Sunteți pe pagina 1din 18

PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 1


CLASA a VII-a

I’M HERE TO WORK

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Answer true/false questions
Communication 1.1 Înțelegerea unorGive personal Notebooks Complete sentences with the
instrucţiuni verbale information Blackboard 3 ore missing words
1.2 Desprinderea sensului Show interest or surprise Auxiliary Rewrite sentences using an
global al unui mesaj materials infinitive of purpose
rostit în limbaj standard cu Present simple and
Grammar viteză normală continuous
1.3 Identificarea, extragerea și
Echo questions
înțelegerea Infinitive of purpose
informaţiilor specifice dintr- Noun formation with –
un mesaj audiat, er, -r and –or
Vocabulary pe teme de interes
2.1 Exprimarea unor Jobs and occupations
sentimente și stări de
spirit
2.2 Oferirea unor informații
despre sine,
despre activităţi şi evenimente

1
PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 2
CLASA a VII-a
OVER THREE HOURS LATE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.2 Desprinderea sensului Books Answer true/false questions
Communication global al unui mesaj Talk about past journeys Notebooks Ask and answer questions
rostit în limbaj standard cu Blackboard Complete the sentences with
viteză normală Past simple of regular Auxiliary 3 ore the missing words
2.2 Oferirea unor informații and irregular verbs materials Answer true/false question
despre sine, Conjunctions So and Order some sentences as to
Grammar despre activităţi şi evenimente Because obtain the summary of an
3.1 Identificarea Linkers: first (of all), event
componentelor logice și a then, before, after
succesiunii secvenţelor unui (that), later, the next
text citit day, in the end
Vocabulary 3.2 Deducerea, din context, a Past time adverbials:
sensului unor yesterday (afternoon),
cuvinte / sintagme last (week), (a month
REVISION necunoscute ago), this (morning)
3.3 Extragerea informaţiilor
EVALUATION de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o Means of transport
sarcină de
lucru
4.1 Redactarea unor
evenimente trecute după
un plan narativ
4.3 Redactarea unor texte
funcționale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instrucţiuni,
reclame)
4.4 Oferirea și solicitarea unor

2
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 3


CLASA a VII-a
A PLACE WHICH ATTRACTS TOURISTS

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Sort words into categories
Communication 1.1 Înțelegerea unor Talk about the furniture Notebooks Put topic headings into the
instrucţiuni verbale Give and respond to Blackboard correct order
2.2 Oferirea unor informații invitations Auxiliary 3 Complete sentences with the
despre sine, materials missing words
despre activităţi şi evenimente Correct sentences
Grammar 2.3 Exprimarea unei opinii / Defining and non Give and respond to
punct de vedere defining relative clauses invitations
pe un subiect familiar with who, which and Complete a chart
3.1 Identificarea where
componentelor logice și a Future with going to,
Vocabulary succesiunii secvenţelor unui will or present
text citit continuous
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun The natural environment
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.2 Redactarea unor paragrafe

3
în care să
descrie persoane,sentimente şi
reacţii

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 4


CLASA a VII-a
HOW LONG HAVE YOU BEEN HERE?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Ask and talk about Books Answer questions about the
Communication instrucţiuni verbale experiences Notebooks text
1.3 Identificarea, extragerea și Make comparisons Blackboard 3 List adjectives under the
înțelegerea Auxiliary correct prefix
informaţiilor specifice dintr- Present perfect simple materials Complete the sentences with
un mesaj audiat, with for and since the missing word
Grammar pe teme de interes Comparison of adjectives Answer true/false questions
2.2 Oferirea unor informații Intensifier much Ask and talk about
despre sine, +comparative adjective experiences
despre activităţi şi evenimente Comparison with (not) Write a composition about a
2.3 Exprimarea unei opinii / as…as beautiful place
Vocabulary punct de vedere
pe un subiect familiar Adjectives with negative
3.1 Identificarea prefixes: un-, in-, im-
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui Wide angle- South
text citit Africa
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
REVISION cuvinte / sintagme
EVALUATION necunoscute
4.1 Redactarea unor
evenimente trecute după
un plan narativ
4.4 Oferirea și solicitarea unor

4
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 6


CLASA a VII-a
THE CAR WAS SINKING

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Match captions with pictures
Communication instrucţiuni verbale Talk about past incidents Notebooks Complete sentences with the
2.2 Oferirea unor informații Ask for and give Blackboard missing words
despre sine, directions Auxiliary Answer questions using the
despre activităţi şi evenimente materials 6 past continuous tense
2.3 Exprimarea unei opinii / Past simple and Write a paragraph about an
Grammar punct de vedere continuous incident
pe un subiect familiar Time markers: while, as, Describe pictures
3.1 Identificarea when Ask for and give directions
componentelor logice și a Prepositions of motion:
succesiunii secvenţelor unui across, along, from,
Vocabulary text citit towards, through, past,
3.2 Deducerea, din context, a into, over, under, up,
sensului unor down
cuvinte / sintagme
necunoscute Verbs of movement:
4.1 Redactarea unor dive, jump, leap, etc.
evenimente trecute după
un plan narativ
4.2 Redactarea unor paragrafe
în care să
descrie persoane,sentimente şi
reacţii

5
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 7


CLASA a VII-a
YOU’RE NICOLA, AREN’T YOU?

