Sunteți pe pagina 1din 22

LICEUL TEORETIC „ŞERBAN VODĂ”, ORAȘUL SLĂNIC

strada Slănicului, nr. 13, județul Prahova


Telefon: 0244 240709
e-mail: liceulserbanvoda@gmail.com
website: www.liceulserbanvoda.ro

AVIZAT DIRECTOR, AVIZAT COMISIE CURRICULUM,


prof. Lavinia-Adriana Bîtie

PLANIFICARE
CLASA A XI-A REAL
Anul şcolar 2021 – 2022

Profesor: LOREDANA BOȚOC


Liceul Teoretic Șerban Vodă Slănic

1
LICEUL TEORETIC ȘERBAN VODĂ SLĂNIC PRAHOVA
Profesor LOREDANA BOȚOC
Clasa a XI-a A/ Nr. ore săpt.: 3/Anul școlar 2021-2022

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

MANUAL: Adrian Costache, Florin Ioniţă - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Editura Art, Bucureşti
Structura anului şcolar: 2021-2022
Cursuri: 34 de săptămâni și 3 zile - 1 săptămână Școala Altfel = 33 de săptămâni și 3 zile x 3 h/săptămână = 102 de ore/an
Semestrul I: 14 săptămâni și 3 zile, 3 ore/săptămână  45 de ore
Săptămâna 8-14 aprilie 2022: PROGRAMUL Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun! (activităţi extraşcolare, având orar specific);
Semestrul al II-lea: 19 de săptămâni 3 ore / săptămână  57 de ore
Teze: sem. I: până pe 30 noiembrie 2021; sem. al II-lea, până pe 20 mai 2022;

Nr. Unitatea Competenţe specifice (derivate Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obs.
cr. de învăţare din cele generale) ore
1 Recapitulare Prezentarea manualului şi a programei 1 13-15 IX
Recapitularea cunoştinţelor din clasa a X-a 1
Evaluare predictivă 1
1.1 Aplicarea cunoştinţelor de Literatură
2 Fundamente ale limbă în receptarea mesajelor orale 1. Originea şi evoluţia limbii române 1
culturii române şi scrise (prezentare sintetică) 1 20-22 IX
1.2 Utilizarea achiziţiilor Limbă şi comunicare
lingvistice, cu accent pe aspectele
Noile norme lingvistice (ortografice, ortoepice
normative
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
şi morfologice) conform DOOM2 1
de redactare Literatură
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură 2. Latinitate şi dacism (studiu de caz) 1

2
în vederea înţelegerii adecvate a 27-29 IX
textelor studiate LUCIAN BLAGA, Revolta fondului nostru 1
3.1Identificarea şi explicarea nelatin
relaţiilor dintre opera literară
studiată şi contextul cultural în care
Evaluare 1
a apărut aceasta
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea
formulării unor judecăţi proprii
1.2.Utilizarea achiziţiilor Literatură
lingvistice, cu accent pe aspectele 3. Dimensiunea religioasă a existenţei (studiu de
normative caz)
1.3. Folosirea adecvată a Emanciparea limbii române:
strategiilor de comunicare orală în MITROPOLITUL VARLAAM 1 4-6 X
monolog şi dialog
Primul nostru poet: MITROPOLITUL 1
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
de redactare DOSOFTEI
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură Arta oratoriei religioase: MITROPOLITUL 1
în vederea înţelegerii adecvate a ANTIM IVIREANUL
3 Perioada veche textelor studiate Literatura şi pictura religioasă
2.2. Compararea viziunii despre
lume, despre condiţia umană sau Literatură
despre artă reflectate în texte 4. Formarea conştiinţei istorice (studiu de caz)
literare, nonliterare sau în alte arte Constituirea istoriografiei româneşti:
3.1. Identificarea şi explicarea GRIGORE URECHE
relaţiilor dintre opera literară
Conştiinţa responsabilităţii în faţa istoriei: 1 11-13 X
studiată şi contextul cultural în care
a apărut aceasta MIRON COSTIN
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Istorie şi ficţiune: ION NECULCE 1
ansamblu asupra fenomenului Limbă şi comunicare 1
cultural românesc până la începutul Norma literară-aspecte evolutive
secolului al XX-lea
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
de documentare şi cercetare a unei Literatură
teme 5. Curente culturale/literare în secolele XVII- 1 18-20 X

