Sunteți pe pagina 1din 20

Nr.

Activități și produse de
Unități de competențe Unități de conținut de Data Resurse Note
învățare
ore
Unitatea I Patria și limba română 19 ore
1.1. Prezentarea opiniilor 1. Introducere. Prezentarea cursului 1 Discuție dirijată
despre apartenența la istoria, Monolog despre sine, ca
cultura, limba şi literatura 2. Unicitatea limbii române acasă și în lume 1
vorbitor al limbii române
română. Prezentări referitor la
3. Personalitățile neamului 1
personalitățile neamului
1.2. Relatarea despre sine ca
reprezentant al culturii Ilustrarea prin fapte a
4. Cultura națională, cultura bunei vecinătăți.
naționale. 1 aparteneței la familie,
Contacte culturale comunitate, RM, Europa
2.1. Utilizarea variatelor
5. Deprinderi de comunicare: atitudine, Interpretarea gesturilor,
strategii de ascultare activă 1
influențe, încredere, empatie atitudinilor
și negociere în diverse
situații de comunicare orală. Exerciții de corectare a unor
6. Viteza vorbirii – tempo-ritmul 1
defecte de dicție
2.2. Combinarea
elementelor dicţiunii 7. Combinarea elementelor dicțiunii: Exerciții de antrenare a dicției
1
(articulaţia, emisia, articulația, emisia, respirația, vocea
respiraţia, vocea) în diverse 8. Cartea, obiect cultural. Din istoria cărții 1 Argumentarea
contexte de comunicare. Explicarea şi exem-
3.1. Explicarea relației dintre
9. Actualizarea cunoștințelor din clasa a VI-a. 1
plificarea materiei studiate
componentele de structură a 10. Evaluarea inițială. Test cu itemi 1 Autoevaluarea în baza grilei.
textului. 11. Modificări în ortografia limbii române Producerea de enunțuri cu
3.2. Formularea mesajului 1 fapte de limbă
contemporane: „â”/„î”.
textului literar.
Lectura analitică a textului. Lucian
3.4. Identificarea valorilor
Selectarea și discernerea Blaga
literarartistice pe parcursul 12. L. Blaga „Tiparnițe mănăstirești”.
1 informațiilor relevante dintr- „Tiparnițe
lecturii. Observarea textului. un text mănăstirești
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la

nivel de mesaj şi tematică,
13. L. Blaga „Tiparnițe mănăstirești”. Extragerea informațiilor
între două sau mai multe 1
Receptarea textului. esențiale și de detaliu
texte literare.
5.1. Corelarea structurilor 14. L. Blaga „Tiparnițe mănăstirești”. 1 Exerciții de justificare a unor Evaluare
lexicale și semantice cu cele Aplicare și creație. puncte de vedere pe teme formativ
diferite ă
15. Proiect: „Limba română – în localitatea Proiectul de cercetare ghidată
1
mea”. Dialog cultural
16. Atelier de discuție: Necesitatea de a Monolog despre sine, ca
1 vorbitor al limbii române
sintactice și morfologice vorbi corect.
în diverse situații de 17. Oră de sinteză 1 Exerciții de consolidare
comunicare. 18. Evaluare sumativă. Test complex 1 Exerciții de autocontrol
Evaluarea frontală a
19. Analiza evaluării sumative 1
rezultatelor evaluării

