Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova Direcţia Învăţămînt Donduşeni __________________________________________________________

Proiectarea de lunga durata la Limba si Literatura romana
 Clasa: a VI-a  № ore/săptămînal: 6 ore.  Profesor: SERDEŞNIUC CRISTIAN A.  Anul de studii: 2012-2013
1

Proiect didactic de lungă durată la limba şi literatura română APROB: DIRECTOR: „____/____________/20____ __________________” _______________

CONFIRM: ŞEF CATEDRĂ (ştiinţe socio- umane) „____/____________/20____ __________________” COORDONAT: PROFESOR (limba şi lit. română) „____/____________/20____ __________________” Serdeşniuc Cristian
2

_________________

№ 1

Competenţe specifice 5.Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a actelor de comunicare

Subcompetenţe 5.1. Producerea Unui discurs în limita unei pagini de caiet(o impresie; o opinie personală; relatarea unei întîmplări; argumentarea unui punct de vedere; aprecieri simple privind textele literare studiate). 8.1. Lectura expresivă a fra-gmentului de text epic. 15.1. Redactarea despre sine, ca reprezentant al etniei/ generaţiei/ comunităţii. Unitatea 1

Unităţi de conţinut Poezia lirică Textul argumentativ Introducere. Prezentarea cursului Atelier de discuţii: Lecturile de vacanţă. Recapitulare: Analiza sintactică în propoziţie. Relaţii sintactice în frază. Vocabularul limbii române Evaluare iniţială . Test –grilă. Gr. Vieru”Legămînt” Lectura expresivă. “Legămînt”.Structura poeziei. “Legămînt”.Tema.Mesajul poetic. Argumentarea simplă Tehnici de scriere. Redactarea unui text argumentativ Proiect .Revista mea. Evaluare tematică. Dictare cu teme

№ de ore 16 h 1 1

Data

Textul

Adnotare

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 “Legămînt” de Gr.Vieru

8.Lectura ,audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare,în limita standardelor de conţinut. 15.exprimarea adecvată a propriei identităţi,prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română.

3

Analiza testului complex conform baremului. 2 2. Aranjarea/ ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului propriu/ produs. 2.1. Aşezarea grafică în pagină a textului: plan de idei; text simplu de tip informativ; dialog; cons-pect; scrisoare; descriere de peisaj. 4.1. Utilizarea dicţionarului(explicativ, de sinonime, de antonime, de neologisme, de expresii) în stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute. Unitatea 2 Cartea obiect de cultură Scrierea funcţională Mesajul electronic Cartea de-a lungul veacurilor.Lectură ghidată. Cartea de-a lungul veacurilor. Structura şi mesajul textului.

1 13 h
Cartea de-a lungul veacurilor de Dorin Onofrei

1 1

4.Organizarea / desfăşurarea/ utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare.

Cartea de-a lungul veacurilor.Personaje-le textului. 1 Structura cărţii.Cuprinsul. Structura cărţii. Prefaţă.Postfaţă. Elemente de limbă română.Actualizare. Comunicarea. Situaţii de comunicare. Scrierea funcţională.Mesajul electronic. Textul nonliterar.Fişa de bibliotecă. Fişa de lectură. Proiect .Revista mea. Elaborarea conceptului. Evaluare tematică. Test de itemi cu alegere duală. Analiza testului 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

11.1. Selectarea în volum rezonabil a 11. Manipularea informaţiilor suportu-rilor necesare(esenţiale), utiaudiovizuale şi lizînd mijloace informatice în calitate de audiovizuale/ surse sau mijloace de informative. învăţare a limbii de instruire. 12.2. Utilizarea normelor elementare de 12. Respectarea etichetei etichetă verbală într-o verbale în orice situaţie situaţie concretă de code comunicare orală şi municare orală şi scrisă. scrisă(dialog improvizat: elev – bibliotecar; cumpărător – vînzător; pacient medic).

3

1. Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise. 5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă. 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

1.1. Ierarhizarea ideilor dintr-un text narativ într-un plan simplu de idei, utilizînd enunţuri proprii.

Unitatea 3 Textul literar Textul nonliterar Lexicul Al.Brătescu-Voineşti Privigetoarea. Lectură ghidată.

