Sunteți pe pagina 1din 26

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN ILFOV

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1


ŞOSEAUA VÂNĂTORI NR. 314
COMUNA PETRĂCHIOAIA –ILFOV
TELEFON: 021 361 74 64; FAX: 021 361 73 54
E-mail: scoala1petrachioaia@yahoo.com

Nr.de înregistrare: ______/ _________

Avizat director,
Prof.

Planificare anuală, calendaristică și pe unități


Limba şi literatura română
Clasa a V-a
An şcolar 2021-2022
Manual: Editura Intuitex
4 ore/săptămână
Profesor:
COMPETENŢE SPECIFICE

1.Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare prin receptarea şi producerea textului oral
1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a comportamentelor care exprimă emoţii din texte
narative, monologate sau dialogate
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii pe
teme familiare, de interes sau pornind de la textele ascultate/citite
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând un comportament comunicativ politicos
faţă de interlocutor(i)

2. Receptarea textului scris de diverse tipuri


2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire

3. Redactarea textului scris de diverse tipuri


3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau
pentru a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, desene, scheme
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii
3.4. Observarea atitudinilor manifestate în procesul redactării unui text, identificând aspectele care necesită îmbunătățire

4. Utilizarea corectă, adecvată şi eficientă a limbii în procesul comunicării orale și scrise


4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a intenţiilor comunicative
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile fonetice de bază
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-morfologice în interacţiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot parcursul vieţii

5. Exprimarea identității lingvistice și culturale proprii în context național și internațional


5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de lectură cu acelea provenind din alte culturi
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele autorilor români din diferite perioade istorice
Planificare anuală

Sem. Unitatea de învăţare (denumire) Nr. Ore Săptămâna Observaţii


I Unitatea 1: POVESTEA ÎNCEPE... : Recapitulare. Test iniţial 8 13.09-24.09
Unitatea 2: ALBUM DE FAMILIE 20 27.09-29.10

Unitatea 3: LEAGĂNUL DORULUI 22 1.11-22.12


TEZA 4 22.11-26.11
Unitatea 4: FOTOGRAFII CU PRIETENI 20 10.01-11.02
Unitatea 5: GALERIA EROILOR 28 14.02-1.04
II Unitatea 6: TIMPUL LEGENDELOR 19 4.04-3.06
Unitatea 7: POVESTEA CONTINUĂ. RECAPITULARE FINALĂ 4 6.06-10.06
TEZA 4 23.05-27.05
Planificare calendaristică
Semestrul I

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. de SĂPT. OBS.


crt. învăţare ore
1. Povestea Competențele generale și specifice din programa pentru Recapitularea conținuturilor asociate 8 S1
începe... clasele a III-a și a IV-a programei școlare pentru clasele a III-a 13.09-17.09
Recapitulare și a IV-a
iniţială Recapitularea conținurilor asociate
programei școlare pentru clasa a IV-a, S2
semestrul al II-lea
Evaluare iniţială
20.09-24.09
2. Album de 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de La Medeleni, de Ionel Teodoreanu S3
familie detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a • Cuvinte-cheie. Temă 27.09-1.10
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, • Idee principală. Idee secundară 5.10-ziua
monologate sau dialogate • Planul simplu de idei. Planul Educației
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare dezvoltat de idei
și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale • Părțile textului: introducere, cuprins, S4
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și încheiere
secundare din texte diverse • Enunțul. Punctuația enunțului 4.10-8.10 S4-test de
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de • Propoziția evaluare
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire • Evaluare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având • Roluri în comunicare. Reguli de acces S5
în vedere etapele procesului de scriere și structurile la cuvânt
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a • Jocuri, de Ana Blandiana 11.10-15.10
relata experiențe trăite sau imaginate • Să înțelegem textul oral
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază, • Vocabularul. Cuvântul, unitate de
în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a bază a vocabularului
intenţiilor comunicative • Cuvântul și contextul. Forma și sensul S6
4.4. Respectarea convenţiilor ortografice şi ortoepice în cuvintelor 20
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico- • Sinomine. Antonime 18.10-22.10
morfologice în interacţiunea verbală • Câmpul lexical
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu  • Limba standard. Normă și abatere
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot  • Variații ale formelor și ale sensului în
parcursul vieţii timp
 • Proiect tematic: Albumul familiei S7
mele S7-test de
25.10-29.10 evaluare
Recapitulare
Evaluare sumativă
3. Leagănul 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de O rămâi, de Mihai Eminescu S8
dorului detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a • Personificarea
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, • Comparația 1.11-6.11
monologate sau dialogate • Exprimarea emoțiilor. S9-test de
S9
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, • Etapele scrierii: generarea ideilor, evaluare
în funcţie de situaţia de comunicare planificare, scriere 8.11-12.11
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare • Textul nonliterar. Regulamentul
și nonliterare, continue, discontinue şi multimodale • Evaluare
2.4. Manifestarea interesului și a puterii de concentrare în
• Alfabetul limbii române. Ordonarea S10
timpul lecturii unor texte pe teme familiare 22
cuvintelor după criteriul alfabetic
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de 15.11-19.11 S14-test
• Tipuri de sunete: vocală, consoană,
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire de
semivocală. Corespondența sunet-literă
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având evaluare
în vedere etapele procesului de scriere și structurile
S12
• Silaba. Accentul
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru 29.11-3.12
a relata experiențe trăite sa imaginate 30.11-
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text Hronicul și cântecul vârstelor, de S13 sărbătoare
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, Lucian Blaga legală
desene, scheme • Textul descriptiv literar și textul
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte descriptiv nonliterar
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii 1.12-
4.3. Monitorizarea propriei pronunţii şi scrieri şi a • Scrisul de mână, așezarea în pagină 6.12-10.12 sărbătoare
pronunţiei şi scrierii celorlalţi, valorificând achiziţiile S14 legală
fonetice de bază • Proiect tematic: Locul meu natal
4.4. Respectarea normelor ortografice şi ortoepice în •Recapitulare 13.12-17.12 20.12-
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico- •Evaluare
22.12
morfologice în interacţiunea verbală 2h
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele recapitu
autorilor români din diferite perioade istorice lare
finală

