Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 28.05.2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazială Nr. 1 SĂLIȘTE DE VAȘCĂU
PROPUNĂTOR: TERME ALEXANDRA
ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare
DISCIPLINA: Limba și literatura română
CLASA: a VII-a
GRUPUL ȚINTĂ: 7 elevi
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Texte literare populare
SUBIECTUL LECŢIEI: Cererea
TIPUL LECŢIEI: de dobândire de noi cunoștințe
DURATA: 50 de minute

COMPETENŢE GENERALE:

3.Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse


4.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse

COMPETENŢE SPECIFICE:

3.1 citirea unei varietăţi de texte literare sau nonliterare, demonstrând înţelegerea sensului acestora
4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică
4.4 utilizarea corectă a flexiunii nominale şi verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie

VALORI ȘI ATITUDINI

 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate


 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de
a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
La sfârşitul orei, elevii vor fi capabili:
O1: să definească cererea;
O2: să identifice elementele componente ale unei cereri;
O3: să redacteze o cerere în conformitate cu cerinţele date;
O4: să aplice corect normele ortografice şi de punctuaţie specifice acestui text nonliterar;
O5: să corecteze o cerere dată.

STRATEGIA DIDACTICĂ

METODE ŞI PROCEDEE:
- conversaţia euristică, observația, explicaţia, rebusul, lectura selectivă, exercițiul.

MATERIALE DIDACTICE:
- foi de flip-chart, markere, fișe de lucru, caietele elevilor, tabla.

FORME DE ORGANIZARE:
- activitate frontală, activitate individuală.

RESURSE:
- capacităţile de învăţare ale elevilor; cunoştinţele lor anterioare.

LOCUL DE DESFĂŞURARE:
- cabinetul de limba şi literatura română

BIBLIOGRAFIE:
- Apetroaiei, Elena – Strategii activ-participative în predarea-învățarea limbii și literaturii române, Editura Paradigme, Pitești, 2009
- Dobra, Sofia – Ghid de limba și literatura română pentru clasele a V-a – a VIII-a, Editura Plus, București, 2005
- Goia, Vistian – Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia Educaţional, Cluj-Napoca, 2002;
- Ilie, Emanuela – Didactica limbii și literaturii române, Editura Polirom, Iași, 2014
- Pamfil, Alina – Limba şi literatura română în gimnaziu. Structuri didactice deschise, Editura Paralela 45, 2006;
DEMERSUL DIDACTIC

Secvențe Conținuturi Activități de învățare Metode și Resurse Forme de Evaluare


didactice / procedee materiale organizare
Timp
I.EVOCAREA

1.Moment Pregătirea pentru lecție


organizatoric
(1 min.)

3.Captarea Profesorul solicită Exerciții de spargere a gheții Conversația Fișe de Frontal Completează liniile orizontale
atenției elevilor să completeze un lucru ale rebusului cu răspunsurile la
(4 min.) rebus Coli de flip- cerințele de mai jos, iar pe linia
chart verticală A-B vei obține titlul
Markere lecție de astăzi (Anexa 1)

4.Anunțarea Profesorul scrie titlul Conversația Tabla Frontal


titlului lecției și lecției pe tablă și anunță Caietele
comunicarea obiectivele lecției. elevilor
obiectivelor
(1 min.)
II.
REALIZAREA
SENSULUI

1.Dirijarea Profesorul prezintă Exerciții de observare Conversația Fișe de Frontal Redactează o cerere prin care
învățării și elevilor un model de Exerciții de identificare a euristică lucru să soliciți eliberarea unei
asigurarea cerere. părților componente ale unei Explicația Coli de flip- adeverințe de elev, fiindu-ți
feed-back-ului Profesorul solicită elevii cereri. Observația chart necesară la înscrierea la cercul
(30 min.) să observe cererea Exerciții de diferențiere a Exercițiul Markere de pictură din cadrul Clubului
prezentată. unui text literar de unul Caietele Copiilor din Fălticeni.
Profesorul îndrumă elevii nonliterar. elevilor (Anexa 2)
pentru a observa părțile Exerciții de redactare a unei
componente ale unei cereri în diverse scopuri.
cereri. Exerciții de scriere corectă a
Elevii vor descoperi unei cereri.
părțile componente ale
unei cereri (formula de
adresare, precizarea
numelui și prenumelui
solicitantului, solicitarea
propriu-zisă, motivul
solicitării, data,
semnătura solicitantului)
Elevii sub îndrumarea
profesorului vor observa
normele de ortografiere
și de punctuație.