15h

Al.BrătescuVoineşti Privigetoarea.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5

5.2. Lansarea orală a discur-sului dat într-un timp limită (2/3 min.).

Privigetoarea. Structura textului.Mesajul Privighetoarea.Etapele naraţiunii. Privighetoarea. Personajele textului.

15.exprimarea adecvată a propriei identităţi,prin conştientizarea apartenenţei la comunitatea lingvistică a vorbitorilor de limbă română

9.1. Aplicarea terminologiei lingvistice Textul literar şi nonliterar. şi literare studiate în demersul a-nalitic al Cîmpul lexical. textu-lui. Circulaţia cuvintelor înspaţiu. 15.1. Redactarea despre Regionalismele. sine, ca reprezentant al etniei/ generaţiei/ Monologul narativ. comunităţii. Textul nonliterar .Instrucţiunea. Proiect.Revista mea. Articolul de fond. Evaluare tematică. Dictare cu teme. Analiza evaluării

4

8.Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.

8.2. Interpretarea Unitatea 4 textului liric, a textului Parapola e tarea textului liric, a Monologul textului epic(naraţiune, Sinonimia descriere). Antonimia 9.1. Aplicarea 9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice Parabola Semănătorului Vocabularul . terminologiei lingvistice şi literare studiate în şi literare, în limita demersul a-nalitic al standardelor de conţinut. textului. Parabola Semănătorului Structura textului. Spaţiu în text Parabola Semănătorului 10.Valorificarea 10.3.Realizarea Mesajul parabolei. mijloacelor expresive ale spontană, fluentă, limbii române literare, în exactă a unei descrieri Noţiuni de parabolă. diferite situaţii de orale: descrieri de comunicare orală şi natură, de portret, de Relaţii între cuvinte după conţinut.Sinonimia. scrisă. interior, de exterior. Serii sinonimice. 2.1. Aşezarea grafică în 2. Aranjarea/ ordonarea pagină a textului: plan Antonimia . în pagină sau în formular de idei; text simplu de stan-dardizat a textului tip informativ; dialog; Monologul discriptiv. propriu/ produs. cons-pect; scrisoare; descriere de peisaj. Atelier de scriere. Realizarea unei descrieri. Evaluare tematică. Test complex. Analiza evaluării

13 h

Parabola Semănătorului -parabola biblică

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

6

5

4.Organizarea/ desfăşurarea/ utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare.

4.1. Utilizarea Unitatea 5 dicţionarului(explicativ, de sinonime, de Parabola antonime, de Tipuri de dicţionare neologisme, de expresii) Textul nonliterar în stabilirea sensurilor cuvintelor necunoscute. Parabola despre floarea adevărată. Vocabularul. 14.1.Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare. Parabola despre floarea adevărată.. Structura textului Parabola despre floarea adevărată. Motivele textului biblic. Temă, idee,mesaj al textului literar. Dicţionarul de sinonime. Ierarhizarea ideilor dintr-un text narativ într-un plan simplu de idei, utilizînd enunţuri proprii.

11 h

Parabola despre floarea adevărată.

1 1 1 1

14.Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

1 1

Dicţionarul de antonime. 1 Textul nonliterar.Reţeta. 1 Proiect . Revista mea. Pagina utilitară. Evaluare tematică. Test complex Analiza evaluării. 1 1 1 7

1. Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise.

6

3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.

3.1. Rezumarea unui text descriptiv, în limita de 100 de cuv-inte.

Unitatea 6 Legenda Omonimia Paronimia A .Russo Stînca Corbului, Lectura ghidată.Vocabular. Stînca Corbului. Timp şi spaţiu în legendă. Stînca Corbului Personajele de legendă . Noţiune de legendă Relaţii între cuvinte după conţinut.Omonimia. Paronimia .

12 h

A .Russo Stînca Corbului

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

9.3. Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului

4.Organizarea/ desfăşurarea/ utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a limbii, prin observare directă şi exersare.

4.2. Utilizarea dicţionarului ortografic Rezumatul . în scopul scrierii corecte a cuvintelor. Proiect .Revista mea. Recomandări pentru lectură. Atelier de discuţie. Importanţa studierii folclorului. Evaluare tematică Dictare cu teme. Analiza evaluării.

8

7

7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare.