Nr. Activități și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse de Resurse Note
ore învățare
Unitatea a II-a Școala – spațiu al devenirii 18 ore
1.1. Prezentarea opiniilor Lectura analitică a U. Eco
despre apartenența la istoria, 1. Umberto Eco „Monologul interior al textului. „Monologul
1
cultura, limba şi literatura unui e-book”. Lectura textului. interior al unui
română. e-book”
1.2. Relatarea despre sine ca Reflecții asupra
2. Umberto Eco „Monologul interior al unui e-
1 limbajului și a
reprezentant al culturii book”. Interpretarea textului. structurii textului epic
naționale. Discuții privind
2.1. Utilizarea variatelor 3. U. Eco „Monologul interior al unui e-
1 semnificațiile textului
strategii de ascultare activă book”. Receptarea textului citit
și negociere în diverse 4. Strategii de concepere a textului oral. Conversații euristice
situații de comunicare orală. 1 despre conceperea text.
Clasificare, reformulare, conectori pragmatici
2.3. Prezentarea Parafrazarea
documentată
5. Strategii de ascultare active. Ecoul și
1
a unor informaţii, idei, tăcerea
sentimente şi puncte de 6. Succesiunea etapelor într-un text 1 Redactare pe etape
vedere în texte orale. 7. Textul redactat de mână și computerizat 1 Elaborarea textelor
3.1. Explicarea relației dintre 8. Modificări în ortografia limbii române: 1 Exerciții de scriere și Evaluare
componentele de structură a DOOM -2, 2010: scrierea și pronunțarea pronunțare a formativă
cuvintelor de origine străină cuvintelor străine
Lectura analitică a
9. Vasile Romanciuc „Balaurul care n-a
1 unui text la prima
mai ajuns în poveste”. Observarea textului. vedere
10. Interpretarea textului. 1 Reflecții personale
11. Temă, idee, mesaj. Elemente de prozodie. 1 Discuții frontale
12. Omonimele. Paronimele 1 Construirea enunțurilor
Analiza faptelor de
13. Conjuncția și locuțiunea conjuncțională. 1
limbă
14. Ortografia conjuncțiilor și a locuțiunilor Construirea enunțurilor
1 cu unitățile date
textului. conj.
3.2. Formularea mesajului 15. Atelier de scriere: „Eu sunt o carte”. 1 Redactarea textelor
textului literar. Exerciții de
3.4. Identificarea valorilor 16. Oră de sinteză 1
consolidare
literarartistice 17. Evaluare sumativă orală. Discurs: Expunere, conform * Evaluarea și
pe parcursul lecturii. algoritmului analiza ei se
4.3. Formularea, în scris, a unor „Rolul lecturii/al cărților în formarea 1
face
idei, argumente, opinii în tânărului de azi.”* concomitent
textele proprii. 18. Evaluare sumativă orală. Discurs: Expunere, conform cu prezentarea
4.4. Redactarea textelor în „Rolul lecturii/al cărților în formarea 1 algoritmului elevului
Word cu respectarea structurii tânărului de azi.”*
și a semnelor de punctuație.
Nr. Activități și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse de Resurse Note
ore învățare
Unitatea a III-a Oameni şi destine 19 ore
2.1. Utilizarea variatelor 1. George Călinescu „Laudă zăpezii”. Observarea Prezentarea succintă a De memorat
strategii de ascultare textului unui text liric studiat „Laudă
1
activă și negociere zăpezii”, de
în diverse situații de G. Călinescu
comunicare orală. 2. „ Laudă zăpezii”. Lectura interogativă. Mesajul Discernerea informației
1
2.3. Prezentarea textului.
documentată a unor 3. Receptarea textului. Figuri de stil: Metafora 1 Interpretarea limbajului
figurat
4. Elemente de prozodie Exerciții de interogare
1
reciprocă
5. Câmpul derivativ al cuvântului „alb”. Identificarea
1
categoriilor gramaticale
6. Mijloace interne de îmbogățire a vocabularului: Interpretarea/
derivarea 1 comentarea/ analiza
faptelor de limbă
7. Conversiunea. 1 Discuții dirijate
8. Compunerea 1 Precizări
9. Abrevierea 1 Discernerea informației
10. Mihai Eminescu „Crăiasa din povești”. Lectura Lectura expresivă a Mihai De memorat
expresivă a poeziei textelor literare în Eminescu „Crăiasa din
versuri. Monitorizarea „Crăiasa povești”, de
1
propriei lecturi din M. Eminescu
povești”, (fragment)
„Lacul”.
informaţii, idei,
11. Lectura interogativă. Tema, ideea, mesajul. 1 Formularea întrebărilor
sentimente şi puncte de
12. Figuri de stil. Paralelismul sintactic 1 Limbajul figurat
vedere în texte orale.
3.1. Explicarea relației 13. „Crăiasa din povești” și „Lacul” de Mihai Eminescu. Exerciții de utilizare a
1 descrierii
dintre componentele de Cromatemele.
structură a textului. 14. Comentariu literar al poeziei „Crăiasa din povești”. Elaborarea unui text în
3.2. Formularea mesajului 1
funcție de situație
textului literar. 15. Câmpul derivativ al cuvântului „floare”. 1 Observarea lexicului
3.4. Identificarea valorilor Exerciții de
literarartistice pe parcursul
16. Atelier de lectură: „Memoriile unui copil soldat”, de 1
Ishmael Beah monitorizare a lecturii
lecturii.
3.5. Rezumarea unui text 17. Oră de sinteză Consolidarea
1
narativ cu elemente materialului studiat
descriptive. 18. Evaluare sumativă. Dictare cu sarcini 1 Autoevaluare
3.7. Stabilirea unor 19. Analiza evaluării sumative Exerciții de consolidare
1
afinităţi, la nivel de mesaj și autocontrol
Unități de competențe Unități de conținut Nr Data Activități și Resurse Note
. produse de
de învățare
or
e
Unitatea a IV-a Adolescența și prietenia 19 ore
2.1. Utilizarea variatelor 1. Vocabularul fundamental al limbii române. Agenda cu
1 notițe
strategii Circulația cuvintelor în timp.
de ascultare activă și negociere 2. Arhaismele și neologismele. Tipuri de Exerciții de
în diverse situații de comunicare dicţionare. Serii de dicţionare ale limbii române utilizare a
1
orală. dicționarul
2.3. Prezentarea documentată ui
a unor informaţii, idei, 3. Împrumuturile. Evitarea greșelilor de Exerciții de
sentimente şi puncte de pronunție. identificare
1
vedere în texte orale. și analiză a
3.1. Explicarea relației dintre greșelilor
componentele de structură a 4. Polisemia substantivului. 1 Exerciții
textului. 5. Polisemia adjectivului. 1
3.2. Formularea mesajului 6. Polisemia verbului. 1
textului literar. Reflecții George De memorat
7. George Topârceanu „Acceleratul”.
3.4. Identificarea valorilor asupra Topârceanu „Acceleratul”,
literarartistice pe parcursul lecturii. Observarea textului. 1
structurii „Acceleratul” de
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la text. G.Topârceanu
nivel de mesaj şi tematică, între Reacția Evaluare
două sau mai multe texte literare.
8. Lectura interogativă. Moduri de expunere.
1 cititorului formativă
5.1. Corelarea structurilor Descrierea.
lexicale și semantice cu cele 9. Figuri de stil. Antiteza 1 Analiza
sintactice și morfologice 10. Mesajul codificat și explicarea titlului. 1 Exerciții
în diverse situații de comunicare. 11. Alexe Mateevici „Limba noastră”. Lectura Alexe
5.3. Explorarea strategiilor de analitică a Mateevici
învăţare autonomă a limbii
Observarea textului. Imnul – definiție și
1 unui text la „Limba
cu ajutorul dicționarelor. trăsături. prima noastră”.
5.4. Gestionarea propriei vedere
exprimări prin raportare la normă. 12. Receptarea textului 1 Discuție
6.2. Valorificarea experienţelor
13. Interpretarea textului Instruire
de lectură în contexte şcolare 1
indiv
şi de viaţă.
14. Elemente de prozodie 1
15. Evaluarea portofoliilor 1 Prezentare
16. Atelier de lectură: „Memoriile unui copil Monitoriza
soldat”, de Ishmael Beah 1 rea propriei
lecturi
17. Oră de sinteză Consolidar
1
e
18. Evaluare sumativă orală. Istoria, neamul, Test * Evaluarea și
1 analiza ei se
limba în literatura română.*
face
19. Evaluare sumativă orală. Istoria, neamul, concomitent
limba în literatura română.* 1 cu prezentarea
elevului
Activităț
Nr. i și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse Resurse Note
ore de
învățare
Unitatea a V-a Morala comună și cea creștină 19 ore
2.1. Utilizarea variatelor 1. Câmpul derivativ al cuvântului „drum”. 1
strategii 2. Scrierea funcţională. Anunţul. 1
de ascultare activă și negociere 3. Completarea formularelor tipizate: pe suport
în diverse situații de comunicare 1
tipărit și/sau on-line.
orală. George
4. George Coșbuc „Pașa Hassan”.
2.2. Combinarea elementelor Coșbuc
dicţiunii (articulaţia, emisia, Observarea textului. 1
„Pașa
respiraţia, vocea) în diverse Hassan”
contexte de comunicare. 5. Lectură interogativă. Balada – specie
3.1. Explicarea relației dintre 1
literară. Temă, mesaj, structura operei.
componentele de structură a
textului. 6. Caracteri-zarea personajelor. 1
3.2. Formularea mesajului textului 7. Elemente de prozodie. 1
literar. 8. Câmpul derivativ al cuvântului „a face”. 1
3.4. Identificarea valorilor 9. Verbul. Locuțiunea verbală 1 Evaluare
literarartistice pe parcursul lecturii. formativă
10. Verbele personale și impersonale. 1
11. Verbele personale. Verbele impersonale 1
12. Funcţiile sintactice ale verbului 1
13. Informații din lecturi și mediul socio-
1
cultural.
14. Textul în organizatori grafici 1
15. Preferinţe și atitudini ale cititorului 1
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la 16. Atelier de de lectură: „Memoriile unui copil
nivel de mesaj şi tematică, 1
soldat”, de Ishmael Beah
între două sau mai multe texte
17. Oră de sinteză 1
literare.
4.2. Dispunerea în pagină a 18. Evaluare sumativă. Test cu itemi
textului literar și nonliterar. 19. Analiza evaluării sumative
5.1. Corelarea structurilor 1
lexicale și semantice cu cele
sintactice și morfologice în diverse

Nr. Activități și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse de Resurse Note
ore învățare
Unitatea a VI-a Dreptatea 19 ore
2.1. Utilizarea variatelor strategii 1. Ștefan Augustin Doinaș „Alexandru Șt. A. Doinaș De memorat
de ascultare activă și negociere refuzând apa”. Observarea textului. „Alexandru „Alexandru
în diverse situații de comunicare refuzând apa” refuzând
1
orală. apa”, de Șt.
A. Doinaș
2.2. Combinarea elementelor
(fragment)
dicţiunii (articulaţia, emisia,
2. Interpretarea textului 1
3. Figuri de stil. Aliterația. Asonanța 1
4. Caracterizarea personajelor. 1
5. Câmpul derivativ al cuvântului „față”. 1
6. Textul argumantativ. Argumentarea unui Evaluare
1 formativă
punct de vedere.
7. Vasile Alecsandri „Dan, căpitan de De memorat
plai”.* Lectura. Poemul – definiție și „Dan,
căpitan de
tipologii 1
plai”, de V.
Alecsandri
(fragment)
8. Receptarea textului 1
9. Moduri de expunere: descrierea 1
10. Caracterizarea personajului literar 1
respiraţia, vocea) în diverse 11. Câmpul derivativ al sufixului „-ar”. 1
contexte de comunicare. 12. Interjecția. Funcţiile sintactice ale
1
3.1. Explicarea relației dintre interjecției
componentele de structură a 13. Adjectivul. Locuțiunea adjectivală 1
textului. 14. Funcţiile sintactice ale adjectivului 1
3.2. Formularea mesajului textului
literar.
15. Literatura și artele: teatru, pictură, dans,
1
3.4. Identificarea valorilor literar muzică
artistice pe parcursul lecturii. 16. Atelier de scriere: Caracterizarea 1
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la personajului din textul propus (p. 110-111).
nivel de mesaj şi tematică, între 17. Oră de sinteză 1
două sau mai multe texte literare.
18. Evaluare sumativă orală nr. 9. Proiect
5.1. Corelarea structurilor 1
lexicale și semantice cu cele – p. 113.
sintactice și morfologice în diverse 19. Evaluare sumativă orală nr. 9. Proiect
1
situații de comunicare. – p. 113.
6.2. Valorificarea experienţelor
Nr. Activități și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse de Resurse Note
ore învățare
Unitatea a VII-a Omul și fericirea 19 ore
2.1. Utilizarea variatelor 1. Câmpul derivativ al cuvântului „nume”. 1
strategii 2. Pronumele. Adjectivul pronominal. 1
de ascultare activă și 3. Pronumele demonstrativ și adjectivul
negociere 1
pronominal demonstrativ
în diverse situații de
4. Pronumele interogativ și adjectivul
comunicare orală. 1
2.2. Combinarea elementelor pronominal interogativ
dicţiunii (articulaţia, emisia, 5. Pronumele relativ și adjectivul pronominal
1
respiraţia, vocea) în diverse relativ
contexte de comunicare. 6. Pronumele nehotărât și adjectivul
1
3.1. Explicarea relației dintre pronominal nehotărât
componentele de structură a 7. Pronumele negativ. Adjectivul pronominal
textului. 1
negativ
3.2. Formularea mesajului
8. Ortografia pronumelui Evaluare
textului literar. 1
formativă
3.4. Identificarea valorilor literar
artistice pe parcursul lecturii. 9. Funcţiile sintactice ale pronumelui 1
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la 10. G. Meniuc „Delfinul”. Observarea George De memorat
nivel de mesaj şi tematică, între textului Meniuc „Delfinul”, de
1
două sau mai multe texte „Delfinul” George Meniuc
literare. (fragment)
5.1. Corelarea structurilor 11. Trăsăturile definitorii ale nuvelei.
1
lexicale și semantice cu cele Cronotopul.
sintactice și morfologice 12. Momentele subiectului 1
în diverse situații de
comunicare. 13. Caracterizarea personajului literar 1
14. Rezumatul textului liric cu elemente 1
descriptive
15. Câmpul derivativ al cuvântului „semn”. 1
16. Atelier de discuție: Pronumele de politețe
1
- prezența/absența lui în diferite limbi.
5.2. Aplicarea normelor
lingvistice în diverse situații 17. Oră de sinteză 1
de comunicare. 18. Evaluare sumativă. Test complex 1
5.4. Gestionarea propriei 19. Analiza evaluării sumative 1
exprimări prin raportare la

Nr. Activități și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse de Resurse Note
ore învățare
Unitatea a VIII-a Textul – o imagine alegorică a realității 19 ore
2.1. Utilizarea variatelor strategii 1. Numeralul. Ortografia numeralului 1
de ascultare activă și negociere 2. Numeralul multiplicativ 1
în diverse situații de comunicare 3. Numeralul distributiv 1
orală. 4. Numeralul adverbial 1
2.2. Combinarea elementelor
dicţiunii (articulaţia, emisia,
5. Funcţiile sintactice ale numeralului 1
respiraţia, vocea) în diverse 6. Adverbul și ortografia lui. Tipuri de adv. 1
contexte de comunicare. 7. Gradele de comparație ale adverbului. 1
3.1. Explicarea relației dintre 8. Funcțiile sintactice ale adverbului. 1
componentele de structură a textului. 9. Mihail Sadoveanu „Neamul Mihail
3.2. Formularea mesajului textului Șoimăreștilor”. Lectura comentată. Romanul Sadoveanu
1
literar. „Neamul
3.4. Identificarea valorilor
– specie literară. Șoimăreștilor”.
literarartistice pe parcursul lecturii. 10. Teme și mesaje abordate în roman. 1
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la 1
11. Moduri de expunere: narațiunea, dialogul
12. Clasificarea personajelor Evaluare
1 formativ
ă
13. Caracterizarea personajului literar:
1
portretul fizic și moral.
14. Câmpul derivativ al cuvântului „punct” 1
15. Abatere de la normă: calchierea 1
nivel de mesaj şi tematică, între două 16. Atelier de de lectură: „Memoriile unui
sau mai multe texte literare. 1
5.1. Corelarea structurilor lexicale și
copil soldat”, de Ishmael Beah
semantice cu cele sintactice și 17. Oră de sinteză 1
morfologice în diverse situații de 18. Evaluare practică. Colaj de
1
comunicare. imagini/foto
19. Analiza evaluării sumative 1

Nr. Activități și
Unități de competențe Unități de conținut de Data produse de Resurse Note
ore învățare
Unitatea a IX-a Înțelepciunea și prietenia 19 ore
1.1. Prezentarea opiniilor despre 1. Fraza. Propoziția, enunțul, fraza 1
apartenența la istoria, cultura, 2. Subiectul. 1
limba şi literature română. 3. Subiectul inclus și subînțeles. 1
1.2. Relatarea despre sine ca 4. Predicatul. Predicatul Verbal și Predicatul 1
reprezentant al culturii naționale.
Nominal.
5. Verbele copulative 1
6. Atributul. Atributul pronominal 1
7. Atributul verbal. Atributul adverbial 1
8. Atributul exprimat prin interjecție.
1
Funcțiile sintactice ale atributului
9. Complementul. Complementul direct și Evaluare
indirect. 1 formativ
ă
10. Complementele circumstanțiale: de loc,
1
mod, timp
2.1. Utilizarea variatelor strategii 11. Complementul circumstanțial de cauză 1
de ascultare activă și negociere în 12. Complementul circumstanțial de scop 1
diverse situații de comunicare 13. Topica în propoziție. Norme de punctuație 1
orală. 14. Lumea ca un teatru. Literatura și teatrul 1
2.2. Combinarea elementelor 15. Evaluarea portofoliilor 1
dicţiunii (articulaţia, emisia, 16. Atelier de de lectură: „Memoriile unui
respiraţia, vocea) în diverse 1
copil soldat”, de Ishmael Beah
contexte de comunicare. 17. Oră de sinteză 1
3.1. Explicarea relației dintre
componentele de structură a textului. 18. Evaluare sumativă. Test docimologic. 1
3.2. Formularea mesajului textului 19. Analiza evaluării summative 1
literar.
INFORMAŢIE COMPLEMENTARĂ ADERENTĂ
LA PROIECTUL DIDACTIC DE PERSPECTIVĂ
I. Date generale:
1. Aria curriculară: LIMBĂ ŞI COMUNICARE
2. Caracterul disciplinei: Disciplină obligatorie

La eșalonarea datelor calendaristice, conform șarjei de orar, s-a ținut cont de perioada vacanțelor:

 Vacanța de toamnă 7 octombrie 2021 – 31 octombrie 2021 (cinci zile)


 Vacanța intersemestrială (de iarnă) 25 decembrie 2021 – 9 ianuarie 2022 (16 zile)
 Vacanța de primăvară 5 martie 2022 – 8 martie 2022 (patru zile)
 Vacanţa de Paşti 23 aprilie 2022 – 2 mai 2022 (10 zile)
Orarul lecţiilor:
Nr. lecțiilor Luni Marţi Miercuri Joi Vineri
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Orarul sunetelor:
Lecţia I 8.30-9.15 Lecţia IV 11.25 – 12.10
Lecţia II 9.25- 10.10 Lecţia V 12.20 – 13.05
Lecţia III 10.25 – 11.10 Lecţia VI 13.15 – 14.00

II: DATE SPECIFICE DISCIPLINEI


„Competența școlară este un sistem integrat de cunoștințe, abilități, atitudini și valori, dobândite, formate și dezvoltate prin învățare, a căror mobilizare
permite identificarea și rezolvarea diferitor probleme în diverse contexte și situații.”

COMPETENŢELE SPECIFICE ŞI UNITĂŢILE DE COMPETENŢĂ pentru clasa a VII-a:

Competenţa specifică 1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și
toleranță.
1.1. Prezentarea opiniilor despre apartenența la istoria, cultura, limba şi literatura română.
1.2. Relatarea despre sine ca reprezentant al culturii naționale.
Competenţaspecifică 2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă
discursivă.
2.1. Utilizarea variatelor strategii de ascultare activă și negociere în diverse situații de comunicare orală.
2.2. Combinarea elementelor dicţiunii (articulaţia, emisia, respiraţia, vocea) în diverse contexte de comunicare.
2.3. Prezentarea documentată a unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale.
Competenţaspecifică 3. Lectura şi receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de
observaţie şi atitudine creativă.
3.1. Explicarea relației dintre componentele de structură a textului.
3.2. Formularea mesajului textului literar.
3.3. Exprimarea argumentată a propriilor stări postlectorale.
3.4. Identificarea valorilor literarartistice pe parcursul lecturii.
3.5. Rezumarea unui text narativ cu elemente descriptive.
3.6. Comentarea figurilor de stil în baza parametrilor propuşi.
3.7. Stabilirea unor afinităţi, la nivel de mesaj şi tematică, între două sau mai multe texte literare.
Competenţaspecifică 4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate
pentru propria exprimare.
4.1. Scrierea regularităților structurii textuale a diverselor tipuri.
4.2. Dispunerea în pagină a textului literar și nonliterar.
4.3. Formularea, în scris, a unor idei, argumente, opinii în textele proprii.
4.4. Redactarea textelor în Word cu respectarea structurii și a semnelor de punctuație.
Competenţaspecifică 5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (lexicale, fonetice, gramaticale, semantice) în
realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
5.1. Corelarea structurilor lexicale și semantice cu cele sintactice și morfologice în diverse situații de comunicare.
5.2. Aplicarea normelor lingvistice în diverse situații de comunicare.
5.3. Explorarea strategiilor de învăţare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.
5.4. Gestionarea propriei exprimări prin raportare la normă.
Competenţaspecifică 6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine
pozitivă şi interes.
6.1. Prezentarea informațiilor esențiale receptate din cotidian prin resurse digitale.
6.2. Valorificarea experienţelor de lectură în contexte şcolare şi de viaţă.
II. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
A. PROIECTAREA ANUALĂ
1. Clasa a VII-a
2. Numărul de ore pe săptămână - 5 ore
3. Numărul de unități de învățare - 9
4. Numărul de ore anual - 170
5. Distribuirea orelor pe semestre, an şcolar.

profesoruluiOre la dispoziția
Repartizarea orelor Evaluări
Nr. unități
de învățare

nr. oreevaluărilor

Nr. total de ore


Semestre

Analiza
Iniţială

Sumativă pe unităţi de învăţare

transdisciplinareProiecte educaționale

Prezentarea portofoliului de învăţare

Teze (conform ordinului MECC în


Predare-învățare Ateliere: Sinteză

clasele de liceu)
Lectură

Scriere

Discuţie

Sem. I 4 56 2 1 1 4 1 4 1 1 - 4 - 75

Sem. II 5 74 3 1 1 5 - 5 - 1 - 5 - 95
9 130 5 2 2 9 1 9 1 2 - 9 - 170
Total

C. ASIGURAREA BIBLIOGRAFICĂ:

Produse curriculare principale și Denumirea/autor Editura Anul ediției


auxiliare

1. Curriculum Curriculum național. Limba și literatura română pentru clasele V-IX (aprobat prin Cartier 2019
ordinul nr. 906 din 17.07.2019)
2. Manual Limba și literatura română, clasa a VII-a, de Mircea Ciobanu, Olga Cosovan, Tatiana Știința 2018
Cartaleanu
3. Repere metodologice privind organizarea procesului educațional la limba și literatura 2020
română în anul de studii 2019 -2020

B . PROIECTAREA SEMESTRIALĂ

profesoruluiOre la dispoziţia
Repartizarea orelor Evaluări
Nr. unități

nr. ore evaluărilor


de învățare

Nr. total de ore


Semestr
e

Analiza
Iniţială

transdisciplinareProiecte educaționale

MECC în clasele de liceu)


Ateliere:

învăţareSumativă pe unităţi de

de învăţarePrezentarea portofoliului

Teze (conform ordinului


Predare- Sinteză
învățare
Scriere
Lectură

Discuţie

13 - - 1 1 1 1 1 - - 1 - 19
Sem. I 1. Patria și limba română
14 - 1 - 1 - 1 - - - 1 - 18
2. Școala – spațiu al devenirii
15 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 19
3. Oameni și destine
15 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 19
4. Adolescența și prietenia
56 2 1 1 4 1 4 1 1 - 4 - 75
4
15 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 19
Sem. II 5. Morala comună și cea creștină
6. Dreptatea 15 - 1 - 1 - 1 1 - - 1 - 19