3
4.1. Utilizarea tehnicilor şi XVIII: Umanismul şi Iluminismul (prezentare 1
strategiilor argumentative în situaţii sintetică)
de comunicare diverse (scrise sau
orale) Evaluare
4.2. Compararea şi evaluarea unor
1
argumente diferite în vederea
formulării unor judecăţi proprii

1.2. Utilizarea achiziţiilor


lingvistice, cu accent pe aspectele
normative
1.3. Folosirea adecvată a Literatură
strategiilor de comunicare orală în
6. Rolul literaturii în perioada paşoptistă (studiu
monolog şi dialog
4 Perioada modernă (I) 1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
de caz) 1
de redactare Ideologia literară: articole programatice şi de 1 25-27 X
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură doctrină: ,,Curierul românesc’’, ,,Dacia 1
în vederea înţelegerii adecvate a literară’’
textelor studiate
2.2. Compararea viziunii despre
lume, despre condiţia umană sau
despre artă reflectate în texte
literare, nonliterare sau în alte arte
3.1. Identificarea şi explicarea
relaţiilor dintre opera literară
studiată şi contextul cultural în care

4
a apărut aceasta 7. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de mijlocul secolului al XIX-lea: VASILE 1
ansamblu asupra fenomenului ALECSANDRI, Chiriţa în provinţie (text de 1
cultural românesc până la începutul bază)
secolului al XX-lea
Prezentarea conţinutului textului
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
de documentare şi cercetare a unei
Construcţia subiectului
teme Comedia. Comicul 1-3 XI
4.1. Utilizarea tehnicilor şi Caracterizarea personajelor
strategiilor argumentative în situaţii
de comunicare diverse (scrise sau Limbă şi comunicare
orale) Uzul diversificat al limbii literare 1
4.2. Compararea şi evaluarea unor Variante literare libere
argumente diferite în vederea
formulării unor judecăţi proprii

Literatură
8. România, între Orient şi Occident (dezbatere) 1 8-10 XI
1
Evaluare 1

1.2. Utilizarea achiziţiilor Literatură


lingvistice, cu accent pe aspectele 9. Descoperirea literaturii populare: Meşterul
5 Perioada modernă (II) normative Manole (baladă populară) (text de bază) 1 15-17 XI
1.3. Folosirea adecvată a Receptarea textului 1
strategiilor de comunicare orală în
Analiza şi interpretarea textului
monolog şi dialog
Caracterizarea personajelor

5
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
de redactare Limbă şi comunicare
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură Structuri discursive: textul informativ 1
în vederea înţelegerii adecvate a Literatură
textelor studiate
10. Criticismul junimist (studiu de caz)
2.2. Compararea viziunii despre
TITU MAIORESCU, O cercetare critică asupra 1
lume, despre condiţia umană sau
poeziei române de la 1867
despre artă reflectate în texte
literare, nonliterare sau în alte arte Receptarea textului. Lectură critică
3.1. Identificarea şi explicarea
relaţiilor dintre opera literară 22-24 XI
studiată şi contextul cultural în care Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1
a apărut aceasta Lucrarea scrisă semestrială
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de
ansamblu asupra fenomenului
cultural românesc până la începutul
secolului al XX-lea Limbă şi comunicare
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor Strategii specifice folosite în dialog şi în
de documentare şi cercetare a unei 1 29 XI
monolog
teme
4.1. Utilizarea tehnicilor şi Adecvarea discursului oral la situaţii de
strategiilor argumentative în situaţii comunicare diverse
de comunicare diverse (scrise sau
orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea
formulării unor judecăţi proprii
1.3. Folosirea adecvată a Literatură
7 Curente strategiilor de comunicare orală în 11.Romantismul 1 6-8 XII
culturale/literare în monolog şi dialog COSTACHE NEGRUZZI, Alexandru 1
secolul al XIX-lea – 1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor Lăpuşneanul (text de bază)
de redactare Prezentarea conţinutului nuvelei
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură
Nuvela istorică 1
în vederea înţelegerii adecvate a
începutul textelor studiate Construcţia discursului narativ
secolului al XX-lea (I) Caracterizarea personajelor

