Sunteți pe pagina 1din 3

Nr. /CRED/BT/28.09.

2020

CONTRACT DE FORMARE
ÎNCHEIAT ASTĂZI 28.09.2020

Între
Casa Corpului Didactic Botoşani, cu sediul în B-dul. M Eminescu, nr. 40, prin
reprezentanții legal, director prof. Luca Sorin,
Şi
D - l / D - n a ____________________________________________ domiciliat (ă) în
localitatea _________________________ strada __________________________ nr. ___ bloc
____ scara ___ etaj ____ ap. ____ județ/ sector __________________________ telefon
__________________născut (ă) la data de ___/___/_____ și legitimat (ă) cu BI/CI seria ______
nr. _____________eliberat de__________________________________ la data de
___/___/_____având CNP ________________________________ în calitate de cursant, forma
de învățământ blended learning, la cursul CRED – Curriculum relevant, educație deschisă
pentru toți, Formare nivel II – învățământ gimnaziu, cu durata de 120 ore, 30 CPT finalizat
prin atestat, a intervenit prezentul contract

OBIECTUL CONTRACTULUI
Art l Activitățile care formează obiectul prezentului contract se derulează în
conformitate cu Planul de învățământ aprobat de Ministerul Educației Naționale, Direcția
Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Învățământ pe Tot
Parcursul Vieții. Disciplinele, formele de evaluare şi numărul de credite acordate sunt
prevăzute în Planul de învățământ.
Art 2 Programul se derulează conform orarului stabilit de furnizorul de formare şi este
comunicat Direcției Generale Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcției
Învățământ pe Tot Parcursul Vieții.
Art 3 Activitățile didactice se desfășoară conform cu metodologia specifică
învățământului blended learning (față în față și online).
Art. 4 În cazul în care după încheierea prezentului contract cursantul întrerupe programul
sau nu respectă condiţiile de frecvenţă, acesta nu va primi atestatul de absolvire a programului
de formare.
DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Art. 5 C.C.D. Botoşani are următoarele obligaţii:
Să asigure:
- formatori certificaţi
- suport de curs
- logistică
- comunicare
- evaluare
- adeverinţe și atestate
Art. 6 Cursantul are următoarele drepturi:
- să folosească în scop didactic, pentru instruirea proprie materialele de curs;
- sa beneficieze de baza materială a locațiilor de formare acreditate, în conformitate cu
programările stabilite;

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
- să susţină probele de evaluare la datele stabilite;
- sa obţină, la cerere, adeverinţă că parcurge cursul frecventat
Art. 7 Cursantul are următoarele obligaţii:
- să depună, la înscriere, documentele solicitate de responsabilul programului;
- să frecventeze activitatile de formare face to face conform orarului stabilit de furnizorul
de formare şi comunicat Direcţiei Generale Învățământ Secundar Superior și Educație
Permanentă, Direcției Învățământ pe Tot Parcursul Vieții.
- să păstreze şi să utilizeze cu grijă baza materială a locațiilor de formare;
- să manifeste comportament civilizat, considerație şi respect faţă de colegi, angajaţii
locațiilor acreditate şi formatori;
- să despăgubească instituțiile de formare acreditate pentru eventualele daune produse;
- să depună portofoliile solicitate integral si la timp.
- să posteze in integralitate temele pe platforma programului

DISPOZITII FINALE
Art. 8 Materialele de curs sunt proprietate intelectuală şi materială; ele nu pot fi copiate
sau reproduse prin niciun mijloc tehnic şi nici comercializat.
Nerespectarea acestei prevederi se pedepsește conform legii, privind proprietatea
intelectuală, drepturile de autor și copyright.
Art. 9 Cursantul este obligat să anunțe directorul de program/profesorul metodist
responsabil de curs de toate schimbările de adresă, telefon, carte de identitate şi să depună copii
ale actelor medicale în cazul în care din motive de sănătate nu mai poate frecventa cursul.
Art. 10 În temeiul legii nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului
European (GDPR), completarea contractului reprezintă consimțământul de preluare și prelucrare a
datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către Casa Corpului Didactic
Botoșani.
Art. 10.1. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentului UE
2016/679 al Parlamentului European (GDPR), prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal prelucrate cu ocazia încheierii, executării, modificării, încetării prezentului contract este
legală, fiind necesară pentru executarea unui contract la care dumneavoastră, în calitate de persoană
vizată, sunteți parte integrantă din prezentul contract.
Art.10.2. Totodată, arătăm că în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 lit. e, prelucrarea
datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea de către CCD Botoșani a serviciului public
care rezultă din Proiectul CRED.
Art.10.3. În conformitate cu prevederile GDPR, prelucrarea datelor cu caracter personal
rezultate din înregistrările foto/video realizate de CCD Botoşani cu ocazia executării prezentului
contract, se va face doar în baza acordul liber exprimat, așa cum este acesta prevăzut Anexa nr. 1 a
prezentului contract.
Art. 11 Prezentul contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte
contractantă, astăzi 28.09.2020

Director C.C.D Botoşani, Cursant,


Profesor Luca Sorin

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Anexa nr. 1 a contractului de formare
nr. ......…………./CRED/BT/28.09.2020

CONSIMTĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


rezultate din înregistrările foto/ video realizate de CCD Botoşani,

Subsemnatul/subsemnata (nume, prenume) ……..........................……………………


…..............……….............., domiciliat/ă în localitatea ..................................................,
Str .................................................... , nr. ........, bloc......., ap. ..........,
judeţul......................................., posesor al BI/CI seria ........., nr ........................, eliberat
de ...................................................... la data de............................,
CNP.................................................................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi
prelucrarea datelor mele cu caracter personal rezultate din înregistrările foto video realizate de
către CCD Botoșani cu ocazia derulării programul de formare oferit de către Ministerul
Educației Naționale, în cadrul proiectului „CRED (CURRICULUM RELEVANT, EDUCAȚIE
DESCHISĂ pentru toți)”- Cod SMIS: 2014+:118327.
Înțeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea
prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, transpusă în legislația
națională prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005,
precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, transpusă în
legislația națională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul Oficial numărul
651 din data de 26 iulie 2018).

Data,
Semnătura,
28.09.2020

„Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” - CRED


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020