Sunteți pe pagina 1din 41

Portofoliul mentorului

de stagiatură

Page1

1
Aptitudini necesare şi perspective oferite în mentoratul didactic

Mentoratul implică o relaţie între oameni de specialitate, unul fiind Profesor


stagiar/student iar celălalt un profesor experimentat. Obligaţia asumată de mentor este de a
oferi colegilor săi mai tineri mijloacele de a reflecta asupra rolului, responsabilităţilor,
rezultatelor şi dificultăţilor lor ca profesori.
Mentoratul are o importanţă deosebită în stimularea şi susţinerea formării noilor
profesori. Toţi profesorii stagiari trebuie să cunoască modul de organizare a activităţii de
mentoring din şcoala lor.
Începerea activităţii didactice, cu toate responsabilităţile şi aşteptările implicate, ar
putea fi o experienţă descurajantă pentru unii profesori. Sprijinul oferit printr-o activitate de
mentorat susţinută are un rol important în diminuarea oricăror dificultăţi ce ar putea
interveni, permiţând profesorilor stagiari să se integreze cu încredere în colectivul didactic al
şcolii.

Pentru eficienţa în activitatea de mentorat:


 mentorul trebuie să antreneze sprijinul celorlalţi colegi, pentru a sugera Profesorul
stagiar /studentului stagiar o gamă largă de teme şi stiluri de predare;
 mentorul trebuie să aibă timpul necesar pentru analize şi discuţii cu profesorii stagiari.

De asemenea, mentorii trebuie să-şi înţeleagă bine rolul iar conducerea şcolii trebuie
să asigure tot sprijinul necesar pentru această activitate. Mentorii au nevoie de timp
suplimentar pentru a urmări pe tinerii profesori la catedră şi, dacă sunt la începutul activităţii
de mentoring, au şi ei nevoie de instruire.

Ce aşteaptă un Profesor stagiar/student din partea mentorului?

Această întrebare a fost pusă mai multor profesori stagiari. Prezentăm în continuare o
sinteză a răspunsurilor lor.

Mentorul:

 oferă o relaţie de sprijin şi o perspectivă critică din punct de vedere profesional;


 oferă o îndrumare profesională concretă;
 face legătura între teorie şi practică;
 creează modalităţi organizate pentru însuşirea de noi cunoştinţe;
 oferă un feed-back evaluativ încurajator, în condiţii lipsite de stres;
 poate prezenta principiile de bază ale unei activităţi didactice reuşite şi sprijină aplicarea
lor în practică;
 trebuie să facă mult mai mult decât să-i ofere Profesorul stagiar /studentului stagiar
simpla mulţumire de sine, dându-i sentimentul că totul merge bine.
Page1

1
Perspectivele oferite de mentorat

Mentorul va juca un rol important în viaţa Profesorul stagiar /studentului stagiar.


Page | 2
Majoritatea mentorilor apreciază acest rol şi constată că mentoratul este o actvitate utilă şi
încurajatoare, care oferă multe perspective tuturor celor implicaţi.

Mentoratul oferă ocazii şi perspective pentru:

 aprecierea rezultatelor pozitive


 creşterea stimei de sine
 iniţierea de dialoguri profesionale
 încurajarea analizei şi evaluării activităţii
 promovarea relaţiilor bune în grup
 discutarea modalităţilor de depăşire a greutăţilor
 asigurarea conducerii prin puterea exemplului
 realizarea acordului dintre interesele individuale şi cele ale şcolii
 facilitarea trecerii de la perioda de instruire la munca didactică
 identificarea nevoilor de perfecţionare profesională
 consilierea în situaţii dificile
 sprijinirea perfecţionării profesionale
 a-i încuraja pe alţii să-şi asume rolul de conducător
 desfăşurarea unor activităţi împreună cu colegii din colectiv
 observarea activităţii colegilor
 discutarea atitudinilor şi comportamentelor tipice din şcoală
 stimularea legăturilor inter-colegiale în cadrul şcolii şi în afara ei
 sprijin prin îndrumări directe
 încurajarea asumării de riscuri
 stimularea perfecţionării profesionale a mentorului.
Aptitudini necesare în mentorat
Page | 3
Următoarea listă ar putea fi utilă mentorilor pentru trecerea în revistă a aptitudinilor
deja formate, necesare în activitatea de mentorat. De asemenea, va fi necesară stabilirea
unor însuşiri ce trebuie perfecţionate prin discuţii cu mentorii mai experimentaţi din şcoală
sau prin participarea la cursuri pentru instruirea mentorilor .

Mentorul trebuie să fie în măsură:

 să ofere îndrumări şi sprijin


 să asculte şi să acorde consiliere
 să negocieze şi să stabilească sarcini clare
 să analizeze necesităţile concrete
 să activeze la clasă alături de alţi colegi
 să observe şi să evalueze
 să ofere sprijin în analiza critică
 să stabilească priorităţile
 să urmărească şi să evalueze progresul realizat
 să utilizeze timpul în mod optim
 să negocieze şi să medieze conflictele
 să scrie rapoarte.
Calendarul activităţilor de mentorat Page | 4

Foloseşte această pagină pentru evidenţa activităţilor de mentorat

Data Activitate (observare/discuţie /feedback/revizuirea obiectivelor)


 Lista atribuţiilor mentorului
Page | 5

Această listă vă poate fi utilă


utilă în eşalonarea diferitelor atribuţii legate de
activitatea de mentorat. Decideţi în ce ordine le veţi aborda în funcţie de importanţa
lor şi, bifând în rubrica potrivită, stabiliţi termene de realizare realiste, care ţină cont
şi de nevoile Profesorul stagiar /studentului stagiar.

Atribuţii La numire Semestrul I Semestrul II


1.Pregătirea informaţiilor relevante despre
şcoală
2.Studierea celor două portofolii:
al mentorului şi
al Profesorul stagiar /studentului stagiar
3.Identificarea propriilor nevoi de
perfecţionare.
4. Stabilirea orarului şcolii pentru a face
posibilă observarea reciprocă la lecţii şi
alocarea timpului pentru discuţii
profesionale
5. Stabilirea unor întâlniri neprotocolare
cu colegii şi conducerea şcolii
6.Discutarea atribuţiilor ce revin
Profesorul stagiar /studentului stagiar
conform fişei postului
(de ex. notarea, evaluarea cunoştinţelor
elevilor, monitorizarea frecvenţei,
documente şcolare, legătura cu părinţii,
politica şcolii, cunoaşterea regulamentului
şcolii, planificările anuale şi semestriale,
etc.)
7. Facilitarea accesului stagiarului la
resursele de care dispune şcoala în
vederea susţinerii activităţii de predare
(manuale, centre de informare, materiale
didactice, aparatură, etc.)
8.Stabilirea orarului întâlnirilor cu
Profesorul stagiar /studentul stagiar
pentru activităţi de observare şi analiză a
lecţiilor, pregătirea lecţiilor, alcătuirea de
planuri de lecţie, etc.
9.Discutarea cerinţelor incluse în
portofoliul stagiarului.
10. Prezentarea standardelor Page | 6
profesionale, identificaţi nevoilor
profesionale, fixarea de obiective,
stabilirea planului de acţiune şi
completarea secţiunii D (4.09) –
Obiectivele şi planul de acţiune pentru
perioada de stagiatură
11.Verificarea portofoliul stagiarului sub
aspectul elementelor de reflecţie asupra
activităţii profesionale.
12.Trecerea în revistă a obiectivelor
semestriale
13.Stabilirea contactelor cu alţi profesori
începători şi mentori pentru asigurarea
coerenţei în desfăşurarea programului.
 Stabilirea programului de stagiatură
Page | 7
Un aspect important al rolului de mentor este stabilirea unui program de stagiatură
pentru Profesorul stagiar /studentul începător. Acest program are ca scop iniţial
facilitarea adaptării Profesorul stagiar /studentului stagiar la viaţa şcolii cât mai
repede şi mai lin cu putinţă.

Programul de stagiatură urmează apoi să sprijine dezvoltarea modului de predare a


Profesorul stagiar /studentului debutant, în funcţie de Profilul stagiarului la debutul
în carieră şi de obiectivele sale.

Acest sprijin va include:


 timp alocat reflecţiei asupra activităţii didactice împreună cu mentorul;
 sprijin permanent în vederea îmbunătăţirii planificării şi predării;
 îndrumare din partea mentorului şi a altor colegi în privinţa unor probleme
generale ale şcolii;
 observarea orelor şi analiza lecţiilor în funcţie de scopurile propuse;
 participarea la activitatea metodică;
 facilitarea observării unor ore predate de profesori cu experienţă;
 oportunităţi de a participa la cursuri pentru profesorii stagiari, precum şi la alte
cursuri sau conferinţe de specialitate;
 posibilitatea de a discuta cu profesorii cu experienţă din şcoală atât progresele
cât şi dificultăţile întâmpinate;
 un program de stagiatură individualizat care să sprijine Profesorul stagiar
/studentul începător să se perfecţioneze în ariile problematice identificate în
Profilul stagiarului la debutul în carieră, să-i dea posibiluitatea de a-şi propune
obiective şi de a stabili un plan de măsuri.

Programul de stagiatură trebuie conceput astfel încât să sprijine Profesorul stagiar


/studentul stagiar în perfecţionarea punctelor sale forte în predare şi să identifice
domenii pentru perfecţionarea ulterioară.

Un program de stagiatură eficient va include atât programul general, de care au


nevoie majoritatea profesorilor începători, cât şi un element individualizat, specific
fiecărui Profesor stagiar/student, şi care se va baza pe propriile sale scopuri. Dacă
aveţi mai mulţi profesori stagiari în şcoală, veţi descoperi probabil că ei au nişte
nevoi comune; aceasta vă va oferi posibilitatea să lucraţi cu ei pe baza unei tematici
comune. Este, totuşi, important ca nevoile individuale să fie satisfăcute prin
intermediul unor programe de stagiatură individualizate.
 OBSERVAREA LECŢIILOR Page | 8

Este foarte important ca profesorii stagiari sã aiba ocazia de a fi observaţi cu


regularitate la ore de cãtre colegi cu experienţã.

Experienţa a arãtat cã nu este prea devreme ca Profesorul stagiar /studentul


stagiar sã fie observat în prima jumãtate a primului semestru ci , dimpotrivã, toţi cei
implicaţi considerã cã acest lucru este deosebit de folositor. Observaţiile culese pot
contribui la stabilirea obiectivelor planului individual de stagiatură.

Paşi utili în organizarea observãrii:

 stabilirea de comun acord a obiectivului principal al observãrii


 stabilirea de comun acord a lecţiei ce urmeazã sã fie observatã
 stabilirea de comun acord a rolului pe care îl va avea observatorul în
timpul orei ( de ex. simplu observator sau participant în una sau mai
multe etape ale lecţiei ).
 observarea propriu zisã pe baza unor fise de observare.
 analiza detaliată şi constructivă, bazatã pe fapte şi nu pe opinii.
 rezumarea punctelor principale, stabilirea sarcinilor şi a planului de
acţiune pentru perioada imediat urmãtoare, precum şi a aspectelor
asupra cãrora se va concentra observarea viitoare.

Vã prezentãm mai jos câteva modele de fişe de observare a lecţiilor cu


menţiunea cã este la latitudinea mentorului sã aleaga orice fişã considerã cã
rãspunde cel mai bine scopurilor pe care şi le-a propus pentru respectiva observare.
FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Page | 9

Data………. Mentor……………….. Profesor stagiar/student………………. Clasa…..

Faceţi scurte observaţii în spaţiile de mai jos:

1. Organizarea clasei la începutul orei

 Începe ora într-un mod organizat?

 Reuşeşte Profesorul stagiar /studentul sã capteze atenţia elevilor?

 Se orientează elevii repede spre sarcina de lucru?

2. Accesul la mijloacele şi materialul didactic

 Se distribuie materiale didactice?

 Se face distribuirea materialelor în mod operativ sau/şi sunt deja pregătite?

3. Caracterul adecvat al lecţiei

 Este conţinutul lecţiei adecvat?

 Au activităţile un grad de dificultate potrivit sau sunt prea grele/uşoare?

 Sunt strategiile de organizare ale clasei orientate spre scopul lecţiei?

4. Caracterul clar şi precis al instrucţiunilor

 Ştiu elevii întotdeauna să facă ce li se cere?

 Sunt instrucţiunile clare?

5. Monitorizare

 Urmăreşte Profesorul stagiar /studentul progresul elevilor în cadrul lecţiei ?


 Există momente când unii elevi pot pretinde, pe drept cuvânt, că nu ştiu ce
trebuie să facă 
facă ?
Page | 10
6. Comportamentul elevilor

 Respectă Profesorul stagiar /studentul măsurile de apreciere şi sancţionare


stabilite în şcoală ?

 Este clasa, în general, disciplinată şi orientata spre sarcina de lucru ?

 Daţi un exemplu de indisciplina la ore (poate fi unul minor) :

 Ce s-a întâmplat ?

 Ce a făcut Profesorul stagiar /studentul?

 Cum a/au reacţionat Profesorul stagiar /studentul/elevii ?

7. Sfârşitul orei

 Se încheie lecţia în mod corespunzător ?

 Au elevii ocazia să demonsteze ce au învăţat ?

8. Alte comentarii asupra lectiei

 Privită în ansamblu, ce aspecte pozitive a avut lecţia ?

 Căror aspecte ale lecţiei ar trebui să li se acorde mai multă atenţie ?

Semnătura…………………(mentor)………………..…..(Profesor stagiar/student)
FIŞA DE OBSERVARE A LECŢIEI

Page | 11
o Data: ________________________________
o Clasa: _________________________________
o Unitatea de învăţământ: ___________________
o Obiectul (disciplina) de învăţământ: __________
o Subiectul lecţiei: _________________________
o Tipul lecţiei: ____________________________
o Metode de învăţământ: __________
o Mijloace de învăţământ: ____________________
o Locul desfăşurării : ________________________
o Intervalul orar: __________________________________
o Nume, prenume stagiar/student: ___________________________
o Nume, prenume învăţător :__________________________

Obiectivele operaţionale ale lecţiei:


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

 Introducerea in lecţie

Cum a îndeplinit Profesorul stagiar /studentul urmãtoarele cerinţe:

 explicarea obiectivelor lecţiei

 legãtura cu cunoştinţele anterioare

 folosirea unei game largi de strategii de predare (de ex. explicaţia,


demonstrarea, formularea întrebãrilor, folosirea eficientã a resurselor,etc.)

 facilitarea învăţării interactive

 Predarea şi învãţarea

Cum a îndeplinit Profesorul stagiar /studentul urmãtoarele cerinţe:

 planificarea lecţiei pentru a permite abordarea diferenţiatã a elevilor


 asigurarea înţelegerii sarcinilor de lucru de cãtre toţi elevii
Page | 12
 verificarea înţelegerii conceptelor

 oferirea unui feedback care genereazã învãţare

 corectarea erorilor şi a unor concepte greşit înţelese

 crearea unor situaţii care sã ofere elevilor posibilitatea de a explora o gama


larga de stiluri de în

 Reacţia elevilor

Elevii au dovedit:

 concentrare?

 interes în rezolvarea sarcinilor?

 plãcere?

 colaborare (dacã este cazul )?

 independenţa?

 Încheierea lecţiei

Cum a îndeplinit Profesorul stagiar /studentul urmãtoarele sarcini:

 încheierea activitãţilor

 fixarea elementelor esenţiale ale lecţiei

 implicarea elevilor în evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor lecţiei

 încheierea lecţiei într-o atmosferã calmã, dupã parcurgerea tuturor etapelor

 consolidarea învãţării prin tema de casă sau alte activităţi suplimentare


adecvate.
Discutarea lecţiei după observare
Page | 13

E uşor să dai un feed-back pozitiv. Este insă mai dificil să dai un feed-back mai puţin
favorabil, dar, pentru a-l ajuta pe Profesorul stagiar /studentul stagiar să progreseze este
important să se discute despre lecţia observată într-un mod onest şi constructiv.
Următoarele sugestii vă pot fii de ajutor in discutarea lecţiei predate de Profesorul
stagiar /studentul stagiar :

 începeţi întotdeauna cu comentarii pozitive asupra lecţiei. Identificaţi ce a mers


bine, apoi treceţi la aspecte mai puţin realizate. Reafirmaţi elementele pozitive
ale lecţiei la sfârşitul discuţiei ;
 e important ca Profesorul stagiar /studentul stagiar să simtă ca mentorul îl
apreciază chiar şi când îi dă feedback negativ ;
 comentariile obiective sunt preferabile exprimării de opinii ;
 oferind Profesorul stagiar /studentului stagiar posibilitatea să-şi exprime
propriul punct de vedere asupra mersului lecţiei îl ajutaţi să-şi identifice singur
punctele slabe. Oricum, dacă nu sunt conştienţi de probleme va trebui să le
aduceţi în discuţie ;
 ascultaţi cu atenţie folosind un limbaj adecvat al trupului ;
 clarificaţi problemele; reafirmaţi şi rezumaţi punctele discutate ;
 stabiliţi obiective pentru perfecţionare ;
 incercaţi să nu transmiteţi dezaprobare sau enervare ;
 nu lăsaţi discuţia să se prelungească într-un mod neproductiv ;

Ţineţi o evidenţă a punctelor discutate folosind fişa de dialog profesional de la


pagina următoare.
FIŞA DE DIALOG PROFESIONAL
Page | 14

Faceţi câteva copii ale acestei fişe pentru a ţine evidenţa întâlnirilor

Întâlnire cu_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Data stabilita_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Ora_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Agenda_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________
Note_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________
Obiective propuse_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________

Data pentru următorul dialog şi revizuire_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Sinteza lectiei observate Page | 15

Data………. Mentor……………….. Profesor stagiar/student………………. Clasa…..

Subiectul lecţiei:

Aspectele pozitive ale lecţiei:

Aspecte ce trebuie luate în considerare:

Sarcini/acţiuni pentru viitor:

Semnături:
__________________ (Mentor) __________________ (Profesor
stagiar/student)
Page | 16

ANEXĂ

Cuprins:

1. Exemple de obiective
2. Exemple de obiective şi planuri de acţiune
3. Exemple de fişe de observare a lecţiei
Exemple de obiective şi planuri de acţiune
Page | 17
Următoarele pagini dau exemple de felul în care:

 Profesorii stagiari au completat secţiunea 3.1 – Obiectivele Profesorul stagiar


/studentului stagiar
 Mentorii au colaborat cu profesorii stagiari pentru a completa secţiunea 3.4 –
Obiectivele şi planul de acţiune pentru stagiatură

Exemplul 1

Obiective:

1. Îmbunătăţirea controlului asupra comportamentului elevilor prin explorarea de


strategii noi şi prin aplicarea regulamentului şcolii;
2. Folosirea mai eficientă a timpului prin stabilirea de priorităţi;
3. Management–ul proiectelor;
4. Îmbogăţirea cunoştinţelor despre rolul dirigintelui: completarea fişelor
individuale, sprijinirea şi monitorizarea fiecărui elev;
5. Iniţierea în organizarea de activităţi extracurriculare (de exemplu cercul de
creaţie literară);
6. Perfecţionarea profesională în domeniul specialităţii;
7. Îmbunătăţirea cunoştinţelor de notare şi evaluare pe baza criteriilor stabilite
pentru examene.
Exemplul 1
Page | 18
Obiectivele şi planul de acţiune pentru stagiatură

Termen
Acţiuni de îndeplinit şi Data
Obiective Criterii de succes Resurse de
de către cine revizuirii
realizare
1.Îmbunătăţirea Furnizarea unei game Comportament bun 1.Timp destinat
controlului largi de strategii didactice al elevi lor la orele atelierelor de Octombrie
asupra pentru profesorii stagiari observate de lucru la catedră;
comportamentu a) schimb de experienţă mentor, şeful 2.Costul unui
lui elevilor şi soluţii cu mentorul catedrei, director curs
sau alţi profesori cu 3.Observarea
experienţă din şcoală; unei lecţii pe zi;
b) frecventarea unui 4. Predare în
curs de perfecţionare echipă
adecvat;
c) observarea unor
practici eficiente la
mai mulţi colegi cu
experienţă.
2.Managementu Întâlniri cu mentorul sau Capacitatea de a Întâlniri din 2 în Obiectiv
l timpului; arta alţi profesori cu respecta termenele 2 săptămâni cu permanent
ordonării experienţă pentru a limită pentru mentorul
priorităţilor în discuta tehnici de rapoarte,
mod eficient economisire a timpului caracretizarea
elevilor, examinarea
elevilor
3. Organizarea Observarea profesorilor Cunoaşterea Activitate la
clasei pentru cu experienţă. etapelor în realizarea nivelul catedrei.
elaborarea de Studierea bibliografiei. unui proiect. Cursuri de
proiecte Modele de proiecte. Monitorizarea perfecţionare.
Realizarea unui plan de eficientă a grupelor. Predare în
proiect împreună cu Produsele elevilor. echipă.
mentorul sau alt profesor Folosirea proiectului Modele de
de aceeaşi specialitate ca metodă proiecte.
alternativă de
evaluare
4.Extinderea Participarea la Demonstrează Asistenţe la Pe întreg Începutul
cunoştinţelor perfecţionare şi la ore cunoaşterea elevilor ore.Planificarea anul şcolar semestrului
despre rolul deschise la comisia în alcătuirea fişelor orelor de II. Page | 19
dirigintelui diriginţilor. individuale. dirigenţie.
Îşi fixează obiective Review of
adecvate pentru ora targets with
de dirigenţie mentor
5. Organizarea Contactarea şefului Participarea elevilor Timp alocat Pe Începutul
de activităţi catedrei pentru la activităţile planificării parcursul semestrului
extracuriculare planificarea de activităţi extracuriculare. împreună cu întregului II.
extraşcolare şeful catedrei. an şcolar
6.Continuarea Conducerea şcolii Se constată folosirea Timp alocat Tot anul Începutul
perfecţionării informează Profesorul unei game largi de discuţiilor cu şcolar semestrului
profesionale în stagiar /studentul stagiar metode, procedee, mentorul, II.
specialitatea sa despre cursuri de materiale auxiliare la membrii
perfecţionare. clasă catedrei.
Înscrierea la un curs de Costul cursului.
perfecţionare.
7. Împărtăşirea experienţei Notarea elevilor Timp alocat Tot anul
Îmbunătăţirea pozitive în ce priveşte reflectă respectarea discuţiilor şcolar
cunoştinţelor notarea şi evaluarea şi criteriilor date
despre notare, adaptarea programei la
evaluarea obiectivele evaluării
cunoştinţelor la
examenele de
capacitate,
bacalaureat

Semnătura mentorului …………………………………………….

Data ……………………

Semnătura Profesorul stagiar /studentului stagiar……………………………………

Data………………….
Exemplul 2 Page | 20

Obiectivele Profesorul stagiar /studentului stagiar

1. Dezvoltarea unei game largi de strategii pentru a menţine controlul asupra clasei, în
special pentru a face faţă unor situaţii de comportament disruptiv cu repercusiuni
asupra învăţării.

2. Familiarizarea cu folosirea tehnicilor de evaluare pentru îmbunătăţirea planificării şi a


eficienţei predării.

3. Dezvoltarea competenţei în folosirea calculatorului. Includerea calculatorului ca mijloc


auxiliar la clasă şi folosirea lui în mod eficient.

4. Înţelegerea mai profundă a modalităţilor de relaţionare cu părinţii şi cu colegii.


Exemplul 2
Obiectivele şi planul de acţiune pentru stagiatură Page | 21

Obiective Forma de acţiune; Termen de Data


Criterii de succes Resurse
de către cine realizare revizuirii
1.Controlul Înţelegerea politicii şcolii Optimizarea relaţiei cu Discuţii cu Pe Sfârşitul
asupra clasei (mentor). colectivul de elevi. mentorul şi cu parcursul semestrului
şi Asistenţe pentru a Progrese în alţi profesori întregului I
comportamen observa practici eficiente comportarea elevilor. cu experienţă. an şcolar
tu-lui elevilor în ceea ce priveşte Creşterea timpului Timp alocat
rspectarea regulilor de alocat lecţiei şi pentru
comportare în descreşterea timpului aceasta.
clasă(Profesor alocat controlului
stagiar/student) asupra clasei.
2.Folosirea Înţelegerea politicii şcolii Încredere sporită. Discuţii cu
tehnicilor de (mentor) Folosirea evaluării în mentorul şi
evaluare Observarea profesorilor munca la clasă ca factor alţi
cu experienţă (Profesor de ajustare a planificării profesori.
stagiar/student) în funcţie de rezultatele
elevilor.
3.Familiarizare Asistenţă din partea Cunoaşterea softurilor Discuţii cu
a cu profesorilor de existente pentru diferite mentorul şi
tehnologia informatică. grupe de vârstă şi profesorii de
informaţiei Căutarea de software pentru obiectivele informatică
(hard şi soft) urmărite
4.Relaţia cu Observarea Colaborarea mai Timpul Pe Sfârşitul
părinţii şi cu comportamentului eficientă cu psihologul necesar parcursul semestrului
colegii colegilor în relaţia cu şcolar şi cu alţi factori cunoaşterii întregului I
părinţii. de sprijin de la început. părinţilor. an şcolar
Ajutor din partea Este capabil să Discuţii cu
mentorului şi colegilor. folosească o gamă mentorul şi cu
Sprijin din partea variată de strategii în alţii.
directorului. relaţia cu părinţii.
Cunoaşterea îndatoririlor
din fişa postului.(mentor)

Semnătura mentorului ____________________


Numele ______________________________________ Data _________________

Semnătura Profesorul stagiar /studentului stagiar ________________________


Data _________________
FIŞA DE AUTOEVALUARE A STAGIARULUI
Page | 22
Standardele profesionale pentru stagiatură sunt scrise cu litere cursive
La sfârşitul La sfârşitul
A. Cunoştinţe şi deprinderi La angajare semestrului 1 semestrului 2
Demonstrează cunoaşterea programelor şcolare
pentru obiectele predate prcum şi nivelele de
competenţă care trbuie atinse în diferiţi ani de studiu
Cunoaşte în profunzime materia pe care o predă,
răspunde competent la întrebările elevilor referitoare
la materia respectivă şi este conştient de greşelile
tipice.
Înţelege modul în care învăţarea copilului este
influenţată de dezvoltarea sa fizică, intelectuală,
afectivă şi socială.
Cunoaşte reglementările de protecţie a muncii
specifice disciplinei predate.
Este la zi cu noutăţile din domeniul predat
B.Proiectarea demersului didactic
Are capacitatea de a stabili cu claritate obiectivele
lecţiilor predate şi conţinutul lor pe baza programelor
şcolare naţionale.
Planifică activităţi de învăţare care stimulează eficient
şi stârnesc interesul tuturor elevilor.
Fixează exigenţe înalte faţă de elevi şi le propune
obiective clare de atins.
Planifică eficient activitatea didactică pe termen scurt,
mediu şi lung.
Utilizează evaluarea elevilor în vederea optimizării
proiectării didactice.
Utilizează metode şi procedee de predare/învăţare
variate în scopul atingerii obiectivelor didactice fixate.
Stabileşte şi menţine o atmosferă de lucru la ore.
Prezintă clar conţinutul, utilizând în mod eficient
materialele didactice auxiliare.
Îşi analizează în mod critic activitatea de predare în
scopul îmbunătăţirii eficienţei.
Încurajează elevii să-şi dezvolte propriiledeprinderi de
învăţare.
Utilizaeză strategii didactice stimulative pentru elevi în
îndeplinirea sarcinilor de lucru.
Este capabil să asigure o comportare corespunzătoare
a elevilor prin stabilirea unui sistem de reguli de
discpilină împreună cu aceştia.Poate preîntâmpinaşi Page | 23
rezolvea eficient eventuale abateri de la regulamentul
şcolar.
Poate stimula formarea responsabilităţii sociale a
elevilor faţă de problemele întregii şcoli şi a
comunităţii.
C. Monitorizare, evaluare, completare de
documente, informări şi responsabilităţi
Este capabil să aprecieze măsura în care au fost atinse
obiectivele instructive propuse pentru optimizarea
predării.
Notează regulat lucrările elevilor şi monitorizează
activitatea acestora. Oferă elevilor feedback oral sau în
scris pentru fixarea de noi sarcini.
Cunoaşte reglementările în vigoare privind notarea
elevilor şi completarea documentelor şcolare.
Poate identifica punctele forte şi cele slabe ale elevilor
şi poate nota răspunsurile acestora în funcţie de
obiectivele de evaluare stabilite
Poate stabili obiective clare în vederea optimizării
rezultatelor elevilor.
Poate identifica şi sprijini elevii şi grupurile de elevi cu
dificultăţi la învăţătură, apelînd la sprijinul psihologului
şcolar
D. Alte îndatoriri profesionale
Cunoaşte îndatoririle şi responsabilităţile Profesorul
stagiar /studentului şi le aplică.
Stabileşte relaţii eficiente de colaborare cu colegii.
Oferă elevilor un bun exemplu de conduită personală şi
profesională.
Asigură şanse egale tuturor elevilor pentru valorificarea
potenţialului lor.
Cunoaşte rolul şi atribuţiile organelor de conducere ale
şcolii.
Poate identifica şi valorifica avantajele oferite de
diversitatea etnică şi culturală.
Poate comunica eficient cu părinţii elevilor informându-
i verbal şi în scris asupra copiilor lor.
Poate impune respectarea regulamentului şcolar,
inclusiv a punctelor referitoare la comportament
agresiv/ hărţuire
Poate contribui eficient la dezvoltarea şcolii, la
atingerea obiectivelor acesteia.
Îşi poate asuma responsabilitatea propriei dezvoltări
profesionale ulterioare şi a menţinerii la curent cu
noutăţile cercetării pedagogice şi de specialitate. Page | 24
FiŞA DE OBSERVARE – MANAGEMENTUL CLASEI
Profesor_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