6
2.3. Interpretarea textelor studiate
prin prisma propriilor valori şi a Limbă şi comunicare
propriei experienţe de lectură Registre stilistice: registrul arhaic al limbii 1 13-15 XII
3.1. Identificarea şi explicarea Figuri de stil şi procedee de expresivitate 1
relaţiilor dintre opera literară
Expresivitatea unor structuri morfologice şi 1
studiată şi contextul cultural în care
a apărut aceasta
sintactice
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de
ansamblu asupra fenomenului
cultural românesc până la începutul 1
secolului al XX-lea Recapitulare finală 20-22 XII
3.3. Identificarea unor conexiuni Evaluare finală 2
între literatura română şi cea
universală
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor
de documentare şi cercetare a unei
teme
4.1. Utilizarea tehnicilor şi
strategiilor argumentative în situaţii
de comunicare diverse (scrise sau
orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea
formulării unor judecăţi proprii

7
SEMESTRUL al II-lea

Nr. Unitatea Competenţe Conţinuturi asociate Nr. Săptămâna Obs.


cr. de învăţare specifice ore
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de
comunicare orală în monolog şi dialog Literatură
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de MIHAI EMINESCU, Scrisoarea I (text de
redactare bază) 1 10-12 I
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în Receptarea textului 2
vederea înţelegerii adecvate a textelor Analiza şi interpretarea textului
studiate
2.3. Interpretarea textelor studiate prin
Curente prisma propriilor valori şi a propriei
1 culturale/literare în experienţe de lectură Literatură
secolul al XIX-lea – 3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor MIHAI EMINESCU, Odă (în metru 1
începutul dintre opera literară studiată şi contextul antic) (text de bază) 2 17-19 I
secolului al XX-lea (II) cultural în care a apărut aceasta Receptarea textului
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Analiza şi interpretarea textului
ansamblu asupra fenomenului cultural
românesc până la începutul secolului al MIHAI EMINESCU, Luceafărul (text de
XX-lea bază) 1 26 -31 I
3.3. Identificarea unor conexiuni între Receptarea textului 2
literatura română şi cea universală
Analiza şi interpretarea textului 1 2-7 II
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme 1
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor 1
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale) Literatură
4.2. Compararea şi evaluarea unor 12. Realismul 1
argumente diferite în vederea formulării I.L. CARAGIALE, În vreme de război 9-14 II
unor judecăţi proprii (text de bază)
Prezentarea conţinutului nuvelei 2
Nuvela psihologică

8
Construcţia discursului narativ

Caracterizarea personajelor 1
Limbă şi comunicare 16-21 II
Structuri discursive (argumentative) 1
Evaluare 1
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Literatură
comunicare orală în monolog şi dialog 13. Simbolismul 1 23-28 II
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de ALEXANDRU MACEDONSKI, Noaptea
redactare de decemvrie (text de bază) 2
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
Receptarea textului
vederea înţelegerii adecvate a textelor
studiate
Analiza şi interpretarea textului
2.3. Interpretarea textelor studiate prin ION MINULESCU, Acuarelă (text de 2
prisma propriilor valori şi a propriei bază) 2-7 III
experienţe de lectură Receptarea textului
2 Curente 3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Analiza şi interpretarea textului
culturale/literare în dintre opera literară studiată şi contextul
secolul al XIX-lea – cultural în care a apărut aceasta Limbă şi comunicare
Începutul secolului al 3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Neologismele 1
XX-lea (III) ansamblu asupra fenomenului cultural
românesc până la începutul secolului al Literatură
XX-lea
14. Simbolismul european (studiu de caz) 3 9-14 III
3.3. Identificarea unor conexiuni între
literatura română şi cea universală CHARLES BAUDELAIRE,
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de Corespunderi
documentare şi cercetare a unei teme Receptarea textului
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor Analiza şi interpretarea textului
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor PAUL VERLAINE Arta poetică
argumente diferite în vederea formulării Receptarea textului
unor judecăţi proprii Analiza şi interpretarea textului

