Sunteți pe pagina 1din 20

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII

DIRECȚIA EDUCAȚIE CRIULENI

GIMNAZIUL PAȘCANI
2021-2022

PROIECT DIDACTIC DE LUNGĂ DURATĂ LA


LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
PENTRU CLASA a VII-a
PROFESOR Botnari Lidia

Discutat la ședința comisiei metodice nr._____ din __________ 2021

Șeful comisiei metodice _____________________________________

Coordonat _____________ director-adjunct

Aprobat ________________ directorul gimnaziului, Efros Angela


COMPETENȚE SPECIFICE DISCIPLINEI:

1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând


curiozitate și toleranță.

2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind


coeziune şi coerenţă discursivă.

3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând


spirit de observaţie şi atitudine creativă.

4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi


responsabilitate pentru propria exprimare.

5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice,


semantice, gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi
autocontrol.

6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de


atitudine pozitivă şi  interes.

Referințe bibliografice:
Produse curriculare principale: curriculum la limba și literatura română, manualul școlar la limba și literatura română

Produse curriculare auxiliare : ghidul de implimentare a curriculumului la limba și literatura română

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Aria Nr. orelor Nr. de


Statutul Nr. de
curriculară Clasa pe unităţi de
disciplinei ore anual
săptămână învăţare1
Obligatorie Limbă şi a V-a 6 10 204
comunicare a VI-a 6 10 204
a VII-a 5 9 170
a VIII-a 5 9 170
a IX-a 5 9 165
Repartizarea orientativă a orelor

Nr. orientativ de ore pe Clasa Clasa Clasa Clasa Clasa


clase a V-a a VI-a a VII-a a VIII-a a IX-a
204 ore 204 ore 170 de ore 170 de ore 165 de ore
Nr. de ore anual
Predare-învățare 158 158 128 128 128
Sinteză 10 10 9 9 9
Evaluare sumativă 10 10 9 9 9
Analiză a evaluării 10 10 9 9 9
sumative
La discreţia profesorului 16 16 15 15 10

CLASA a VII-a
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 1. LIMBA ROMÂNĂ
1
Unități de competență Unități de conținut Nr. ore Data Activități de învățare- Note
evaluare
1.Unicitatea limbii române acasă și 1 . Exerciții de
în lume. prezentare a
1.1.Prezentarea opiniilor despre importanței limbii
apartenența la istoria, cultura, limba 2.Deprinderi de comunicare: pentru dezvoltarea
și literature română atitudine, influențe, încredere, 1 personală.
2.1.Utilizarea variatelor strategii de empatie.
ascultare activă și negociere în Joc de rol pe o temă
diverse situații de comunicare orală 3. Cartea – obiect cultural. Din 1 dată, urmat de
3.3. Formularea mesajului textului istoria cărții. discuții privind
literar prin raportare la propria intențiile de
experiență de viață 4.Poezia lirică./ Limba noastră/ de comunicare,
3.4. Exprimarea argumentată a A. Mateevici. Lectură și 1 emoțiile și
propriilor stări postlectorale. observare. Vocabular. Eul liric. atitudinile
3.6. Comentarea valorilor literar- comunicative
artistice ale textului 5.Poezia lirică. / Limba noastră/ de
A. Mateevici. Lectură și Exerciții de
3.7. Comentarea figurilor de stil în interpretare. Figuri de stil 1 comprehensiune:
baza parametrilor propuși. /metaforă, paralelism sintactic/. reflecții asupra
limbajului și a Produs
6. Poezia lirică./ Limba noastră/ de structurii textelor de Memo-
A. Mateevici. Lectură și explorare. tip liric. rare
Elemente de versificație: măsura, 1
ritm. Mesaj.

