Sunteți pe pagina 1din 10

Candidat: Coman Cristina Claudia.

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Câmpulung la Tisa.

Data: 17. Februarie 2015.


Clasa: a VIII-a B.
Disciplina: Limba şi literatura română.
Subiectul lecţiei: Propoziţia subordonată completivă directă.
Tipul lecţiei: Însuşire de noi cunoştinţe.

VALORI ŞI ATITUDINI:
 Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate.
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a
folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct de vedere social.
 Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului
cultural.

COMPETENŢE GENERALE:
2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată.
3. Receptarea mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse.
4. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

COMPETENŢE SPECIFICE:
2.3. Utilizarea categoriilor gramaticale învâţate, în diverse tipuri de propoziţii.
3.4. Sesizarea organizării morfologice şi sintactice a textelor citite.
4.3. Înlănţuirea corectă a frazelor în textul redactat, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie.

CONŢINUTURI ASOCIATE:
 Conţinuturi asociate pentru C.S. 2.3.:
- folosirea corectă, într-un context dat, a categoriilor gramaticale specifice părţilor de vorbire învăţate;
- alcătuirea corectă a propoziţiilor simple şi dezvoltate; fraze construite prin coordonare şi subordonare.
 Conţinuturi asociate pentru C.S. 3.4.:
- felul propoziţiilor, fraza, propoziţia regentă, elementul regent, coordonarea şi subordonarea.
 Conţinuturi asociate pentru C.S. 4.3.:
- utilizarea corectă în propoziţie şi în frază, a semnelor de punctuaţie;
- aplicarea topicii normale în propoziţie şi în frază.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Elevii vor fi capabili:
1. Să înţeleagă rolul elementului regent în recunoaşterea şi construirea completivei directe.
2. Să identifice propoziţia completivă directă.
3. Să construiască fraze în care să existe CD introduse prin diferite elemente de relaţie.
4. Să contragă CD în partea de propoziţie corespunzătoare.
5. Să releve valorile sintactice şi stilistice ale CD.

STRATEGIA DIDACTICĂ:
Metode şi procedee: conversaţia euristică, observarea, exerciţiul, învăţarea prin descoperire.
Resurse: fișe de lucru, manualul.
Mijloace de învăţământ:
 manualul;
 tabla;
 fişe de lucru;
Resurse:
1. Umane: clasă cu un nivel mediu de pregătire (minorităţi).
2. De timp: 50 minute.
3. Bibliografice:
 Alina Pamfil, Limba şi literatura română în gimnaziu, Editura Paralela 45, Piteşti, 2007.
 Al. Crişan, S. Dobra, F. Sânmihăian, Limba şi literatura română – manual clasa a VIII-a, Ed. Humanitas Educaţional, ,Bucureşti.
 Vistian Goia, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002.
Scenariu didactic

Evenimentele Activitatea de învăţare Metode Evaluare Forma de


lecţiei şi organizare
Activitatea profesorului Activitatea procedee
elevului
1. Organizarea Profesorul face prezenţa şi asigură un climat Frontală
condiţiilor favorabil desfăşurării lecţiei. Elevii îşi Conversaţia Observare
Se verifică tema frontal, făcându-se pregătesc cele a
aprecieri asupra corectitudinii şi esteticii necesare lecţiei. sistematică
scrisului.
2. Reactualizarea Pentru ca elevii să înţeleagă mai bine funcţia
subordonatei completivei directe, se Conversaţia
reactualizează următoarele cunoştinţe: euristică Orală
Ora trecută am discutat despre CD; aş vrea Frontală
să îmi răspundeţi la câteva întrebări legate
de acesta: Elevii răspund la
întrebări. Conversaţia
 Ce este complementul euristică. Orală
direct?(Partea secundară de
propoziţie care arată
obiectul asupra căruia se
exercită direct acţiunea).
 La ce întrebări răspunde?
(Pe cine? Ce?).
 Ce determină un complement
direct?(Un verb, o locuţiune
verbală, o interjecţie).
 Ce rol îndeplinesc
propoziţiile subordonate în
frază?(ele îndeplinesc rolul
pe care în propoziţie îl
îndeplinesc părţile
secundare).
3. Anunţarea Pentru aceasta se folosesc următoarele Frontală
temei, exemple, pentru fiecare din întrebările Elevii notează în
obiectivelor complementului direct: caiete.
Observarea
 ce? Eu ştiu întâmplarea.