Teza Lucrare scrisă semestrială Lucrare scrisă semestrială 4 S11


22.11 – 26.11
23 decembrie 2021- 9 ianuarie 2022- Vacanța de iarnă
Semestrul al II-lea

Nr. Unitatea de Competenţe specifice Conţinuturi asociate Nr. de SĂPT. OBS.


crt. învăţare ore
4. Fotografii cu 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de Casa de piatră, de Vladimir Colin 20 S1
prieteni detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a • Textul narativ literar.Acțiunea
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, • Textul narativ nonliterar. Acțiunea 10.01-14.01
monologate sau dialogate
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori,
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând • Să comunicăm, să ne ajutăm! (I) S2
un comportament comunicativ politicos faţă de • Să comunicăm, să ne ajutăm! (II)
interlocutor(i) • Banda desenată 17.01-21.01
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare • Proiect tematic: Cartea românească
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale de învățătură: de la prima carte
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și tipărită la cartea digitală
secundare din texte diverse
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având
în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru
a relata experiențe trăite sau imaginate • Verbul S3-S5 24.01-
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte • Modurile verbale. Indicativul și sărbătoare
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al imperativul 24.01-11.02 legală
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii • Modul indicativ. Timpul prezent S3-
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de • Modul indicativ. Timpul imperfect. evaluare
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi Timpul perfect compus S5-
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative • Modul indicativ. Timpul perfect evaluare
4.4. Respectarea convenţiilor ortografice şi ortoepice în simplu. Timpul mai-mult-ca-perfect
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico- • Modul indicativ. Timpul viitor
morfologice în interacţiunea verbală • Verbul- Recapitulare
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu •Evaluare sumativă
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
5.2. Identificarea unor valori culturale promovate în textele
autorilor români din diferite perioade istorice
5. Galeria 1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de Cuza-Vodă- povestire populară 28 S6- S12
eroilor profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând • Personajul literar
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii • Descrierea unui personaj/ unei 14.02-18.02
pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele persoane/ unui animal 21.02-25.02
ascultate/citite •Dincolo de cuvinte...Elemente
1.3. Selectarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în nonverbale și paraverbale ale 28.02-4.03
situația de comunicare comunicării
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi interlocutori, • Substantivul 7.03-11.03 S7-test de
folosind strategii simple de ascultare activă și manifestând • Articolul evaluare
14.03-18.03
un comportament comunicativ politicos faţă de • Prepoziția
interlocutor(i) • Substantivul- aplicații 21.03-25.03
2.1. Identificarea informațiilor importante din texte literare • Evaluare
28.03-1.04
și nonliterare, continue, discontinue și multimodale • Textul explicativ S9-test de
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și • Pronumele personal evaluare
secundare din texte diverse • Pronumele personal de politețe
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având • Textul și imaginea S12 -test
în vedere etapele procesului de scriere și structurile • Adjectivul de
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru • Articolul demonstrativ
evaluare
a relata experiențe trăite sau imaginate • Adjectivul- aplicații
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text • Textul narativ nonliterar. Participanți
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini, • Evaluare
desene, scheme • Numeralul. Numeralul cardinal
3.3. Analizarea constantă a propriului scris/a unor texte • Numeralul ordinal
diverse din punctul de vedere al corectitudinii, al • Exerciții de redactare
lizibilităţii, al coerenţei şi al clarităţii • Proiect tematic: Ștefan cel Mare în
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de imagini
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi Recapitulare
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative Evaluare sumativă
4.2. Aplicarea achiziţiilor lexicale şi semantice de bază,
în procesul de înţelegere şi de exprimare corectă a
intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea convenţiilor ortografice şi ortoepice în
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacţiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de
lectură cu acelea provenind din alte culturi
6. Timpul 1.1. Identificarea temei, a unor informaţii esenţiale şi de La titanul Atlas, de Al. Mitru 19 S13-S18
legendelor detaliu, a intenţiilor de comunicare explicite şi/sau a • Text narativ literar. Timpul și spațiul S15-test
comportamentelor care exprimă emoţii din texte narative, • Textul narativ nonliterar. Timpul și 4.04-7.04
de
monologate sau dialogate spațiul 2.05-6.05 evaluare
1.2. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de • Ascultarea activă. Atenția și empatia
profesor, a unor informaţii şi a unor idei, exprimând • Predicatul verbal 9.05-13.05
S18-test
opinii, emoţii şi sentimente prin participarea la discuţii • Subiectul exprimat. Acordul
pe teme familiare, de interes sau pornind de la textele predicatului cu subiectul 16.05-20.05 de
ascultate/citite • Atributul evaluare
30.05-3.06
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi • Funcții sintactice- aplicații
interlocutori, folosind strategii simple de ascultare activă și • Personajul în compuneri 1 Iunie-
manifestând un comportament comunicativ politicos faţă de • Textul și imaginea: manualul sărbătoare
interlocutor(i) • Proiect tematic: Modele legală
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte comportamentale în legende greco-
literare și nonliterare, continue, discontinue şi romane
multimodale Recapitulare
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și Evaluare sumativă
secundare din texte diverse
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul
lecturii unor texte pe teme
2.5. Observarea comportamentelor şi a atitudinilor de
lectură, identificând aspectele care necesită îmbunătățire
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având
în vedere etapele procesului de scriere și structurile
specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru
a relata experiențe trăite sau imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text
simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor imagini,
desene, scheme
4.1. Utilizarea achiziţiilor sintactice şi morfologice de
bază ale limbii române standard pentru înţelegerea şi
exprimarea corectă a intenţiilor comunicative
4.4. Respectarea convenţiilor ortografice şi ortoepice în
utilizarea structurilor fonetice, lexicale şi sintactico-
morfologice în interacțiunea verbală
4.5. Utilizarea competenţei lingvistice în corelaţie cu
gândirea logică/analogică, în procesul de învăţare pe tot
parcursul vieţii
5.1. Asocierea unor experiențe proprii de viață și de
lectură cu acelea provenind din alte culturi
8 aprilie-14 aprilie- Școala altfel
15 aprilie- 9 mai Vacanța de primăvară
Teza Lucrare scrisă semestrială Lucrare scrisă semestrială 4 S17
23.05– 27.05
7. Povestea Competențele specifice din programa pentru clasa a V-a •Recapitulare finală. Textul literar 4 S19
continuă narativ
Recapitulare •Recapitulare finală. Textul literar 6.06 – 10.06
finală descriptiv
•Recapitulare finală. Textul nonliterar
•Evaluare finală
•Bun venit, vacanță!
Planificare detaliată a fiecărei unități de învățare

Conţinuturi Nr. de Competenţe specifice Activităţi de învăţare Resurse Evaluare


ore
Recapitulare iniţială
Nr. de ore alocate: 8
Recapitulare 7 - rezolvarea de exerciţii - culegeri de - probe orale
exerciţii
Testare predictivă 1 - distribuirea subiectelor - fişele cu - evaluare
- rezolvarea cerinţelor de către elevi subiecte sumativă
Unitatea de învăţare: Album de familie
Nr. de ore alocate: 20
La Medeleni , de Ionel Teodoreanu 1 1.1; 2.1; 2.5; 4.5 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
• Lectură expresivă din text - caietele elevilor sistematică
• Unitățile comunicării: vorbitor, - identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor
ascultător, ascultarea atentă a emițătorului din diferite texte
interlocutorului fără a-l întrerupe, - reluarea unei idei/informații audiate
reţinerea corectă a informaţiilor, - observarea comportamentului paraverbal și
întrebări de clarificare, reformularea nonverbal al participanților
unui pasaj, confirmarea prin mijloace - exerciții de inițiere, de menținere și de
nonverbale sau paraverbale a atenției finalizare a unui dialog
acordate interlocutorului - exerciţii de ascultare activă, selectând un
enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o
atitudine a unui interlocutor în comunicare
Cuvinte-cheie. Temă 1 1.1; 2.2; 2.5; 4.5 - identificarea cuvintelor-cheie din text - manualul - observarea
• Lectură expresivă - recunoaşterea reperelor spaţiale şi temporale - caietele elevilor sistematică
din tex - tabla
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu din
- identificarea unor idei principale din text
- comentarea unor secvențe relevante din text
- reformularea mesajelor din text
- reluarea lecturii după criterii date

Idee principală. Idee secundară 2.1; 2.2 - exerciții de exprimare în scris a ideilor, - manualul - observarea
• Lectură expresivă 1 pornind de la texte citite - caietele elevilor sistematică
- alcătuirea planului simplu de idei în funcție de
tematica textului și de tipul acestuia
- exerciții de așezare corectă a textului în
pagină
- exerciții de recitire și de verificare a
propriului text din perspectiva coerenței și a
corectitudinii acestuia
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilată
Planul simplu de idei. Planul dezvoltat 1 2.1; 2.2: 2.5 - identificarea cuvintelor-cheie din diferite texte - manualul - observarea
de idei 4.5 - exerciții de lectură selectivă pentru - caietele elevilor sistematică
• Lectură expresivă desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu - aprecierea
dintr-un text citit răspunsurilor
- identificare unor idei principale din text
- comentarea unor secvențe relevante din text
- reformularea mesajelor din text
- exerciții de exprimare în scris a ideilor,
pornind de la texte citite
Părțile textului: introducere, cuprins, 1 1.1; 2.1; 2.2; 4.4 - realizarea planului unei compuneri, urmând un - manualul - observarea
încheiere model dat - caietele elevilor sistematică
• Lectură expresivă - analizarea textului redactat pe baza unor - tabla
criterii stabilite (corectitudine, lizibilitate,
coerență și claritate)
- identificarea atitudinii manifestate de anumite
personaje în vederea redactării unui text
Enunțul. Punctuația enunțului 1 1.1; 3.1; 4.2; 4.4; 4.5 - identificarea cuvintelor-cheie din diferite - manualul - observarea
texte - caietele elevilor sistematică
- exerciţii de identificare a punctuației - aprecierea
- exerciții de exprimare în scris a ideilor, răspunsurilor
pornind de la texte citite
Propoziția 1 2.2; 2.5; 4.2; 4.4 - exerciții de identificare a propoziției - manualul - observarea
-exerciții de construire - caietele elevilor sistematică
-exerciții de identificare a punctuației - tabla
Roluri în comunicare. Reguli de acces 1 1.1; 2.1; 2.2; 2.5; 4.4 - formularea orală sau în scris a răspunsurilor - manualul - observarea
la cuvânt la întrebări ce vizează textul dat - caietele elevilor sistematică
• Lectură expresivă -identificarea instanțelor comunicării - tabla
Jocuri, de Ana Blandiana 1 1.1; 2.1; 2.5; 4.5 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
din text - caietele elevilor sistematică
- identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor
emițătorului din diferite texte
- reluarea unei idei/informații audiate
- observarea comportamentului paraverbal și
nonverbal al participanților
- exerciții de inițiere, de menținere și de
finalizare a unui dialog
- exerciţii de ascultare activă, selectând un
enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o
atitudine a unui interlocutor în comunicare