7. Poezia lirică./ Limba noastră/ de


A. Mateevici. Lectură și explorare. 1
Similitudini cu alte opere.
8. Succesiunea etapelor într-un 1
text. Exerciții de
4.1. Scrierea regularităților structurii 1 recunoaștere a
textuale a diverselor tipuri 9. Textul redactat de mână și tipurilor de texte
5.1. Corelarea structurilor lexicale și compiuterizat. scrise în e-
semantic cu cele sintactice și 1 comunicare
morfologice în diverse situații de 10. Modificări în ortografia limbii:
comunicare. DOOM-2, 2010. Scrierea și Exerciții scriere și
5.2. Aplicarea normelor lingvistice pronunțarea cuvintelor de origine de pronunțare a
în diverse situații de comunicare. străină. cuvintelor de
origine străină Ev.
5.3.Explorarea strategiilor de 11, 12. Paronime 2 for-
învățare autonomă a limbii cu Comentarea scrisă a mati-
ajutorul dicționarelor. 13. Mijloace interne de îmbogățire 1 diferențelor va
5.4. Gestionarea propriei exprimări a vocabularului: derivarea, semantice între
prin raportare la normă. compunerea. cuvintele înrudite

14. Câmpul derivativ 1


6.1. Prezentarea informațiilor
esențiale receptate din cotidian prin 15. Informații din lecturi și mediul 1
resurse digitale. socio-cultural
16. Atelier de scriere /Limba este 1 Atelier de scriere
4.3. Formularea, în scris, a unor idei, ca o duminică/
argumente, opinii în textele proprii 17. Ora de sinteză. 1
18. Evaluare sumativă. Test. 1
19. Analiza evaluării. 1

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 2. PATRIA


1.Cultura națională. 1 Ilustrarea prin fapte
1.1.Prezentarea opiniilor despre a apartenenței la
apartenența la istoria, cultura, limba 2.Limbajul nonverbal 1 familie, comunitate,
și literatura română statul RM, Europa
3.Gestul și mimica 1
2.2.Combinarea elementelor Interpretarea
dicțiunii /articulația, emisia, 4. Textul literar și nonliterar 1 gesturilor,
respirația, vocea/ în diverse atitudinilor
contexte de comunicare 5. Opera epică. /Copii în cătușele 1
Siberiei/ de S. Vangheli. Vocabular. Joc de rol pe o temă
2.3. Prezentarea documentată a unor Autor. Narator. dată, urmat de
informații, idei, sentimente și discuții privind
puncte de vedere în texte orale 6.Opera epică./Copii în cătușele 1 intențiile de
Siberiei/. Planul simplu și dezvoltat. comunicare,
3.1 Confirmarea înțelegerii textului Rezumatul. emoțiile și
literar și nonliterar prin prisma atitudinile
componentelor de structură 7.Opera epică. /Copii în cătușele 1 comunicative
Siberiei/ Personaje literare.
3.2. Distingera trăsăturilor specific Clasificare și caracterizare. Exerciții de
ale textului literar și nonliterary comprehensiune:
8. Opera epică. / Copii în cătușele 1 reflecții asupra
3.3. Formularea mesajului textului Siberiei/. Moduri de expunere. limbajului și a
literar prin raportare la propria structurii textelor de
experineță de viață 9.10. Tipuri de dicționare. Serii de 2 tip epic
dicționare ale limbii române.
3.5. Rezumarea unui text narativ cu Explicarea
elemente descriptive cuvintelor prin
3.8. Caracterizarea personajelor 11.12. Abatere de la normă: 2 intermediul
literare din perspectiva comunicării calchierea. dicționarelor
cu alte personaje Ev.
13. Adjectivul. Locuțiunea 1 Identificarea for
4.2. Dispunera în pagină a textului adjectivală categoriilor mati
literar și nonliterar gramaticale ale va
14. Funcțiile sintactice ale 1 părților de vorbire
4.4. Redactarea textelor în Word cu adjectivului
respectarea structurii și a semnelor Accesarea la oră și
de puctuație 15. Textul în organizatori grafici 1 individual a
organizatorilor
5.2. Aplicarea normelor lingvistice 16. Atelier de discuție. 1 grafici în Word, PPt
în diverse situații de comunicare.
17. Ora de sinteză. 1
5.3.Explorarea strategiilor de Atelier de discuție
învățare autonomă a limbii cu 18. Evaluare sumativă. Proba orală. 1
ajutorul dicționarelor.
19. Analiza evaluării. 1
5.4. Gestionarea propriei exprimări
prin raportare la normă.

6.1. Prezentarea informațiilor


esențiale receptate din cotidian prin
resurse digitale.

