Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Suceava


Profesor: Gorban Anca
Clasa: a VII – a B
Obiectul:Limba și literatura română
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Subiectul: Fapte şi opinii.Textul explicativ
Tipul lecţiei: mixtă

COMPETENŢE GENERALE:
1. Participarea la interacţiuni verbale în diverse situaţii de comunicare, prin receptarea şi producerea textului oral
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri

COMPETENŢE SPECIFICE:

3.2. Redactarea unui rezumat, a unui text complex, cu integrarea unor tabele
3.3. Adecvarea textului scris la situaţia şi scopul de comunicare

COMPETENŢE OPERAŢIONALE:

La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:


O1: să distingă o certitudine de o apreciere subiectivă ;
O2: să identifice cuvintele-cheie asociate opiniilor şi cuvintele-cheie asociate informaţiilor;
O3: să selecteze cuvinte adecvate scopului comunicării, adecvând mesajul la situaţia dată ;
O4: să distingă, ȋntr-o secvenţă dată, informaţiile exacte de opiniile autorilor;
O5: să redacteze un text explicativ după un model dat.

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE:
- Eseul de 5 minute, jocul didactic, învăţarea deductivă, demonstraţia, exerciţiul, activitatea frontală, conversaţia euristică, observaţia, explicaţia.

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂŢII ELEVILOR:


- individual, ȋn perechi, pe grupe, frontal.
RESURSE:
- capacităţile de învăţare ale elevilor, cunoştinţele lor anterioare, jocul de rol.

MATERIALE DIDACTICE:
- texte lingvistice, fişe de lucru , tabla, marker, caietele elevilor, manualul.

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:

- Manualul:Limba şi literatura română. Clasa a VII –a


Autori:Florentina Sânmihăian, Sofia Dobra,Monica Halaszi, Anca Davidoiu-Roman, Horia Corcheş
Editura Art Klett, Bucureşti, 2019

- Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002;
- Pamfil, Alina - Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2006;
- Parfene, Constantin - Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom, Iaşi, 1999
Etapele Timp
Nr Demersului C.S. Activități de învățare Strategii didactice Evaluare
. Didactic
Cr METODE
FORME DE
t. ŞI MIJLOACE
ORGANIZA
PROCEDEE DE ÎNVĂŢARE
RE

Moment Verificarea prezenţei. Conversaţia Portofoliu Frontal


organizatoric Pregătirea clasei pentru activitatea didactică.
5` Aprecieri verbale
1. Se verifică tema pentru acasă şi se completează
răspunsurile.
Ex. portofoliu de la pag. 59 din manual
Ce au ȋn comun cele 2
Captarea O1 Pentru ȋnceput profesorul le propune elevilor Explicaţia Frontal texte lecturate?La ce se
atenţiei să citească cele 2 texte de pe fişa din Anexa 1 referă textele?Ce
2`
informaţii oferă?Care
să precizeze ce au acestea ȋn comun şi care este
2. text vi s-a părut mai
scopul lor. Conversaţia Individual interesant? Prezentaţi o
Profesorul mai propune elevilor să prezinte euristică situaţie ȋn care aţi
o situaţie ȋn care au utilizat astfel de texte. utilizat un astfel de text.
Aprecieri verbale
Profesorul reaminteşte elevilor că, pe lângă Conversaţia
Actualizarea O1 2` textele descriptive şi narativ descriptive,
cunoştinţelor Descoperirea
foarte importante ȋn ȋnţelegerea unui Este important un
3. fenomen sau a unei probleme sunt textele inductivă Manualul astfel astfel de text?
explicative. Frontal De ce?
Problematizarea

Anunţarea O2 1` Anunţarea şi notarea pe tablă a titlului lecţiei: Expunerea Caietul Frontal


temei şi a
4. TEXTUL EXPLICATIV. Tabla
obiectivelor
Enunțarea obiectivelor lecției.

Profesorul le solicită elevilor să descifreze Observaţia Individual Descifraţi intenţia


O3 20` intenția comunicativă a enunţurilor de la comunicativă a
Dirijarea ex.2 ,manual, pag 61 . Descoperirea Frontal textului citit.
învăţării şi
asigurarea Se inițiază o discuție despre faptul că, unele Ce tip de text se
feed-back- enunţuri prezintă o certitudine, iar altele o regăseşte ȋn
ului
apreciere subiectivă . Exerciţiul secvenţa ȋn care sunt
Profesorul ȋntreabă elevii care sunt fapte şi care prezentate
sunt opinii . enunţurilor de la
ex.2?
Profesorul propune elevilor lecturarea a
doua texte din manual şi identificarea La ce mod şi timp
secvenţelor ȋn care sunt exprimate opiniile sunt verbele?
şi informaţiile exacte. Ex. 1, pag. 61, Exerciții de La ce persoană sunt
explorare. identificare a verbele şi
elementelor unui Caiete pronumele?
Profesorul face observații asupra modului şi text Frontal
timpului la care sunt folosite verbele: Cum este tonul ?
indicativ, timpul prezent, precum şi asupra
persoanei I şi a III-a a verbelor şi a Individual
pronumelor din text. Jocul didactic

Se subliniază ideeea că prezentarea poate fi Manual Pe grupe La ce ore de curs


obiectivă, iar tonul neutru, iar alteori există astfel de
Exerciţiul
prezentarea poate fi subiectivă. informaţii?
Profesorul solicită elevilor exemple de cuvinte
dominante ȋn text. Se ilustrează astfel faptul că
există numeroase cuvinte care redau relaţia Jocul de rol
cauză-efect: pentru a, deoarece,dacă şi, care,
O1
evidenţiază scopul explicativ al textului.

