Sunteți pe pagina 1din 11

Unitatea de învățământ: Profesor:

Disciplina: Limba și literatura română Nr. de ore/săptămână: 4


Manual: Editura Aramis; autori Mariana Norel, Petru Bucurenciu, Mihaela Dragu

COMPETENȚE GENERALE

1. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situații de comunicare prin receptarea și producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
4. Utilizarea corectă, adecvată și eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise
5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional

CONȚINUTURI

Tema generală: REFLECȚII ASUPRA LUMII


Conținuturi
Domenii de conținut
La conținuturile din clasa a VII- a (actualizate), se vor adăuga următoarele:
Comunicare orală − Elemente specifice argumentării (teză, ipoteză, justificare, probă/exemplu)
− Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral: compararea ideilor, a punctelor de vedere,
a intențiilor de comunicare, a emoțiilor, a atitudinilor și a scopurilor comunicative
− Strategii de ascultare activă: înțelegerea în context a punctului de vedere exprimat de interlocutor și
evaluarea celor spuse de interlocutor, prin raportare la ceea ce știe elevul sau în relație cu propriile opinii
− Argumentare și persuasiune. Apelul la argumente raționale (fapte, exemple, dovezi), apelul la patos
(emoția), apelul la etos (valori morale). Forța enunțurilor în argumentare (fapte, opinii, mărturii,
concepții personale, idei preconcepute). Structura textului argumentativ
− Comportamente nonverbale și paraverbale cu efect persuasiv
− Atitudini comunicative: flexibilitate, asertivitate, disponibilitate la negociere. Inteligența emoțională:
folosirea inteligenței emoționale în negocierea unor puncte de vedere
1
Lectură − Textul epic. Textul liric. Textul dramatic
− Texte care combină diverse structuri textuale (explicativ, narativ, descriptiv, dialogat, argumentativ)
− Strategii de comprehensiune: compararea a două sau mai multe texte sub aspectul conținutului și al
structurii
− Strategii de interpretare: interpretarea limbajului figurat (aliterația, hiperbola, antiteza), interpretări
multiple; argumentarea punctelor de vedere pe marginea textelor citite; dezbateri pe marginea textelor
citite.
− Monitorizarea și evaluarea propriei lecturi
Redactare – Etapele scrierii, cu accent pe: a) prezentarea textului în fața unui public; b) evaluarea feedbackului
primit; c) integrarea sugestiilor într-o nouă formă a textului sau în textele viitoare.
– Tipare textuale de structurare a ideilor: comparație, analogie, pro-contra; ordinea argumentelor în
textul argumentativ
– Prezentarea textului: grafica textului ca modalitate de a capta atenția publicului
– Modalități de exprimare a preferințelor și a opiniilor
– Alte aspecte: redactare de mână – redactare computerizată
– Etica redactării: originalitate
Elemente de construcție a comunicării Gramatică
− Construcții sintactice: construcții active/construcții pasive cu verbul a fi; construcții impersonale;
construcții cu pronume reflexive; construcții incidente; construcții concesive și condiționale.
− Enunțuri eliptice. Norme de punctuație
− Apoziția. Norme de punctuație
− Fraza. Subordonarea prin conjuncții subordonatoare, prin pronume și adverbe relative. Norme de
punctuație
− Realizări propoziționale ale unor funcții sintactice: atributiva, completiva directă, completiva indirectă
și prepozițională, circumstanțiala de loc, de timp, de mod, cauzala, finala
Ortoepie și ortografie
Scrierea și pronunția cuvintelor de origine străină, conținând foneme nespecifice limbii române
Vocabular
− Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului (conversiunea)
− Mijloace externe de îmbogățire a vocabularului: împrumuturi lexicale
Variație stilistică
− Variații de registru. Jargonul, argoul. Limbaj colocvial, limbaj cultivat (familiarizare)
− Construcția frazei în limba vorbită și în limba scrisă
− Organizarea coerentă a textului: succesiunea ideilor, folosirea corectă a timpurilor verbale și a
anaforelor
Elemente de interculturalitate − Modele comportamentale în textele literaturii universale
− Relații culturale constructive. Noi și ceilalți
2
− Valori culturale românești în lume