2.1. Utilizarea variatelor strategii de


ascultare activă și negociere în
diverse situații de comunicare orală

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 3. PATRIA ȘI LIMBA ROMÂNĂ

1.1.Prezentarea opiniilor despre 1.Cultura bunei vecinătăți 1 Prezentarea


apartenența la istoria, cultura, limba oportunităților
și literatura română 2. Viteza vorbirii: tempo-ritmul 1 limbii române

2.2.Combinarea elementelor 3. Poezia lirică./Eminescu/ de G. Training de exersare


dicțiunii /articulația, emisia, Vieru Lectură și observare. 1 a diverselor
respirația, vocea/ în diverse Vocabular. tempouri de vorbire
contexte de comunicare în funcție de stările
4. Opera lirică /Eminescu/ de G. 1 psiho-emoționale
3.1 Confirmarea înțelegerii textului Vieru. Lectură și comentare. Stările redate
literar și nonliterar prin prisma eului liric.
componentelor de structură Exerciții de
5.Poezia lirică. / Eminescu/ de G. 1 comprehensiune:
3.2. Distingera trăsăturilor specifice Vieru. Lectură și interpretare. Figuri reflecții asupra
ale textului literar și nonliterar de stil . limbajului și a
structurii textelor de
3.3. Formularea mesajului textului 6. Poezia lirică./ Eminescu/de G. 1 tip liric
literar prin raportare la propria Vieru. Lectură și explorare.
experineță de viață Elemente de versificație: măsura, Activizarea
ritm. experienței estetice
3.4. Exprimarea argumentată a și de viață în Produs
propriilor stări postlectorale 7.Poezia lirică /Eminescu/ de G. 1 procesul Memo-
Vieru. Lectură și interpretare. interpretării textului rare
3.7. Comentarea figurilor de stil în Mesajul textului liric. literar
baza parametrilor propuși Elaborarea unui
8.Textul argumentativ 1 text argumentative
4.3. Formularea, în scris, a unor prin respectarea
idei, argument, opinii în textile 9.Verbul /actualizare/. Locuțiunea 1 convențiilor
proprii verbal.
Exerciții de
5.2. Aplicarea normelor lingvistice 10.Verbe personale și impersonale 1 identificare a
în diverse situații de comunicare. 11.Funcții sintactice ale verbului categoriilor
1 gramaticale ale
5.4. Gestionarea propriei exprimări 12. Pronumele și adjectivele părților de vorbire.
prin raportare la normă. pronominale 1

6.2. Valorificarea experiențelor de 13. Pronumele demonstrativ și Ev.


lectură în contexte școlare și de adjectivul pronominal demonstrativ 1 Atelier de lectură Forma
viață Tiva
14.15. Activitate transdisciplinară Exerciții de
2.1. Utilizarea variatelor strategii de /Limba română în localitatea mea : 2 motivare a
ascultare activă și negociere în lexic, frazeologie, dialecte/. Dialog interesului pentru
diverse situații de comunicare orală cultural lecturi.

16. Atelier de lectură Reacția cititorului


1
17. Ora de sinteză. Abordarea unor
1 practici culturale
18. Evaluare sumativă.
Compunere /Dulcele meu grai/ 1

19. Analiza evaluării.


1

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 4 . ȘCOALA – SPAȚIU AL DEVENIRII


1.Viteza vorbirii: tempo-ritmul 1
2.2.Combinarea elementelor Training vocal-
dicțiunii /articulația, emisia, 2. Combinarea elementelor dicțiunii: respirator; exerciții
respirația, vocea/ în diverse articulația, emisia, respirația 1 de antrenare a
contexte de comunicare timbrului vocal.
3 . Opera epică. /Tiparnițe 1
2.3. Prezentarea documentată a unor mănăstirești/ de L. Blaga. Exerciții de
informații, idei, sentimente și Vocabular. Autor, narator. antrenare a dicției
puncte de vedere în texte orale
4 . Opera epică. Tiparnițe 1 Lectura analitică a
3.1 Confirmarea înțelegerii textului mănăstirești/ de L. Blaga. Planul textului
literar și nonliterar prin prisma simplu și dezvoltat de idei.
componentelor de structură Recunoașterea
5.Opera epică. / Tiparnițe 1 reperelor spațiale și
3.5. Rezumarea unui text narativ cu mănăstirești/ de L. Blaga. temporale din
elemente descriptive Rezumatul diverse texte.

3.6. Comentarea valorilor general- 6 .Opera epică / Tiparnițe 1 Exerciții de


umane ale textului literar mănăstirești/ de L. Blaga. Figuri de justificare a unor
stil. Interpretare. puncte de vedere
3.7. Comentarea figurilor de stil în
7.Textul argumentativ Redactarea unor
baza parametrilor propuși 1 compuneri narative
și descriptive
4.2. Dispunera în pagină a textului 8.Textul narativ-descriptiv 1
literar și nonliterar Exerciții de
9.Pronumele interogativ, adjectivul 1 identificare a
4.3. Formularea, în scris, a unor pronominal interogativ părților de vorbire.
idei, argumente, opinii în textele
proprii 10.Pronumele relativ și adjectival 1 Interpreetarea,
pronominal relativ analiza faptelor de
5.2. Aplicarea normelor lingvistice limbă
în diverse situații de comunicare. 11.Pronumele nehotărât și adjectivul 1 Ev.
pronominal nehotărât Construirea Forma
5.3.Explorarea strategiilor de 12.Pronumele negativ și adjectival enunțurilor cu tiva
învățare autonomă a limbii cu pronominal negativ 1 unitățile date
ajutorul dicționarelor.
13. Ortografia pronumelui Exerciții de ev.
5.4. Gestionarea propriei exprimări 1 monitorizare a Porto-
prin raportare la normă. 14.Preferințe și atitudini ale propriei lecture foliilor
cititorului 1
6.2.Valorificarea experiențelor de Exerciții de
lectură în contexte școlare și de 15. Atelier de interpretare /Lumina motivare a
viață cărții/ 1 interesului pentru
lecturi
2.1. Utilizarea variatelor strategii de 16.17. Ora de sinteză.
ascultare activă și negociere în 2 Parafrazarea unui
diverse situații de comunicare orală 18. Evaluare sumativă. Proba mesaj dintr-un text
practică. Proiect /Tehnici de 1 oral proiect
comunicare nonverbală/
Audierea unor
19. Analiza evaluării. prezentări
1

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 5. ȘCOALA – SPAȚIU AL DEVENIRII


1.Combinarea elementelor dicțiunii: 1 Exerciții de
2.2.Combinarea elementelor articulația, emisia, respirația corectare a unor
dicțiunii /articulația, emisia, defecte de dicție
respirația, vocea/ în diverse 2 . Opera epică. /Horodiște/ de I. 1 specifice
contexte de comunicare Druță. Vocabular. Autor, narator.
Recunoașterea
3.1 Confirmarea înțelegerii textului 3 . Opera epică. /Horodiște/ de I. 1 reperelor spațiale și
literar și nonliterar prin prisma Druță. Planul simplu și dezvoltat de temporale din
componentelor de structură idei. Cronotop. diverse texte.

3.2. Distingerea trăsăturilor specific 4.Opera epică. / Horodiște/ de I. 1 Lectura interogativă


ale textului literar și nonliterar Druță. Rezumatul textului epic cu a textului
elemente descriptive.
3.5. Rezumarea unui text narativ cu Reprezentarea
elemente descriptive 5 .Opera epică / Horodiște/ de I. 1 grafică a liniilor de
Druță. Moduri de expunere subiect
3.6. Comentarea valorilor general-
umane ale textului literar 6.Opera epică /Horodiște/ de I. 1 Exerciții de
Druță. Clasificarea personajelor clasificare a
3.8. Caracterizarea personajelor personajelor
literare din perspectiva comunicării 7.Opera epică /Horodiște/ de I. 1
cu alte personaje Druță. Caracterizarea personajului Adecvarea textului
literar scris la diverse
4.1. Scrierea regularităților situații de
structurii textual a diverselor tipuri 8.Textul narativ- descriptiv 1 comunicare

