Sunteți pe pagina 1din 11

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Constantin Asiminei” Epureni


Data: 22.01.2019
Clasa: a VIII-a B
Profesor: Trofin Elena- Andreea
Obiectul: Limba si literatura romana
Unitatea de învăţare: Genul epic
Subiectul lectiei: Propoziția subordonată atributivă
Tipul lecției: însușire de noi cunoştinţe

Competenţe generale
2. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată;
4. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Competenţe specifice
2.3. utilizarea corectă a relațiilor sintactice în textele orale proprii;
4.1. redactarea diverselor texte, adaptându-le la situaţia de comunicare concretă

Competenţe derivate:
- Să definească propoziţia subordonată atributivă;
- Să identifice elementele regente şi introductive ale unei atributive;
- Să realizeze expansiunea şi contragerea unei atributive;
- Să construiască enunţuri cu subordonate atributive.
Strategie didactică:
Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, învăţarea prin descoperire, rebus.
Forme de organizare: activitate frontală, individuală și în perechi.
Mijloace de învăţământ: manualul, caietele elevilor, tablă, fişe de lucru, flipchart.
Resurse: capacitatea de învăţare a elevilor.
Timp: 50 de minute.

Bibliografia:
1. Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian, Editura Humanitas Educaţional,
Bucureşti, 2015;
2. Limba română – gramatică, fonetică şi vocabular, Ion Popa, Marinela Popa, Editura Niculescu, Bucureşti, 2016;
3. Gramatica practică a limbii române, Ştefania Popescu, Editura Tedit FZH, Bucureşti, 2001.
SCENARIUL DIDACTIC

Secvenţele Conţinutul informaţional şi demersul didactic Elemente de strategie didactică Evaluare


instruirii Activitatea profesorului Activitatea elevului Resurse Resurse Forme de
procedurale materiale organizare
1.Moment -organizează clasa şi asigură - se pregătesc pentru oră Conversaţia Frontal
organizatoric climatul necesar bunei
desfăşurări a lecţiei
2.Actualizarea -verifică tema - comunică eventualele Conversaţia Caietele elevilor Frontal Aprecieri
cunoştinţelor probleme pe care le-au euristică verbale:
învăţate întâmpinat în rezolvarea Explicaţia Bine!,
anterior temei Foarte
bine!,
Corect!
3.Captarea - pe un suport pentru flipchart, - răspund la întrebările Conversaţia Flipchart Frontal Aprecieri
atenţiei profesorul prinde o coală pe adresate de profesor, euristică Marker verbale:
care este desenat un rebus. completează rebusul şi vor Cunoştinţele Bine!,
Anexa 1 descoperi pe verticală titlul anterioare ale Foarte
noii lecţii elevilor bine!,
Corect!
4.Anunţarea - scrie titlul pe tablă şi anunţă - scriu titlul în caiete Conversaţia Tabla Observarea
subiectului şi competenţele pe care le vor euristică Caietele elevilor Activitate sistematică
a lecţiei noi avea în vedere frontală
5.Dirijarea - profesorul scrie trei enunţuri -elevul scrie enunţurile şi Activitate Aprecieri
învăţării pe tablă. Elevii sunt solicitaţi subliniază atributele; Conversaţia Tabla frontală verbale:
să sublinieze atributele şi să euristică Caietele elevilor Bine!,
observe care sunt termenii pe Foarte
care îi determină.(Anexa 2) Explicaţia bine!,
- după identificare, profesorul Corect!
înlocuieşte atributele cu
propoziţii corespunzătoare -realizează expansiunea Activitate
folosind procedeul expansiunii. Învăţarea prin individuală
- prin conversaţia euristică descoperire Observarea
privind echivalenţa dintre -formulează o definiţie sistematică
atribut şi atributivă, elevii, pentru atributivă
împreună cu profesorul, Explicaţia
formulează definiţia atributivei
-profesorul dictează definiţia.
-între timp, pe a doua tablă, se -notează definiţia în caiete
desenează un tabel în care sunt
trecute mai multe rubrici:
termen regent, elemente de -primesc fişe cu tabelul şi cu
relaţie, topică, punctuaţie. enunţurile ce trebuie
-împarte fişa cu imaginea analizate.
tabelului desenat pe tablă şi
fişa cu enunţurile ce trebuie
analizate(Anexa 3, Anexa 4)
- profesorul solicită atenţia
elevilor, cerându-le să împartă -elevii rezolvă cerinţele şi
frazele în propoziţii, să completează tabelul de pe
încercuiască elementul de tablă.
relaţie şi să observe termenul
regent.
- după ce rezolvă primele patru
enunţuri, profesorul va aşeza o Flipchart
foaie pe suportul pentru
flipchart pe care sunt scrise
toate elementele de relaţie.
-se rezolvă celelalte enunţuri
rămase de pe fişă.

-rezolvă enunţurile

- -profesorul le va da elevilor -elevii rezolvă sarcinile


6. Asigurarea Fişă de lucru Activitate Evaluare
retenţiei şi a câte o fişă pe care o vor avea individuală scrisă
transferului de rezolvat în 5 minute.
(Anexa 5)
Tema pentru Exercițiile 1, 6, 7 pagina 127 Manual
acasă manual.
ANEXA 1

Rebus

1. Partea de vorbire prin care este exprimat atributul în sintagma: şalul de mătase
2. Partea secundară de propoziţie care determină un substantiv sau un substitut al substantivului
3.Partea de vorbire prin care este exprimat atributul în sintagma: cadourile de la el
4.Sinonimul cuvântului vocabular
5.Subordonata corespunzătoare subiectului
6.Parte principal de propoziţie.
7.Balada populară pe care o veţi studia.
8.Categoria semantică în care se încadrează termenii: insera/însera
9.Mijloc intern de îmbogăţire a vocabularului, care constă în trecerea unui cuvânt de la o parte de vorbire la alta.
10.Greşeala din enunţul: El are o caligrafie frumoasă.
ANEXA 2

Subliniază atributele din următoarele enunţuri, realizează expansiunea şi contragerea.


1. Humuleşti este satul natal al lui Ion Creangă.
2. Acela de acolo este fratele meu.
3. Cei patru din faţă sunt coordonatori de proiect.
ANEXA 4
ATRIBUTIVA

Întrebări Termeni regenţi Elemente relaţionale Topică Punctuaţie


ANEXA 3

Împarte frazele în propoziţii, încercuieşte elementul de relaţie şi observă termenul regent.


1. Fructele care nu sunt coapte dăunează grav sănătăţii.
2. Elevul a cărui mamă sunteţi vă aşteaptă.
3. Am revăzut locul unde a locuit Mihai Eminescu.
4. Şi-a exprimat dorinţa să exploreze lumea din jurul său.
5. Ne-a mirat întrebarea dacă participăm la concurs.
6. Ascult părerea oricui se pricepe.
7. A sosit scrisoarea ce o aşteptam de câteva zile.
8. Admiră felul cum natura creează imagini spectaculoase.
ANEXA 5

EVALUARE

Exprimă-ţi opinia în 3 fraze despre romanul „Baltagul” de M. Sadoveanu, roman pe care l-ai citit de curând. Construieşte astfel subordonate
atributive care au ca regente următoarele propoziţii:
1. Romanul „Baltagul” este textul (pronume relativ)..............................................................
2. M-a impresionat modul (adverb relativ)..............................................................................
3. Mi-a rămas în minte gândul (conjuncţie subordonatoare)...................................................

S-ar putea să vă placă și