3
PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ ANUALĂ
CLASA a VIII-a

Structura anului școlar 2020-2021 (Notă: pentru clasa a VIII-a)

Anul școlar 2020-2021 are 33 de săptămâni de cursuri. O săptămână este dedicată programului Școala altfel. (32 de săpt. – cursuri)
Semestrul I are 17 săptămâni dispuse în perioada 14 septembrie 2020 – 29 ianuarie 2021.
Cursuri – luni, 14 septembrie 2020 – vineri, 18 decembrie 2020
Vacanța de iarnă – sâmbătă, 19 decembrie 2020 – duminică, 10 ianuarie 2021
Cursuri – luni, 11 ianuarie 2021 – vineri, 29 ianuarie 2021
Vacanța intersemestrială – sâmbătă, 30 ianuarie 2021 – duminică, 7 februarie 2021

Semestrul al II-lea are 16 săptămâni de cursuri dispuse în perioada 8 februarie 2021 – 11 iunie 2021.
Cursuri – luni, 8 februarie 2021 – joi, 1 aprilie 2021.
Vacanța de primăvară 1 – vineri, 2 aprilie 2021 – duminică, 11 aprilie 2021
Cursuri – luni, 12 aprilie 2021 – joi, 29 aprilie 2021
Vacanța de primăvară 2 – vineri, 30 aprilie 2021 – duminică, 9 mai 2021
Cursuri – luni, 10 mai 2021 – vineri, 11 iunie 2021
Evaluare națională, apoi vacanța de vară – până la data din septembrie 2021 la care încep cursurile anului școlar 2021-2022.