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Answer true/false questions
Communication instrucţiuni verbale Check information Notebooks Complete the sentences with
1.2 Desprinderea sensului Blackboard 6 the missing words
global al unui mesaj Question tags Auxiliary Talk about clothes
rostit în limbaj standard cu Present perfect simple materials Describe pictures
viteză normală with time adverbials Talk about things which are
Grammar 2.1 Exprimarea unor just, already, yet popular now
sentimente și stări de Past simple and present
spirit perfect simple
2.2 Oferirea unor informații
despre sine, Clothes and parts of
Vocabulary despre activităţi şi evenimente clothes
2.3 Exprimarea unei opinii / Humour
REVISION punct de vedere
pe un subiect familiar
EVALUATION 3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o

6
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 8


CLASA a VII-a
YOU OUGHT TO TRY THEM

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Put sentences in order to
Communication 1.1 Înțelegerea unor Give advice Notebooks summaries the story
instrucţiuni verbale Talk about obligations Blackboard Match pictures with some
1.2 Desprinderea sensului Make requests with Auxiliary 4 cooking terms
global al unui mesaj reasons materials Complete the sentences with
rostit în limbaj standard cu the missing words
Grammar viteză normală Verbs should and ought Make requests with reasons
2.1 Exprimarea unor to Choose the correct answer
sentimente și stări de Verbs have to and
spirit must/mustn’t
2.2 Oferirea unor informații Would you mind…? +
Vocabulary despre sine, gerund
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / Verbs connected with
punct de vedere food and cooking
pe un subiect familiar
3.1 Identificarea
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui
text citit

7
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 9


CLASA a VII-a
THEY’VE BEEN BULLING ME

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Guess the meaning of some
Communication instrucţiuni verbale Offer, accept or refuse Notebooks 4 words
1.3 Identificarea, extragerea și help Blackboard Find adjectives related to
înțelegerea Talk about past events Auxiliary nouns in the text
informaţiilor specifice dintr- which continue to the materials Complete the sentences with
un mesaj audiat, present the missing words
Grammar pe teme de interes Give advice
2.1 Exprimarea unor Would like me to…? Complete the missing
sentimente și stări de Shall I…? information
spirit Present perfect
2.2 Oferirea unor informații continuous with for and
Vocabulary despre sine, since
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / Nouns and adjectives of
punct de vedere emotion
pe un subiect familiar

8
3.2 Deducerea, din context, a Wide angle: Stowaway
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
REVISION 3.3 Extragerea informaţiilor
EVALUATION de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 11


CLASA a VII-a
UNLESS I GET TO BED…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Answer true/false questions
Communication 1.1 Înțelegerea unor Talk about future Notebooks Make sentences using
instrucţiuni verbale possibility Blackboard 3 will/may or might for
1.2 Desprinderea sensului Show surprise Auxiliary predictions
global al unui mesaj materials Say whether some
rostit în limbaj standard cu Verbs will/ won’t, may statements are true or false
Grammar viteză normală or might for predictions Match clauses
2.1 Exprimarea unor First conditional: Show surprise
sentimente și stări de if/unless clause + ‘ll
spirit (will)/won’t
2.2 Oferirea unor informații Negative questions
Vocabulary despre sine, Verb get

9
despre activităţi şi evenimente
3.1 Identificarea Parts of the body
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui
text citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 12


CLASA a VII-a
THEY WERE DELIVERED TODAY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Answer questions
Communication instrucţiuni verbale Describe processes Notebooks Complain, request and
2.1 Exprimarea unor Complain, requests and Blackboard 3 apologize
sentimente și stări de apologize Auxiliary Rewrite the questions more
spirit materials formally in the passive
2.2 Oferirea unor informații *The passive: present Guess the meaning of some
Grammar despre sine, and past simple words
despre activităţi şi evenimente Adjectives to describe Write a letter to a newspaper
3.1 Identificarea behaviour
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui
Vocabulary text citit
3.2 Deducerea, din context, a

10
REVISION sensului unor
cuvinte / sintagme
EVALUATION necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.3 Redactarea unor texte
funcționale (mesaje,
scrisori personale, scurte
instrucţiuni,
reclame)
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 13


CLASA a VII-a
IF I HAD THE MONEY…

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Talk about imaginary Books Complete the missing words
Communication 1.1 Înțelegerea unor situations in the future Notebooks Complete a conversation
instrucţiuni verbale Ask and give advice Blackboard 4 using the second conditional
2.1 Exprimarea unor Auxiliary Answer yes/no questions
sentimente și stări de Pronoun: some-, any-, materials Ask for and give advice
spirit no-, every- , +thing,
Grammar 2.2 Oferirea unor informații one, where
despre sine, Second conditional: if
despre activităţi şi evenimente clause + would/wouldn’t
3.2 Deducerea, din context, a