Să înțelegem textul oral 1 1.1; 2.1; 2.5; 4.5 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
•Lectură expresivă din text - caietele elevilor sistematică
- identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor
emițătorului din diferite texte
- exerciţii de ascultare activă, selectând un
enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o
atitudine a unui interlocutor în comunicare
Vocabularul. Cuvântul, unitate de bază 1 2.1; 2.5; 4.2; 4.4; 4.5 - identificarea unor cuvinte care aparțin - manualul - observarea
a vocabularului vocabularului fundamental/ masei - caietele elevilor sistematică
vocabularului -tabla

Cuvântul și contextul. Forma și sensul 1 2.1; 2.5; 4.2; 4.4; 4.5 - exerciții de identificare a cuvintelor dintr-un - manualul - observarea
cuvintelor câmp lexical - caietele elevilor sistematică
- identificarea sensurilor cuvintelor în funcție -tabla
de context
- completarea unor enunțuri lacunare, pe baza
unor criterii date
Sinonime. Antonime 1 2.1; 2.5; 4.2; 4.4 - precizarea sinonimelor, a antonimelor unor - manualul - observarea
cuvinte date - caietele elevilor sistematică
- înlocuirea unor cuvinte cu sinonimele lor -tabla

Câmp lexical 1 2.1; 2.5; 4.2; 4.4 - identificarea abaterilor de la normele limbii - manualul - observarea
Limba standard. Normă și abatere române standard, în comunicarea orală și scrisă - caietele elevilor sistematică
- alcătuirea unui text în care să se valorifice -tabla
categoriile semantice studiate
- gruparea unor cuvinte, pe baza unor criterii
date
- exerciții de monitorizare a propriei pronunții
și scrieri și a pronunției și scrierii celorlalți
Variații ale formelor și ale sensului în 1 2.1; 2.5; 4.2; 4.4 -exerciții de comparare a vorbirii cotidiene cu - manualul - observarea
timp norma limbii române standard - caietele elevilor sistematică
- exerciții de comparare a mesajelor postate pe -tabla
forumuri cu norma limbii române standard
Proiect tematic: Albumul familiei mele 1 1.1; 2.2; 2.5; 3.1; 4.2; -exerciții de redactare - manualul - observarea
4.4; 4.5 -sustragerea informațiilor esențiale - caietele elevilor sistematică
-identificarea temei și a ideilor principale
Recapitulare 1 1.1; 2.1; 2.2; 2.5; 2.4 - exerciții de lectură selectivă pentru - manualul - observarea
3.1; 4.2; 4.4; 4.5 desprinderea informațiilor esențiale și de - fișe de lucru sistematică
detaliu dintr-un text citit - caietele elevilor - aprecierea
- reluarea lecturii după criterii date răspunsurilor
- formularea orală sau în scris a răspunsurilor
la întrebări ce vizează textul dat
- formularea ideilor principale
- comentarea unor secvențe relevante din text
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilată
- exerciţii de utilizare corectă a normelor
fonetice în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
- exerciții de relaționare a sunetului cu litera și
de identificare a rolului semnelor diacritice în
rostirea sunetelor specifice limbii române
Evaluare 2 - rezolvarea de exerciţii pentru verificarea - fișe de evaluare - aprecierea
competențelor formate răspunsurilor
- autoevaluare
Unitatea de învăţare: Leagănul dorului
Nr. de ore alocate: 22
O, rămâi de Mihai Eminescu 2 1.1; 1.2 - identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor - manualul - obseravarea
• Text de ascultat: lectură orală transmise prin mesajul audiat - caietele elevilor sistematică
realizată de un elev; - scrierea unor cuvinte ilustrative pentru tema - aprecierea
• Lectură expresivă textului oral răspunsurilor
• Exprimarea adecvată a emoțiilor. - completarea, în dialog cu un partener, a unor
enunțuri, pornind de la cuvinte/idei identificate
într-un text oral
- reformularea informațiilor audiate
- Jocul de rol

Personificarea 1 2.1; 2.4; 3.1; 4.4 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - obseravarea
dintr-un text dat - caietele elevilor sistematică
- formularea unor enunțuri în care se solicită -tabla - aprecierea
informații din textul vizat răspunsurilor
- recunoaşterea reperelor spaţialeşi temporale
din texte diverse
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu
dintr-un text citit
- reluarea lecturii după criterii date
- recunoașterea procedeelor artistice:
personificare și comparație
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilate
Comparația 1 2.1; 2.4; 3.1; 4.4 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - obseravarea
dintr-un text dat - caietele elevilor sistematică
- formularea unor enunțuri în care se solicită - autoevaluarea
informații din textul vizat
- recunoaşterea reperelor spaţialeşi temporale
din texte diverse
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu
dintr-un text citit
- reluarea lecturii după criterii date
- recunoașterea procedeelor artistice:
personificare și comparație
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilate
Exprimarea emoțiilor 1 3.1; 3.2; 4.3; 4.4 identificarea expresivității textului - manualul - observarea
- identificarea cuvintelor-cheie - caietele elevilor sistematică
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu dintr-un text citit
- extragerea dintr-un text a conținutului învățat
- exprimarea opiniei despre atitudinea și
comportamentul unui personaj
- exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
Etapele scrierii: generarea ideilor, 1 1.1; 1.3; 3.1; 3.2 - identificarea cuvintelor-cheie - manualul - observarea
planificare, scriere - exerciții de lectură selectivă pentru - caietele elevilor sistematică
desprinderea informațiilor esențiale și de - proiectul
detaliu dintr-un text citit
- extragerea dintr-un text a conținutului învățat
- exprimarea opiniei despre atitudinea și
comportamentul unui personaj
- exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
Text nonliterar. Regulamentul 1 1.3; 2.1; 3.1; 4.3 -exprimarea opiniei - manualul - observarea
-redactarea unor compuneri - caietele elevilor sistematică