9
Literatură
15. Prelungiri ale romantismului şi 1 16-21 III
clasicismului
OCTAVIAN GOGA, De demult... (text 1
de bază)
Receptarea textului
Analiza şi interpretarea textului
Evaluare 1
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de
comunicare orală în monolog şi dialog Literatură
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de 16. Orientări tematice în romanul interbelic
redactare 1 23-28 III
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
vederea înţelegerii adecvate a textelor
studiate
Romanul interbelic: CAMIL
2.3. Interpretarea textelor studiate prin PETRESCU, Ultima noapte de dragoste, 2
prisma propriilor valori şi a propriei întâia noapte de război (text de bază)
experienţe de lectură Romanul modern subiectiv
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Prezentarea conţinutului romanului
dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta 1
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Construcţia discursului narativ 1 30 III- 4 IV
ansamblu asupra fenomenului cultural Instanţele comunicării narative 1
3 Perioada interbelică (I) românesc până la începutul secolului al Caracterizarea personajelor 1 6 IV
XX-lea
3.3. Identificarea unor conexiuni între
literatura română şi cea universală
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii

10
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Literatură
comunicare orală în monolog şi dialog Romanul balzacian: G: CĂLINESCU,
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în Enigma Otiliei(text de bază)
vederea înţelegerii adecvate a textelor Romanul modern/realist/obiectiv 1 2-4-9V
studiate
Prezentarea conţinutului romanului 1
2.3. Interpretarea textelor studiate prin
prisma propriilor valori şi a propriei
Construcţia discursului narativ 1
experienţe de lectură 1
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor
dintre opera literară studiată şi contextul Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 11-16 V
cultural în care a apărut aceasta Lucrarea scrisă 1
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de 1
ansamblu asupra fenomenului cultural
5 Perioada interbelică (II) românesc până la începutul secolului al
XX-lea Literatură
3.3. Identificarea unor conexiuni între 17. Modele epice în romanul interbelic 1
literatura română şi cea universală (studiu de caz) 1
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor 18-23 V
argumentative în situaţii de comunicare Evaluare finală
diverse (scrise sau orale)
1

6 Recapitulare finală Recapitularea cunoştinţelor din clasa a XI-a 1


Recomandări bibliografice pentru clasa 1
a XII-a 1 25-30 V
1 6-8 VI
1
1

11
Aria curriculară : LIMBĂ ŞI COMUNICARE AVIZAT DIRECTOR, AVIZAT ȘEF CATEDRĂ,
Obiectul : LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ

PLANIFICARE
CLASA A XI-A filologie
Anul şcolar 2016 – 2017

Profesor: Lavinia Bîtie


Liceul Teoretic „Șerban Vodă” Slănic

12
LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” SLĂNIC PRAHOVA Profesor LAVINIA BÎTIE
Clasa a XI-a/ Nr. ore săpt.: 4/Anul școlar 2016-2017
DISCIPLINA: Limba şi literatura română

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL I

MANUAL: Adrian Costache, Florin Ioniţă - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Editura Art, Bucureşti
(18 SĂPTĂMÂNI DE PREDARE X 4 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ=72 ORE

Nr. Unitatea Competenţe specifice (derivate din Conţinuturi asociate Nr. Săptă- Obser-
cr. de învăţare cele generale) ore mâna vaţii

1 Recapitulare Prezentarea manualului şi a programei 1 S1


Recapitularea cunoştinţelor din clasa a X-a 2
Evaluare predictivă 1
2 Fundamente ale 1.1 Aplicarea cunoştinţelor de limbă în Literatură
culturii române receptarea mesajelor orale şi scrise 1. Originea şi evoluţia limbii române 2 S2
1.2 Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu (prezentare sintetică)
accent pe aspectele normative
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
Limbă şi comunicare
redactare
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
Noile norme lingvistice (ortografice, 2
vederea înţelegerii adecvate a textelor ortoepice şi morfologice) conform DOOM2
studiate Literatură