4
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
Ameliorarea și Competențele generale și specifice din programa pentru Conținuturile asociate programei 16 1-4
consolidarea clasa a VII-a: școlare pentru clasa a VII-a:
achizițiilor din clasa a 4.1. Folosirea structurilor morfosintactice ale - Pronumele și adjectivul pronominal
VII-a limbii române standard pentru înțelegerea și posesiv. Pronumele și adjectivul
exprimarea clară și precisă a intențiilor pronominal demonstrativ;
comunicative complexe; − Folosirea corectă a pronumelor și a
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice, prin adjectivelor pronominale:
valorificarea competenței lingvistice, în procesul interogativ, relativ și nehotărât, a
de învățare pe tot parcursul vieții adjectivului pronominal de întărire.
Pronumele și adjectivul pronominal
negativ și negația în propoziție;
− Topica adjectivului. Adjectivul
participial. Posibilități combinatorii
ale adjectivului;
− Numeralul. Posibilități
combinatorii ale numeralului;
− Interjecția. Onomatopeele.
Interjecția predicativă;
− Circumstanțialul de cauză.
Circumstanțialul de scop. Topica în
propoziție. Norme de punctuație.
1. IUBIREA, CEL 1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind Comunicare orală 16 5-8 Conținuturi
MAI FRUMOS reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în vederea - Strategii de concepere și de din clasa a
SENTIMENT evaluării informațiilor, a intențiilor de comunicare și a comprehensiune a textului oral: VII-a de
atitudinilor comunicative compararea ideilor, a punctelor de ameliorat/
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând vedere, a intențiilor de comunicare, a consolidat:
puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, emoțiilor, a atitudinilor și a - Tracul
exprimând un punct de vedere față de opiniile expuse de scopurilor comunicative comunicativ;
interlocutor(i) Lectură - Metafora.
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare - Textul liric
din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și - Interpretări multiple
multimodale Redactare
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul - Modalități de exprimare a
temei, al ideilor și al structurii preferințelor și a opiniilor
5
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime Elemente de construcție a
puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu comunicării
referire la diverse texte citite Vocabular:
4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și - Categorii semantice (sinonime,
producerea unor texte diverse antonime, omonime, cuvinte
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în polisemantice, paronime) –
adecvarea strategiilor individuale de comunicare actualizare
5.1. Exprimarea unui punct de vedere față de valori ale - Mijloace interne de îmbogățire a
culturii naționale sau ale unei alte culturi, identificate în vocabularului (derivarea,
cărțile citite compunerea – actualizare),
conversiunea
- Mijloace externe de îmbogățire a
vocabularului: împrumuturi lexicale
Ortoepie și ortografie:
- Scrierea și pronunția cuvintelor de
origine străină, conținând foneme
nespecifice limbii române
Fonetică:
- Despărțirea în silabe, diftong,
triftong, hiat, accent – actualizare
Recapitulare
Evaluare sumativă
2. PROFESIE, 1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind Comunicare orală 20 9-13 Conținuturi
MESERIE, VOCAȚIE reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în vederea - Elemente specifice argumentării: din clasa a
evaluării informațiilor, a intențiilor de comunicare și a teză, ipoteză, justificare, VII-a de
atitudinilor comunicative probă/exemplu ameliorat/
1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața Lectura consolidat:
unui public, corelând elementele verbale, paraverbale și - Textul dramatic - Textul
nonverbale în cadrul unor strategii de argumentare - Argumentarea punctelor de vedere dramatic și
1.5. Corectarea comportamentelor și a atitudinilor pe marginea textelor citite arta
comunicative ineficiente sau inadecvate în activități de Redactare spectacolului;
comunicare - Prezentarea textului: grafica - Dialogul în
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul textului ca modalitate de a capta textul scris și
temei, al ideilor și al structurii atenția publicului în spectacol;
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a Elemente de construcție a - Interviul;
6
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în comunicării - Despre
vedere posibilitatea unor interpretări multiple Gramatică: limba și
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime - Construcții sintactice: construcții cultura țărilor
puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu active/construcții pasive cu verbul a din
referire la diverse texte citite fi; construcții impersonale; vecinătatea
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica construcții cu pronume reflexive; României
redactării pentru crearea unor texte originale construcții incidente; construcții
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri concesive și condiționale.
morfosintactice complexe ale limbii române literare, - Enunțuri eliptice. Norme de
pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a punctuație
intențiilor comunicative - Apoziția. Norme de punctuație
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin Elemente de interculturalitate
utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, - Relații culturale constructive. Noi și
lexic și semantică prin raportare la limbile moderne ceilalți
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în Recapitulare
adecvarea strategiilor individuale de comunicare Evaluare sumativă
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză,
sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea 4 ore
deprinderilor de comunicare corectă în limba română Recapitulare
literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții Evaluare
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la semestrială I
elemente specifice ale culturii naționale și ale culturii săptămâna 14
altor popoare
3. AVENTURA 1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de Comunicare orală 16 15-18 Conținuturi
CUNOAȘTERII vedere, citând sursele de informare, într-un text de tip - Argumentare și persuasiune. Apelul din clasa a
argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip descriptiv, la argumente raționale (fapte, VII-a de
explicativ etc.) exemple, dovezi), apelul la patos ameliorat/
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând (emoția), apelul la etos (valori consolidat:
puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, morale). Forța enunțurilor în - Tipare
exprimând un punct de vedere față de opiniile expuse de argumentare (fapte, opinii, mărturii, textuale de
interlocutor(i) concepții personale, idei structurare a
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare preconcepute). Structura textului ideilor.
din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și argumentativ
multimodale Lectura
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a - Textul epic în proză
7
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în Redactare
vedere posibilitatea unor interpretări multiple - Tipare textuale de structurare a
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a ideilor: comparație, analogie, pro-
comportamentelor și a atitudinilor de lectură contra; ordinea argumentelor în
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime textul argumentativ
puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu Elemente de construcție a
referire la diverse texte citite comunicării
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica Gramatică:
redactării pentru crearea unor texte originale - Fraza. Coordonarea – actualizare
3.4. Exersarea constantă în activitățile de redactare a - Subordonarea prin conjuncții
strategiilor de corectare a comportamentelor și a subordonatoare, prin pronume și
atitudinilor ineficiente sau inadecvate adverbe relative. Norme de
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri punctuație
morfosintactice complexe ale limbii române literare, Elemente de interculturalitate
pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a - Modele comportamentale în textele
intențiilor comunicative literaturii universale
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin Recapitulare
utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, Evaluare sumativă
lexic și semantică prin raportare la limbile moderne
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la
elemente specifice ale culturii naționale și ale culturii
altor popoare
4. ISTORIA, 1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind Comunicare orală 16 19-22
RĂDĂCINILE reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în vederea - Strategii de ascultare activă:
NEAMULUI evaluării informațiilor, a intențiilor de comunicare și a înțelegerea în context a punctului de
NOSTRU atitudinilor comunicative vedere exprimat de interlocutor și
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând evaluarea celor spuse de interlocutor,
puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, prin raportare la ceea ce știe elevul
exprimând un punct de vedere față de opiniile expuse de sau în relație cu propriile opinii
interlocutor(i) Lectura
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare - Textul epic în versuri
din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și - Strategii de interpretare:
multimodale interpretarea limbajului figurat
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul (aliterația, hiperbola, antiteza)
temei, al ideilor și al structurii Redactare
8
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
3.3. Aplicarea constantă a normelor privind etica - Etica redactării: originalitate
redactării pentru crearea unor texte originale Elemente de construcție a
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri comunicării
morfosintactice complexe ale limbii române literare, Gramatică:
pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a - Atributul și atributiva
intențiilor comunicative - Complementul direct și completiva
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, directă
sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea - Complementul prepozițional și
deprinderilor de comunicare corectă în limba română completiva prepozițională
literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții - Complementul indirect și
5.1. Exprimarea unui punct de vedere față de valori ale completiva indirectă
culturii naționale sau ale unei alte culturi, identificate în Elemente de interculturalitate
cărțile citite - Valori culturale românești în lume
Recapitulare
Evaluare sumativă
5. LUMEA REALĂ, 1.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind Comunicare orală 16 23-26 Școala altfel