Alfabetul limbii române. Ordonarea 2 1.1; 3.3; 4.3; 4.4 -exerciții de identificare a literelor - manualul - observarea
cuvintelor după criteriul alfabetic -exerciții de ordonare - caietele elevilor sistematică
Tipuri de sunete: vocală, consoană, 2 1.1; 3.3; 4.3; 4.4 -exerciții de recunoaștere a sunetului - manualul - observarea
semivovală. Corespondența sunet-literă -exerciții de identificare a lietrelor - caietele elevilor sistematică
Silaba. Accentul 2 1.1; 3.3; 4.3; 4.4 -exerciții de despărțit cuvintele în silabe - manualul - observarea
-exerciții de accentuare - caietele elevilor sistematică
Lectură. 2 1.1; 2.1; 2.4; 2.5 - exerciţii de exprimare orală și în scris pe o
Hronicul și cântecul vârstelor, de 3.1 temă dată
Lucian Blaga - identificarea cuvintelor-cheie
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de detaliu
dintr-un text citit
- recunoașterea reperelor spațiale și temporale
- alcătuirea planului simplu și dezvoltat de idei
- formularea unui mesaj din perspectiva
receptorului unui text scris
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susține o opinie referitoare la
informația asimilată
- exprimarea opiniei despre atitudinea și
comportamentul unui personaj
- exerciții de citire fluentă și expresivă a
textului scris
- antrenare în dialoguri simple, pe teme de
interes, de tipul „întrebare – răspuns”, pentru a
verifica dacă mesajul textului a fost înțeles
Textul descriptiv literar și textul 1 1.3; 2.1; 2.5; - realizarea planului unei compuneri - manualul - observarea
descriptiv nonliterar 3.3; 4.4 - exerciții de redactare a unei compuneri - caietele elevilor sistematică
- descrierea unei persoane - aprecierea
- exerciții de recitire și de verificare a răspunsurilor
propriului text din perspectiva coerenței și a
corectitudinii acestuia
- scrierea unei compuneri ținând cont de
criteriile date/etapele scrierii
- rescrierea unei secvențe dintr-o compunere
personală, în urma analizei observațiilor
primite, în vederea îmbunătățirii activității
specifice de redactare
Scrisul de mână, așezarea în pagină 1 2.1; 3.1; 3.2 - lectura unor texte - manualul - observarea
- identificarea unor informații - caietele elevilor sistematică
Proiect tematic: Locul meu natal 1 2.1; 2.4; 3.1; -exprimarea opiniei - manualul - observarea
3.2; 4.3; 4.4 - caietele elevilor sistematică
-proiectul
Recapitulare 2 1.1; 1.3 - identificarea cuvintelor-cheie - manualul - observarea
2.1; 2.4; 2.5 - exerciții de asociere corespunzătoare text - - fişe de lucru sistematică
3.1; 3.2; 3.3; 4.3; 4.4 imagine - caietele elevilor - aprecierea
- analiza textului, pe baza unor criterii date, răspunsurilor
demonstrând utilizarea corectă a noțiunilor
gramaticale studiate
- asocierea unor experiențe proprii cu
experiența celorlalți membri ai grupului
- valorificarea informațiilor oferite de un text
dat
- formularea unui mesaj din perspectiva
emițătorului/receptorului
Evaluare 2 - rezolvarea de exerciţii pentru verificarea - fișe de evaluare - aprecierea
competențelor formate răspunsurilor
- autoevaluare
Unitatea de învăţare: Fotografii cu prieteni
Nr. de ore alocate: 20
Cartea de piatră, de Vladimir Colin 2 1.1; 2.1; 2.2; 5.2 - recunoașterea reperelor spațiale și temporale - manualul - observarea
• Lectură expresivă dintr-un text ascultat - caietele elevilor sistematică a
- extragerea informațiilor esențiale și de detaliu comportamentulu
din diferite texte i de receptor și de
- identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor emițător de
emițătorului din diferite texte mesaje orale
- reluarea unei idei/informaţii audiate - aprecierea
- crearea unui dialog cu un partener pornind de răspunsurilor
la ideile identificate într-un text audiat
- observarea comportamentului paraverbal și
nonverbal al participanților la un dialog pe
teme familiare
- mimarea unei situaţii de comunicare
Textul narativ literar. Acțiunea 1 2.1; 2.2; 3.3 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
dintr-un text dat - caietele elevilor sistematică
- formularea unor enunțuri în care se solicită
informații din textul vizat
- recunoașterea reperelor spațiale și temporale
din texte diverse
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu dintr-un text citit
- exerciţii de ordonare cronologică a unor idei
principale dintr-un text dat
- formularea ideilor secundare din text
- reluarea lecturii după criterii date
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilate
Textul narativ nonliterar. Acțiunea 1 2.1; 2.2; 3.3 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
dintr-un text dat - caietele elevilor sistematică
- formularea unor enunțuri în care se solicită
informații din textul vizat

