Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni


Data: 22.01.2019
Profesor: Trofin Elena- Andreea
Clasa: a VIII-a
Disciplina: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare:
Subiectul: Ascultarea activă
Tipul lecţiei: predare de noi cunoştinţe

Competenţe generale
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral.

Competenţe specifice
1.3. Identificarea unor elemente paraverbale şi nonverbale, în funcţie de situaţia de comunicare
1.4. Realizarea unei interacţiuni verbale cu doi intelocutori, folosind strategii simple de ascultare activă şi manifestând un
comportament comunicativ politicos faţă de interlocutori (i)

Competenţe derivate:
- Să nu întrerupă vorbitorul;
- Să fie atenţi la spusele interlocutorului;
- Să reproducă un mesaj oral;
- Să formuleze întrebări;
- Să solicite explicaţii

Strategia didactică: conversaţia euristică, explicaţia, problematizarea, joc didactic;


Forme de organizare a activităţii: frontală, pe grupe;
Metode şi tehnici de evaluare: observarea sistematică, aprecierea verbală.
Resurse:
a. Umane: elevii clasei a V-a;
b. Materiale/mijloace de învăţământ: manualul, planşe, fişă de lucru, jocuri, laptop.
c. De timp: 50 de minute.
Locul desfăşurării activităţii: sala de clasă.

Bibliografie:
1. Programa şcolară pentru disciplina Limba şi literatura română;
2. Limba şi literatura română, manual pentru clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca Davidoiu-
Roman, Editura Art, Bucureşti, 2017;
3. Limba şi literatura română, Ghidul profesorului, clasa a V-a, Florentina Sâmihăian, Sofia Dobra, Monica Halaszi, Anca
Davidoiu- Roman, Editura Art, Bucureşti, 2017;
4. Ghid de elaborarea a portofoliului pentru definitivat, Cristina Vasile, Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2016;
5. O didactică a limbii şi literaturii române. Provocări actuale pentru profesor şi elev, Florentina Sâmihăian, Editura Art,
Bucureşti, 2014.
Scenariul didactic

Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul Strategii de învăţare Forme şi


instruirii didactic instrument
didactice e de
evaluare
Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1. Moment Asigură ordinea şi Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal
organizatoric pregăteşte materialele începerea orei de
necesare pentru lecţie limba română
2. Reactualizarea Verifică tema pentru Comunică eventualele Conversaţia Frontal Aprecieri
cunoştinţelor acasă probleme pe care le-au euristică verbale:
întâmpinat în Explicaţia Bine!,
rezolvarea temei Foarte bine!
3. Captarea Solicită vorbitorilor de la Citesc proverbele, fac Conversaţia Hârtie colorată Pe grupe Observarea
atenţiei fiecare grupă să citească gălăgie, scriu ce au euristică sistematică
un proverb, trei grupe să înţeles, iar la sfârşit a elevilor
facă gălăgie, iar a patra prezintă ce au scris.
să noteze ce a
înţeles.Anexa 1
4. Anunţarea Se anunţă subiectul noii Notează titlul în Conversaţia Caietele Individual Observarea
subiectului lecţiei lecţii şi a obiectivelor caiete. euristică elevilor. sistematică
noi urmărite. Se scrie pe Tabla a elevilor
tablă.
5. Dirijarea Activităţile propuse se Ascultă cu atenţie. Conversaţia Caietele Pe grupe Observarea
învăţării desfăsoară pe grupe. Formulează întrebări euristică elevilor sistematică
Clasa este împărţită în unde nu au înţeles. Tabla a elevilor
cinci grupe. Elevii vor Identifică răspunsul Explicaţia
asculta ghicitorile din corect. Aprecieri
manual în varianta verbale:
digitală. După ascultarea Bine!,
fiecărei ghicitori, se Foarte bine!
acordă timp pentru
formularea unor
eventuale întrebări şi
pentru identificarea
răspunsurilor corecte.
Anexa 2
Profesorul solicită 4 elevi Elevii voluntari
voluntari care primesc descriu obiectele din Conversaţia Fişă de lucru Frontal Observarea
imagini cu 2 obiecte. imagini. euristică Pe grupe sistematică
Acestora li se acordă 2 Fiecare grupă a elevilor
minute pentru a se gândi completează tabelul în Explicaţia
cum vor descrie funcţie de ce spune Aprecieri
obiectele. Între timp, vorbitorul. verbale:
ceilalţi elevi primesc câte Bine!,
un tabel în care vor nota Foarte bine!
informaţiile ascultate.
Tabelul va conţine atâtea
rânduri câte obiecte
urmează să fie descrise.
Anexa 3
Profesorul conduce
abaliza activităţilor astfel
încât elevii să definească Elevii notează Explicaţia Tabla Individual Observarea
ascultarea activă şi să-i informaţiile scrise pe Caietele sistematică
observe caracteristicile. tablă. elevilor a elevilor.
Se notează pe tablă
informaţiile.
Ascultarea activă este o
strategie esenţială în
comunicare. Ea se referă
la: abilitatea de a auzi
ceea ce se spune;
capacitatea de a
interacţiona cu ceilalţi;
abilitatea de
concentrare; capacitatea
de a înţelege.
6. Asigurarea Pentru a verifica dacă Echipele îşi aleg Jocul Alias Pe grupe Observarea
retenţiei şi a noţiunea predată este vorbitorul. sistematică
transferului înţeleasă, elevii sunt Ghicesc cât mai multe a elevilor
invitaţi să participe la un obiecte.
joc pe echipe, numit Aprecieri
Alias. Fiecare echipă îşi verbale:
alege un vorbitor, astfel Bine!,
încât să reuşească să Foarte bine!
descrie cât mai multe
cartonaşe într-o perioadă
scurtă de timp. În timp ce
un vorbitor descrie
obiectele de pe cartonaşe,
fără a le numi, cei din
echipa lui trebuie să
ghicească despre ce este
vorba. Altă echipă va fi
atentă la scurgerea
timpului, având la ei o
clepsidră.
7. Tema pentru Exerciţiul 3 de la Elevii notează tema în Conversaţia Caietele Individual
acasă Reflecţii din manual caiete elevilor
ANEXA 1

PROVERBE

Grupa I
Carul mic răstoarnă carul mare.

Grupa II
Unde nu-i cap, vai de picioare.

Grupa III
Prietenul la nevoie se cunoşte.

Grupa IV
Buturuga mică răstoarnă carul mare.

Grupa V
Când pisica nu-i acasă, şoarecii joacă pe masă.
ANEXA 2

GHICITORI

1. Am un brâu vărgat
De cer spânzurat.
(curcubeul)

2. La cap pieptene,
La trup pepene,
La coadă secere,
La picioare răşchitoare.
(cocoşul)

3. Şoricel cu aripioare
Poartă numele de floare.
(liliacul)

4. Voinicel cu cornişoare
Umblă cu casa-n spinare.
(melcul)

5. Patru fraţi îngemănaţi


Într-un cojoc îmbrăcaţi.
(miezul de nucă)
ANEXA 3

Obiectul descris Văd... Aud.... Are gust de... Miros... Pipăi...

S-ar putea să vă placă și