5.2. Aplicarea normelor lingvistice 9.Funcții sintactice ale pronumelui 1 Exerciții de


în diverse situații de comunicare. identificare și
10.Numeralul. Numeralul 1 analiză a părților de
5.3.Explorarea strategiilor de multiplicativ vorbire
învățare autonomă a limbii cu Ev.
ajutorul dicționarelor. 11. Numeralul distributiv 1 Identificarea Forma
categoriilor tiva
5.4. Gestionarea propriei exprimări 12.Numeralul adverbial gramaticale
prin raportare la normă. 1
13.14. Numeralul colectiv.
Ortografia numeralului 2 Redactarea
4.3.Formularea, în scris, a unor idei, structurată a unui
argumente în textele proprii 15.Atelier de scriere. Menirea școlii text
1
16. Ora de sinteză. Comentarea scrisă a
1 secvențelor din texte
17. Evaluare sumativă. Dictare. studiate
1
18. Analiza evaluării. Comentarea
1 ortogramelor
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 6. OAMENI ȘI DESTINE
1.Contacte culturale 1 Lectura unor texte
1.1.Prezentarea opiniilor despre din diferite zone
apartenența la istoria, cultura, limba 2. Emoții și atitudine comunicativă 1 culturale
și literatura română
3. Poezia epică. /Pașa-Hassan/ de G. 1 Audierea unor
2.2.Combinarea elementelor Coșbuc. Vocabular. Autor, narator. prezentări și luarea
dicțiunii /articulația, emisia, unor notițe
respirația, vocea/ în diverse 4 . Opera epică. /Pașa-Hassan/ de G. 1
contexte de comunicare Coșbuc. Planul simplu și dezvoltat Lectura interogativă
de idei. Rezumat. și expresivă a
2.3. Prezentarea documentată a unor textului
informații, idei, sentimente și 5.Opera epică. / Pașa-Hassan/ de G. 1
puncte de vedere în texte orale Coșbuc. Figuri de stil. Antiteza. Exerciții de
comprehesiune:
3.1 Confirmarea înțelegerii textului 6 .Opera epică / Pașa-Hassan/ de G. 1 reflecții asupra
limbajului și a
literar și nonliterar prin prisma Coșbuc. Moduri de expunere structurii textelor de
componentelor de structură tip liric, epic
7.Opera epică /Pașa-Hassan/ de G. 1
3.3. Formularea mesajului textului Coșbuc. Clasificarea și Identificarea în text
literar prin raportare la propria caracterizarea personajelor și comentarea
figurilor de stil
experineță de viață
8.Textul cu dialog 1
3.5. Rezumarea unui text narativ cu Construirea
elemente descriptive 9. Funcții sintactice ale numeralelor 1 dialogului,
utilizând formulele
3.6. Comentarea valorilor general- 10. Adverbul. Grade de comparație 1 date
umane ale textului literar
11. Funcții sintactice ale adverbului 1 Activități de
3.8. Caracterizarea personajelor redactare a ciornei
literare din perspectiva comunicării 12. Conjuncția. 1 și a lucrării pe baza Ev.
cu alte personaje planului Forma
13.Locuțiunea conjuncțională. 1 tiva
4.2. Dispunera în pagină a textului Ortografia conjuncției. Exerciții de utilizare
literar și nonliterar a dicționarului
14. Interjecția. Funcții sintactice ale 1
5.2. Aplicarea normelor lingvistice interjecției Discuții de grup și
în diverse situații de comunicare. conversații asupra
15.Literatura și artele: teatru, 1 lecturii particulare
5.3.Explorarea strategiilor de pictura, dans, muzica.
învățare autonomă a limbii cu Abordarea unor
ajutorul dicționarelor. 16.Atelier de discuție. 1 practice culturale /
cinematografie,
5.4. Gestionarea propriei exprimări 17. Ora de sinteză. 1 teatru…/
prin raportare la normă.
Exerciții de
18. Evaluare sumativă. Probă orală 1 organizare,
6.1. Prezentarea informațiilor sintetizare a
esențiale receptate din cotidian prin 19. Analiza evaluării. 1 informațiilor
resurse digitale.

