Sunteți pe pagina 1din 7

8 9 10 28 29 30 FINISH

27 31 47
7 11

46
26 32
6 12

13 25 33 45
5

14
4 24 34 44

15
3 23 35 43

16
2 22 36 42

1 17 21 37 41

START 18 19 20 38 39 40
Anexa II
Cine se scoală de Ce valoare Alcătuieşte o Cuvântul subliniat este Precizează felul
dimineaţă departe ajunge. morfologică are propoziţie în care pronume sau adjectiv adjectivului pronominal
Pronumele subliniat cuvântul subliniat în pronumele pronominal de întărire? demonstrativ din
este….. enunţul: Ce băiat va demonstrativ aceasta Directorul însuşi a enunţul: Am cumpărat
desena mai frumos să aibă funcţia asistat la şedinţa aceeaşi carte pentru
acela va merge în sintactică de cercului de literatură fratele meu mai mic.
excursie. complement de agent

Cuvântul subliniat este Alcătuieşte o La ce întrebare Precizează valoarea Precizează forma


pronume sau adjective propoziţie în care răspunde pronumele morfologică a corectă a cuvintelor
pronominal negative? cuvântul acesta să fie relativ din enunţul: cuvântului subliniat în scrise cursiv în enunţul:
Niciun copil n-a lipsit. adjectiv pronominal Prăjitura pe care o enunţul: Un prieten dintre ai
mănânc este făcută I-am dat altui coleg mei/ de-al meu a plecat
de bunica albumul la munte
Ce funcţie sintactică are Precizează cazul Completează spaţiul Ce funcţie sintactică Precizează felul
pronumele interogativ în pronumelui negativ punctat cu forma are cuvântul subliniat pronumelui subliniat în
exemplul: din enunţul: Sania n-a corectă a pronumelui în enunţul: Cadourile enunţul: Şi-a cumpărat
Ce ai spus? fost ruptă de niciunul relativ care: de la ceilalţi m-au o maşină nouă
dintre vecinii mei. Mobilierul ................ surprins.
.... îl doreştie este
prea scump.
Anexa II
Precizează felul Numeralul din Precizează funcţia Alcătuieşte o propoziţie Construieşte o
numeralului subliniat în exemplul următor are sintactică a în care numeralul propoziţie în care
enunţul: Toţi patru valoare adjectivală numeralului ordinal colectiv ambii să aibă numeralul colectiv
ascultau miraţi ce li se sau substantivală? S- din enunţul: Pe al valoare adjectivală. amândoi să aibă fucţia
spune au aşezat în banca a doilea l-am ajutat la sintactică de
treia teme. complement indirect
în dativ.
Precizează forma corectă Care este felul În ce caz stă Alcătuieşte o propoziţie Precizează felul
a numeralului în enunţul: numeralului din numeralul subliniat în în care numeralul numeralului din
Pe treizeci şi unu/ treizeci enunţul: O pătrime enunţul: Le-am pus ordinal al treilea să fie enunţul: S-au aşezat în
şi una ianuarie am mers dintre elevi au mers în celor doi aceeaşi în cazul genitiv cu bănci câte trei.
la munte. excursie. întrebare valoare substantivală.

Care este funcţia Numeralul subliniat în Găseşte un sinonim În enunţul următor: Am Numeralul subliniat în
sintactică a numeralului enunţul: Tatăl meu a pentru numeralul o carte şi două caiete. enunţul: Săptămâna
subliniat în enunţul: Le- câştigat triplu faţă de întâiul cuvântul o este: trecută a venit la noi
am dat amândurora câte anul trecut. este pronume personal, de patru ori. este
ceva. numeral multiplicativ adjectiv pronominal numeral ......................
sau distributiv? nehotărât sau numeral . şi are
cardinal? valoare .......................
....
Anexa II