7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice în textul produs(oral şi scris).

Unitatea 7 Basmul cult Substantivul Articolul I. Creangă Fata babei şi fata moşneagului.. Lectură interogativ-inter-pretativă Fata babei şi fata moşneagului.Vocabularul textului. Fata babei şi fata moşneagului. Situaţii în basm.Timp şi spaţiu.

14 h

I. Creangă Fata babei şi fata moşneagului

1

1 1 1 1 1

10.Valorificarea mijloacelor expresive ale limbii române literare, în diferite si-tuaţii de comunicare orală şi scrisă.

10.1. Utilizarea formulelor de iniţiere, menţinere şi încheiere a Basmul cult -noţiune dialogului(susţinut direct cu o altă persoană Caracterizarea personajului literar. susţinut la telefon). Substantivul.Actualizare. Substantive colective.

1 Flexiunea şi ortografia substantivelor. 1 12. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă. Locuţiunea substantivală. Articolul. Articolul posesiv. 12.1. Analiza normelor elementare de etichetă verbală în textul studiat. Articolul adjectival. Situaţii de comunicare dialogată. Evaluare sumativă. Test complex. 1 1 1 1 1 9

Analiza evaluării 8 1. Utilizarea diverselor strategii de informare/ documentare, în vederea abordării eficiente a comunicării orale şi scrise. 1.1. Ierarhizarea ideilor dintr-un text narativ într-un plan simplu de idei, utilizînd enunţuri proprii. Unitatea 8 Planul dezvoltat de idei Numeralul Dialogul H.Ch.Andersen „Soldatul de plumb”.Lectură ghidată. 4.2. Utilizarea „Soldatul de plumb”. Vocabular. dicţionarului ortografic în scopul scrierii corecte „Soldatul de plumb”. Caracterizarea personajelor. a cuvin-telor. Planul dezvoltat de idei al textului citit. Numeralul.Actualizare Numeralul ordinal Ortografia numeralului Numeralul fracţionar Atelier de lectură”Insula de repaus”de Leonida Lari Scrierea imaginativă Dialogul Proiect.Revista mea.Interviul Evaluare tematică. Dictare cu teme. Analiza evaluării

1 14 h
H.Ch.Andersen „Soldatul de plumb”

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
”Insula de repaus”de Leonida Lari

4.Organizarea / desfăşurarea/ utilizarea diverselor strategii de învăţare autonomă a 10.1. Utilizarea limbii, prin observare di- formulelor de rectă şi exersare. iniţiere,menţinere şi încheiere a dialogului (susţinut direct cu o altă persoană susţinut la 10.Valorificarea telefon). mijloaceor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de co13.1. Reflectarea municare orală şi scrisă. propriei experienţe întrun text, în limita de ½ pagină (autobiografie); 13. Producerea textelor relatarea unei experienţe care reflectă propriile proprii, opinie despre experienţe senzoriale, sine; autoprezentare. idei, judecăţi, opinii, argumente.

9

5.Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a actelor de comunicare

5.1 .Producerea Unui discurs în limita unei pagini de caiet(o impresie; o opinie personală; relatarea unei întîmplări; argumentarea unui punct de vedere; aprecieri simple privind textele literare studiate). 10.2.Valorificarea potenţialului expresiv al părţilor de vorbire (substantiv, adjectiv, pronume) în textul produs (scris/oral).

Unitatea 9 Textul liric Pronumele Argumentarea simplă M.Eminescu”Fiind băiet,păduri cutreieram...”Lectura expresivă „Fiind băiet...” Elemente de versificaţie: vers, rimă. Strofă Fiind băiet...”Timp şi spaţiu Opera lirică Pronumele .Actualizare Pronumele .Exerciţii Pronumele reflexiv Pronumele reflexiv.Exerciţii

12 h

M.Eminescu ”Fiind băiet,păduri cutreieram...”

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.Valorificarea mijloaceor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

11. Manipularea suporturilor audiovizuale şi informatice în calitate de surse sau mijloace de învăţare a limbii de instruire.