7. Omul și fericirea 15 - - 1 1 - 1 - - - 1 - 19

8. Textul – o imagine alegorică a 15 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 19


realității

9. Înțelepciunea și prietenia 15 1 - - 1 - 1 - - - 1 - 19

5 75 3 1 1 5 - 5 1 1 - 5 - 95

130 5 2 2 9 1 9 1 2 - 9 - 170
Total 9

III. MATRICEA DE EVIDENŢĂ A UNITĂŢILOR DE COMPETENŢĂ

Nr. d/r Unitatea de învățare Nr. competențelor specifice Nr. unităților de competență
Semestrul I
1. Patria și limba română 1; 2; 3; 4; 5; 6 1.1; 2.1; 3.1; 3.4; 3.6; 3.7; 4.3; 5.1; 5.3; 6.1;
2. Școala – spațiu al devenirii 1; 2; 3; 4; 5; 6 1.1; 2.2;3.1;3.2; 3.3; 3.6; 4.4; 4.3; 5.1; 5.3; 6.2;
3. Oameni și destine 2; 3; 4; 5; 6 2.2; 2.3; 3.1; 3.2; 3.3; 3.5; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.4; 6.1;
4. Adolescența și prietenia 1; 2; 3; 4; 5; 6 1.2; 2.1; 3.4; 3.6; 3.6; 3.9; 4.1; 5.1; 5.3; 6.2
Semestrul II
5. Morala comună și cea creștină 1; 2; 3; 4; 5 1.2; 2.1; 3.1; 3.3; 3.5; 3.8; 3.9; 4.1; 4.2; 5.1; 5.2;
6. Dreptatea 1; 2; 3; 4;5; 6 1.2; 2.1; 3.3; 3.1; 3.5; 3.9; 4.1; 4.3; 4.4; 5.1; 5.2; 5.4; 6.1;
7. Omul și fericirea 1; 2; 3; 4;5; 6 1.2; 2.1; 3.2; 3.3; 3,7; 3.9; 4.3; 5.1; 5.2; 5.4; 6.2;
8. Textul – o imagine alegorică a realității 1; 2; 3; 4;5; 6 1.2; 2.3; 3.2; 3.3; 3.4; 3.6; 3.7; 4.2; 4.4; 3.9; 5.1; 5.2; 6.2

9. Înțelepciunea și prietenia 2; 3; 4; 5 2.3; 3.1; 3.5; 3,6; 3.8; 3.9; 4.1; 4.3; 5.1; 5.2; 5.3;

V. Texte de memorizare:
Semestrul I Semestrul II
1. „Laudă zăpezii”, de G. Călinescu. 1. „Dan, căpitan de plai”, de Vasile Alecsandri (fragment)
2. „Crăiasa din povești”, de M. Eminescu. 2. „Delfinul”, de George Meniuc (fragment)
3. „Acceleratul”, de George Topârceanu 3. „Alexandru refuzând apa”, de Ștefan Augustin Doinaș (fragment)
La sfârșitul clasei a VII-a, elevul poate:
• relata despre sine ca reprezentant al culturii naționale;
• prezenta discursuri coerente și coezive în fața unui public cunoscut;
• rezuma un text narativ cu elemente descriptive;
• formula mesajul textului literar;
• comenta figuri de stil în baza parametrilor propuși;
• compara două sau mai multe texte din perspectivă valorică;
• elabora texte reflexive, funcţionale, imaginative;
• aplica regulile ortografice și ortoepice în comunicarea orală și scrisă prin raportare la normă;
• corela structurile lexicale și semantice cu cele sintactice și morfologice în diverse situații de comunicare;
• exprima intențiile de comunicare prin valorificarea competențelor lingvistice și a gândirii logice;
• aplica informaţia din comunicarea cotidiană și lecturi în contextele disciplinelor şcolare,
manifestând atitudini specifice predominante:
• curiozitate și toleranță;
• coeziune şi coerenţă discursivă;
• spirit de observaţie şi creativitate artistică/literară;
• responsabilitate pentru propria exprimare şi autocontrol;
• idei personale și comportamente literar-artistice;
• atitudine pozitivă şi interes pentru valorile lecturii.