LUMEA reprezentarea aceleiași teme în texte diferite, în vederea - Atitudini comunicative: – săptămâna
IMAGINARĂ evaluării informațiilor, a intențiilor de comunicare și a flexibilitate, asertivitate, 27
atitudinilor comunicative disponibilitate la negociere.
1.4. Participarea activă la dezbateri simple, formulând Inteligența emoțională: folosirea
puncte de vedere și/sau continuând ideile celorlalți, inteligenței emoționale în negocierea
exprimând un punct de vedere față de opiniile expuse de unor puncte de vedere
interlocutor(i) Lectura
2.1. Evaluarea informațiilor și a intențiilor de comunicare - Strategii de comprehensiune:
din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și compararea a două sau mai multe
multimodale texte sub aspectul conținutului și al
2.2. Compararea a cel puțin două texte sub aspectul structurii
temei, al ideilor și al structurii - Dezbateri pe marginea textelor
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a citite
comportamentelor și a atitudinilor de lectură Redactare
3.1. Redactarea unui text complex, în care să își exprime - Etapele scrierii, cu accent pe:
puncte de vedere argumentate, pe diverse teme sau cu prezentarea textului în fața unui
referire la diverse texte citite public; evaluarea feedbackului
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unor texte primit; integrarea sugestiilor într-o
pentru a fi prezentate în fața unui public sau/și pentru a fi nouă formă a textului sau în textele
9
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
publicate viitoare.
3.4. Exersarea constantă în activitățile de redactare a Elemente de construcție a
strategiilor de corectare a comportamentelor și a comunicării
atitudinilor ineficiente sau inadecvate Variație stilistică:
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri - Organizarea coerentă a textului:
morfosintactice complexe ale limbii române literare, succesiunea ideilor, folosirea corectă
pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a a timpurilor verbale și a anaforelor
intențiilor comunicative Gramatică:
4.4. Valorificarea relației dintre normă, abatere și uz în - Circumstanțialul de loc și
adecvarea strategiilor individuale de comunicare circumstanțiala de loc
4.5. Dezvoltarea gândirii logice și analogice (analiză, - Circumstanțialul de mod și
sinteză, generalizare și abstractizare), prin utilizarea circumstanțiala de timp
deprinderilor de comunicare corectă în limba română - Circumstanțialul de timp și
literară, în procesul de învățare pe tot parcursul vieții circumstanțiala de mod
5.2. Argumentarea unui punct de vedere privitor la Recapitulare
elemente specifice ale culturii naționale și ale culturii Evaluare sumativă
altor popoare
6. DINCOLO DE 1.2. Prezentarea documentată a unei teme/a unui punct de Comunicare orală 16 28-32 Conținuturi
ORIZONTUL vedere, citând sursele de informare, într-un text de tip - Comportamente nonverbale și din clasa a
NOSTRU argumentativ/în texte de diferite tipuri (de tip descriptiv, paraverbale cu efect persuasiv VII-a de
explicativ etc.) Lectura ameliorat/
1.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața - Texte care combină diverse consolidat:
unui public, corelând elementele verbale, paraverbale și structuri textuale (explicativ, narativ, circumstanția
nonverbale în cadrul unor strategii de argumentare descriptiv, dialogat, argumentativ) lul de cauză;
1.5. Corectarea comportamentelor și a atitudinilor - Monitorizarea și evaluarea propriei circumstanția
comunicative ineficiente sau inadecvate în activități de lecturi lul de scop.
comunicare Redactare
2.3. Argumentarea punctelor de vedere pe marginea a - Redactare de mână – redactare
două sau mai multe texte de diverse tipuri, având în computerizată
vedere posibilitatea unor interpretări multiple Elemente de construcție a
2.4. Aplicarea constantă a unor strategii de corectare a comunicării
comportamentelor și a atitudinilor de lectură Gramatică:
3.2. Redactarea, individual și/sau în echipă, a unor texte - Circumstanțialul de cauză și
pentru a fi prezentate în fața unui public sau/și pentru a fi circumstanțiala de cauză
publicate - Circumstanțialul de scop și
10
Nr. de ore
Unitatea de învățare CS Conținuturi Săptămâna Observații
alocate
3.4. Exersarea constantă în activitățile de redactare a circumstanțiala de scop/finală
strategiilor de corectare a comportamentelor și a Variație stilistică:
atitudinilor ineficiente sau inadecvate - Variații de registru. Jargonul,
4.1. Folosirea achizițiilor privind structuri argoul. Limbaj colocvial, limbaj
morfosintactice complexe ale limbii române literare, cultivat (familiarizare)
pentru înțelegere corectă și exprimare nuanțată a - Construcția frazei în limba vorbită
intențiilor comunicative și în limba scrisă
4.2. Aplicarea achizițiilor lingvistice pentru înțelegerea și Recapitulare
producerea unor texte diverse Evaluare sumativă
4.3. Analizarea elementelor de dinamică a limbii, prin 4 ore
utilizarea achizițiilor de sintaxă, morfologie, fonetică, Recapitulare
lexic și semantică prin raportare la limbile moderne Evaluare
5.1. Exprimarea unui punct de vedere față de valori ale semestrială II
culturii naționale sau ale unei alte culturi, identificate în (în săptămâna
cărțile citite 28/29/30)
Recapitulare finală Competențele generale și specifice din programa pentru Conținuturile asociate programei 4 33
Evaluare finală clasa a VIII-a școlare pentru clasa a VIII-a

11