unor răspunsuri scrise la
întrebări referitoare la texte sau la experienţe
5
personale
VALORI ŞI ATITUDINI
Formarea unor atitudini constructive care să
rezolve conflictele dintre indivizi;
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor
şi pentru manifestarea toleranţei prin
abordarea critică a diverselor stereotipuri
culturale;
8. WIDE ANGLE : STOWAWAY 2 S18
Recapitulare şi consolidare
Evaluare
SEMESTRUL II
9. U7. IF… 1.2 Desprinderea sensului global al unui mesaj 6 S19
simplu sau al unei conversaţii uzuale, articulat S20
Unless i get to bed, … ; clar, cu viteză normală S21
They were deliverd today. 2.1 Producerea unor enunţuri afirmative,
negative, interogative, exclamative
ORGANIZARE TEMATICĂ 3.3 Extragerea informaţiilor specifice dintr-un
Îngrijirea sănătăţii: boli, sfaturi medicale, viaţă text în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
sănătoasă simple
FUNCŢII COMUNICATIVE 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
a exprima stări fizice si sufletesti pe teme din universul imediat
a cere şi a da detalii şi explicaţii VALORI ŞI ATITUDINI
a-şi exprima compasiunea Formarea unei atitudini pozitive privind
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII propria dezvoltare fizica, emoţională, estetică,
Recapitulare: verbele care exprimă predicţia – will, spirituală, intelectuală, morală şi socială;
may, might Dezvoltarea respectului faţă de cei din jur,
Fraza condiţională de tipul I demonstrat prin grija faţă de bunăstarea şi
Recapitulare: Diateza pasivă sănătatea lor;
10. U8. DREAMS AND REALITY 1.3 Selectarea unor informaţii particulare 4 Conform
dintr-un mesaj oral articulat clar si rar S 22 programei,
If I had the money, ... 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor S23 elevii nu
aspecte despre oameni, fapte, evenimente vor învăţa
6
ORGANIZARE TEMATICĂ 3.3 Extragerea informaţiilor specifice dintr-un Fraza
Cultură şi civilizaţie: oameni celebri din spaţiul cultural text în vederea rezolvării unei sarcini de lucru condiţio-
anglo-saxon simple nală de
FUNCŢII COMUNICATIVE 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare, tipul II
a cere şi a da sugestii pe teme din universul imediat
a exprima stări fizice si sufletesti VALORI ŞI ATITUDINI
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII Manifestarea curiozităţii pentru descoperirea
Recapitulare: Pronumele nehotărât some, any, every unor aspecte legate de viaţa copiilor din alte
spatii culturale
11. U9. MAGIC 1.4 Executarea unor instrucţiuni rostite clar şi 4 S24
rar de profesor S25
Someone had dropped it ; 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor
A circus with a difference aspecte despre oameni, fapte, evenimente
3.3 Extragerea informaţiilor specifice dintr-un
ORGANIZARE TEMATICĂ text în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
Cultură şi civilizaţie: oameni şi oraşe celebre din spaţiul simple
cultural anglo-saxon, sărbători tipice 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
FUNCŢII COMUNICATIVE pe teme din universul imediat
a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, VALORI ŞI ATITUDINI
experienţe şi activităţi trecute Dezvoltarea interesului pentru descoperirea
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII unor aspecte socio-culturale şi profesionale
Recapitulare: Vorbirea indirectă – cereri şi comenzi specifice, prin receptarea unei varietăţi de
texte în limba engleză ;
12. U10. HISTORY AND THE PAST 1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor dintr-un 8 S26
mesaj articulat clar şi rar S27
They used to hide here. 1.3 Selectarea unor informaţii particulare S28
He said he’d been away dintr-un mesaj oral articulat clar si rar S29
2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor
ORGANIZARE TEMATICĂ aspecte despre oameni, fapte, evenimente
Cultură şi civilizaţie: oameni şi oraşe celebre din spaţiul 2.4 Descrierea, în propoziţii simple, a unor
cultural anglo-saxon locuri, imagini, evenimente
FUNCŢII COMUNICATIVE 3.1 Anticiparea temei sau a subiectului unui
a solicita şi a oferi informaţii despre evenimente, text pe bază de titlu, imagini, cuvinte cheie
7
experienţe şi activităţi trecute etc.
a cere şi a da detalii şi explicaţii 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII pe teme din universul imediat
Recapitulare: Constucţii cu Used to; Vorbirea indirectă VALORI ŞI ATITUDINI
Adjectivul. Construcţii cu so şi such Manifestarea flexibilităţii în cadrul schimbului
de idei şi în cadrul lucrului în echipă în
diferite situaţii de comunicare;
Disponibilitatea pentru acceptarea diferenţelor
şi pentru manifestarea toleranţei prin
abordarea critică a diverselor stereotipuri
culturale ;
13. U10. « THE BIRDS » 1.2 Desprinderea sensului global al unui mesaj 4 S30
simplu sau al unei conversaţii uzuale, articulat S31
ORGANIZARE TEMATICĂ clar, cu viteză normală
Universul cărţii: personaje îndrăgite, tipuri de cărţi, părţi 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor
ale unei cărţi, aspecte despre oameni, fapte, evenimente
FUNCŢII COMUNICATIVE 3.3 Extragerea informaţiilor specifice dintr-un
a-şi exprima acordul şi dezacordul text în vederea rezolvării unei sarcini de lucru
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII simple
Determinanţi: a little, a few 4.5 Formularea unor răspunsuri scrise la
întrebări referitoare la texte sau la experienţe
personale
VALORI ŞI ATITUDINI
Formarea unei atitudini pozitive privind
propria dezvoltare fizica, emoţională, estetică,
spirituală, intelectuală, morală şi socială;
Dezvoltarea interesului pentru descoperirea
unor aspecte socio-culturale şi profesionale
specifice, prin receptarea unei varietăţi de
texte în limba engleză;
14. U11. SUCCESS AND FAILURE 1.1 Sesizarea ordinii evenimentelor dintr-un 6 S32
mesaj articulat clar şi rar S33
He’s too good to fall  ; 1.2 Desprinderea sensului global al unui mesaj S34
8
The boy who was taught to talk to dolphins simplu sau al unei conversaţii uzuale, articulat
clar, cu viteză normală
ORGANIZARE TEMATICĂ 2.3 Relatarea în propoziţii simple, a unor
Cultură şi civilizaţie: oameni şi oraşe celebre din spaţiul aspecte despre oameni, fapte, evenimente
cultural anglo-saxon 3.2 Extragerea ideilor principale dintr-un scurt
FUNCŢII COMUNICATIVE text de informare
a-şi exprima acordul şi dezacordul 4.2 Redactarea unor mesaje scurte, familiare,
ELEMENTE DE CONSTRUCŢIE A COMUNICĂRII pe teme din universul imediat
Adjectivul. Construcţii cu enought şi too VALORI ŞI ATITUDINI
Manifestarea curiozităţii faţă de tradiţiile şi
obiceiurile specifice spaţiului de cultură şi
civilizaţie anglo-saxon;
Formarea unor atitudini şi concepţii care să
dezvolte respectul de sine;
15. Recapitulare şi consolidare 2 S35