Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Liceul teoretic “Horia Hulubei”


Profesor: Gheorghe Sorina
Data:16.01.2018
Clasa: a XII - a D
Aria curriculara: Limba și comunicare
Disciplină: Limba şi literatura română
Unitatea : Limbă și comunicare
Subiectul: Textul argumentativ
Tipul lecţiei: Lecţie de dobândire de cunoştinţe
Durata: 50 minute

COMPETENŢĂ GENERALĂ:
1. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în receptarea şi în producerea mesajelor în
diferite situaţii de comunicare
2. Folosirea modalităţilor de analiză tematică, structurală şi stilistică în receptarea
diferitelor texte literare şi nonliterare
3. Argumentarea în scris şi oral a unor opinii în diverse situaţii de comunicare

VALORI ŞI ATITUDINI :
Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice prin lectura textelor;

COMPETENŢE SPECIFICE:
 utilizarea adecvată a achiziţiilor lingvistice în receptarea diverselor texte;
 redactarea unor texte diverse;
 utilizarea corectă şi adecvată a formelor exprimării orale şi scrise în diverse situaţii de comunicare;
 identificarea structurilor argumentative într-un text dat;
 identificarea elementelor dintr-un text care confirmă sau infirmă o opinie privitoare la textul
respectiv;
 argumentarea unui punct de vedere privind textele studiate;

OBIECTIVE OPERATIONALE: Pe parcursul si la sfârşitul lecţiei, toţi elevii trebuie:

a) cognitive :
- O1 - Să susţină argumentat un punct de vedere într-o conversaţie;
- O2 - Să elaboreze o argumentare scrisă pe o temă dată;
- O3 - Să formuleze întrebări folosind elemente suprasegmentale, paralingvistice;
- O4 - Să ordoneze răspunsurile argumentative, utilizând corect conectorii cauzali şi de consecinţă;
- O5 - Să-şi ordoneze ideile urmând algoritmul unui anumit tip de plan discursiv;
- O6 - Să convingă cel puţin un coleg utilizând corect, logic argumente şi exemple;
- O7 - Să respingă opinii cu care nu este de acord, utilizând argumente logice
b) afective :

- O8 - să interiorizeze noile cunoştinţe în sistemul propriu de valori estetice;


- O9 - să dovedească receptivitate afectiv-intelectuală faţă de tema abordată;
- O10 - să dovedească interes şi motivaţie intrinsecă pentru lectură.

STRATEGIA DIDACTICĂ (mixtă)

A) METODE ŞI PROCEDEE: - Conversaţia / conversaţia euristică;conversaţia catehetică,


problematizarea, discuţia colectivă şi dezbaterea, explicaţia, discuţia frontală, analiza de text,
brainstorming, invatarea prin descoperire, activitatea pe grupe, schema.

B) FORME DE ACTIVITATE: frontală, pe echipe;

C) MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul, caietele

D) RESURSE: - psihice: capacităţile normale de receptare şi învăţare ale elevilor de clasa a XI-a;
- temporale: 50 min.;
- bibliografice:
1. Parfene, Constantin (1999): Metodica studierii limbii şi literaturii române în şcoală, Editura Polirom,
Iaşi;
2. Goia, Vistrian (2002): Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia,
Cluj – Napoca;
3. Chiprian, Cristina şi Ciupercă, Livia (2002): Alternative didactice, Editura Spiru Haret, Iaşi;
4. Crăciun, Corneliu (2004): Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu, Editura
Emia, Deva;
5.Duda, Gabriela, Analiza textului literar. Textul argumentării. Ed. Humanitas, Bucureşti, 2002
6.Şerbănescu, Andra, Cum se scrie un text, Ed. Polirom, Bucureşti, 2005
SCENARIUL DIDACTIC

Nr. Evenimentul Ob. Unitati de continut/ Activitati de invatare Metode Resurse Forme de Evaluare
didactice organizare
Crt. Instructional Op. Timp Material
didactic

1. Momentul O.8  Salutul si consemnarea absentelor in catalog; conversatia 2 min individual


 Organizare colectivului de elevi si pregatirea
organizatoric materialelor necesareorei de limba romana;
 Asigurarea climatului de incredere reciproca
intre profesor si elevi pentru reusita actului
didactic
2. Reactualizarea  Se verifica prin sondaj, cantitativ si calitativ Exercitiul 2 min Caiete individual autoevaluare
cunoștințelor tematica orei anterioare. Prin activitate
dobândite frontală se actualizează trăsăturile textelor Conversatia manual
ficționale și nonficționale.
anterior

