Sunteți pe pagina 1din 9

Avizat,

Şcoala Gimnazială Nr.1 Săliște de Vașcău, județul Bihor

Prof. coordonator
Director Meza Mirela Terme Alexandra

Clubul de lectură
Proiect educativ de promovare a lecturii

1. Denumirea proiectului: CLUB DE LECTURĂ


2. Echipa de proiect:
Coordonator proiect: prof. Terme Alexandra
Director prof. Meza Mirela
3. Beneficiari (grup ţintă)
Elevii Școlii Gimnaziale Nr.1 Săliște de Vașcău

4. Parteneri:
5. Scopul proiectului:
- dezoltarea competențelor de lectură,cultivarea în rândul elevilor a plăcerii de a citi şi
conştientizarea de către aceştia a importanţei pe care o are lectura în construirea şi
desăvârşirea personalităţii lor, receptarea lecturii ca model de conduită intelectuală.

1
6. Obiective:
- cultivarea şi dezvoltarea gustului pentru lectură;
- dezvoltarea atitudinii de relaţionare a elevilor cu ei înşişi şi cu ceilalţi;
- descoperirea elevilor talentaţi şi încurajarea aptitudinilor de creaţie literară a acestora;
- deschiderea elevilor spre lecturi care nu sunt prevăzute în programa şcolară;
- cunoaşterea vieţii şi operei patronului spiritual/sonetistului Mihai Codreanu;
- încurajarea exprimării libere a impresiilor, sentimentelor, trăirilor provocate de lectură;
- conştientizarea importanţei lecturii;
- transferarea frumosului receptat din textele literare în viaţa de toate zilele, în muncă şi
comportare;

7. Competențe specifice :

dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de studiu individual și lectură;

valorificarea potenţelor literare estetice şi etice ale textelor lecturate, în procesul
dezvoltării intelectuale, afective şi morale;

lărgirea orizontului literar și cultural al elevului de gimnaziu;

capacitatea de a valorifica, din perspectivă proprie, mesajul receptat din lectura textelor
citite;

elaborarea unor liste de lectură;

dezvoltarea gândirii critice și a capacității de a înțelege conceptul de valoare.

8. Activități recomandate:
- Constituirea unui grup de lucru (10-20 de membri) , încercându-se cooptarea elevilor cu
personalități/comportamente dificile și chiar cu un parcurs școlar mediocru, dar care-și
manifestă interesul pentru actul lecturii și prin intermediul căreia se pot afirma mai ușor
decât în cadrul formal al lecției;
- Organizarea de activități lunare în cadrul clubului de lectură;
- Concurs de cunoaștere și interpretare a operei sonetistului Mihai Codreanu;
- Constituirea unui panou pe care se vor afișa fotografii, afișe, desene, compuneri, rebusuri
și alte materiale realizate de membrii clubului

2
9. Perioada de desfăşurare a proiectului:
anul școlar 2019-2020
10. Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi
11. Resurse materiale: afişe, ecusoane, foi, markere, volume de opere literare, calculator, video
proiector, aparat foto, materiale video

12. Resurse de spaţiu: Săli de clasă, biblioteca școlii


13. Modalităţi de evaluare: concursuri, acordare de premii, chestionare, expoziţie de afişe, desene
inspirate din textele citite.
14. Valorificarea proiectului
- realizarea de afişe, poze, prezentarea activităţilor pe site-ul şcolii,
- realizarea unei expoziţii cu materialele elevilor: propriile creaţii, desene, colaje, picturi,
precum şi cu mesaje prolectură.
15. Rezultatele aştepate:
- sporirea interesului elevilor pentru lectură, modelarea gustului lor estetic;
- formarea elevilor ca cititori de literatură, cu deprinderea de a citi zilnic, ceva interesant;
- înfăptuirea comunicării autentice între elevi şi între profesor şi elev;
- aprecierea frumosului artistic;
- îmbogăţirea/nuanţarea vocabularului;
- identificarea diferitelor modalităţi de cunoaştere a lumii în textele studiate;
- formarea deprinderilor de apreciere justă a valorilor lumii în care trăiesc.

3
Motto:"Nu este alta mai frumoasă şi mai de
folos în toată viaţa omului zăbavă,
decât cetitul cărţilor"
(Miron Costin)

Argument
Pentru că tot ceea ce facem şi spunem de defineşte ca oameni, nu trebuie "să lăsăm să treacă o zi fără
să citim, fără să vedem sau fără să auzim ceva frumos" (Goethe)
Prin intermediul cărţilor de literatură, stabilim un dialog cu generaţiile trecute şi cu autorii
contemporani; ele ne permit, spune Constantin Noica, să stăm de vorbă cu departele nostru.

Consider că profesorul de limba şi literatura română are nobila menire de a cultiva elevului plăcerea
lecturii, formând cititori de literatură română şi universală, clasică şi contemporană, orientându-i pe
aceştia în direcţia unei cunoaşteri originale a limbii.