2.1. Utilizarea variatelor strategii de


ascultare activă și negociere în
diverse situații de comunicare orală

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 7. OAMENI ȘI DESTINE


1.Personalitățile neamului 1 Ilustrarea prin fapte
1.1.Prezentarea opiniilor despre a apartenenței la
apartenența la istoria, cultura, limba 2.Clasificare, reformulare, repetare, 1 statul RM
și literatura română conectori pragmatici: distincția
dintre fapt și opinie Diversificarea
2.2.Combinarea elementelor 1 tehnicilor vorbirii
dicțiunii /articulația, emisia, 3. Modalități de antrenare a dicției. scenice
respirația, vocea/ în diverse
contexte de comunicare 4.Poezia epică. /Alexandru refuzând 1 Lectura analitică a
2.3. Prezentarea documentată a unor apa/ de Șt. A. Doinaș. Vocabular. textului
informații, idei, sentimente și
puncte de vedere în texte orale 5. Poezia epică /Alexandru refuzând Reprezentarea
apa/ de Ș. A. Doinaș. Figuri de stil. 1 grafică a liniilor de
3.1 Confirmarea înțelegerii textului subiect
literar și nonliterar prin prisma 6.Poezia epică / Alexandru refuzând 1
componentelor de structură apa/ de Ș. Augustin Doinaș. Planul Exerciții de
simplu și dezvoltat. Rezumatul. justificare a unor
3.3. Formularea mesajului textului puncte de vedere
literar prin raportare la propria 7.Poezia epică /Alexandru refuzând 1
experineță de viață apa/ de Ș. Augustin Doinaș. Exerciții de
Personaje. Mesajul textului epic. delimitare a etapelor
3.5. Rezumarea unui text narativ cu de scriere
elemente descriptive 8.Textul explicativ 1
Comentarea unor
3.6. Comentarea valorilor general- 9.Comentarea unor secvențe de text 1 pasaje
umane ale textului literar
10.Prepoziția în genitiv și dativ 1
3.8. Caracterizarea personajelor Exerciții de
literare din perspectiva comunicării 11.12. Propoziție, enunț, fraza 2 recunoaștere a Ev.
cu alte personaje părților de Forma
13. Subiectul 1 propoziție tiva
4.3. Formularea, în scris, a unor
idei, argument, opinii în textele 14. Predicat nominal. Alte verbe 1 Construirea
proprii copulative enunțurilor cu
unitățile date
5.2. Aplicarea normelor lingvistice 15.Atelier de lectură 1
în diverse situații de comunicare.
5.4. Gestionarea propriei exprimări 16.17.Ora de sinteză. 2 Conversații euristice
prin raportare la normă.
2.1. Utilizarea variatelor strategii de 18. Evaluare sumativă. Test 1
ascultare activă și negociere în
diverse situații de comunicare orală 19.Analiza evaluării. 1

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 8. OAMENI ȘI DESTINE


1.Personalitățile neamului 1 Realizarea unor
1.1.Prezentarea opiniilor despre prezentări
apartenența la istoria, cultura, limba 2.Ecoul și tăcerea 1 referitoare la tradiții
și literatura română și obiceiuri din
3.Opera epică /Dan, căpitan de plai/ 1 cultura locală și
2.2.Combinarea elementelor de V. Alecsandri. Vocabular națională.
dicțiunii /articulația, emisia,
respirația, vocea/ în diverse 4.Opera epică./ Dan, căpitan de plai/ 1 Lectura cu voce tare
contexte de comunicare de V. Alecsandri. Planul simplu și
dezvoltat de idei. Rezumat Identificarea și
3.1 Confirmarea înțelegerii textului explicarea noțiunilor
literar și nonliterar prin prisma 5.Opera epică / Dan, căpitan de plai/ 1 studiate
componentelor de structură de V. Alecsandri. Moduri de
expunere Exerciții de
3.3. Formularea mesajului textului integrare a
literar prin raportare la propria 6.Opera epică. / Dan, căpitan de 1 cuvintelor explicate Produs
experiență de viață plai/ de V. Alecsandri. Personaje în contexte concrete Memo-
literare rare
3.5. Rezumarea unui text narativ cu
elemente descriptive 7.Opera epică. / Dan, căpitan de 1 Instrumente web
plai/ de V. Alecsandri. Afinități cu
3.6. Comentarea valorilor general- alte opera /Scrisoarea III/ Exerciții de
umane ale textului literar realizare a
8.Scrierea funcțională. Anunțul 1 comparației dintre
3.8. Caracterizarea personajelor literatură și teatru
literare din perspectiva comunicării 9,10.Predicat nominal. Alte verbe 2
cu alte personaje copulative Exerciții de
diferențiere între o
3.9.Stabilirea unor similitudini la 11.Atribut pronominal 1 operă epică și una
nivel de mesaj și tematică, între lirică
două sau mai multe texte literare 12. Atribut adverbial 1
Elaborarea lucrărilor
4.1.Scrierea regularităților structurii 13. Atribut verbal 1 în variantă
textuale a diverselor tipuri electronic
14.Atribut exprimat prin interjecție 1
4.4.Redactarea textelor în Word cu Identificarea
respectarea structurii și a semnelor 15.Activitate transdisciplinară. 1 categoriilor
de punctuație Lumea ca un teatru. gramaticale ale
părților de
5.2. Aplicarea normelor lingvistice 16.Atelier de interpretare 1 propoziție/ de Ev.
în diverse situații de comunicare. vorbire Forma
17.Ora de sinteză. 1 tiva
5.4. Gestionarea propriei exprimări Organizarea unor
prin raportare la normă. 18. Evaluare sumativă. Evaluare 1 discuții
practică
6.1.Prezentarea informațiilor Abordarea unor
esențiale receptate din cotidian prin 19.Analiza evaluării. 1 practici culturale
resurse digitale /teatru…./

