Sunteți pe pagina 1din 20

Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

IP Liceul Teoretic „Alecu Russo” Orhei


Comisia metodică Limbă şi comunicare

APROBAT________________ COORDONAT_________________
Hacina Lilia, director al liceului Voinov Vera, director-adjunct
____________________ 2019 _______________________ 2019

Proiect didactic de lungă durată


la limba şi literatura română pentru clasa a V-a ,,A”
anul de studii 2019-2020
Profesor Prodan Anna

Proiectul este elaborat conform Curriculum național la limba și lit. română, ediția 2019
Manual de bază: Alexandru Crișan, Sofia Dobra…,
Limba şi literatura română, cl.a V-a, Știința , Chișinău; HUMANITAS, București

Discutat şi aprobat la şedința comisiei metodice


Proces-verbal nr.......din.......................2019
Şef CM ____________ Voinov Iurie
COMPETENŢELE SPECIFICE ȘI UNITĂȚILE DE COMPETENȚĂ

Competența specifică 1. Perceperea identității lingvistice și culturale proprii în context național, manifestând curiozitate și toleranță.
1.1. Formularea argumentelor despre limba română ca limbă maternă şi ca limbă de stat.
1.2. Explicarea conceptului de identitate etnică, lingvistică, culturală.
Competența specifică 2. Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă
2.1 . Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, informaţiilor explicite și implicite, în diverse tipuri de texte orale.
2.2. Utilizarea resurselor fono-respiratorii individuale în comunicarea orală 2.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei .
Competența specifică 3. Lectura și receptarea textelor literare şi nonliterare prin diverse strategii, demonstrând spirit de observaţie şi
atitudine creativă.
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text prin răspuns la întrebări în baza lui.
3.2. Identificarea componentelor de structură a textului literar și nonliterar.
3.3. Formularea ghidată a mesajului textului literar.
3.4. Exprimarea propriilor stări postlectorale.
3.5. Rezumarea unui text narativ în baza planului simplu de idei.
3.6. Identificarea valorilor literarartistice ale textului pe parcursul lecturii.
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în limita unităților de conținut.
3.8. Caracterizarea personajelor literare din perspectiva valorilor.
3.9. Compararea unor personaje din diferite opere literare din perspectiva valorilor.
Competența specifică 4. Producerea textelor scrise de diferit tip, pe suporturi variate, manifestând creativitate şi responsabilitate
pentru propria exprimare.
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a textelor cu păstrarea structurii şi a aspectului îngrijit.
4.2. Aranjarea în pagină a textului literar și nonliterar.
4.3. Exprimarea, în scris, a unor informaţii, opinii pentru varii texte.
4.4. Elaborarea textelor nonliterare pentru e-comunicare.
Competența specifică 5. Utilizarea limbii ca sistem și a normelor lingvistice (ortografice, ortoepice, lexicale, fonetice, semantice,
gramaticale) în realizarea actelor comunicative, demonstrând corectitudine şi autocontrol.
5.1. Exprimarea intențiilor de comunicare prin achiziții lexicale, fonetice, gramaticale.
5.2. Respectarea normelor lingvistice în diverse situații de comunicare.
5.3. Identificarea strategiilor de învăţare autonomă a limbii cu ajutorul dicționarelor.
5.4. Monitorizarea propriei exprimări prin raportare la normă.
Competența specifică 6. Integrarea experiențelor lingvistice și de lectură în contexte şcolare şi de viață, dând dovadă de atitudine
pozitivă şi interes.
6.1. Identificarea informațiilor esențiale receptate din cotidian. 6.2. Exprimarea experienţelor de lectură prin texte recomandate pentru gestionarea propriei învăţări.
Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
Unități de competențe Unități de conținut ore învățare ații