11.1. Selectarea în volum rezonabil a informaţiilor necesare (esenţiale), utilizînd mijloace audiovizuale/ informative.

Funcţia sintactică apronumelui reflexiv Argumentarea simplă II Argumentarea simplă pe baza unui citat Evaluare tematică.Test complex Analiza evaluării

11

10

2. Aranjarea/ ordonarea în pagină sau în formular standardizat a textului propriu/ produs.

2.1. Aşezarea grafică în pagină a textului: plan de idei; text simplu de tip informativ; dialog; conspect; scrisoare; descriere de peisaj.

Unitatea 10 Textul literar Pronumele Adjectivul pronominal Textul nonliterar G.Coşbuc.Iarna pe uliţă .Lexicul textului G.coşbuc.Iarna pe uliţă .Figuri de stil

11 h

G.Coşbuc. Iarna pe uliţă

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10.Valorificarea mijloaceor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

10.2.Valorificarea potenţialului expresiv al părţilor de vorbire (substantiv, adjectiv, pronume) în textul produs (scris/oral).

G.coşbuc.Iarna pe uliţă.Timp şi spaţiu . G.coşbuc.Iarna pe uliţă.Hiperbola Pronumele posesiv Adjectivul pronominal posesiv Pronumele demonstrativ

12. Respectarea etichetei verbale în orice situaţie de comunicare orală şi scrisă.

12.1. Analiza normelor elementare de etichetă verbală în textul studiat.

Adjectivul pronominal demonstrativ Pronumele.Exerciţii Textul nonliterar.Scrisoarea de felicitare Evaluare tematică.Test-grilă Analiza evaluării

12

11

7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române litera-re.

7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice în textul produs(oral şi scris). 8.2. Interpreta-rea textului li-ric, a textului epic (naraţiune, descriere).

Unitatea 11 Textul literar Adjectivul Locuţiunea adjectivală V.Romanciuc.”Albina”.Lectura expresivă V.Romanciuc.”Albina” Vocabularul V.Romanciuc.”Albina”. Mesajul textului Metafora Tipuri de rimă

12 h

V.Romanciuc. ”Albina”.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13

8. Lectura, audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare, în limita standardelor de conţinut.

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

Adjectivul. Actualizare 9.3Aplicarea instrumentarului de interpretare a textului Ortografia adjectivului Gradele de comparaţie ale adjectivului Locuţiunea adjectivală Proiect. Revista mea Tinere talente.Poezie Evaluare tematică. Recitarea unui text literar. Analiza evaluării

12

3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.

3.1. Rezumarea unui text descriptiv, în limita de 100 de cuv-inte.

Unitatea 12 Povestirea Verbul M.Sadoveanu Domnul Trandafir.Lectura expresivă

13 h

M.Sadoveanu Domnul Trandafir

1

5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.

5.3Realizarea spontană,fluentă,exactă a unei descrieri orale.

M.Sadoveanu Domnul TrandafirLexicul 1 M.Sadoveanu Domnul Trandafir.Valori promovate în text 1 M.Sadoveanu Domnul Trandafir.Personajele textului 1 1 Verbul .Actualizare 1 Verbul .Moduri personale.Actualizare 1 Infinitivul 1 1 1 1 Evaluare tematică.Test complex Analiza evaluării 1 1 14

6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.

6.1. Identificarea elementelor fonetice; perceperea în sistem a expresiilor şi cuvintelor noi, a elementelor gramaticale ale limbii în textul studiat.

Povestirea

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut

9.2Identificarea Infinitivul. Actualizare noţiunilor lingvistice şi literare studiate în textul Gerunziu epic dat. Gerunziu .Exerciţii

13

5. Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă. 7. Respectarea normei ortografice, ortoepice, semantice, gramaticale, punctuaţionale, stilistice a limbii române literare.

5.3Realizarea spontană, fluentă, exactă a unei descrieri orale.