PP CD
Eu ştiu / ce s-a întâmplat.2/
1

Observare
a
sistematică
 pe cine? Eu i-am ajutat pe
conştincioşi.

PP CD
Eu am ajutat 1/ pe cine a meritat.2/
Frontală
Analizând-se cele două propoziţii, se arată
că în prima propoziţie complementul direct Elevii sunt atenţi Învăţarea prin
întâmplarea, poate fi înlocuit cu propoziţia la explicaţiile descoperire.
subordonată ce s-a întâmplat, care capătă profesorului.
funcţia de complement direct pe lângă
verbul ştiu din regentă, iar în cea de-a doua
propoziţie complementul direct, pe
conştincioşi, poate fi înlocuit cu propoziţia
subordonată pe cine a meritat, care capătă
funcţia de complement direct pe lângă
verbul am ajutat.

Astăzi vom studia studia


propoziţia subordonată
completivă directă. Se scrie pe Elevii notează în
tablă titlul lecţiei: Propoziţia caiete.
subordonată completivă directă
(CD).

4. Comunicarea Conversaţia Frontală


cunoştinţelor Definiţie: Propoziţia care îndeplineşte în euristică
(Dirijarea frază funcţia de complement direct pe lângă Elevii notează în
învăţării) un verb din regentă se numeşte propoziţie caiete.
subordonată COMPLETIVĂ DIRECTĂ.
( CD).
Întrebări: Răspunde la întrebările
complementului direct. Care sunt acestea?
(Pe cine? Ce?).
Termeni regenţi:
 un verb Eu ştiu ¹/ce am de făut în Observarea
această săptămână.²/
 o locuţiune verbală Cunoscuţii au
băgat de seamă¹/că te superi foarte
repede.²/ Orală
 o interjecţie Uite¹ /cine a venit.²/

Pentru precizarea elmentelor introductive


ale completivei directe, se va numi un elev Elevii notează în
pentru citirea temei de casă (să copieze din caiete.
manual tabelul cu elemtele introductive
împreună cu exemplele aferente). Împreună,
vom scrie în caiete elementele introductive
ale propoziţiei CD şi selectiv, câte un elev
va citi exemplele.
Propoziţia completivă directă se introduce
prin:
1. conjuncţii subordonatoare simple sau
compuse: să că ,dacă, de ca...să;
2. locuţiunea conjuncţională cum
că( precum că);
3. pronume şi adjective pronominale
relative: cine, care, ce, căt, ceea ce
folosite singure sau precedate de
prepoziţie;
4. pronume şi adjective pronominale
nehotărâte: oricine, oricare, orice,
oricât;
5. adverbe relative de loc, de timp, de
mod: când, unde, cum. Observare
Topica şi punctuaţia: Elevii notează în Conversaţia a
Care este poziţia completivei directe faţă de caiete. euristică. sistematică Frontală
regentă? ( Topica CD este liberă, se
găseşte atât post-pusă cât şi antepusă
regentei sale).
Care este punctuaţia completivei directe?
(Când este aşezată după regentă nu se
desparte prin virgulă; când este aşezată
înaintea regentei folosirea virgulei sau a
liniei de pauză este permisă, dar nu
obligatorie).

Ex: Pe oricine întâlneşti pe stradă,¹/ să


saluţi.²/

În intercalare, aceasta se desparte prin


virgulă.