Unitatea I Patria mea - limba română – 18 ore


1.1. Formularea argumentelor despre 1. Limba română-hrana sufletului 1  Exerciții de argumentare didactic.ro
2. Limba română și cultura 1 a necesității de
limba română ca limbă maternă şi ca
limbă de stat. națională comunicare în limba
1
3. Valorile familiei mele română
2.1. Identificarea temei, a unor 4. Temă transdisciplinară: Harta  Ilustrarea prin fapte a meditatii-la-
1
informații esențiale și de detaliu, culturală a orașului meu. apartenenţei la familie, romana.blogs
informaţiilor explicite și implicite, în 5. Evaluare inițială (test complex) 1 comunitate, statul pot.com
diverse tipuri de texte orale. 1 Republica Moldova,
6. Analiza evaluării
1 Europa.
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 7. Proiect de grup: ”Țărișoara  Monolog despre sine ca https://
prin răspuns la întrebări în baza lui mea” vorbitor al limbii române www.youtub
8. Cartea, obiect cultural. Structura 1  Jocuri care să prezinte e.com/watch?
3.2. Identificarea componentelor de v=2EqXzI6k
cărții (copertă, cotor, pag. titlu) importanța limbii pentru
structură a textului literar și 1 Y-U
9. Interiorul cărții dezvoltarea personală
nonliterar. 1  Lectura interogativă și
10. Cartea și biblioteca
3.3. Formularea ghidată a mesajului 1 expresivă a textului
11. Cele dintâi lecturi de Mircea
textului literar  Lectura cu voce a
Eliade. Observarea textului
textelor și a fragmentelor
2.3. Prezentarea orală, pe baza unor 12. Explorarea textului 1 de texte.
13. Cartea şi fascinația lecturii- 1
repere date de profesor, a unor  Demonstrarea înţelegerii
informatii si a unor idei. interpretarea textului textului prin răspuns la Evaluare
1
14. Părțile textului scris: întrebări. formativă
introducere, cuprins, încheiere 1  Produse: pagina de
15. Atelier de lectură: Povestea jurnal, prezentare orală,
fără sfârșit de Michael Ende 1 proiect de grup etc.
 fișa de lectură, notițele
16. Recapitulare
1 de lectură, posterul,
17. Evaluare sumativă nr.1(orală) agenda de lectură etc.
Prezentarea unei cărți preferate. 1
18. Analiza rezultatelor evaluării
Unități de competențe Unități de conținut Nr Data Activități și produse de Resurse Observ
. învățare ații
or
e
Unitatea II Arta comunicării – 18 ore
2.1. Identificarea temei, a unor 1. Situația de comunicarc. Tipuri și 1 Activități: Extragerea didactic.ro
informații esențiale și de detaliu, modalități informațiilor esențiale și
2. Elementele comunicării 1 identificarea componentelor
informaţiilor explicite și implicite, în 3. Componentele situației de 1 situației de comunicare, a
diverse tipuri de texte orale. comunicare
stărilor/ emoțiilor/ sentimentelor
2.2. Utilizarea resurselor fono- 4. Identificarea și descrierea sumară a 1 meditatii-la-
obiectelor
emițătorului de detaliu din
respiratorii individuale în romana.blogs
5. Strategii de comprehensiune și de diferite mesaje orale.
comunicarea orală. 1 pot.com
concepere a textului oral (Temă, Exerciții de antrenare a sunetelor
2.3. Prezentarea orală, pe baza unor cuvinte-cheie, idee etc.) în silabe, cuvinte și texte:
repere date de profesor, a unor 6. Reguli de acces la cuvânt: articularea vocalelor, articularea
1 consoanelor.
informatii si a unor idei. întreruperi, luarea/ predarea
cuvântului, așteptarea rândului. Frământări de limbă ca mijloc de
3.4. Exprimarea propriilor stări 7. Dicția, arta de a pronunța corect 1
antrenare a articulaţiei.
postlectorale. 8. Articularea vocalelor și a 1
Recunoaşterea vorbitorului din
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în consoanelor diferite înregistrări audio, făcute Evaluare
9. Cuvântul — formă și conținut 1 formativă
limita unităților de conținut. de elevi, având drept criteriu o
10. Familia lexicală 1
3.1. Confirmarea înțelegerii unui 11. Câmpul lexical 1 idee enunţată anterior de acesta.
text prin răspuns la întrebări în 12. Realitate și ficțiune O furnică de 1 Formularea ideilor principale și
baza lui. Tudor Arghezi secundare dintr-un mesaj oral.
13. Explorarea textului 1 Exerciţii de identificare a
14. Lumea vietăților mărunte 1 emiţătorului/ receptorului/
15. Atelier de discuție - Povestea 1 contextului comunicării etc.
furnicii de I. Druță
16. Recapitulare 1 Produse: prezentare simplă pe
17. Evaluare sumativă nr.2 teme date (camp lexical, fam.
1
-test complex lexicală), povestirea, descrierea,
18. Analiza rezultatelor evaluării 1
explicaţia, dialogul etc.
Unități de competențe Unități de conținut Data Activități și produse de Resurse Observ
învățare ații