3. Captarea  Profesorul propune pentru început un joc, în Conversația 2 min Activitate individual Formativă-
atenției acelaşi timp amuzant şi interesant: frontală
 Profesorul si elevii se prezinta spunandu-si test
prenumele, caracterizandu-se cu un adjectiv Activitate
care incepe cu aceeasi litera cu care incepe independentă
prenumele, aducand si un argument al
alegerii acelei caracteristici.
 Ex: Sorina-serioasa pentru ca nu imi plac
lucrurile superficiale.
 Prin acest exercitiu elevii vor patrunde in
lumea argumentarii.
4. Prezentarea  Pentru că am observat că nu reuşiţi Conversația 1 min Activitate individual Formativă-
noului conținut întotdeauna să vă susţineţi punctul de vedere frontală
test
într-o discuţie, m-am gândit că va fi
interesant şi foarte util pentru voi să învăţaţi
în mod organizat, nu intuitiv, cum se
argumentează un punct de vedere.
 Astăzi vom începe să discutăm despre textul
argumentativ, urmând să continuăm ora
viitoare. Scriu titlul lecţiei pe tablă.
 Se enunţă obiectivele ce vor fi urmărite pe
parcursul orei;
5. Dirijarea  Distribui fişa nr.1 . Construiesc pe tablă Conversația 4 min Activitate individual Formativă-
învățării schema discursului argumentativ. Paşii frontală
test
realizării schemei Activitate
-definirea termenilor : a convinge/a persuada frontală

-definirea conceptelor de:


teză/argumente/exemple/antiteză/contraargument
e/exemple/sinteza

-exemplificarea prin reprezentarea planului


dialectiv al unei argumentări.

- cum altfel ne mai putem organiza ideile printr-


un plan dialectic?

- definirea planului linear (de progresie)

 Distribui textul Elogiul mersului pe jos,


fotocopiat (vezi Fişa 2). Enunţ sarcina de
lucru: Aplicaţi schema teoretică a textului
argumentativ pe acest text:
-indentificaţi teza, argumentele care o susţin şi
apoi, pentru fiecare argument, cel puţin două
exemple;

-identificaţi tipul planului argumentativ: dialectic


sau linear.

6. Obținerea  Propun elevilor un joc de rol: Valiza (Metoda testul, 40 Activitate individual Formativă-
performanțelor Archipel) chestionarul, min independentă
și asigurarea -enunţ regulile jocului (vezi Fişa 3) exercițiul test
-distribui fişele
feedbackului
-îndrum realizarea jocului
 Feed-back-ul are loc permanent, pe parcursul
conversaţiei, prin aprecieri verbale făcute de
profesor, vizând participarea elevilor, calitatea
exemplelor şi a argumentaţiei, claritatea şi
corectitudinea exprimării.

7. Asigurarea  Se notează elevii care au avut o contribuţie Conversația 1 min Activitate individual
retenției și considerabilă la desfăşurarea orei; frontală
transferului  Se dă tema pentru acasă: Din lista de pe fisa
nr. 4, fiecare elev va alege câte o teza,
urmând să alcatuiască un text argumentativ
pe baza citatului.
Fişa 1 DISCURSUL ARGUMENTATIV

PLANUL DIALECTIC AL ARGUMENTĂRII


1. TEZA (ideea directoare) 1. ANTITEZA
punctul de vedere pe care vreau să-l justific (idei opuse tezei)
Viteza este utilă Viteza nu este utilă
2. ARGUMENTELE 2. CONTRAARGUMENTE
elemente abstracte care permit justificarea tezei elemente abstracte care permit argumentarea
3. EXEMPLELE antitezei şi infirmarea tezei.
elemente concrete care ilustrează argumentele ( 3. EXEMPLELE
citarea nu este o probă, este o dovadă ) elemente concrete care ilustrează
contraargumente

Argumente Exemple Contraargumente Exemple


1.viteza poate - transfuzii de sânge 1. viteza ucide - accidente de
salva vieţi - transplante de organe motocicletă
- intervenţia Salvării - accidente de
- intervenţia Poliţiei maşină
- intervenţia pompierilor - accidente de avion
2.viteza permite - rapiditatea mijloacelor de
oamenilor să-şi transport ne permite să Omoară şi mutilează
lărgească descoperim civilizaţii 2. viteza provoacă o mai des decât multe
orizontul de îndepărtate percepţie superficială - turistul grăbit
cunoştinţe - un motociclist are asupra lumii parcurge o regiune
sentimentul că este 3. viteza influenţează fără să fie atent la
3. viteza stăpânul spaţiului negativ echilibrul nervos micile detalii ale
provoacă bucurii locului pe care îl
puternice traversează;
- stresul;
- teama de accidente.