- reluarea lecturii după criterii date


Să comunicăm, să ne ajutăm! 3 1.4; 3.1; 3.3; - extragerea dintr-un text a elementelor - manualul - observarea
Banda desenată 3.4; 4.2 specifice, pentru a susţine o opinie referitoare - caietele elevilor sistematică
la informaţia asimilate
- exerciții de asociere corespunzătoare text-
imagine
Proiect tematic: Cartea românească de 1 1.4; 2.1; 2.4; 3.1; -exprimarea opiniei - manualul - observarea
învățătură: de la prima carte tipărită la 3.3; 3.4; 4.2; 5.2 - caietele elevilor sistematică
cartea digitală - aprecierea
răspunsurilor
-proiectul
Verbul 10 1.4; 3.4; 4.1; 4.2 - exerciții de utilizare a verbului/diverselor - manualul - observarea
• Modurile verbale. Indicativul și forme verbale în texte proprii - caietele elevilor sistematică
imperativul - exerciţii de utilizare corectă a normelor - aprecierea
• Modul indicativ. Timpul prezent gramaticale în mesaje pe teme de interes în răspunsurilor
• Modul indicativ. Timpul imperfect și contexte familiare și nonfamiliare
perfect compus - aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
• Modul indicativ. Timpul perfect texte proprii
simplu. Timpul mai-mult-ca-perfect - exerciţii de identificare a formei corecte a
• Modul indicativ. Timpul viitor unor fapte de limbă
• Verbul-aplicații - jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii
morfologice
- exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
- exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale
în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi
Recapitulare 1 1.1; 1.4; 2.1; 2.2; - exerciții de lectură selectivă pentru - manualul - observarea
3.1; 3.3; 3.4; desprinderea informațiilor esențiale și de - fișe de lucru sistematică
4.1; 4.2 detaliu dintr-un text citit - caietele elevilor - aprecierea
- reluarea lecturii după criterii date răspunsurilor
- formularea orală sau în scris a răspunsurilor
la întrebări ce vizează textul dat
- formularea ideilor principale
- comentarea unor secvențe relevante din text
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilată
- exerciţii de utilizare corectă a normelor
morfologice în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
-exerciții de utilizare a verbului/diverselor
forme verbale în texte proprii
Evaluare sumativă 1 - rezolvarea de exerciţii pentru verificarea - fișe de evaluare - aprecierea
competențelor formate răspunsurilor
- autoevaluare
Unitatea de învăţare: Galeria Eroilor
Nr. de ore alocate: 28
Cuza- Vodă- povestire populară 1 1.2; 2.1; 5.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
• Lectură expresivă din mesaje transmise oral - caietele elevilor sistematică a
- identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor comportamentulu
emițătorului/emițătorilor unor mesaje i de receptor și de
transmise oral emițător de
- prezentarea orală mesaje orale
- exerciții de exprimare orală a ideilor - aprecierea
- formularea unor enunțuri pe o temă dată răspunsurilor

• Personajul literar 2 1.2; 1.4; 2.1; 3.3 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
din textul-suport - caietele elevilor sistematică a
- descoperirea personajului literar comportamentulu
- exerciții ghidate de lectura imaginii i de receptor și de
- exerciții de împărtășire a impresiilor de emițător de
lectură mesaje scrise
- jocuri de rol, conform indicațiilor date - aprecierea
Răspunsurilor
• Descrierea unui personaj/ unei 1 1.2; 1.4; 3.1; 3.3; 5.1 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
persoane/ unui animal din textul-suport - caietele elevilor sistematică a
- descoperirea personajului literar comportamentulu
- exerciții ghidate de lectura imaginii i de receptor și de
- exerciții de împărtășire a impresiilor de emițător de
lectură mesaje scrise
- jocuri de rol, conform indicațiilor date - aprecierea
Răspunsurilor
• Dincolo de cuvinte...Elemente 1 1.2; 1.3; 1.4; 3.1 - identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor - manualul - observarea
nonverbale și paraverbale ale emițătorului/emițătorilor unor mesaje - caietele elevilor sistematică a
comunicării transmise oral comportamentulu
i de receptor și de
emițător de
mesaje scrise
- aprecierea
Răspunsurilor
• Substantivul: genul, numărul. Tipuri 4 3.3; 4.1; 4.2; - exerciții de utilizare a substantivului în - manualul - observarea
de substantive: comun, propriu. 4.4; 4.5 diverse texte - caietele elevilor sistematică
• Substantivul- aplicații - exerciții de scriere corectă a substantivelor - aprecierea
proprii și a pronumelor de politețe răspunsurilor
- alcătuirea/modificarea/transformarea unor
enunțuri pe baza unor cerințe date
- exerciții de completare a cuvintelor în
enunțuri lacunare, pe baza unor criterii date

• Articolul 2 3.3; 4.1; 4.2; -exerciții de utilizare a articolului -manualul -observarea


4.4; 4.5 -exerciții de identificare a articolului -caietul elevilor sistematică
-exerciții de clasificare a articolului -tabla
- exerciții de completare a cuvintelor în
enunțuri lacunare, pe baza unor criterii date
• Prepoziția 1 3.3; 4.1; 4.2; -exerciții de recunoaștere a prepoziției -manualul -observarea
4.4; 4.5 -exerciții de completare -caietul elevilor sistematică
-exerciții de utilizare corectă a prepoziției -tabla

