PROIECT DIDACTIC

Şcoala: S.A.M. ,,Dimitrie-Gusti”, Nereju Profesor: Catrinoiu Maricica Clasa: a VII-a A Data: 31.03. 2011 Disciplina: Limba şi literatura română Subiectul lecţiei: ,,Dan, căpitan de plai”, de V. Alecsandri – caracterizarea personajului principal Tipul lecţiei: comunicare şi însuşire de noi cunoştinţe Competenţe specifice: 1.5 –aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat; 2.1 –construirea unui discurs oral pe o temă dată; 3.1 –dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date; 3.3 – identificarea valorilor etice şi culturale într-un text, exprimându-şi impresiile şi preferinţele; 4.1- redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă. Obiective operaţionale: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili: - să clasifice personajele operei după locul şi importanţa acestora; - să descopere trăsăturile fizice şi morale ale personajului analizat; - să identifice relaţiile personajului principal cu celelalte personaje ale textului; - să identifice modalităţile şi procedeele de caracterizare a personajului principal; - să evidenţieze atitudinea scriitorului faţă de personaj; - să concluzioneze asupra complexităţii personajului. Strategia didactică Metode şi procedee: conversaţia euristică, explicaţia, lucrul cu manualul, lectura explicativă, lectura selectivă, învăţarea prin descoperire, dezbaterea, problematizarea. Forme de organizare: frontală, individuală, activitate pe grupe . Resurse: -capacităţile de receptare ale elevilor; -cunoştinţele însuşite anterior de ei. Mijloace de învăţământ: manualul, fişe de lucru. Bibliografie: -Parfene, Constantin, Metodica studierii limbii şi literaturii române, Ed. Universităţii, Bucureşti, 2001; -Anca Şerban, Sergiu Şerban, Limba şi literatura română, Manual pentru clasa a VII-a , Ed. ALL; -Pamfil, Alina, Limba şi literatura română- Structuri didactice deschise, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003; -Şindrilaru, Florin, Dicţionar de personaje literare din proza şi dramaturgia românească, Ed. Paralela 45, Piteşti, 2003;

1

2. Locul ocupat de personaj în acţiunea operei. P: Care sunt mijloacele de caracterizare ale unui personaj? E: Mijloacele de caracterizare sunt: directă şi indirectă. II. solicitând elevii să o citească. se fac corecturile necesare.. Anunţarea temei şi a obiectivelor operaţionale Profesorul atrage atenţia elevilor că vor discuta despre personajele operei „Dan. Acolo vreau eu să trăiesc!” Profesorul cere elevilor să identifice personajul căruia i se potriveşte proverbul şi versurile. referitoare la conţinutul poemului . 3. iar prin monolog bătrânul Dan îşi exprimă trăirile faţă de timpul trecut. Verificare temei: Profesorul verifică tema cantitativ. III.Captarea atentiei Se realizează cu ajutorul proverbului Omul fără ţară e ca puiul fără mamă.Acolo este ţara mea. dar mai ales calitativ. Modul de viaţă.. IV. Şi neamul meu cel românesc! Acolo eu să mor aş vrea. modul principal de expunere este naraţiunea care se realizează la persoana a III-a. de V. P: Cum se clasifică aacestea? E: Personajele pot fi: principale. Actualizarea cunoştinţelor însuşite anterior: Se realizează prin întrebări adresate frontal. 2 . Alecsandri. şi a versurilor: .SCENARIUL DIDACTIC I. -asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii. secundare. căpitan de plai” de Vasile Alecsandri şi că vor face caracterizarea personajului principal. căpitan de plai”. Ursan Ghirai etc. P: Ce alte moduri de expunere mai sunt prezente? E: Naraţiunea se îmbină cu dialogul şi descrierea. P: Care sunt personajele şi ce loc ocupă acestea în operă? E: Personajele sunt: Dan. episodice. Organizarea clasei: -notarea absenţilor. urmărind următoarele aspecte: 1. V.Dan. P: Cărui gen literar îi aparţine textul şi de ce? E: Aparţine genului epic deoarece autorul îşi exprimă indirect sentimentele prin intermediul acţiunii şi al personajelor ce participă intens la acţiune. P: Ce este personajul? E: Personajul este persoana care participă la acţiunea unei opere literare. Apartenenţa la clasa şi situaţia socială a personajului.