Unitatea 13 Verbul Descrierea Participiu

10 h

1 1 1 1 1 1 1 2 1

7.1. Respectarea regulilor ortografice, ortoepice, punctuaţionale, gramaticale, a normei semantice în orice situaţie de comunicare orală(dialog,prezentări, dezbateri) -scrisă(texte literare, nonliterare)

Participiu.Exerciţii Supinul Supinul.Exerciţii Verbul.Sistematizare Realizarea unei descrieri de natură.Peisajul Atelir de scriere .Realizarea unui text narativ pe baza unei imagini Evaluare tematică.Dictare cu teme

10.Valorificarea mijloaceor expresive ale limbii române literare, în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

10.3 Realizarea spontană,fluentă,exactă a unei descrieri orale:descrieri de natură,de portret,de interior,de exterior

Analiza evaluării

15

14

3. Rezumarea textelor literare şi nonliterare.

3.1. Rezumarea unui text descriptiv, în limita de 100 de cuvinte.

Unitatea14 Povestirea Adverbul A.Busuioc Cînd bunicul era nepot... Lectura ghidată

12 h

A.Busuioc Cînd bunicul era nepot...

1

9. Operaţionalizarea terminologiei lingvistice şi literare, în limita standardelor de conţinut.

9.2Identificarea noţiunilor lingvistice şi literare studiate în textul A.Busuioc Cînd bunicul era nepot...Vocabularul epic dat. textului A.Busuioc Cînd bunicul era nepot...Caracterizarea personajului-narator A.Busuioc Cînd bunicul era nepot... Cronotopul textului Adverbul .Actualizare

1 1

13. Producerea textelor care reflectă propriile experienţe senzoriale, idei, judecăţi, opinii, argumente.

13.1. Reflectarea propriei experienţe întro pagină de jurnal, întrun text reflexiv despre o experienţă proprie(gen:cine are dreptate/ de ce am procedat aşa).

1 1

Gradele de comparaţie ale adverbului 1 Adverbul. Exerciţii Reflectarea propriei experienţe într-un text scris Proiect .Revista mea Tinere talente .Proză Evaluare tematică.Test Analiza evaluării 1 1 16 2 1 1

15

Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comuni-care orală şi scrisă.

5.2. Lansarea orală a discur-sului dat într-un timp limită (2/3 min.).

Unitatea 15 Fabula Prepoziţia Portretul A.Donici,Doi cîini.Vocabularul textului A.Donici,Doi cîini.Elemente de versificaţie

12 h

A.Donici, Doi cîini

1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1

8.Lectura ,audierea şi interpretarea textelor literare şi nonliterare,în limita standardelor de conţinut.

8.1. Comentarea textului epic.

A.Donici „Doi cîini”. Mesajul textului Fabula Prepoziţia.Actualizare Prepoziţia .Exerciţii

14.Identificarea propriilor atuuri, nevoi şi 14.1.Autoevaluarea puncte vulnerabile în propriilor competenţe diferite situaţii de de comunicare scrisă. comunicare orală şi scrisă.

Locuţiunea prepoziţională Realizarea unei descrieri orale:portretul Proiect.Revista mea Evaluare tematică.Dictare cu teme Analiza evaluării

17

16

5.Elaborarea şi realizarea spontană, fluentă, exactă a diverselor acte de comunicare orală şi scrisă.

5.1 .Producerea Unui discurs în limita unei pagini de caiet(o impresie; o opinie personală; relatarea unei întîmplări; argumentarea unui punct de vedere; aprecieri simple privind textele literare studiate).

Unitatea 16 Poezia Propoziţia Argumentarea simplă A.BlandianaScrisoare.Lexicul textului A.BlandianaScrisoare.Imagini artistice A.BlandianaScrisoare.Mesajul textului Propoziţia.Actualizare Propoziţii afirmative şi negative

15 h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

A.Blandiana Scrisoare

6. Explicarea funcţionării sistemului fonetic, lexical, gramatical al limbii române.

6.1. Identificarea elementelor fonetice; perceperea în sistem a expresiilor şi cuvintelor noi, a elementelor gramaticale ale limbii în textul studiat.

Propoziţii simple şi dezvoltate Argumentarea simplă(III) Argumentarea în baza unor versuri Proiect.Revista mea.Noutăţi Proiect .Revista mea. Finalizarea proiectului

14.Identificarea propriilor atuuri,nevoi şi puncte vulnerabile în diferite situaţii de comunicare orală şi scrisă.

14.1.Autoevaluarea propriilor competenţe de comunicare scrisă.

Proiect .Prezentări. Evaluare tematică.Test complex. Analiza evaluării. Recapitulări : Analiza morfosintactică a propoziţiei

Văzut: ___________________ „______/_____/20_____” Profesor: Serdeşniuc Cristian A.
18