ATU STAI O TURĂ SALVAT ÎNTOARCE-TE DOUĂ ÎNTOARCE-TE TREI


SPAŢII SPAŢII

ATU STAI O TURĂ SALVAT ÎNTOARCE-TE DOUĂ ÎNTOARCE-TE TREI


SPAŢII SPAŢII

ATU STAI O TURĂ SALVAT ÎNTOARCE-TE DOUĂ ÎNTOARCE-TE TREI


SPAŢII SPAŢII

Anexa III
Pronumele Numeralul
Cine se scoală de dimineaţă departe ajunge. Pronumele subliniat este Precizează felul numeralului subliniat în enunţul: Toţi patru ascultau
………………………………………………………… miraţi ce li se spune. ……………………
Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal negativ? Precizează forma corectă a numeralului în enunţul: Pe treizeci şi unu/
Niciun copil n-a lipsit. ………………………………… treizeci şi una ianuarie am mers la munte.
Ce funcţie sintactică are pronumele interogativ în exemplul:Ce ai Numeralul din exemplul următor are valoare adjectivală sau
spus? ………………………………………………………… substantivală? S-au aşezat în banca a treia. ...............................................
Ce valoare morfologică are cuvântul subliniat în enunţul: Ce băiat va Care este funcţia sintactică a numeralului subliniat în enunţul: Le-am
desena mai frumos acela va merge în excursie. …………………… dat amândurora câte ceva. ………………………………
Alcătuieşte o propoziţie în care cuvântul aceasta să fie adjectiv Care este felul numeralului din enunţul: O pătrime dintre elevi au
pronominal. …………………………………………………. mers în excursie. ..................................................................................
Precizează cazul pronumelui negativ din enunţul: Sania n-a fost ruptă de Numeralul subliniat în enunţul: Tatăl meu a câştigat triplu faţă de anul
niciunul din vecinii mei. …………………………………………. trecut. este numeral multiplicativ sau distributiv?...............................

Alcătuieşte o propoziţie în care pronumele demonstrativ aceasta să Precizează funcţia sintactică a numeralului ordinal din enunţul: Pe
aibă funcţia sintactică de complement de al doilea l-am ajutat la teme. ..................................................
agent…….........................................................................
La ce întrebare răspunde pronumele relativ din enunţul: Prăjitura pe În ce caz stă numeralul subliniat în enunţul: Le-am pus celor doi
care o mănânc este făcută de bunica. ……………............... aceeaşi întrebare. .......................................................................................
Completează spaţiul punctat cu forma corectă a pronumelui relativ Găseşte un sinonim pentru numeralul
care: Mobilierul …………… îl doreşte este prea scump. întâiul. ...................................................................................................
Cuvântul subliniat este pronume sau adjectiv pronominal de întărire? Alcătuieşte o propoziţie în care numeralul colectiv ambii să aibă valoare
Directorul însuşi a asistat la şedinţa cercului de literatură. …………. adjectivală. .................................................
Precizează valoarea morfologică a cuvântului subliniat în enunţul: I- Alcătuieşte o propoziţie în care numeralul ordinal al treilea să fie în
am dat altui coleg albumul. ………………………… genitiv cu valoare substantivală. .......................................................
Precizează forma corectă a cuvintelor scrise cursive în enunţul: Un În enunţul următor: Am o carte şi două caiete. cuvântul o este:
prieten dintre ai mei/ de-al meu a plecat la munte. pronume personal, adjectiv pronominal nehotărât sau numeral
cardinal?
Precizează felul adjectivului pronominal demonstrativ din enunţul: Am Construieşte o propoziţie în care numeralul colectiv amândoi să aibă
cumpărat aceeaşi carte pentru fratele meu mai mic................................ funcţia sintactică de complement indirect în
dativ. .....................................................................................................
Ce funcţie sintactică are cuvântul subliniat în enunţul: Cadourile de la Precizează felul numeralului din enunţul: S-au aşezat în bănci câte
ceilalţi m-au surprins. ……………………………………… trei. .................................................................................
Precizează felul pronumelui subliniat în enunţul: Şi-a cumpărat o maşină Numeralul subliniat în enunţul: Săptămâna trecută a venit la noi de
nouă. ………………………………………………… patru ori. este numeral ............................... şi are valoare ....................

Anexa IV
PREMIUL .......................

Se acordă grupei ......... de elevi din clasa a VII-a A de la Şcoala


Profesională Coarnele Caprei, jud. Iasi, pentru
rezultatele obţinute la concursul de gramatică ,,Pronumele şi
numeralul’’.

31.03.2017,
Profesor,
Coarnele Caprei
Hutopilă-Săndică Cătălina