Unitatea III Tipuri de texte:literar/nonliterar. Elemente de fonetică și ortografie – 19 ore


1.Sfârșit de toamnă” de V. Alecsandri. 1 Activități: didactic.ro
3.2. Identificarea componentelor de Prezentare de ansamblu Atelier de scriere. Exerciții de
structură a textului literar și 2. Lectura si observarea textului 1 prezentare a textului: scris de
3. Explorarea textului. Elemente de 1 mână, computerizată, așezare în
nonliterar;
versificatie pagină; inserarea unor desene,
3.7. Recunoașterea figurilor de stil 1 meditatii-la-
4.Imaginea toamnei grafice, fotografii, scheme.
în limita unităților de conținut; 1 romana.blogs
5.Figuri de stil: Epitetul și comparația Memorarea unor texte lirice.
5.2. Respectarea normelor 1 pot.com
6.Interpretarea textului Evaluarea reciprocă a produselor
lingvistice în diverse situații de 7.Textul nonliterar. Biografła și autob. 1 realizate.
comunicare; 8.Orarul 1 Identificarea informației
5.1. Exprimarea intențiilor de 9.Mesajul electronic 1 necesare în dicționarul
comunicare prin achiziții lexicale, 10.Explorarea și utilitatea textelor ortografic.
nonliterare 1 Elaborarea, în echipă/
fonetice, gramaticale; 1
11.Sunetele limbii române individual, a unor texte
5.3. Identificarea strategiilor de 12.Silaba. Despărțirea în silabe 1 nonliterare cu ajutorul Evaluare
învățare autonomă a limbii cu 13.Trecerea cuvintelor dintr-un rând în 1 tehnologiilor informaționale. formativă
ajutorul dicționarelor; altul Autoevaluarea textelor produse.
14.Fișa bibliografică 1 Evaluarea reciprocă a textelor
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
textelor cu păsfrarea structurii și a 15. Modificări în ortografia limbii produse.
române: DOOM -2, 2010: scrierea lui 1 Aplicarea regulilor studiate la
aspectului îngrijit;
„â” și „sunt” producerea textului scris
4.2. Aranjarea în pagină a textului 1
16.Atelier de scriere: "Toamna în Memorarea unor texte lirice.
literar și nonliterar. Moldova" de Petru Cărare 1
17.Lecție de sinteză.Textul literar și Produse: textul nonliterar, fișa
1
nonliterar. bibliografică, textul scris de
1
18.Evaluare sumativă nr. 3 diferit tip etc.
Dictare cu sarcini
19.Analiza rezultatelor evaluării.

Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea IV Narațiunea -19 ore


Narațiunea ”Balada celor cinci didactic.ro
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text motănași” de Ion Druță Activități: Lectura interogativă
prin răspuns la întrebări în baza lui; 1. Lectura și receptarea textului 1 și expresivă a textului.
2. Observarea textului; 1 Lectura cu voce a textelor și a
3.3. Formularea ghidată a mesajului
3.Explorarea textului. Subiectul operei 1 fragmentelor de texte.
textului literar; Demonstrarea înțelegerii textului meditatii-la-
literare
3.4. Exprimarea propriilor stări 1 prin răspuns la întrebări. romana.blogs
4.Narațiunea ca mod de expunere
postlectorale; 1 Identificarea indiciilor de timp și pot.com
5.Interpretarea textului
3.5. Rezumarea unui text narativ în 6.Planul simplu de idei 1 spațiu.
baza planului simplu de idei; 7.Planul dezvoltat de idei 1 Ordonarea secvențelor narative
8.Verbul — nucleul comunicării 1 dintrun text în vederea rezumării
3.6. Identificarea valorilor
9. Modurile verbului. Modurile acestuia.
literarartistice ale textului pe 1
personale și modurile nepersonale Exerciții de recunoaștere, de
parcursul lecturii; 1 completare, de înlocuire, de
10. Modul indicativ. Timpul prezent
5.1.Exprimarea intențiilor de 11.Imperfectul.Perfectul compus 1 transformare.
comunicare prin achiziții lexicale, 12.Timpul viitor 1 Exerciții de utilizarea adecvată a Evaluare
fonetice, gramaticale; 13.Modul imperativ 1 terminologiei lingvistice formativă
14.Verbele auxiliare a avea, a vrea 1 Exerciții cu caracter ludic
5.2. Respectarea normelor lingvistice
15.Proiect de grup: ”Cartea mea” 1
în diverse situații de comunicare; 1
16.Atelier de lectură: Supă de pui Produse: planul simplu de idei,
pentru sufletul iubitor de animale de rezumatul, notițele de lectură,
Jack Canfield, M. V. Hansen fișa de lectură, fișa cu modurile
1 verbului, planul simpl de idei,
17.Recapitulare
1 rezumatul, dictarea de cuvinte,
18.Evaluare sumativă nr.4 - test
1 dictarea preventivă, cartea
complex.
19.Analiza rezultatelor evaluării creată.

Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea V Autor. Narator. Personaj “Amintiri din copilărie” de Ion Creangă – 19 ore
1.Lectura textului. Regionalismele 1 didactic.ro
3.1 Confirmarea înțelegerii unui text 2. Vocabularul textului 1 Activități: Interogarea
prin răspuns la întrebări în baza lui; 3. Figurile de stil: Enumerația. Repetiția 1 multiprocesuală
3.3. Formularea ghidată a mesajului 4. Explorarea textului 1 Lectura interogativă și expresivă
5. Personajele textului 1 a textului meditatii-la-
textului literar; romana.blogs
6. Autorul. Naratorul. Cronotopul 1 Exerciții de comprehensiune:
3.8.Caracterizarea personajelor pot.com
7. Atelier de lectură și discuție: 1 reflecții asupra limbajului și a
literare din perspectiva valorilor; ,, Pupăza din tei”, ,,La scăldat”de Ion structurii textelor de tip epic,
3.9.Compararea unor personaje din Creangă liric, dramatic
diferite opere literare din perspectiva 8. Rezumatul. Caracteristici 1 Demonstrarea înțelegerii textului
valorilor; 9. Redactarea rezumatului 1 prin formulare și răspuns la
3.5. Rezumarea unui text narativ 10. Temă transdisciplinară: 1 întrebări
în baza planului simplu de idei; Teatralizarea unor secvențe Comentarea ortogramelor.
din ,,Amintiri din copilărie” Analiza faptelor de limbă.
11.Ce este substantivul. Genul și 1 Aplicarea regulilor studiate la
4.l.Scrierea corectă, lizibilă a
numărul substantivelor producerea textului scris.
textelor cu păstrarea structurii și a 12.Articolul hotărât și articolul 1 Atelier de lectură și discuție Evaluare
aspectului îngrijit; nehotărât Activități de utilizare a formativă
4.2.Aranjarea în pagină a textului 1
13. Cazurile substantivului Nominativ. diverselor resurse informaționale
literar și nonliterar Acuzativ 1 și comunicaționale pentru
5.1.Exprimarea intențiilor de 14. Oră de sinteză: Exerciții de corectitudine şi autocontrol
comunicare prin achiziții lexicale, consolidare a părții de vorbire-
substantivului. 1 Produse: fișa de lectură, fișa
fonetice, gramaticale; substantivului; dictarea de
15. Evaluare sumativă nr.5.
5.2.Respectarea normelor lingvistice Relatarea unui eveniment. cuvinte, dictarea preventivă,
1
în diverse situații de comunicare. 16. Analiza rezultatelor evaluării 1 planul simpl de idei,
17. Ortografia substantivelor în rezumatul,posterul, prezentare
nominativ și acuzativ 1 Power Point.
18. Cazurile substantivului. Dativ
Genitiv 1
19. Ortografia substantivelor în dativ și
genitiv
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Semestrul II Unitatea VI Autor. Narator. Personaj - 19 ore