Prin lectură, personalitatea fiinţei umane aflată la vârsta preadolescentină se conturează, explorând
complexitatea unor lumi imaginare care trezesc sentimente, emoţii şi aduc în lumină întâmplări şi
destine, o adevărată viaţă în diversitatea şi complexitatea ei.

Cred în frumuseţea şi sensibilitatea sufletului de copil care, iniţiat în universul magic al cărţii,
descoperă o lume fascinantă care-i îmbogăţeşte vocabularul, îi dezvoltă imaginaţia, îi oferă modele de
cinste, de adevăr, dreptate și înţelepciune.

Consider că lectura este o formă de cunoaştere a lumii, un mod plăcut de a explora tot ceea ce ne
înconjoară şi pe noi înşine. De aceea cred că ar fi interesant să descoperim luminile şi umbrele sufletului
printr-o provocare de accedere în universul lecturii.

Plină de entuziasm aştept reacţiile "micilor cititori", aştept să descifrăm taine ale cărţilor care închid
în ele suflete, iar la final să constatăm că lectura ocupă un loc esenţial în devenirea umană, luminând
calea spre cunoaşterea universului nostru interior.

4
Şi pentru că lectura este o muzică a gândurilor scrise "să resimţim fiecare zi fără o carte ca pe o zi
pierdută" (Nicolae Manolescu).

A citi înseamnă a deveni mai buni, înseamnă "a vedea"/ a descoperi frumuseţea lucrurilor ce ne
înconjoară.

5
Planificarea activităților

I. Inițiere în lumea magică a cărților


– activitatea nr.1, Vila ”Sonet”
Mi-am propus să debutez în cadrul clubului cu prezentarea unui power-point despre importanța
lecturii, urmând discuții cu elevii despre acest subiect, insistând pe motivația și efectele acesteia în
dezvoltarea personalității. Participanții vor fi încurajați să-și exprime opinia despre lectură, iar ulterior ar
putea fi provocați să-și prezinte cartea favorită. Se alcătuiește, apoi, o listă de lecturi pe care aceștia ar
vrea să o citească. Se discută despre alegerea motto-ului clubului și chiar de realizarea unor ecusoane de
„cerchiști”.

II. Cunoașterea vieții și operei sonetistului Mihai Codreanu


– activitatea nr.2, Vila ”Sonet”

Activitatea intitulată Cunoașterea vieții și operei sonetistului Mihai Codreanu are ca scop
dezvoltarea interesului pentru lectură și promovarea valorilor autentice din literatura română. Locul de
desfășurare a întâlnirii literare este Vila Sonet. Activitatea debutează cu muzică simfonică, pentru a se
putea crea starea necesară invocării scriitorului Mihai Codreanu. În această atmosferă s-ar putea vorbi
despre viața și activitatea sonetistului de către profesori și elevi. Când se amintește de opera scriitorului
despre textele literare reprezentative, cerchiștii au sarcina de a recita, astfel împletindu-se versul cu
muzica și expunerea despre viața și activitatea poetului. O prezentare power-point ar putea ajuta elevii să
pătrundă în universul codrescian, în final, având și sarcina de a compune o scrisoare către Mihai
Codreanu în care să-și prezinte impresiile și eventualele întrebări în legătură cu viața și activitatea
acestuia.
Activitatea se poate incheia cu un cuvânt al muzeografului. Acesta va oferi câteva concluzii și-i va
felicita pe elevi pentru acțiune. Se mai poate atașa un cântec interpretat de elevi, pe versurile lui Mihai
Codreanu. Se recomandă participanților să citească și alte creații din opera scriitorului.

6
III. Învăț să văd dincolo de cuvinte
– activitatea nr.3, Vila ”Sonet”

Se vor evidenția temele și motivele universului poetic codrenian, susținute cu exemple din opera
sonetistului. S-ar putea încerca o paralelă privind abordarea acelorași teme de către scriitori consacrați și
studiați de elevi la orele de literatură: Eminescu, Arghezi, Alecsandri.
De asemenea, s-ar putea realiza o incursiune în lumea sonetului, definirea acestuia, prezentarea unui
scurt istoric, precum și exemplificarea cu sonete reperezentative din literatura română. Elevii ar putea fi
provocați să-și exprime opinia despre sonetul preferat din opera lui Codreanu și chiar să creeze ei înșiși o
asfel de poezie cu formă fixă.

IV. Concurs de interpretare din lirica codreniană


– activitatea nr.4, Vila ”Sonet”
Elevii ar putea alege și, după preferință, ar putea interpreta pe fundal muzical versuri din opera lui
Codreanu. După care, prin jurizare, vor fi desemnați câștigătorii. Toți vor fi premiați cu diplomă de
participare, iar cei de pe locurile I, II și III vor primi semne de carte, versuri de Codreanu, vederi. Juriul
va fi format din profesori, elevi și muzeograful de la Vila Sonet.