13
3.1Identificarea şi explicarea relaţiilor 2. Latinitate şi dacism (studiu de caz) 2 S3
dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta LUCIAN BLAGA, Revolta fondului nostru 1
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de nelatin
documentare şi cercetare a unei teme
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
Evaluare
diverse (scrise sau orale) 1
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii
3 Perioada veche 1.2.Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu Literatură
accent pe aspectele normative 3. Dimensiunea religioasă a existenţei 3 S4
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de (studiu de caz)
comunicare orală în monolog şi dialog Emanciparea limbii române:
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de MITROPOLITUL VARLAAM
redactare
Primul nostru poet: MITROPOLITUL
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
vederea înţelegerii adecvate a textelor DOSOFTEI
studiate Arta oratoriei religioase: MITROPOLITUL
2.2. Compararea viziunii despre lume, ANTIM IVIREANUL
despre condiţia umană sau despre artă Literatura şi pictura religioasă 1
reflectate în texte literare, nonliterare sau Literatură
în alte arte 4. Formarea conştiinţei istorice (studiu de 3 S5
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor caz)
dintre opera literară studiată şi contextul Constituirea istoriografiei româneşti:
cultural în care a apărut aceasta GRIGORE URECHE
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de
Conştiinţa responsabilităţii în faţa istoriei:
ansamblu asupra fenomenului cultural
românesc până la începutul secolului al MIRON COSTIN
XX-lea Istorie şi ficţiune: ION NECULCE
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme Limbă şi comunicare 1
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor Norma literară-aspecte evolutive
argumentative în situaţii de comunicare Literatură

14
diverse (scrise sau orale) 5. Curente culturale/literare în secolele XVII- 3 S6
4.2. Compararea şi evaluarea unor XVIII: Umanismul şi Iluminismul
argumente diferite în vederea formulării (prezentare sintetică)
unor judecăţi proprii

Evaluare 1

4 Perioada modernă (I) 1.2. Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu Literatură


accent pe aspectele normative 6. Rolul literaturii în perioada paşoptistă 2 S7
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de (studiu de caz)
comunicare orală în monolog şi dialog Ideologia literară: articole programatice şi de 2
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
doctrină: ,,Curierul românesc’’, ,,Dacia
redactare
literară’’

15
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în 7. Forme hibride ale civilizaţiei româneşti la
vederea înţelegerii adecvate a textelor mijlocul secolului al XIX-lea: VASILE 3 S8
studiate ALECSANDRI, Chiriţa în provinţie (text de
2.2. Compararea viziunii despre lume, bază)
despre condiţia umană sau despre artă
Prezentarea conţinutului textului
reflectate în texte literare, nonliterare sau
în alte arte
Construcţia subiectului
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Comedia. Comicul
dintre opera literară studiată şi contextul Caracterizarea personajelor
cultural în care a apărut aceasta
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Limbă şi comunicare
ansamblu asupra fenomenului cultural Uzul diversificat al limbii literare 1
românesc până la începutul secolului al Variante literare libere
XX-lea
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii Literatură
8. România, între Orient şi Occident 1 S9
(dezbatere)

Evaluare 1
5 Perioada modernă (II) 1.2. Utilizarea achiziţiilor lingvistice, cu Literatură
accent pe aspectele normative 9. Descoperirea literaturii populare: 2 S9
1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Meşterul Manole (baladă populară) (text de
comunicare orală în monolog şi dialog bază)
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
Receptarea textului
redactare
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
Analiza şi interpretarea textului
vederea înţelegerii adecvate a textelor Caracterizarea personajelor

16
studiate
2.2. Compararea viziunii despre lume, Limbă şi comunicare
despre condiţia umană sau despre artă Structuri discursive: textul informativ 1 S10
reflectate în texte literare, nonliterare sau Literatură
în alte arte
10. Criticismul junimist (studiu de caz) 2
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor
TITU MAIORESCU, O cercetare critică 1
dintre opera literară studiată şi contextul
asupra poeziei române de la 1867
cultural în care a apărut aceasta
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de
Receptarea textului. Lectură critică
ansamblu asupra fenomenului cultural
românesc până la începutul secolului al
XX-lea Limbă şi comunicare
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de Strategii specifice folosite în dialog şi în 2 S11
documentare şi cercetare a unei teme monolog
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor Adecvarea discursului oral la situaţii de 1
argumentative în situaţii de comunicare comunicare diverse
diverse (scrise sau orale) Evaluare 1
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii
6 Lucrare scrisă Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1 S12
Lucrarea scrisă 2
Discutarea lucrării scrise 1