Ion Luca Caragiale „ Vizita... ” didactic.ro
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1 .Observarea textului 1 Activități: Lectura interogativă
prin răspuns la întrebări în baza lui; 2.Explorarea textului.Timpul și spațiul 1 și expresivă a textului
3.3. Formularea ghidată a mesajului 3.Dialogul ca mod de expunere 1 Exerciții de comprehensiune:
4.Interpretarea textului 1 reflecții asupra limbajului și a
textului literar; 5.Formule specifice dialogului 1 structurii textelor de tip epic, meditatii-la-
3.8.Caracterizarea personajelor 6.Cum cerem o informație. Cum oferim 1 liric, dramatic romana.blogs
literare din perspectiva valorilor; o informație Demonstrarea înțelegerii textului pot.com
7.Vorbirea directă și vorbirea indirectă. 1 prin formulare și răspuł la
3.9.Compararea unor personaje din
8.Pronumele. Persoana, numărul și 1 întrebări Identificarea
diferite opere literare din perspectiva genul pronumelui personal cuvintelor-cheie din diferite tex
valorilor; 9.Formele și funcțiile sintactice ale 1 Recunoașterea modurilor de
4.l.Scrierea corectă, lizibilă a pronumelui în cazul nominativ și expunere utilizate într-un text
textelor cu păstrarea structurii și a acuzativ narativ
10.Formele și funcțiile sintactice ale 1 Povestirea subiectului unei ope
aspectului îngrijit;
4.2.Aranjarea în pagină a textului pronumelui în cazul dativ și genitiv epice, ținând cont de momentel
11. Formele pronumelui în cazul 1 subiectului
literar și nonliterar
vocativ. Alte pronume personale Identificarea ideilor principale
5.1.Exprimarea intențiilor de 1
12.Pronumele personal de politețe secundare din text.
comunicare prin achiziții lexicale, 1 Evaluare
13.Numeralul. Numeralul cardinal Exerciții de recunoaștere, de
fonetice, gramaticale; 1 formativă
14. Valorile morfologice și funcțiile completare, de înlocuire, de
5.2.Respectarea normelor lingvistice sintactice ale numeralului cardinal 1 transformare
în diverse situații de comunicare 15.Numeralul ordinal 1
16.Atelier de lectură: D-l Goe de Ion Produse: fișa de lectură, planul
Luca Caragiale 1 simplu de idei, rezumatul,
17.Oră de sinteză. Pronumele și dictarea de cuvinte, fișe de
Numeralul. 1 sinteză: pronumele, numeralul.
18.Evaluare sumativă scrisă. nr.6 -
Test. 1
19.Analiza rezultatelor evaluării
sumative
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea VII Legenda populară – 18 ore