SINTEZA
Discutarea tezei şi a antitezei Stabilirea concluziilor

Exemple de teze:
• Sportul este o activitate umană foarte importantă.
• Jocul este o activitate umană foarte importantă.
• Vizionarea unui spectacol de teatru este foarte interesantă.
• Televiziunea dispune de cea mai mare putere de convingere.
• Trebuie să fim moderni.
• Vacanţele sunt utile.
• Drogul - rai sau iad ?
• Elogiul mersului pe jos
Fişa 2
DISCURSUL ARGUMENTATIV
Elogiul mersului pe jos

Nu concep decât un singur mod de a călători mai plăcut decât acela de a călători călare, şi anume
călătoria pe picioare. Pleci când vrei, te opreşti când ai poftă, faci ce vrei. Poţi cunoaşte chiar ţara întreagă;
apuci pe unde vrei: dacă ai luat-o la stânga, te poţi răzgândi şi întoarce la dreapta; te poţi apleca asupra oricărui
lucru care îţi atrage atenţia. Dacă vezi un râu, te poţi bălăci în el, vezi o pădurice deasă, rămâi cât vrei sub
umbra ei; vezi o peşteră, o vizitezi; vezi o carieră, îi examinezi mineralele. Poţi rămâne cât vrei într-un loc, iar
în momentul când te-ai plictisit, nu te obligă nimeni să rămâi acolo. Nu depinzi nici de cal, nici de maşină, nici
de tren. Eu, personal, nu simt nevoia să merg pe drumurile bătute, pe drumuri obişnuite; îmi place să merg peste
tot pe unde un om poate să meargă, vreau să văd tot ceea ce unui om îi este permis să vadă; şi, nedepinzând
decât de mine însumi, mă bucur de toată libertatea de care un om se poate bucura...
Mi-e greu să înţeleg cum poate un filosof să călătorească altfel decât pe picioare şi astfel să se lipsească
de frumuseţea, de bogăţia pe care i-o oferă pământul! Ce om, care iubeşte câtuşi de puţin agricultura, nu şi-ar
dori să cunoască efectele pe care clima le are asupra recoltelor zonei pe care o traversează ? Ce om, care are
câtuşi de puţin dezvoltat gustul pentru natură , poate să se mulţumească doar cu simpla traversare a unui loc,
fără să-l observe îndeaproape, poate să treacă un munte fără să-i studieze măcar câteva specii de plante ?
Câte plăceri diferite se pot resimţi alegând această manieră agreabilă de călătorie, fără a socoti sănătatea
care se întăreşte, spiritul ce se înveseleşte. Oamenii care călătoresc cu maşina mi s-au părut mereu trişti,
gânditori sau bolnavi, pe când pietonii, mi s-au părut mai veseli, mai vioi.
Când vrei, pur şi simplu, să ajungi undeva, ia maşina sau trenul, dar atunci când vrei să călătoreşti, fă-o
pe jos !
Fişa 3 VALIZA
Soţul şi-a pregătit valiza pentru a putea petrece zece zile la Paris, de sărbători. Soţia nu-l poate însoţi,
însă a făcut o listă cu tot ceea ce doreşte să-i cumpere din capitala Franţei. Obiectele de pe listă ar depăşi, cu
mult posibilitatea valizei soţului.

Regulile jocului

1. Soţia trebuie să selecţioneze obiectele la care consideră că poate renunţa soţul său; încearcă să găsească
un număr cât mai mare de argumente pentru a-şi face soţul să renunţe la cât mai multe obiecte;
2. Soţul încearcă să păstreze cât mai multe obiecte; trebuie să găsească un număr cât mai mare de
contraargumente;
3. Cei doi soţi trebuie să menţină polemica;
4. Este interzis să detalieze obiecte.

Conţinutul valizei

- un costum obişnuit;
- un costum pentru masa festivă;
- un costum sport;
- patru cămăşi;
- trei cravate;
- douăzeci de batiste;
- trei pixuri;
- un stilou;
- o agendă;
- două aparate de fotografiat (unul color, unul alb-negru);
- o cameră video;
- un joc remy;
- trei suveniruri.
TEXTUL ARGUMENTATIV
Argumentaţia este un domeniu constituit la intersecţia dintre logică, retorică şi lingvistică. Reprezintă o
strategie de comunicare în care oratorul stabileşte concluzii valabile folosind anumite argumente.

Construcţia textului argumentativ:


a. Etapele construirii unei argumentări:
- analiza/înţelegerea noţiunii, documentarea, sistematizarea informaţiilor, formularea şi ordonarea argumentelor,
redactarea argumentării, editarea textului;
b. Tehnici de argumentare:
o tipuri de aserţiuni utilizate în textul argumentativ (fapte, opinii, mărturii, prejudecăţi, credinţe);
o tipuri de argumente;
o rolul conectorilor în argumentare (verbe evaluative, adverbe de mod / predicative ca mărci ale
subiectivităţii evaluative, cuvinte cu rol argumentativ; structuri sintactice în argumentare etc.);
o demersul argumentativ inductiv, respectiv deductiv;

Structura argumentării :
- ipoteza
- argumentaţia
- concluzia

Sfaturi utile în realizarea unei argumentări:


- formularea clară a ipotezei/ a propriei opinii faţă de afirmaţia dată
- enunţarea a două argumente (pro şi/ sau contra) viabile, pertinente, adecvate ipotezei şi dezvoltarea lor
convingătoare, prin exemplificări sau prin explicaţii clare
- organizarea ideilor în scris (coerenţa şi coeziunea textului; text clar organizat, cu echilibru între cele trei
componente: ipoteză –argumente - concluzie;
- construcţia paragrafelor trebuie să sublinieze ideile
- utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate discursului de tip argumentativ (de exemplu, verbe de opinie: a
crede, a considera, a presupune etc.; adverbe/ locuţiuni adverbiale de mod folosite ca indici ai subiectivităţii
evaluative: probabil, posibil, desigur, fără îndoială, cu siguranţă etc.; conjuncţii/ locuţiuni conjuncţionale
cu rol argumentativ, utilizate pentru exprimarea raporturilor de tip cauzal, consecutiv, final, conclusiv etc.:
deoarece, din cauză că, încât, ca să, aşadar etc.; conectori argumentativi: în primul rând, în plus, de fapt,
oricum, în ceea ce priveşte, prin urmare, în realitate etc.
- corectitudinea limbii utilizate
- corectitudinea exprimării
- ortografia şi punctuaţia corectă
- formularea unei concluzii adecvate
Fişa 4

SUBIECTE DE TEZE / TEMA


Ursul nu joaca de bunavoie. (proverb romanesc)
Cand pisica nu-i acasa joaca soarecii pe masa. (proverb romanesc)
De vrei sa mananci paine, nu-ti bate joc de tarate. (proverb frantuzesc)
Nu e greu sa joci, e greu sa te opresti din joc. (proverb polonez)
Tenisul de camp se joaca totusi pe o arena. (Mihail Mataringa)
Ce putini copii se joaca de-a scoala inainte de a deveni elevi, si ce multi dupa! (N. Petrescu-Redi din Aforisme,
1995)
Viata este un joc cu mai multe reguli, dar fara niciun arbitru. (Joseph Brodsky)
Cuvintele nu sunt un joc de artificii, ele sunt arme care pot ucide sau inalta. (Gabriel Tepelea)
Joaca este o munca pe care te bucuri sa o faci degeaba. (Evan Esar)
Joaca este inceputul cunoasterii. (George Dorsey)
Inteligenta joaca roluri fata cu altii; prostii joaca roluri cu ei insisi si, daca sunt prea prosti, reusescsa se
insele singuri. (Garabet Ibraileanu)
Umorul este instinctul de a lua durerea in joc. (Max Eastman)
Echipa Green Bay Packers nu a pierdut nici un joc de footbal. Doar le-a expirat timpul. (citat din Vince
Lombardi)
Matematica este un joc care se joaca dupa anumite reguli simple cu semne fara inteles pe hartie. (David
Hilbert)
Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi. (Cilibi Moise, Apropouri)
Inteligenţa face mai mult decât o avere. (Constantin Argetoianu, cf G. Marcuson, Cărticica înţelepciunii
româneşti)

Gloria nu este efemeră. Efemeri sunt numai cei care o au. (Tudor Muşatescu, Scrieri)
Şcoala cea mai bună e aceea în care înveţi înainte de toate a învăţa. (N. Iorga)
Nu trebuie sa disperam in nici un joc, atata timp cat nu este pierdut.
Timpul este un copil care se joaca.
In viata, joaca teatru numai acei care n-au nici un rol
Sportul este o activitate umană foarte importantă.
Jocul este o activitate umană foarte importantă.
Vizionarea unui spectacol de teatru este foarte interesantă.
Televiziunea dispune de cea mai mare putere de convingere.
Trebuie să fim moderni.
Vacanţele sunt utile.