Ex: Am să vă spun¹/, dacă mă veţi asculta²/,


că metodologia de admitere s-a modificat
puţin faţă de anii precedenţi.³/

5. Fixarea, Se vor scrie la tablă câteva propoziţii care Observare


generealizarea, conţin un complement direct, se analizează a
aplicarea, aceste complemente directe şi se transformă Exerciţiul sistematică
evaluarea în propoziţii subordonate completive Elevii rezolvă Frontală
directe: exerciţiile.
Am aflat preţul cărţii … care este preţul
cărţii.
Ai ştiut data sosirii lui în Bucureşti … când
a sosit el în Bucureşti. Observarea
El şi-a recunoscut greşeala … că a greşit.
Am ţinut minte promisiunea ta … ce ai
promis. Individuală
În continuare vom rezolva exerciţiile de pe
fişa de lucru (Anexa 2). Exerciţiile care nu
reuşim să le rezolvăm ora aceasta vă rămân
ca temă.

6. Tema pentru Profesorul le mulţumeşte elevilor pentru Notează tema în Conversaţia Orală Frontală
acasă activitatea de la oră şi face aprecieri elevilor caiete. euristică
mai activi.

Anunţă tema pentru acasă:


Exerciţiile rămase de pe fişa de lucru şi
exerciţiul nr. 6/158.
Anexa 1

Oglinda tablei

PROPOZIŢIA SUBORDONATĂ COMPLETIVĂ DIRECTĂ

PP CD
ce? Eu ştiu întâmplarea. Eu ştiu 1/ ce s-a întâmplat.2/

PP CD
pe cine? Eu i-am ajutat pe conştincioşi. Eu am ajutat / pe cine a meritat.2/
1

Definiţie: Propoziţia care îndeplineşte în frază funcţia de complement direct pe lângă un


verb din regentă se numeşte propoziţie subordonată COMPLETIVĂ DIRECTĂ.( CD).

-- termenul regent: verb Eu ştiu ¹/ce am de făut în această săptămână.²/


locuţiune verbală Cunoscuţii au băgat de seamă¹/că te superi
foarte repede.²/
interjecţie: (iată, iacătă, iaca, uite, iacă) Uite¹ /cine a venit.²/

-- elemente relaţionale: - conjuncţii: că, să, de, dacă, ca să;


- locuţiunea conjuncţională: cum că;
- pronume/adjective pronominale relative: cine, ce, care,
ceea ce, câte, cui, căror;
- pronume/adjective pronominale nehotărâte: oricine,
oricare, orice, oricui, oricâţi;
- adverbe relative: cum, cât, unde, când...
--topica: Topica CD este liberă, se găseşte atât post-pusă cât şi antepusă regentei sale
.
--punctuaţia: Când este aşezată după regentă nu se desparte prin virgulă; când este
aşezată înaintea regentei folosirea virgulei sau a liniei de pauză este permisă, dar nu
obligatorie.

--intercalare: În intercalare, aceasta se desparte prin virgulă.


Anexa 2

FIŞĂ DE LUCRU

Propoziţia subordonată completivă directă:

1. Completaţi frazele date cu propoziţii subordonate completivă directă:

a) Am auzit de la Andrei că ………………………………………………….


b) Spune-mi care ……………………………………………………………..
c) Mi-a amitit unde …………………………………………………………...
d) Tu ştii bine că ……………………………………………………………...
e) Povesteşte-mi ce …………………………………………………………...

2. Identificaţi felul propoziţiei subordonate subliniate:

a) Mama spune că animalele văd noaptea mai bine decât oamenii.


b) Se spune că animalele au un fel de limbaj al lor.
c) Părerea că animalele se pot înţelege între ele nu este departe de adevăr.
d) Părerea ei este că animalele au auzul mai dezvoltat decât omul.

3. Identificaţi propoziţiile subordonate completive directe şi contrageţi-le în


complemente directe:

Nu înţeleg de ce se teme.
Noi am observat că tu ai greşit.

4. Analizaţi fraza şi întocmiţi schema:

"Nu ştiu dacă cunoaşte careva dintre cei mai tineri unde a fost prisaca lui Buburuz."
(Mihail Sadoveanu - Prisaca de altădată)

5. Alcătuiţi fraze în care propoziţia "că am întârziat" să devină, pe rând: subiectivă,


predicativă, completivă directă.