Sunteți pe pagina 1din 3

Măsuri de intervenţie în vederea îmbunătăţirii rezultatelor la limba şi literatura română:

- Exersarea competenţelor de receptare a textelor literare / nonliterare în vederea îmbunătăţirii


capacităţii de exprimare şi argumentare a propriilor opinii;
- Lectura individuală a unor texte literare recomandate şi probarea acesteia prin fişe de lectură
şi verificări orale;
- Conceperea unor exerciţii diverse de ortografie şi punctuaţie, astfel încât elevii evaluaţi să
poată beneficia de punctajul acordat pentru redactare;
- Organizarea şi susţinerea orelor de pregătire suplimentară, în perioada premergătoare
examenului de Evaluare Naţională (semestrul al II-lea, de două ori pe săptămână, orele
14:00-15:30);
- Organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcţie de valenţele educative, de
posibilităţile de asimilare diferite ale elevilor şi de nivelul general de cunoştinţe al acestora;
- Ierarhizarea şi diferenţierea sarcinilor didactice;
- Motivarea elevilor pentru implicarea lor în procesul învăţării, prin desfăşurarea unor
activităţi didactice complexe care să stimuleze interesul pentru învăţare – folosirea metodelor
activ-participative, asigurarea unui cadru propice învăţării şi sistemul echitabil de
recompense sau sancţiuni pozitive;
- Implicarea părinţilor în procesul de învăţare, prin informarea mai eficientă a acestora cu
privire la regresul elevilor şi la neefectuarea cu seriozitate a temelor şi a sarcinilor de lucru
din clasă;
- Desfăşurarea, la nivel de clasă, a unei simulări a examenului de Evaluare Naţională, după
parcurgerea ritmică, sistematică şi integrală a materiei prevăzute în programa pentru
examene (teza pe sem. al II-lea).

Prof. Trofin Elena- Andreea


PLAN DE APLICARE

NR. MĂSURI/ACŢIUNI TERMEN INDICATORI DE OBSERVAŢII


CRT. PENTRU REALIZARE EVALUARE
1. Exersarea competenţelor de Pe tot Evaluări orale
receptare a textelor literare / parcursul Caietele elevilor
nonliterare în vederea anului şcolar Teste de evaluare
îmbunătăţirii capacităţii de iniţială şi continuă
exprimare şi argumentare a Analizele
propriilor opinii. comparative
2. Lectura individuală a unor Pe tot Fişe de lectură
texte literare recomandate şi parcursul Evaluări orale
probarea acesteia prin fişe de anului şcolar
lectură şi verificări orale.
3. Realizarea unor exerciţii Pe tot Dictări
diverse de ortografie şi parcursul Teste
punctuaţie, astfel încât elevii anului şcolar Exerciţii de
examinaţi să poată beneficia ortografie
de punctajul acordat pentru
redactare.
4. Realizarea unor ore de Semestrul al Fişe de
pregătire suplimentară în II-lea monitorizare a
perioada premergătoare frecvenţei elevilor
examenului naţional de la orele de pregătire
bacalaureat; suplimentară
Procesele verbale
de la orele de
pregătire
suplimentară
Tematica orelor de
pregătire
suplimentară.
5. Organizarea activităţii de Pe tot Fişe de lucru
învăţare pe grupe de elevi, în parcursul diferenţiat
funcţie de valenţele educative, anului şcolar Caietele elevilor
în funcţie de posibilităţile de
asimilare diferite ale elevilor
şi de nivelul general de
cunoştinţe al acestora;
ierarhizarea şi diferenţierea
sarcinilor didactice.
6. Motivarea elevilor pentru Pe tot Teste de evaluare
implicarea lor în procesul parcursul Portofoliile şi alte
învăţării prin desfăşurarea anului şcolar produse (fişe,
unor activităţi didactice caiete, dosare
complexe care să stimuleze critice) ale

Prof. Trofin Elena- Andreea


interesul pentru învăţare – activităţii elevilor
folosirea metodelor activ- Notele la purtare,
participative, asigurarea unui avertismentele,
cadru propice învăţării, şi a mustrările, etc. dar
unui sistem echitabil de şi recompensele!
recompense sau sancţiuni
pozitive.
7. Implicarea părinţilor în Pe tot Notele informative
procesul de învăţare prin parcursul către părinţi.
informarea mai eficientă a anului şcolar
acestora cu privire la regresul
elevilor, la neefectuarea cu
seriozitate a temelor şi a
sarcinilor de lucru din clasă.

Prof. Trofin Elena- Andreea

S-ar putea să vă placă și