PROIECT DIDACTIC

Şcoala: S.A.M. ,,Dimitrie-Gusti”, Nereju Profesor: Catrinoiu Maricica Clasa: a VII-a A Data: 31.03. 2011 Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul lecţiei: ,,Dan, căpitan de plai”, de V. Alecsandri – caracterizarea personajului principal Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Competenţe specifice: 1.5 –aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1 –construirea unui discurs oral pe o temă dată; 3.1 –dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 3.3 – identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele; 4.1- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă. Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: - să clasifice personajele operei după locul şi importanţa acestora; - să descopere trăsăturile fizice şi morale ale personajului analizat; - să identifice relaţiile personajului principal cu celelalte personaje ale textului; - să identifice modalităţile şi procedeele de caracterizare a personajului principal; - să evidenţieze atitudinea scriitorului faţă de personaj; - să concluzioneze asupra complexităţii personajului. Strategia didactică Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura explicativă, lectura selectivă, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, problematizarea. Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe . Resurse: -capacităţile de receptare ale elevilor; -cunoştinţele însuşite anterior de ei. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru. Bibliografie: -Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001; -Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a VII-a , Ed. ALL; -Pamfil, Alina, Limba şi literatura română- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003; -Şindrilaru, Florin, Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

1

II. şi a versurilor: . se fac corecturile necesare. Apartenenţa la clasa şi situaţia socială a personajului. V. P: Ce este personajul? E: Personajul este persoana care participă la acţiunea unei opere literare. solicitând elevii să o citească.Dan. -asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. modul principal de expunere este naraţiunea care se realizează la persoana a III-a. P: Ce alte moduri de expunere mai sunt prezente? E: Naraţiunea se îmbină cu dialogul şi descrierea. Ursan Ghirai etc. căpitan de plai” de Vasile Alecsandri şi că vor face caracterizarea personajului principal. III.Acolo este ţara mea. secundare. Locul ocupat de personaj în acţiunea operei. Modul de viaţă.. urmărind următoarele aspecte: 1.Captarea atentiei Se realizează cu ajutorul proverbului Omul fără ţară e ca puiul fără mamă. Organizarea clasei: -notarea absenţilor. dar mai ales calitativ. căpitan de plai”. 3. P: Care sunt personajele şi ce loc ocupă acestea în operă? E: Personajele sunt: Dan. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Profesorul atrage atenţia elevilor că vor discuta despre personajele operei „Dan. Alecsandri.. P: Cum se clasifică aacestea? E: Personajele pot fi: principale. iar prin monolog bătrânul Dan îşi exprimă trăirile faţă de timpul trecut. 2 . episodice.SCENARIUL DIDACTIC I. P: Cărui gen literar îi aparţine textul şi de ce? E: Aparţine genului epic deoarece autorul îşi exprimă indirect sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor ce participă intens la acţiune. Şi neamul meu cel românesc! Acolo eu să mor aş vrea. Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior: Se realizează prin întrebări adresate frontal. P: Care sunt mijloacele de caracterizare ale unui personaj? E: Mijloacele de caracterizare sunt: directă şi indirectă. referitoare la conţinutul poemului . 2. de V. Verificare temei: Profesorul verifică tema cantitativ. Acolo vreau eu să trăiesc!” Profesorul cere elevilor să identifice personajul căruia i se potriveşte proverbul şi versurile. IV.

Anexa 1 Grupa 1 3 . Dan căpătând această aură. -deşi nu este un personaj cu atestare istorică. iar poetul arată admiraţie şi respect faţă de acesta. Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care va prezenta rezolvarea sarcinilor de lucru. Prin toate aceste procedee. personaj ce reprezintă. VI. Concluzii. Asigurarea feedbackului Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei. prin comportament. Li se va atrage atenţia elevilor că însuşirile personajului sunt prezentate atât direct. Trăsăturile fizice şi morale ale personajului. la nevoie. eseu ce va fi citit selectiv. În continuare activitatea se va desfăşura pe grupe (clasa va fi împărţită în 5 grupe). Sentimentele acestuia şi atitudinea adoptată în momentele cruciale trăite de acesta.folosind informaţiile obţinute în clasă. în literatura română. se vor nota apoi trăsăturile personajului. VIII. calitatea exemplelor şi a argumentaţiei. Atitudinea scriitorului faţă de personaj. Alecsandri . 9. de V. îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile. 8. elevii îşi vor completa răspunsurile de la toate grupele. prin relaţia cu alte personaje. 5. se vor stabili următoarele caracteristici pentru punctele 1 şi 2 din planul de lucru: -Bătrânul Dan este personajul principal al operei. se stabilesc modalităţile şi procedeele de caracterizare utilizate în construcţia personajului. căpitan de plai”. 6. răspunsurile elevilor. vizând participarea elevilor. îndrumă şi corectează. Profesorul monitorizează permanent activitatea elevilor. Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor şi se notează elevii activi. Profesorul cere elevilor să citească şi să selecteze fragmentele în care apare portretul fizic şi moral al bătrânului Dan. 7. Într-un eseu de cinci minute. prin modul de-a vorbi. . cât şi indirect prin fapte. trăsăturile unui popor întreg. fiecare grupă va lucra pe câte un fragment. aşa cum reies din fragmentele selectate (anexa 1). Dirijarea învăţării şi dobîndirea cunoştinţelor noi: Cu ajutorul elevilor şi în funcţie de planul de caracterizare pe care îl ştie deja fiecare elev. VII. acesta capătă trăsăturile unui erou legendar.Dan. astfel.Se comunică tema pentru acasă: Alcătuiţi o compunere de 25-30 de rânduri în care să caracterizaţi personajul principal al poemului . completează.4. Alecsandri a realizat un personaj complex. Profesorul notează la tablă titlul lecţiei şi planul de lucru. Mijloace folosite de scriitor pentru crearea personajului. personaj ce simbolizeză dragostea de patrie şi spiritul de sacrificiu proprii eroilor naţionali. -este prezent în toate momentele subiectului.. calitatea şi corectitudinea exprimării. Încheierea activităţii. Relaţiile cu celelalte personaje.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) 4 .Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul I Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 2 Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al III-lea 5 .Fragmentul al II-lea Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 3 Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al V-lea 6 .Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 4 Dan.

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 5 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al VII-lea 7 .

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare 8 .