• Textul explicativ 1 1.2; 1.4; 2.1; 2.2 extragerea informațiilor esențiale și de detaliu -manualul -observarea
din diferite texte -caietul elevilor sistematică
- identificarea stărilor/emoțiilor/sentimentelor -tabla
emițătorului din diferite texte
• Pronumele. Tipuri de pronume: 3 3.3; 4.1; 4.2; -manualul -observarea
pronumele personal, de politețe 4.4; 4.5 - exerciții de utilizare a pronumelor personale -caietul elevilor sistematică
(Flexiunea pronumelui personal în și de politețe în diverse texte -tabla
raport cu persoana, numărul, genul) - exerciții de completare a cuvintelor în
enunțuri lacunare, pe baza unor criterii date
- exerciții de pronunțare și scriere corectă a
pronumelor personale (eu, el, ei, ele)
- exerciții de identificare a formei corecte a
unor pronume
- alcătuirea/modificarea/transformarea unor
enunțuri pe baza unor cerințe date
• Text și imagine- afișul 1 1.2; 1.3; 1.4; -xtragerea informațiilor esențiale și de detaliu -manualul -observarea
3.3; 4.1; 4.2 din textul-suport -caietul elevilor sistematică
- elaborarea planului simplu și dezvoltat de idei -tabla
- formularea unor enunțuri pe o temă dată
- exprimarea opiniei personale pe o temă dată
• Adjectivul 3 3.3; 4.1; 4.2; - exerciții de utilizare a adjectivului/diverselor -manualul -observarea
• Gradele de comparație ale adjectivului 4.4; 4.5 forme ale adjectivului în texte proprii -caietul elevilor sistematică
• Substantivul- aplicații - exerciții de completare a cuvintelor într-un -tabla
text lacunar, pe baza unor criterii date
- exerciţii de utilizare corectă a normelor
gramaticale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciţii de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii
morfologice
- exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
- exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale
în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi
• Articolul demonstrativ 1 3.3; 4.1; 4.2; -exerciții de utilizare a articoluli demonstrativ -manualul -observarea
4.4; 4.5 - exerciții de completare a cuvintelor într-un -caietul elevilor sistematică
text lacunar, pe baza unor criterii date -tabla
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciţii de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
• Textul narativ nonliterar. Participanți 1 1.2; 1.3; 2.1; 3.1; 3.3; - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu -manualul -observarea
5.1 din diferite texte -caietul elevilor sistematică
- scrierea unor cuvinte ilustrative pentru tema
textului oral
- reluarea unei idei/informații
• Numeralul. Numeralul cardinal 3 3.3; 4.1; 4.2; - exerciții de utilizare a numeralului în texte -manualul -observarea
• Numeralul ordinal 4.4; 4.5 proprii -caietul elevilor sistematică
- exerciții de completare a cuvintelor într-un
text lacunar, pe baza unor criterii date
- exerciţii de utilizare corectă a normelor
gramaticale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
• Exerciții de redactare 1 1.3; 2.1; 2.2; 3.3; - exerciții de redactare a unui text, cu -manualul -observarea
4.1; 4.4 integrarea unor fotografii, desene, scheme -caietul elevilor sistematică
etc.
- analizarea propriului scris, din punctul de
vedere al corectitudini, lizibilității, coerenței
și clarității
- compararea modalităților de exprimare
întâlnite în texte diverse
- rescrierea unei secvențe dintr-o compunere
personală, în urma analizei observațiilor
primite, în vederea îmbunătățirii activității
specifice de redactare
• Proiect tematic: Ștefan cel Mare în 1 1.4; 2.1; 2.2; 3.1; 3.3; - exerciții de redactare a unui text, cu -manualul -observarea
imagini 4.1; 4.2; 5.1 integrarea unor fotografii, desene, scheme -caietul elevilor sistematic
etc. -proiectul
- analizarea propriului scris, din punctul de
vedere al corectitudini, lizibilității, coerenței
și clarității
- compararea modalităților de exprimare
întâlnite în texte diverse
- rescrierea unei secvențe dintr-o compunere
personală, în urma analizei observațiilor
primite, în vederea îmbunătățirii activității
specifice de redactare
Recapitulare 1 1.2; 1.3; 1.4 - identificarea/explicarea sensului contextual - manualul - observarea
2.1; 2.2; al unor cuvinte din textul citit - fișe de lucru sistematică
3.1; 3.3; - formulare de enunțuri cu sinonime contextuale - caietele elevilor - aprecierea
4.1; 4.2; 5.1 ale cuvintelor/expresiilor răspunsurilor
- identificarea unor indicii în textul citit
- explicarea unor secvențe narative
- identificarea substantivelor și subiectelor din
enunțuri date
- redactarea unui text pe baza unor criterii date
- formularea de întrebări pe o temă dată
- realizarea unui anunț publicitar, cu ajutorul
desenului, decupajelor, cuvintelor și al altor
mijloace de exprimare
Evaluare 1 - rezolvarea de exerciţii pentru verificarea - fișe de evaluare - aprecierea
competențelor formate răspunsurilor
- autoevaluare
Unitatea de învăţare: Timpul legendelor
Nr. de ore alocate: 19
La titanul Atlas, de Al. Mitru 2 1.1; 1.2; 2.2; 2.5 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
• Lectură expresivă din diferite texte - caietele elevilor sistematică a
- scrierea unor cuvinte ilustrative pentru tema comportamentulu
textului oral i de receptor și de
- reluarea unei idei/informații audiate emițător de
- exerciţii de ascultare activă, selectând un mesaje orale
enunţ/mai multe enunţuri care exprimă o - aprecierea
atitudine a unui interlocutor în comunicare răspunsurilor
- exerciţii de construcție a mesajului unei
comunicări în funcţie de comportamentul
diferit al interlocutorilor
• Personajul literar 1 1.1; 1.2; 2.2; 2.5 - extragerea informațiilor esențiale și de detaliu - manualul - observarea
dintr-un text dat - caietele elevilor sistematică a
- reluarea lecturii după criterii date comportamentulu
- extragerea dintr-un text a elementelor i de receptor și de
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare emițător de
la informaţia asimilată mesaje scrise
- aprecierea
Răspunsurilor
• Text narativ literar Timpul și spațiul 1 1.1; 1.2; 1.4; - formularea unor enunțuri în care se solicită - manualul - observarea
• Textul narativ nonliterar. Timpul și 2.5; 3.2 informații din textul vizat - caietele elevilor sistematică
spațiul - recunoaşterea reperelor spaţialeşi temporale
din texte diverse
- exerciții de lectură selectivă pentru
desprinderea informațiilor esențiale și de
detaliu dintr-un text citit