7 Curente 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Literatură


culturale/literare în comunicare orală în monolog şi dialog 11.Romantismul 2 S13
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de COSTACHE NEGRUZZI, Alexandru
secolul al XIX-lea –
redactare
începutul Lăpuşneanul (text de bază)
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
secolului al XX-lea (I) Prezentarea conţinutului nuvelei 2
vederea înţelegerii adecvate a textelor
studiate
2.3. Interpretarea textelor studiate prin
prisma propriilor valori şi a propriei Nuvela istorică 1 S14

17
experienţe de lectură Construcţia discursului narativ 1
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Caracterizarea personajelor 2
dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta Limbă şi comunicare
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de
Registre stilistice: registrul arhaic al limbii 2 S15
ansamblu asupra fenomenului cultural
românesc până la începutul secolului al
Literatură
XX-lea MIHAI EMINESCU, Scrisoarea I (text de
3.3. Identificarea unor conexiuni între bază)
literatura română şi cea universală Receptarea textului 2
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de
documentare şi cercetare a unei teme Analiza şi interpretarea textului 2 S16
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor Limbă şi comunicare
argumentative în situaţii de comunicare Figuri de stil şi procedee de expresivitate 2
diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor Limbă şi comunicare
argumente diferite în vederea formulării
Expresivitatea unor structuri morfologice şi 2 S17
unor judecăţi proprii
sintactice
Evaluare 2

6 Recapitulare Recapitularea cunoştinţelor acumulate în 4 S18


semestrială semestrul I al clasei a XI-a

LICEUL TEORETIC „ȘERBAN VODĂ” Profesor LAVINIA BÎTIE


SLANIC PRAHOVA Clasa a XI-a/ Nr. ore săpt.: 4/Anul scolar 2016-2017
DISCIPLINA: Limba şi literatura română

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
SEMESTRUL al II-lea

18
MANUAL: Adrian Costache, Florin Ioniţă - Limba şi literatura română, manual pentru clasa a XI-a, Editura Art, Bucureşti
(17 SĂPTĂMÂNI X 4 ORE PE SĂPTĂMÂNĂ=68 ORE)

Nr. Unitatea Competenţe Conţinuturi asociate Nr. Săptă- Obser-


cr. de învăţare specifice ore mâna vaţii

1 Curente 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Literatură


culturale/literare în comunicare orală în monolog şi dialog MIHAI EMINESCU, Odă (în metru
secolul al XIX-lea – 1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de antic) (text de bază)
începutul redactare Receptarea textului 2 S1
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
secolului al XX-lea (II) Analiza şi interpretarea textului 2
vederea înţelegerii adecvate a textelor
studiate
2.3. Interpretarea textelor studiate prin MIHAI EMINESCU, Luceafărul (text de
prisma propriilor valori şi a propriei bază)
experienţe de lectură Receptarea textului 2 S2
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Analiza şi interpretarea textului 2
dintre opera literară studiată şi contextul
cultural în care a apărut aceasta Limbă şi comunicare
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Denotaţie şi conotaţie 2 S3
ansamblu asupra fenomenului cultural Figuri de stil şi procedee de expresivitate 2
românesc până la începutul secolului al
XX-lea
3.3. Identificarea unor conexiuni între
literatura română şi cea universală Literatură
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de 12. Realismul 2 S4
documentare şi cercetare a unei teme I.L. CARAGIALE, În vreme de război
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor (text de bază)
argumentative în situaţii de comunicare Prezentarea conţinutului nuvelei 1
diverse (scrise sau orale) Nuvela psihologică 1
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării Construcţia discursului narativ 1 S5
unor judecăţi proprii Caracterizarea personajelor 1