Legenda „Dragoș-Vodă ” Activități: Lectura interogativă didactic.ro
3.1. Confirmarea înțelegerii unui 1.Observarea textului 1 și expresivă a textului
text prin răspuns la întrebări în 2.Explorarea textului. Tmpul și spațiul 1 Demonstrarea înțelegerii textului
baza lui; prin formulare și răspuns la
întâmplării 1
3.2. Identificarea componentelor întrebări
3.Personajele legendei 1 meditatii-la-
Recunoașterea modurilor de
de structură a textului literar și 4.Acțiunea legendei 1 romana.blogs
expunere utilizate într-un text
nonliterar; 5.Interpretarea textului. Noțiunea de pot.com
narativ
5.1. Exprimarea intențiilor de legendă 1 Povestirea subiectului unei operc
comunicare prin achiziții lexicale, 6.Adjectivul. Adjective variabile și epice, ținând cont de momentele
fonetice, gramaticale; invariabile subiectului
1 Identificarea ideilor principale și
5.2. Respectarea normelor lingvistice 7.Acordul adjectivelor cu substantivul
secundare din text
în diverse situații de comunicare. determinat 1 Exerciții de recunoaștere, de
1.1. Formularea argumentelor despre 8.Funcțiile sintactice ale adjectivelor 1 completare, de înlocuire, de Evaluare
limba română ca limbă maternă și ca 9.Formarea și ortografia adjectivelor 1 transformare formativă
limbă de stat; 10.Substantive provenite din adjectiv 1 Exerciții de utilizarea adecvată a
1 terminologiei lingvistice
1.2. Explicarea conceptului de 11.Sinonimele
1 Prezentarea oportunităților
identitate etnică, lingvistică, 12.Antonimele
limbii române etc.
culturală. 13.Cacofonia 1
4. l. Scrierea corectă, lizibilă a 14.Limba-temei al identității etnice și Produse:
textelor cu păstrarea structurii și a culturale și lingvistice 1 harta conceptuală, rezumatul,
aspectului îngrijit; 15.Atelier de discuție: Legenda planul dezvoltat de idei, agenda
1 de lectură, notițele de lectură,
Lăcrimioarei de Vasile Alecsandri 1
16.Oră de sinteză:Legenda testul de înțelegere a textului,
chestionarul în baza textului,
17.Evaluare sumativă scrisă nr.7 -test 1
posterul etc.
18.Analiza rezultatelor evaluării
sumative
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea VIII Basmul – 18 ore


Basmul „Prâslea cel voinic și merele didactic.ro
de aur” de Petre Ispirescu Activități: Lectura interogativă
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text 1. Observarea textului 1 și expresivă a textului
2.Explorarea textului. Timpul și spațiul 1 Lectura cu voce a textelor și a
prin răspuns la întrebări în baza lui; fragmentelor de texte
întâmplării meditatii-la-
1 Exerciții de comprehensiune:
3.3. Formularea ghidată a mesajului 3.Personajele basmului 1 reflecții asupra limbajului și a romana.blogs
4.Caracterizarea de personaj structurii textelor de tip epic, pot.com
textului literar;
5.Situații și forme specifice basmului 1 liric, dramatic
3.8. Caracterizarea personajelor 6.Semnificatia basmului 1 Demonstrarea înțelegerii textulu
7. Sintaxa propoziției. Noțiuni generale 1 prin răspuns la întrebări
literare din perspectiva valorilor; 1
5.1. Exprimarea intențiilor de 8.Predicatul 1 Elaborarea de hărți ale narațiuni
9.Predicatul verbal 1 Exerciții de recunoaștere, de
comunicare prin achiziții lexicale, 1 completare, de înlocuire, de
10.Atributul
fonetice, gramaticale; transformare
11.Complementul
1 Exerciții de utilizarea adecvată a
12. Zâna munților de P. Ispirescu terminologiei lingvistice
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a
Scriere imaginativă. 1 Aplicarea regulilor studiate la Evaluare
textelor cu păstrarea structurii și a 13.Povestirea 1 producerea textului scris. formativă
aspectului îngrijit 14.Atelier de creație: Mama-înger
1 Produse: Prezentarea, harta
păzitor
4.2. Aranjarea în pagină a textului 15.Târgul de carte citită conceptuală, planul simplu de
1 idei, rezumatul, notițele de
literar și nonliterar 16. Oră de sinteză: Basmul 1 lectură, compunere, posterul,
17.Evaluare sumativă nr.8 - agenda de lectură.
prezentarea orală a basmului
preferat 1
18. Analiza rezultatelor evaluării
summative
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea IX Mitul - 19 ore