V. Relația titlu-text
– activitatea nr.5, Vila ”Sonet”
S-ar putea discuta cu elevii despre faptul că titlul este un element de compoziție esențial în orice
operă lirică, întrucât anticipează mesajul textului, introduce ideea poetică și deschide orizontul de
așteptare al cititorului. S-ar putea propune de către profesorul coordonator câteva creeații ale poetului și
să se discute împreună cu elevii despre relația titlu-text. Ulterior se va alege un singur sonet și se va cere
realizarea semnificației titlului prin raportare la conținutul textului. Activitatea se va desfășura pe echipe
de lucru. Fiecare dintre acestea va desemna un lider care va expune rezultatul colaborării dintre membrii
grupei. Echipa câștigătoare va fi recompensată.

7
VI. Incursiune în lumea fabulei
– activitatea nr.6, Vila ” Sonet”
Această activitate ar presupune fixarea cunoștințelor teoretice despre fabulă ca specie a genului epic,
evidențierea trăsăturilor acesteia. Elevii ar putea fi familiarizați și cu un scurt istoric al fabulei, dându-li-
se exemple din literatura română și universală.
S-ar putea citi fabule reprezentative din literatura română, discutându-se cu elevii despre structura
acestora, tipurile umane evidențiate, defectele omenești criticate, figurile de stil și modurile de expunere
folosite, insistându-se pe morală. S-ar putea propune apoi discuțiilor câteva dintre fabulele lui Codreanu:
„Fabulă c-un urs și-o vulpe”, „Fluturele”, „Viermele”, după interpretarea acestora pe roluri.
Sunt încurajate discuțiile libere, exprimarea opiniei și li se propune membrilor clubului realizarea de
desene inspirate din fabulele discutate precum și redactarea unor compuneri prin care să argumenteze
apartenența acestor creții la specia literară fabulă. S-ar putea insista pe această activitate având în vedere
faptul că genul epic și fabula sunt subiecte posible la examenele naționale.
Toate materialele realizate de elevi vor fi inserate în portofoliile personale.

VII. Concurs de interpretare și desen inspirate din opera sonetistului


– activitatea nr.7, Vila ”Sonet”

Concursul constă în prezentarea unor creații de artă plastică, fotografică și poezie inspirate din viața
și opera lui Mihai Codreanu. Selectarea lucrărilor la nivelul fiecărei clase se va face în luna martie. La
finalul lunii se efectuează jurizarea și premierea.
a. Creația literară
Pot participa toți elevii care au creații originale aparținând următoarelor genuri literare:
- Liric – clasele V-VIII: fiecare elev va prezenta o poezie
- Dramatic – piesa de teatru, scenetă – minimum 2 pagini, maximum 3
pagini Clasele V-VIII: 1 creație/ clasă
b. Creație plastică
Clasele V-VIII – fiecare clasă va prezenta o lucrare plastică, format A3 cu tematica operei
codreniene. Lucrările vor fi realizate în acuarelă.

8
c. Arta fotografică cu subsecțiunile:
- Artistic - însoțită de un motto, aplicate pe un carton A4;
- Foto-reportaj – succesiune de fotografii însoțite de un comentariu cu tematica: la alegere
(obiectiv turistic, peisaj). Fotografiile însoțite de un comentariu vor fi aplicate pe un carton A4
sau A3.
- Fotografiile – realizate de către participanți – vor fi prezentate pe hârtie, nemodificate prin
diverse tehnici. Nu se acceptă fotografii descărcate de pe internet.

VIII. „Lumina ne-a fost dată să vedem mai bine întunericul”


– activitattea nr.8 Vila ”Sonet”

La această întâlnire cu membrii cercului de lectură se pot citi și interpreta cât mai multe aforism
aparținând sonetistului Mihai Codreanu, insistându-se pe cele care au plăcut în mod deosebit, pentru ca
mai apoi să-și motiveze preferințele.
Elevii ar putea fi provocați să completeze rebusuri pe această temă și să creeze ei înșiși aforisme,
sonete sau chiar fabule.

IX. Jurnal de lectură


– activitatea nr.9, Vila ”Sonet”
Activitatea are ca scop evaluarea finală a proiectului care constă în prezentarea de către elevi a
portofoliilor personale cu propriile creații:(desene, compuneri, eseuri, rebusuri, interpretări de versuri,
jurnal de lectură, etc.). Se va realizează un panou/album care va cuprinde: imagini foto, desene,
consemnări, impresii, etc.
Membrii cercului își vor împărtăși impresiile de final pe marginea activităților desfășurate în cadrul
clubului de lectură. De asemenea vor avea loc discuții despre proiectele de viitor și gânduri de vacanță.

S-ar putea să vă placă și