2.Obținerea Profesorul solicită Exerciții de redactare a unei Conversația Fișe de Individual Redactează o cerere prin care
performanței elevilor să redacteze o cereri în diverse scopuri. euristică lucru să soliciți eliberarea foii
cerere. Exerciții de scriere corectă a Explicația Caietele matricole necesară la înscrierea
unei cereri. Observația elevilor la liceu.
Exercițiul (Anexa 3)
III. Profesorul solicită Exerciții de ortografiere Conversația Fișe de Individual Corectează următoarea cerere
REFLECȚIA elevilor să corecteze o corectă a unei cereri Explicația lucru (Anexa 4)
Extensia cerere. Exercițiul
(10 min.)
Tema pentru acasă Exerciții de redactare a unei Conversația Frontal Imaginează-ți că te numești
cereri în diverse scopuri. Florin/Florina Ardeleanu și ești
elev/elevă în clasa a VII-a a
Școlii Gimnaziale Nr. 5 din
Oradea. Redactează o cerere
către conducerea școlii, prin
care să soliciți un alt carnet de
elev, fiindcă l-ai pierdut pe cel
dat în clasa a V-a. Data
redactării cererii va fi
7.04.2017 (Anexa 5)
Evaluarea Fișa de evaluare Exerciții de apreciere a Autoevaluarea Fișe de Individual Completează fișa de evaluare
activității activității lucru (Anexa 6)
Anexa 1

Fișă de lucru

Citește textul următor:


Aerul e viu şi proaspăt!... el trezeşte şi învie
Peptul, inima şi ochii peste care lin adie.
Balta-n aburi se ascunde sub un văl misterios,
Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos.

Ceru-n zare se roşeşte; mii de vrăbii deşteptate


Ciripesc şi se alungă pe girezi netrierate.
Balta vesel clocoteşte de-un concert asurzitor,
Şi din ochiuri se înalţă cârd de raţe ca un nor. (Vasile Alecsandri, Balta)

Completează liniile orizontale ale rebusului cu răspunsurile la cerințele de mai jos, iar pe linia verticală A-B vei obține titlul lecție de astăzi

1.Indică rima versurilor date.


2.Precizează figura de stil din versul: Peptul, inima şi ochii peste care lin adie
3.Menționează figura de stil din versurile voiosul soare
4.Indică figura de stil din structura: văl misterios
5.Precizează figura de stil din versul: Aşteptând voiosul soare ca pe-un mire luminos
6.Indică specia literară din care fac parte versurile date
7.Indică tipul de ritm din versurile date.

A
Anexa 2

Doamnă Director,

Subsemnatul, Popescu Vasile, elev în clasa a VII-a, la Școala Gimnazială Nr. 3 Baia-Structura Bogata,
și domiciliat în sat Bogata, comuna Baia, județul Suceava, vă rog să-mi eliberați o adeverință de elev din care
să rezulte că frecventez cursurile acestei școli.
Adeverința îmi este necesară pentru înscrierea la cercul de pictură din cadrul Clubului Copiilor din
localitatea Fălticeni.

Data, Semnătura,
5.04. 2017 Popescu Vasile

Doamnei Director a Școlii Gimnaziale Nr. 3 Baia


Anexa 3

Fișă de lucru

Redactează o cerere prin care să soliciți eliberarea foii matricole necesară la înscrierea la liceu.

Anexa 5

Fișă de lucru

Imaginează-ți că te numești Florin/Florina Ardeleanu și ești elev/elevă în clasa a VII-a a Școlii Gimnaziale Nr. 5 din Oradea. Redactează o cerere către
conducerea școlii, prin care să soliciți un alt carnet de elev, fiindcă l-ai pierdut pe cel dat în clasa a V-a. Data redactării cererii va fi 7.04.2017
Anexa 4

Fișă de lucru

Corectează următoarea cerere

Domnule primar

Subsemnatul Mihai Georgescu domiciliat în București strada Constelației nr.4 bloc M 212 etaj 3 apartament 22 vă rog a binevoi să-mi aprobați închirierea
unui loc de parcare în fața blocului.
Acesta îmi este necesar pentru autoturismul meu Dacia 1310, înmaticulat cu numărul B 10 PAF.

București, 2.03.2016 Mihai Georgescu

Domnului primar al sectorului 5, București


Anexa 6

Debriefing (analiza activităţii, experienţele dobândite şi aplicabilitatea lor)

Completează următoarea fişă de evaluare.


Desenează câte o frunză: pe ramuri, dacă ți-a plăcut lecţia sau la rădăcina copacului, dacă nu ți-a plăcut.

Anexa 6

Debriefing (analiza activităţii, experienţele dobândite şi aplicabilitatea lor)

Completează următoarea fişă de evaluare.


Desenează câte o frunză: pe ramuri, dacă ți-a plăcut lecţia sau la rădăcina copacului, dacă nu ți-a plăcut.