Elemente de construcție a comunicării 1 1.1; 1.2; 4.1; - exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale - manualul - observarea
• Ascultarea activă. Atenția și empatia 4.5 în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi - caietele elevilor sistematică
- aprecierea
răspunsurilor
• Predicatul verbal 2 4.1; 4.4; 4.5 - exerciţii de utilizare corectă a normelor - manualul - observarea
gramaticale în mesaje pe teme de interes în - caietele elevilor sistematică
contexte familiare și nonfamiliare
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciţii de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii
morfologice
- exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
- exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale
în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi

•Subiectul exprimat. Acordul 4 4.1; 4.4; 4.5 - exerciţii de utilizare corectă a normelor - manualul - observarea
predicatului cu subiectul gramaticale în mesaje pe teme de interes în - caietele elevilor sistematică
contexte familiare și nonfamiliare
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciţii de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
- jocuri de cuvinte/fraze bazate pe confuzii
morfologice
- exerciții de modificare/transformare a unor
enunțuri în funcție de deprinderile dobândite
- exerciții de sesizare a greșelilor gramaticale
în texte pe teme familiare, din viața de zi cu zi
3 4.1; 4.4; 4.5 - exerciții de utilizare a atributului în texte - manualul - observarea
• Atributul proprii - caietele elevilor sistematică
- exerciții de completare a cuvintelor într-un
text lacunar, pe baza unor criterii date
- exerciţii de utilizare corectă a normelor
gramaticale în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciţii de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
• Funcții sintactice- aplicații 1 4.1; 4.4; 4.5 - exerciții de utilizare a atributului, subiectului, - manualul - observarea
predicatului în texte - caietele elevilor sistematică a
proprii comportamentulu
- exerciții de completare a cuvintelor într-un i de receptor și de
text lacunar, pe baza unor criterii date emițător de
- exerciţii de utilizare corectă a normelor mesaje scrise
gramaticale în mesaje pe teme de interes în - aprecierea
contexte familiare și nonfamiliare răspunsurilor
- aplicarea noțiunilor gramaticale învățate în
texte proprii
- exerciţii de identificare a formei corecte a
unor fapte de limbă
•Personajul în compuneri 1 1.1; 1.2; 1.4; 3.1; 3.2; -exerciții de identificare a persosajului - manualul - observarea
4.1; 4.5 - caietele elevilor sistematică a
comportamentulu
i de receptor și de
emițător de
mesaje scrise
- aprecierea
răspunsurilor
•Textul și imagine 1 1.2; 1.4; 2.4; 2.5 -exerciții - manualul - observarea
- caietele elevilor sistematică
•Proiect tematic: Modele 1 1.4; 2.1; 2.4; 3.1; 3.2; - exerciții de redactare a unui text, cu -manualul -observarea
comportamentale în legende greco- 4.1; 4.5; 5.1 integrarea unor fotografii, desene, scheme -caietul elevilor sistematic
romane etc. -proiectul
- analizarea propriului scris, din punctul de
vedere al corectitudini, lizibilității, coerenței
și clarității
- compararea modalităților de exprimare
întâlnite în texte diverse
- rescrierea unei secvențe dintr-o compunere
personală, în urma analizei observațiilor
primite, în vederea îmbunătățirii activității
specifice de redactare
Recapitulare 1 1.1; 1.2; 1.4 - exerciții de lectură selectivă pentru - manualul - observarea
2.1; 2.2; 2.4; 2.5 desprinderea informațiilor esențiale și de - fișe de lucru sistematică
3.1; 3.2; detaliu dintr-un text citit - caietele elevilor - aprecierea
4.1; 4.4; 4.5; 5.1 - reluarea lecturii după criterii date răspunsurilor
- formularea răspunsurilor la întrebări ce
vizează textul dat
- comentarea unor secvențe relevante din text
- extragerea dintr-un text a elementelor
specifice, pentru a susţine o opinie referitoare
la informaţia asimilată
- exerciţii de utilizare corectă a normelor
morfologice în mesaje pe teme de interes în
contexte familiare și nonfamiliare
- exerciții de utilizare a părților de vorbire
învățate în texte proprii
- exerciții de valorificare a procedeelor artistice
învățate: personificarea și comparația
Evaluare 3 - rezolvarea de exerciţii pentru verificarea - fișe de evaluare - aprecierea
competențelor formate răspunsurilor
- autoevaluare