PROIECT DIDACTIC

Şcoala: S.A.M. ,,Dimitrie-Gusti”, Nereju Profesor: Catrinoiu Maricica Clasa: a VII-a A Data: 31.03. 2011 Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul lecţiei: ,,Dan, căpitan de plai”, de V. Alecsandri – caracterizarea personajului principal Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Competenţe specifice: 1.5 –aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1 –construirea unui discurs oral pe o temă dată; 3.1 –dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 3.3 – identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele; 4.1- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă. Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: - să clasifice personajele operei după locul şi importanţa acestora; - să descopere trăsăturile fizice şi morale ale personajului analizat; - să identifice relaţiile personajului principal cu celelalte personaje ale textului; - să identifice modalităţile şi procedeele de caracterizare a personajului principal; - să evidenţieze atitudinea scriitorului faţă de personaj; - să concluzioneze asupra complexităţii personajului. Strategia didactică Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura explicativă, lectura selectivă, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, problematizarea. Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe . Resurse: -capacităţile de receptare ale elevilor; -cunoştinţele însuşite anterior de ei. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru. Bibliografie: -Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001; -Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a VII-a , Ed. ALL; -Pamfil, Alina, Limba şi literatura română- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003; -Şindrilaru, Florin, Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

1

referitoare la conţinutul poemului . de V. Locul ocupat de personaj în acţiunea operei. P: Cum se clasifică aacestea? E: Personajele pot fi: principale. secundare. P: Ce este personajul? E: Personajul este persoana care participă la acţiunea unei opere literare. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Profesorul atrage atenţia elevilor că vor discuta despre personajele operei „Dan. III. căpitan de plai” de Vasile Alecsandri şi că vor face caracterizarea personajului principal.SCENARIUL DIDACTIC I. modul principal de expunere este naraţiunea care se realizează la persoana a III-a. 2. se fac corecturile necesare.Acolo este ţara mea. urmărind următoarele aspecte: 1. II. Acolo vreau eu să trăiesc!” Profesorul cere elevilor să identifice personajul căruia i se potriveşte proverbul şi versurile. Modul de viaţă. Ursan Ghirai etc.. Alecsandri. P: Ce alte moduri de expunere mai sunt prezente? E: Naraţiunea se îmbină cu dialogul şi descrierea. Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior: Se realizează prin întrebări adresate frontal. P: Care sunt personajele şi ce loc ocupă acestea în operă? E: Personajele sunt: Dan. V. Şi neamul meu cel românesc! Acolo eu să mor aş vrea.Captarea atentiei Se realizează cu ajutorul proverbului Omul fără ţară e ca puiul fără mamă. 2 .. solicitând elevii să o citească. episodice. Organizarea clasei: -notarea absenţilor. IV. iar prin monolog bătrânul Dan îşi exprimă trăirile faţă de timpul trecut.Dan. P: Cărui gen literar îi aparţine textul şi de ce? E: Aparţine genului epic deoarece autorul îşi exprimă indirect sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor ce participă intens la acţiune. căpitan de plai”. Verificare temei: Profesorul verifică tema cantitativ. 3. dar mai ales calitativ. Apartenenţa la clasa şi situaţia socială a personajului. şi a versurilor: . -asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. P: Care sunt mijloacele de caracterizare ale unui personaj? E: Mijloacele de caracterizare sunt: directă şi indirectă.

Atitudinea scriitorului faţă de personaj. VII. Li se va atrage atenţia elevilor că însuşirile personajului sunt prezentate atât direct. prin comportament. eseu ce va fi citit selectiv. Alecsandri . .. prin modul de-a vorbi. 6. de V. Asigurarea feedbackului Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei.4. Concluzii. Sentimentele acestuia şi atitudinea adoptată în momentele cruciale trăite de acesta. 5. Profesorul notează la tablă titlul lecţiei şi planul de lucru. îndrumă şi corectează.Se comunică tema pentru acasă: Alcătuiţi o compunere de 25-30 de rânduri în care să caracterizaţi personajul principal al poemului . răspunsurile elevilor.Dan. 9. Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor şi se notează elevii activi. Trăsăturile fizice şi morale ale personajului. VIII. personaj ce simbolizeză dragostea de patrie şi spiritul de sacrificiu proprii eroilor naţionali.folosind informaţiile obţinute în clasă. personaj ce reprezintă. 8. Profesorul cere elevilor să citească şi să selecteze fragmentele în care apare portretul fizic şi moral al bătrânului Dan. Prin toate aceste procedee. completează. acesta capătă trăsăturile unui erou legendar. Mijloace folosite de scriitor pentru crearea personajului. îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile. fiecare grupă va lucra pe câte un fragment. Anexa 1 Grupa 1 3 . se vor stabili următoarele caracteristici pentru punctele 1 şi 2 din planul de lucru: -Bătrânul Dan este personajul principal al operei. calitatea exemplelor şi a argumentaţiei. căpitan de plai”. cât şi indirect prin fapte. Alecsandri a realizat un personaj complex. Profesorul monitorizează permanent activitatea elevilor. Încheierea activităţii. se stabilesc modalităţile şi procedeele de caracterizare utilizate în construcţia personajului. -este prezent în toate momentele subiectului. astfel. VI. elevii îşi vor completa răspunsurile de la toate grupele. la nevoie. Într-un eseu de cinci minute. -deşi nu este un personaj cu atestare istorică. 7. Relaţiile cu celelalte personaje. Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care va prezenta rezolvarea sarcinilor de lucru. în literatura română. iar poetul arată admiraţie şi respect faţă de acesta. prin relaţia cu alte personaje. trăsăturile unui popor întreg. În continuare activitatea se va desfăşura pe grupe (clasa va fi împărţită în 5 grupe). Dan căpătând această aură. vizând participarea elevilor. se vor nota apoi trăsăturile personajului. aşa cum reies din fragmentele selectate (anexa 1). calitatea şi corectitudinea exprimării. Dirijarea învăţării şi dobîndirea cunoştinţelor noi: Cu ajutorul elevilor şi în funcţie de planul de caracterizare pe care îl ştie deja fiecare elev.

Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) 4 . căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul I Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 2 Dan.

Fragmentul al II-lea Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 3 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al III-lea 5 .

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al V-lea 6 .Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 4 Dan.

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 5 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al VII-lea 7 .

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful