Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

A. Algoritm introductiv
I. Date de identificare
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Nr.1 Tărcaia
Profesor: Sabău Ioana Daniela
Clasa: a VIII-a A
Obiectul: Limba şi literatura română
Unitatea de învăţare: Literatură și semnificație
Subiectul lecției: Miorița
Tipul lecţiei: dobândire de noi cunoștințe
Locul de desfășurare: sala de clasă
Data: 14.11. 2016

II. Componentele lecției

 COMPETENŢE GENERALE:
1. receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare;
2. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situații de comunicare monologată și dialogată;
3. receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse;
4. utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

 COMPETENŢE SPECIFICE:
1.1 înțelegerea semnificației generale a mesajului oral, sesizând progresia și coerența ideilor exprimate;
2.1 construirea unui discurs oral pe o temă dată
3.1 dovedirea înțelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerințele date
3.2 sesizarea valorii expresive a categoriilor morfosintactice, a mijloacelor de îmbogățire a vocabularului și a categoriilor semantice studiate
4.1 redactarea diverselor texte, adaptându-se la situația de comunicare concretă

 OBIECTIVELE OPERAŢIONALE: La sfârșitul lecției elevii vor fi capabili:


 cognitive:
- să citească expresiv balada;
- să explice sensurile unor cuvinte ;
- să indice sinonime pentru unele cuvinte din text;
- să identifice prin ce mijloc de îmbogățire a vocabularului s-au format unele cuvinte din text.
 formative:
- să utilizeze corect limba română în producerea și utilizarea de mesaje;
- să opereze cu limbajul specific studiului literaturii;
 atitudinale:
- să își dezvolte interesul și afectivitatea pentru receptarea poeziei;
- să fie pătrunși, emoțional, de stările lirice transmise de textul studiat.
Evaluarea:
Obiective ale evaluării:
 cognitive:
- să definească anumite noțiuni de fonetică;
- să citească expresiv balada;
- să identifice sensurile unor cuvinte;
 formative:
- conștientizarea progresului sau regresului înregistrate în procesul de învățare;
- eficiența sau ineficiența metodelor folosite în predare.
 atitudinale:
- observarea atitudinii elevilor față de conținutul evaluat.
Instrumente de evaluare: observarea directă a elevilor, jurnalul cu dublă intrare, conversația prin verificare.
Valori și atitudini vizate:
- Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii;
- Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate.
 Strategii:
1. Metode și procedee: conversaţia euristică, lectura expresivă, expunerea, exerciţiul, jurnalul cu dublă intrare;
2. Forme de organizare a activității: frontală, individuală, pe grupe;
3. Resurse: materiale: fişă de lucru,plicul, laptopul,manualul.
Documente normative: Programa școlară.
Bibliografice:
a) metodice:
- Emanuela Ilie, Elemente de didactica literaturii române, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2007;
- Emanuela Ilie, Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, București,2014.
-Florentina Sâmihăian, O didactică a limbii și literaturii române, Editura Art, București, 2014.
b) didactice:
- Limba română, manual pentru clasa a VIII-a, Editura Corint, Bucureşti, 2008;
c) ştiinţifice:
- *** Dicţionarul explicativ al limbii române, ediţia a II-a, Bucureşti, Editura Academiei, 1998
B. DEMERSUL DIDACTIC

NR. ETAPELE STRATEGIA DIDACTICĂ


CRT. LECŢIEI UNITĂŢI DE CONŢINUT METODE MIJLOACE FORME EVALUARE
TIMP ACTIVITATEA PROFESORULUI ŞI A ELEVILOR ȘI DE DE
PROCEDEE INVĂȚĂMÂNT ORGANIZARE

0 MOMENT Asigurarea condiţiițor necesare desfăşurării lecției( salutul, Conversaţia Activitate


ORGANIZATORI prezența, materialele necesare pentru oră). frontală
C
1min.

Se verifică (din punct de vedere calitativ) tema pentru acasă. Aprecieri


I VERIFICAREA Elevii au avut de realizat o compunere în care să descrie verbale
TEMEI ȘI animalul lor preferat. Conversaţia
REACTUALIZARE Reactualizarea cunoștințelor anterioare se face pe baza unei euristică
A CUNOŞTIŢELOR Caietele Activitate Formativă
discuții purtate în jurul temei despre noțiunile de fonetica. frontală
DOBÂNDITE elevilor
ANTERIOR

5 min.

Elevii primesc un plic în care se află un citat critic de Nichita


II CAPTAREA Stănescu despre balada Miorița, ei vor așeza cuvintele în ordine Conversaţia
ATENȚIEI pentru a descoperi despre ce citat este vorba: Activitate pe
5 min.
,,Fără Miorița, noi, n-am fi fost niciodată poeți. Ne-ar fi lipsit Plic, citat
grupe
această dimensiune fundamentală. Miorița este școala tristeții
naționale. Matricea. Matca. Regina.”
III
Profesorul anunţǎ tema lecţiei şi obiectivele pe înţelesul Activitate Observare
elevilor. Se noteazǎ titlul la tablǎ, pe caiete. frontală
ANUNȚAREA Expunerea Tabla, caietele a
TEMEI ȘI A eleilor
OBIECTIVELOR sistematică
2 min.
a elevilor

Elevii audiază un fragment din baladă, intervenția măicuței.


IV CONDUCEREA
Profesorul recomandă elevilor să caute acasă sau să meargă în laptop
ÎNVĂȚĂRII Activitate
27 min. laboratorul de informatică să asculte întreaga audiție frontală
interpretată de Tudor Gheorghe. Au loc discuții despre
caracterul sincretic al operei și literatura populară/limbajul Expunerea
popular al baladei. Elevii vor observa că opera aparține
literaturii populare deoarece are caracter anonim(nu are autor ),
sincretic(se îmbină cu muzica, poate fi cântată), limbajul e
popular. Vom nota în caiet faptul că balada populară Miorița a
fost culeasă de Alecu Russo de la niște păstori din munții
Lectura
Vrancei și a fost publicată de Vasile Alecsandri în volumul expresivă
Poezii populare. Balade (Cântece bătrânești), motto-ul
antologiei devenind celebru ,,Românul e născut poet”.
Profesorul citește expresiv fragmentul, iar apoi elevii sunt
rugați să facă același lucru. Explicăm cuvintele necunoscute și
le notăm în caiete. Exercițiul
Elevii vor avea de identificat în acest fragment cuvinte formate
prin derivare și cuvinte care conțin diftongi, triftongi sau hiat. Tabla
Lectură
Profesorul citește expresiv fragmentul care cuprinde complotul
expresivă Activitate
ciobanilor, iar apoi citesc și elevii. Profesorul le cere să Caietele frontală Analiza
Conversație elevilor Răspunsuri-
identifice în fragment cuvinte formate prin conversiune de
euristică lor elevilor
exemplu: ,,cai învățați”, ,,câini bărbați”. Manualul

Rezolvăm exercițiile 1,2,3,4 de la pagina 92. Exercițiul


ASIGURAREA Profesorul le împarte elevilor fişele-Jurnalul cu dublă intrare,
VII FEEDBACKULUI cerându-le să noteze, în partea stângă a fişei de lucru, un pasaj sau o Jurnalul cu Manualul Activitate
ȘI imagine din text care i-a impresionat în mod deosebit, pentru că le-a dublă intrare individuală
EVALUAREA
amintit de o experiență personală, sau pentru că i-a surprins, sau
PERFORMANŢEI
pentru că nu sunt de acord cu autorul. În partea dreaptă le cere să
9 min.
comenteze acel pasaj: de ce l-au notat?, la ce i-a făcut să se
gândească?

Se fac aprecieri cu caracter general legate de modul şi gradul de


VIII ASIGURAREA participare a elevilor la activitatea desfăşurată, reomandări Conversaţia Activitate
RETENŢIEI ŞI A individuale și generale asupra activităţii, se notează elevii care
TRANSFERULU s-au remarcat prin calitatea răspunsurilor. frontală
1 min. Se stabilește tema pentru acasă: ex. 1,2 pagina 92.
Fișă de lucru
Un pasaj sau o imagine din text care De ce ai ales pasajul? La ce te-a făcut să te gândești?
te-a impresionat în mod deosebit:

Schema tablei
Miorița

,,Fără Miorița, noi, n-am fi fost niciodată poeți. Ne-ar fi lipsit această dimensiune fundamentală. Miorița este școala tristeții naționale.
Matricea. Matca. Regina.” Nichita Stănescu
Balada populară Miorița a fost culeasă de Alecu Russo de la niște păstori din munții Vrancei și a fost publicată de Vasile Alecsandri în
volumul Poezii populare. Balade (Cântece bătrânești), motto-ul antologiei devenind celebru ,,Românul e născut poet”.
Cuvinte formate prin derivare cu sufix diminutival: măicuță,ciobănel,fețișoara, mustăcioara, perișorul,ochișorii.
Cuvinte care conțin diftongi: măicuță, fețișoara, mustăcioara, ochișorii,grâului, corbului etc.
Cuvinte care conțin hiat: brâul,grâului, mioara.
Cuvinte formate prin conversiune: învățați, bărbați
1/92. plai=ținut, meleag,regiune
cioban=păstor
învățat=educat,citit,școlit
zăvoi=luncă,pădurice pe malul unei ape
crăiasă=împărăteasă,regină,zână
făclie=flacără,văpaie
2/92. Frățesc=dușmănesc
Tânăr=bătrân
Aproape=departe
Înalt=scund

3/92. Aice-aici aparțin aspectului neliterar,neîngrijit al limbii, arhaisme


Paseri-păsări
Câne=câine
4/92. ,,Și câni mai bărbați”=câini curajoși,viteji
,,negru zăvoi”= întunericul pădurii
,,să le spui curat”=să le spui limpede,clar
,,mândră crăiasă”= crăiasa e asociată cu moartea, dar ciobanul vede moartea ca pe o nuntă, iar mireasa e foarte frumoasă( ciobănașul se
resemnează în fața morții).