Activități: Lectura interogativă didactic.ro
3.l .Confirmarea înțelegerii unui text Mitul „Filemon și Baucis ” și expresivă a textului
prin răspuns la întrebări în baza lui; 1. Observarea textului. Lectura și 1 Exerciții de comprehensiune:
3.3. Formularea ghidată a mesajului vocabularul textului 1
reflecții asupra limbajului și a
2.Explorarea textului. Timpul și spațiul structurii textelor de tip epic,
textului literar; întâmplării meditatii-la-
liric, dramatic
3.6. Identificarea valorilor literar- 3. Personajele mitului 1 romana.blogs
Demonstrarea înțelegerii textului
artistice ale textului pe parcursul 4. Interpretarea textului 1 pot.com
prin formulare și răspuns la
lecturii; 5. Sintaxa propoziției. Subiectul 1 întrebări
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 6.Subiectul exprimat și subiectul Exerciții de prezentare a
neexprimat 1 textului: scris de mână,
textelor cu păstrarea structurii și a
7. Subiectul simplu și subiectul computerizată, așezare înpagină;
aspectului îngrijit; 1
multiplu inserarea unor desene,
4.2. Aranjarea în pagină a textului 8.Texte de interes personal. Relatarea
1 grafice,fotografii, scheme
literar și nonliterar; unor întâmplări de interes personal Analiza mostrelor de texte
5.2. Respectarea normelor lingvistice 9.Scrierea reflexivă 1
1 Dispunerea grafică în pagină a
în diverse situații de comunicare; 10. Scrisoarea. Tipuri de scrisori elementelor constituente ale
5.4. Monitorizarea propriei 11. Felicitarea 1 textului/textelor de diferite tipuri
exprimări prin raportare la normă; 12.Comunicarea în acțiune 1 Exerciții de recunoaștere, de
13.Literatura, a învăța să fii. Interese și completare, de înlocuire, de Evaluare
6.2. Exprimarea experiențelor de
preferințe de lectură 1 transformare formativă
lectură prin texte recomandate pentru
14.Literatura și muzica 1
gestionarea propriei învățări.
15.Atelier de discuție: Un cântăreț 1 Produse:
fără seamăn de A. Mitru Fișa de lectură, rezumatul,
16. Structura logică a 1 planul dezvoltat de idei, agenda
enunțului(părțile de propoziție) 1 de lectură, textul nonliterar-
17. Oră de sinteză: Trăsături definitorii 1 scrisoarea, felicitarea, anunțul
ale mitului 1 etc.
18. Evaluare sumativă nr.9-dictare cu
sarcini
19. Analiza rezultatelor evaluării
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea X Poezia – 18 ore