2.1. Utilizarea variatelor strategii de


ascultare activă și negociere în
diverse situații de comunicare orală

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE 9. PRIETENIA


2.2.Combinarea elementelor 1.Ecoul și tăcerea 1 Exerciții de
dicțiunii /articulația, emisia, antrenare a dicției
respirația, vocea/ în diverse 2. Opera epică. Romanul /Neamul 1
contexte de comunicare Șoimăreștilor/ Lectură și vocabular. Joc de rol
3.1 Confirmarea înțelegerii textului 3 . Opera epică. /Neamul 1 Recunoașterea și
literar și nonliterar prin prisma Șoimăreștilor/ Planul simplu și exemplificarea
componentelor de structură dezvoltat modurilor de
expunere utilizate
3.3. Formularea mesajului textului 4 . Opera epică. /Neamul 1 într-un text narativ
literar prin raportare la propria Șoimăreștilor/. Rezumatul textului
experiență de viață epic. Exerciții de
formulare a
3.5. Rezumarea unui text narativ cu 5 . Opera epică. /Neamul 1 mesajului scris
elemente descriptive Șoimăreștilor/. Moduri de expunere.
Exerciții de
3.6. Comentarea valorilor general- 6. Opera epică. /Neamul 1 transformare a
umane ale textului literar Șoimăreștilor/. Caracterizarea textului
personajelor
3.8. Caracterizarea personajelor Instrumente web
literare din perspectiva comunicării 7.Opera epică /Neamul 1
cu alte personaje Șoimăreștilor/ Similitudini cu alte Exerciții de
opera. Mesaj recunoaștere a Evalua
3.9.Stabilirea unor similitudini la tipurilor de texte rea
nivel de mesaj și tematică, între 8.Scrierea funcțională. Anunțul 1 scrise în e- porto-
două sau mai multe texte literare comunicare foliilor
9.Completarea formularelor tipizate 1
4.1.Scrierea regularităților structurii pe suport tipărit și/sau online. Exerciții de
textuale a diverselor tipuri identificare și
10.Complement circumstanțial de 1 analiză a părților de
4.4.Redactarea textelor în Word cu cauză propoziție
respectarea structurii și a semnelor
de punctuație 11.Complement circumstanțial de 1 Construirea Ev.
scop enunțurilor cu Forma
5.2. Aplicarea normelor lingvistice unitățile date tiva
în diverse situații de comunicare. 12.Topica în propoziție 1
Comentarea
5.4. Gestionarea propriei exprimări 13.14.Norme de punctuație în 2 semnelor de
prin raportare la normă. propoziție punctuație

4.3.Formularea, în scris, a unor idei, 15.Atelier de scriere /Mă mândresc 1 Text-lipsă semne de
argumente, opinii în textele proprii cu neamul meu/ punctuație

16.Evaluare sumativă. Probă orală 1 Atelier de scriere

17.Analiza evaluării 1 Discuția în grup

18.19. Ora de sinteză 2

S-ar putea să vă placă și