19
Limbă şi comunicare 1
Structuri discursive (argumentative)
Evaluare 1
2 Curente 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Literatură
culturale/literare în comunicare orală în monolog şi dialog 13. Simbolismul 2 S6
secolul al XIX-lea – 1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de ALEXANDRU MACEDONSKI, Noaptea
Începutul secolului al redactare de decemvrie (text de bază)
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
XX-lea (III) Receptarea textului 1
vederea înţelegerii adecvate a textelor
studiate
Analiza şi interpretarea textului 1
2.3. Interpretarea textelor studiate prin
prisma propriilor valori şi a propriei ION MINULESCU, Acuarelă (text de
experienţe de lectură bază)
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Receptarea textului 1 S7
dintre opera literară studiată şi contextul Analiza şi interpretarea textului 1
cultural în care a apărut aceasta Limbă şi comunicare
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Neologismele 2
ansamblu asupra fenomenului cultural Literatură
românesc până la începutul secolului al 14. Simbolismul european (studiu de caz) 4 S8
XX-lea
CHARLES BAUDELAIRE,
3.3. Identificarea unor conexiuni între
literatura română şi cea universală Corespunderi
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de Receptarea textului
documentare şi cercetare a unei teme Analiza şi interpretarea textului
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor PAUL VERLAINE Arta poetică
argumentative în situaţii de comunicare Receptarea textului
diverse (scrise sau orale) Analiza şi interpretarea textului
4.2. Compararea şi evaluarea unor Literatură
argumente diferite în vederea formulării 15. Prelungiri ale romantismului şi 1 S9
unor judecăţi proprii clasicismului
OCTAVIAN GOGA, De demult... (text
de bază)
Receptarea textului 1

20
Analiza şi interpretarea textului 1
Evaluare 1
3 Perioada interbelică (I) 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de
Literatură
comunicare orală în monolog şi dialog 16. Orientări tematice în romanul interbelic 2 S10
1.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor deRomanul interbelic: CAMIL
redactare PETRESCU, Ultima noapte de dragoste,
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în
întâia noapte de război (text de bază)
vederea înţelegerii adecvate a textelor
studiate
Romanul modern subiectiv 1
Prezentarea conţinutului romanului
2.3. Interpretarea textelor studiate prin 1
prisma propriilor valori şi a propriei
experienţe de lectură Construcţia discursului narativ 1 S11
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor Instanţele comunicării narative 1
dintre opera literară studiată şi contextul Caracterizarea personajelor 2
cultural în care a apărut aceasta
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Romanul experienţei: MIRCEA ELIADE,
ansamblu asupra fenomenului cultural Nuntă în cer (text de bază)
românesc până la începutul secolului al Romanul modern subiectiv
XX-lea
Prezentarea conţinutului romanului 1 S12
3.3. Identificarea unor conexiuni între
literatura română şi cea universală
Construcţia discursului narativ 1
3.4. Utilizarea adecvată a tehnicilor de Instanţele comunicării narative 1
documentare şi cercetare a unei teme Caracterizarea personajelor 1
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii
4 Lucrarea scrisă Recapitulare pentru lucrarea scrisă 1
Lucrarea scrisă 2 S13
Discutarea lucrării scrise 1
5 Perioada interbelică (II) 1.3. Folosirea adecvată a strategiilor de Literatură
comunicare orală în monolog şi dialog Romanul balzacian: G: CĂLINESCU, 1 S14

21
2.1. Utilizarea strategiilor de lectură în Enigma Otiliei(text de bază)
vederea înţelegerii adecvate a textelor Romanul modern/realist/obiectiv 1
studiate Prezentarea conţinutului romanului 1
2.3. Interpretarea textelor studiate prin Construcţia discursului narativ 1
prisma propriilor valori şi a propriei
experienţe de lectură
3.1. Identificarea şi explicarea relaţiilor
dintre opera literară studiată şi contextul Instanţele comunicării narative 1 S15
cultural în care a apărut aceasta Caracterizarea personajelor 2
3.2. Dezvoltarea unei viziuni de Limbă şi comunicare
ansamblu asupra fenomenului cultural Structuri discursive (descriptive, narative) 1
românesc până la începutul secolului al
XX-lea Literatură
3.3. Identificarea unor conexiuni între 17. Modele epice în romanul interbelic 3 S16
literatura română şi cea universală (studiu de caz)
4.1. Utilizarea tehnicilor şi strategiilor
argumentative în situaţii de comunicare
Evaluare 1
diverse (scrise sau orale)
4.2. Compararea şi evaluarea unor
argumente diferite în vederea formulării
unor judecăţi proprii
6 Recapitulare finală Recapitularea cunoştinţelor din clasa a XI-a 3
Recomandări bibliografice pentru clasa 1 S17
a XII-a

22