11
sensului unor
Vocabulary cuvinte / sintagme Personality adjectives:
necunoscute sensitive, aggressive,
3.3 Extragerea informaţiilor etc.
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 14


CLASA a VII-a
SOMEONE HAD DROPPED IT

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Put the events in the correct
Communication instrucţiuni verbale Talk about events before Notebooks order
1.2 Desprinderea sensului other events in the past Blackboard 4 ore Match the sentences
global al unui mesaj Express pleasure and Auxiliary Rephrase sentences
rostit în limbaj standard cu thanks materials Search for words in the text
viteză normală Make sentences
Grammar 1.3 Identificarea, extragerea și *Past perfect simple Express pleasure and thanks
înțelegerea Too many, too much,
informaţiilor specifice dintr- not enough
un mesaj audiat, *Reported requests and
pe teme de interes commands
Vocabulary 2.2 Oferirea unor informații (verb+object+infinitive)
despre sine,
despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / Types of music

12
punct de vedere
pe un subiect familiar Wide angle: On the
3.2 Deducerea, din context, a World
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
REVISION 3.3 Extragerea informaţiilor
EVALUATION de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.1 Redactarea unor
evenimente trecute după
un plan narativ
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 16


CLASA a VII-a
THEY USED TO HIDE HERE

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
Books Guess the meaning of some
Communication 1.1 Înțelegerea unor Talk about past habits Notebooks words
instrucţiuni verbale Buy tickets Blackboard 4 Answer true/false questions

13
1.2 Desprinderea sensului Auxiliary Answer some questions
global al unui mesaj Verb used to materials Complete the sentences with
rostit în limbaj standard cu So and such a/an the missing words
Grammar viteză normală +adjective) noun for Complete the sentences with
2.1 Exprimarea unor exclamations the missing information
sentimente și stări de So and such with clauses
spirit of result
2.2 Oferirea unor informații
Vocabulary despre sine, Word building from
despre activităţi şi evenimente different parts of speech
3.1 Identificarea
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui
text citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 17


CLASA a VII-a
HE SAID HE’D BEEN AWAY

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE

14
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Rewrite sentences
Communication instrucţiuni verbale Report what people said Notebooks Complete the missing
1.2 Desprinderea sensului Using the telephone Blackboard information
global al unui mesaj Auxiliary 4 Make words by matching the
rostit în limbaj standard cu *Report statements materials first part of each word with
viteză normală the correct endings
Grammar 1.3 Identificarea, extragerea și Noun formation with Using the telephone
înțelegerea endings: -ment, -ion,
informaţiilor specifice dintr- -er, -ance
un mesaj audiat,
pe teme de interes
Vocabulary 2.2 Oferirea unor informații
despre sine,
REVISION despre activităţi şi evenimente
3.1 Identificarea
EVALUATION componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui
text citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 18


CLASA a VII-a
“THE BIRDS”

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE

15
SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Books Correct the sentences
Communication instrucţiuni verbale Report what people Notebooks Answer true/false questions
1.3 Identificarea, extragerea și asked Blackboard 4 Find words in the text that
înțelegerea Ask permission with Do Auxiliary mean the same as some
informaţiilor specifice dintr- you mind/Is it all right materials given ones
un mesaj audiat, if I…?
Grammar pe teme de interes
2.2 Oferirea unor informații Reported questions
despre sine, Phrases of approximate
despre activităţi şi evenimente time and quantity:
2.3 Exprimarea unei opinii / A few (minutes ago),
Vocabulary punct de vedere about, a couple of,
pe un subiect familiar several, lots of (people),
3.1 Identificarea etc.
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui
text citit
3.2 Deducerea, din context, a
sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,
persoane,
evenimente, experienţe

PROIECTUL UNITATII DE INVATARE NR 19


CLASA a VII-a

16
HE’S TOO GOOD TO FALL

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI DE RESURSE NR DATA EVALUARE


SPECIFICE INVATARE ORE
1.1 Înțelegerea unor Say the right thing Books Answer true/false questions
Communication instrucţiuni verbale Notebooks Complete the sentences with
1.2 Desprinderea sensului Too + adjective/adverb Blackboard 6 the missing words
global al unui mesaj + to (not) + Auxiliary Answer the questions
rostit în limbaj standard cu adjective/adverb + materials Say the right thing
viteză normală enough to
Grammar 2.1 Exprimarea unor Verb + infinitive /
sentimente și stări de gerund
spirit
2.2 Oferirea unor informații Neutral and strong
despre sine, adjectives
Vocabulary despre activităţi şi evenimente
2.3 Exprimarea unei opinii / Wide angle: The Boy
punct de vedere Who Was Taught To
pe un subiect familiar Talk By Dolphins
3.1 Identificarea
componentelor logice și a
succesiunii secvenţelor unui 2
text citit
FINAL 3.2 Deducerea, din context, a
REVISION sensului unor
cuvinte / sintagme
necunoscute
3.3 Extragerea informaţiilor
de detaliu dintrun
text citit pentru a îndeplini o
sarcină de
lucru
4.4 Oferirea și solicitarea unor
informații în
scris despre activităţi,

17
persoane,
evenimente, experienţe

18