Se menţionează apoi exemple de discipline la Exerciţiul Realizează un tabel


care se utilizează astfel de texte. ȋn care să notezi, pe
de o parte,
Individual informaţiile din text
Profesorul propune apoi realizarea unui
tabel ȋn care elevii să noteze, pe de o parte, şi, pe de altă parte,
informaţiile din text şi, pe de altă parte, opiniile .
opiniile . Frontal
O2
Profesorul cere elevilor informaţii despre
coloanele tabelului şi ce rubrici conţin. Se
subliniază faptul că sunt importante
argumentele care ȋncadrează textul sau
enunţul ȋn categoria opiniilor sau a Elevii dau răspunsuri
informaţiilor. Caiete subiective pentru
fiecare item.
5` Elevii citesc răspunsurile ţinând cont ȋn
lecturare de toate elementele comunicării.
Profesorul menţionează că răspunsurile sunt
O4 subiective, important fiind motivarea
acestora. Elevii notează în
caiete trăsăturile
După raportarea răspunsurilor, profesorul va
textului explicativ şi
sintetiza cu elevii caracteristicile textului elementele distinctive
explicativ. ale enunţurilor ce
exprimă opinii şi ale
Textul explicativ. Fapte şi opinii celor care redau
informaţii.
-este un text cu scop informaiv , care
ȋl ajută pe cititor să ȋnţeleagă un
fenomen sau o problemă; Tabla
- o explicaţie are atât fapte cât şi
opinii;
-se poate folosi un ton neutru, pentru
prezentarea obiectivă a unor aspecte Manualul
sau un ton implicat pentru prezentarea
subiectivă ;
- se folosesc verbe şi pronume de
persoana I şi a III-a; Expunerea
- timpul verbelor este prezent;
- se folosesc cuvinte pentru redarea
relaţiei cauză-efect: pentru că,
deoarece,dacă;
- faptele se referă la ȋntâmplări,
lucruri sau fenomene carev există şi
pot fi observate, măsurate, dovedite ;
- faptele prezintă certitudini ;
-cuvintele cheie asociate faptelor sunt Frontal
numerale, verbe precum a verifica, a
ȋnregistra, a dovedi, substantive ca
document, raport, fotografie, martor.
- opiniile reprezintă puncte de vedere,
păreri, judecăţi personale referitoare
la idei, comportamente, persoane.
- cuvintele cheie associate opiniilor
sunt adjective precum bun, rău,
plăcut, verbe a crede,a considera,
substantive ca interpretare, punct de
vedere, perspectivă sau adverbe ca
niciodată, ȋntotdeauna.
-distingând faptele de opinii ,
identificăm intenţia vorbitorului , care
poate fi de a informa asupra unor
fapte sau de a convinge că opinia lor
este justă.
Structura textului explicative este:
a. precizarea temei (la ce se referă
explicaţia)
b.explicaţia formulată pe modelul
-De ce?Pentru că..
-Cum ?Astfel...
c. Formularea unei concluzii.
Profesorul va conduce analiza activităților
din etapa de evocare și de explorare, prin
dialog frontal cu clasa, astfel încât elevii să
tragă concluzia că textele explicative sunt
relevante ȋn comunicare.

In etapa de reflecţie , profesorul un exerciţiu Runda 1


Obţinerea O4 10` aplicativ: ŞTAFETA FAPTELOR ŞI A Individual Spune un fapt despre
performanţei sau pe imaginea de pe video
OPINIILOR. El propune un exercițiu ludic Exerciţiul Planşa
al cărui scop este să-i determine pe elevi să grupe proiector.
înțeleagă în ce mod pot influența Jocul didactic Proiectul Runda 2
Spune o opinie despre
informațiile transmise prin intermediul
imaginea de pe
imaginilor ȋnţelegerea mai bună a mesajului. videoproiector.
Conversaţia Videoproiectorul

Profesorul propune apoi urmărirea unei Precizaţi ce model


prezentări a lui Adrian Covaci , explicative foloseşte
intitulată ,,O materie care nu se predă la vorbitorul.
şcoală: EŞECUL”. Le solicită apoi elevilor Expunerea
6. să precizeze ce model explicative foloseşte Analizează dacă ȋn
vorbitorul. Elevii analizează cu profesorul prezentare
dacă ȋn prezentare predomină faptele sau predomină faptele
opiniile pentru a trage concluzia asupra sau opiniile.
scopului comunicării: de a informa sau de
a convinge. Care este scopul
comunicării: de a
informa sau de a
convinge?

Sunt apreciaţi cu note câţiva elevi care s-au


Evaluarea remarcat prin răspunsurile lor pe parcursul
rezultatelor 3` activităţii. Conversația Frontal Aprecieri verbale
7. Se apreciază activitatea întregului colectiv de
elevi cu un calificativ.
2` 1.Explicaţi, ȋn 15-20
Asigurarea Se explică sarcinile de lucru diferenţiate pe Explicaţia Individual de rânduri , apelând
retenţiei şi a care elevii le au ca temă pentru acasă. doar la fapte, cum te
transferului
pregăteşti tu pentru
a avea performanţe
şcolare sau
extraşcolare.(ex.3,
pag.62)
SAU
8.
2. Redactaţi un text
explicativ de 15-30
de rânduri ȋn care
să-ţi prezinţi opinia
cu privire la
prezentarea lui
Adrian Covaci .
(ex.4,pag.62)