În continuare activitatea se va desfăşura pe grupe (clasa va fi împărţită în 5 grupe). acesta capătă trăsăturile unui erou legendar. -este prezent în toate momentele subiectului. Mijloace folosite de scriitor pentru crearea personajului.4. calitatea şi corectitudinea exprimării. Se fac aprecieri asupra activităţii elevilor şi se notează elevii activi. 9. prin comportament. prin relaţia cu alte personaje. Dan căpătând această aură. eseu ce va fi citit selectiv. prin modul de-a vorbi. 6. 7.Se comunică tema pentru acasă: Alcătuiţi o compunere de 25-30 de rânduri în care să caracterizaţi personajul principal al poemului . Sentimentele acestuia şi atitudinea adoptată în momentele cruciale trăite de acesta. îndrumă şi corectează. Concluzii. Atitudinea scriitorului faţă de personaj. personaj ce reprezintă.. personaj ce simbolizeză dragostea de patrie şi spiritul de sacrificiu proprii eroilor naţionali. Alecsandri . fiecare grupă va lucra pe câte un fragment. Profesorul cere elevilor să citească şi să selecteze fragmentele în care apare portretul fizic şi moral al bătrânului Dan. îi îndrumă pentru a se asigura că s-au transmis corect informaţiile. la nevoie. vizând participarea elevilor. se vor stabili următoarele caracteristici pentru punctele 1 şi 2 din planul de lucru: -Bătrânul Dan este personajul principal al operei. 8. Prin toate aceste procedee. completează. VIII. Într-un eseu de cinci minute. răspunsurile elevilor.folosind informaţiile obţinute în clasă. Fiecare grupă alege un purtător de cuvânt care va prezenta rezolvarea sarcinilor de lucru. Dirijarea învăţării şi dobîndirea cunoştinţelor noi: Cu ajutorul elevilor şi în funcţie de planul de caracterizare pe care îl ştie deja fiecare elev.Dan. în literatura română. Anexa 1 Grupa 1 3 . se vor nota apoi trăsăturile personajului. aşa cum reies din fragmentele selectate (anexa 1). se stabilesc modalităţile şi procedeele de caracterizare utilizate în construcţia personajului. Alecsandri a realizat un personaj complex. Încheierea activităţii. 5. căpitan de plai”. astfel. iar poetul arată admiraţie şi respect faţă de acesta. VII. trăsăturile unui popor întreg. elevii îşi vor completa răspunsurile de la toate grupele. Asigurarea feedbackului Se realizează prin aprecieri verbale pe tot parcursul lecţiei. Trăsăturile fizice şi morale ale personajului. Profesorul notează la tablă titlul lecţiei şi planul de lucru. calitatea exemplelor şi a argumentaţiei. Relaţiile cu celelalte personaje. -deşi nu este un personaj cu atestare istorică. . VI. Li se va atrage atenţia elevilor că însuşirile personajului sunt prezentate atât direct. Profesorul monitorizează permanent activitatea elevilor. de V. cât şi indirect prin fapte.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul I Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 2 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) 4 .Dan.

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al III-lea 5 .Fragmentul al II-lea Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 3 Dan.

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 4 Dan. căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al V-lea 6 .

căpitan de plai de Vasile Alecsandri (caracterizarea personajului principal) Fragmentul al VII-lea 7 .Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare Grupa 5 Dan.

Citatul Trăsături fizice şi morale Modalităţi / procedee de caracterizare 8 .