Activități: didactic.ro
3.1. Confirmarea înțelegerii unui tex Poezia ”Ce te legeni... ” de Mihai Lectura interogativă și expresivă
prin răspuns la întrebări în baza lui; Eminescu a textului liric
l .Vocabularul operei 1 Exerciții de comprehensiune:
3.2.Identificarea componentelor de
2.Explorarea textului 1 reflecții asupra limbajului și a
structură a textului literar și 1 meditatii-la-
3.Figuri de stil: Epitetul structurii textelor de tip liric
nonliterar; 4.Personificarea 1 romana.blogs
Demonstrarea înțelegerii textului
3.3.Formularea ghidată a mesajului 5.Interpretarea textului 1 pot.com
prin formulare și răspuns la
textului literar; Poezia ”Bate vânt” de Dumitru întrebări
3.7. Recunoașterea figurilor de stil în Matcovschi Identificarea cuvintelor-cheie
6.Lectura și vocabularul textului 1 din diferite texte
limita unităților de conținut;
7.Explorarea textului 1 Exerciții de interpretare:
5.4. Monitorizarea propriei 1
8.Interpretarea textului interpretarea limbajului figurat,
exprimări prin raportare la normă; 1
9.Atributul. Definiție discuții privind semnificațiile
5.2. Respectarea normelor lingvistice 10.Tipurile atributului. Valori stilistice 1 textelor citite
în diverse situații de comunicare; 11.Complementul. Actualizare 1 Memorarea unor texte lirice
1 Evaluare
4.3.Exprimarea, în scris, a unor 12.Complementele circumstanțiale și Exerciții de recunoaștere, de formativă
informații, opinii pentru varii texte: complementele necircumstanțiale completare, de înlocuire, de
13. Textul literar și nonliterar în tabele 1
4.4.Elaborarea textelor nonliterare transformare.
pentru e-comunicare. și scheme
1
14. Proiect de grup: Limba română — Produse:
doina dorurilor noastre.(inițiere) 1 prezentarea în baza unui
15. Atelier de lectură: La mijloc de algoritm, ilustrația,
codru de M. Eminescu. posterul, afișul de prezentare a
16.Ora de sinteză: Poezia lirică - 1 operei literare etc.
expresivitatea limbajului artistic
17. Evaluare sumativă orală - 1
Recital de poezie cu prezentarea fișei
textului liric 1
18.Evaluare sumativă orală- Recital de
poezie cu prezentarea fișei textului liric
Unități de competențe Unități de conținut Nr. Data Activități și produse de Resurse Observ
ore învățare ații

Unitatea XI Snoava – 19 ore


Activități: Lectura interogativă didactic.ro
3.1. Confirmarea înțelegerii unui text Snoava ”Boierul și Păcală ” și expresivă a textului
prin răspuns la întrebări în baza lui; 1.Observarea textului 1 Exerciții de comprehensiune:
3.3. Formularea ghidată a mesajului 2.Explorarea textului 1 reflecții asupra limbajului și a
1 structurii textelor de tip epic,
textului literar; 3.Interpretarea textului meditatii-la-
1 liric, dramatic
4.1. Scrierea corectă, lizibilă a 4.Textul narativ romana.blogs
Demonstrarea înțelegerii textului
textelor cu păstrarea structurii și a 5.Textul descriptiv 1 pot.com
prin formulare și răspuns la
aspectului îngrijit; 6.Proverbul și zicătoarea 1 întrebări
4.2. Aranjarea în pagină a textului 7.Ghicitoarea 1 Exerciții de prezsntare a textului:
literar și nonliterar ; 8. Temă transdisciplinară:Teatralizarea 1 scris de mână, computerizată,
5.2. Respectarea normelor lingvistice unor secvențe din diferite snoave așezare înpagină; inserarea unor
1 desene, grafice, fotografii,
în diverse situații de comunicare; 9.Interese și preferințe de lectură
10. Proiect de grup: Limba română scheme
6.1. Identificarea informațiilor 1
— doina dorurilor noastre. Elaborarea, în echipă/
esențiale receptate din cotidian; 1 individual, a unor texte
(prezentare) Evaluare
6.2. Exprimarea experiențelor de 11.Scrierea funcțională - Mesajul nonliterare cu ajutorul formativă
1
lectură prin texte recomandate pentru electronic tehnologiilor informaționale
1
gestionarea propriei învățări. Autoevaluarea textelor produse
12. Notițele. Orarul activităților
1 Evaluarea reciprocă a textelor
13. Oră de sinteză:Prezentarea produse
portofoliilor Alte tipuri de texte recomandate
1
14. Evaluare sumativă scrisă nr. 11 1 pentru de redactare: programul
Test-grilă 1 zilei, glosarul
Produse: proiectul de grup,
15. Analiza rezultatelor evaluării 1 textul literar, textul nonliterar.
16. Literatură, muzică, pictură 1 textul scris de diferit tip etc
17. Atelier de lectură: Snoave ”Dacă
și face!”
18. Mama în cântec și în literatură
19. Lecturi recomandate pentru vacanță