Sunteți pe pagina 1din 1

Biblioteca sătească din Localitatea

_____ ___________ ______ Miclești, r-nul Criuleni

ACORD DE PARTENERIAT
Încheiat între Biblioteca sătească din localitatea Miclești, r-nul Criuleni, reprezentată de
bibliotecara Pantea Anastasia și
________________________________________________________________reprezentat(ă)
de
____________________________________________________________________________
Scopul :
Colaborarea instituților în vederea educației, formării intelectuale și spirituale a copiilor
prin intermediul cărții, lecturii, activităților cu caracter informațional și cultural.
În vederea realizării acestui scop părțile au convenit asupra celor ce urmează:
1. Vor organiza împreună eveniment ,, Basarabia pământ românesc” ,, Noi suntem români”
2. Vor organiza permanent excursii ale preșcolarilor la Biblioteca sătească , în mod special
al grupei mari și pregătitoare.
3. Bibliotecarii și educatorii vor contribui, cu acordul părinților la înregistrarea copiilor ca
beneficiari a Bibliotecii și atragerea lor la lectură.
4.
5. 3' se vor organiza in colabora* iiu"^* r;;;;;;ilnteractive (ora povegtiior, comentate' recruri
inscendri, jocuri gi alte personalitSli, literare, concur$uri, viziondri de filme, ?ntalniri cu scriitorii
de a lansdri pi prezentilri de carte-etc.) pentru stimularea interesului cunoagte la copii,
dezvoltarea to, ilngvistica.- 4' Bibliotecarii vor oferi suport inforrnaliorial- eoucatorilor succes a
procesului in scopul rJesfdgur*rii cu educational, 5' Bibliotecarii gi educatorii vor colabgra. ]a
oiganizarea unor activitati destinate ffi;llio,|',[,]?!*ttt ini]ierii lor in metodele de ioucalie, in
metodere de atrasere a 6' copiii gi educatorii vor vizita anual salonul Internalional de carte
pentru copii Tinerel gi vor participa 9i la prezentarea unor cdrli in cadrul acestui eveniment. 7 '
$e va colabora la organizarea -unor programe de activitdli pentru copii gi pSrin{i perioada verii,
in in zilele de odihna. 8' Acordul poate fi modificat gi completat dupa necesitate prin consensul
ambelor pd(i. I' Prezentul acord se incheie pentru o perioada netjetermrnatd, in doud
exernplare.

S-ar putea să vă placă și