Gândiţi-vă la următoarele
aspecte ale
managementului clasei
cu referire la doi colegi şi
notaţi comentariile
voastre.
Întotdeauna / Câteodată /
Nu destul / Niciodată
1.A menţinut Profesorul stagiar /studentul contactul
vizual cu clasa?
2.Şi-a schimbat Profesorul stagiar /studentul
poziţia/locul în funcţie de activităţi?
3.Au colaborat bine elevii?
4.Profesorul stagiar /studentul a rearanjat elevii în
bănci atunci când a fost nevoie.
5.Instrucţiunile au fost clare.
6.Profesorul stagiar /studentul a verificat dacă elevii
au înţeles instrucţiunile.
7.Profesorul stagiar /studentul nu a acoperit
vizibilitatea tablei.
Materialele folosite au fost vizibile pentru toţi elevii.
8.Vocea Profesorul stagiar /studentului s-a auzit clar
tot timpul. Vorbirea nu a fost înceată / rapidă /
neclară.
9.Elevii s-au putut auzi unii pe alţii.
10.Profesorul stagiar /studentul a fost conştient de
dificultăţile întâmpinate de elevi în învăţare şi a
acţionat în mod încurajator.
11.Elevii şi-au notat exemple de limbă clare şi utile
de pe tablă sau de pe fişe de lucru.
FiŞĂ DE OBSERVARE

TIMPUL CÂT VORBEŞTE PROFESORUL STAGIAR /STUDENTUL

Profesor_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

Răspundeţi la întrebări notând reflecţiile voastre şi exemple relevante.

1. A vorbit Profesorul stagiar /studentul mai mult decât era necesar pentru a
explica ceva sau prea puţin?
…………………………………………………………………………………………

2. A vorbit Profesorul stagiar /studentul când acest lucru ar fi putut fi făcut de


elevi?
………………………………………………………………………………………….

3. A vorbit Profesorul stagiar /studentul prea repede / încet?


…………………………………………………………………………………………

4. A fost nivelul limbii în concordanţă cu cel al elevilor?


…………………………………………………………………………………………

5. A existat o concordanţă între nivelul structurii de predat şi metalimbajul


Profesorul stagiar /studentului?
………………………………………………………………………………………….
6. Suna limba folosită de profesor autentic şi natural?
…………………………………………………………………………………………

7. A folosit Profesorul stagiar /studentul varietăţi regionale, incorecte ale limbii?


…………………………………………………………………………………………

8. La care activităţi a fost Timpul Destinat Elevilor (TDE) mai de lungă durată decât
Timpul Destinat Profesorul stagiar /studentului( TDP) pentru vorbire?
…………………………………………………………………………………………

9. În concluzie, cine a vorbit cel mai mult?


…………………………………………………………………………………………

10. A creat Profesorul stagiar /studentul suficiente ocazii în care elevii să-şi exerseze
deprinderea de vorbire?
…………………………………………………………………………………………

11. Alte aspecte de luat în considerare: de ex. a verificat Profesorul stagiar


/studentul dacă elevii au înţeles instrucţiunile şi dacă acestea au fost clare? A fost
ceea ce spunea Profesorul stagiar /studentul/studentul practicant interesant,
informativ, folositor, etc?

…………………………………………………………………………………………

12. Atunci când Profesorul stagiar /studentul a vorbit mai mult, a existat un motiv
întemeiat pentru aceasta?

………………………………………………………………………………………………………….
FIŞĂ DE OBSERVARE — FOLOSIREA TABLEI

Profesor_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______

Obiective_______________________________________________________

OBSERVAŢII
1. A fost scrisul de pe tablă vizibil pentru toti?
A fost aranjarea in spatiu clară? (Părea încărcată /
dezorganizată)?
2. Au fost cuvintele noi scoase în evidenţă in mod eficient?
Cum ar fi putut să se facă mai bine?
3. Au fost scrise propozitii complete pe tabla?
4. A folosit Profesorul stagiar /studentul tabla pentru:
a) clarificarea unor probleme pe loc?
b) corectare? (de ex. gramatică, pronuntie,etc.)?
Dati exemple cu ceea ce s-a mentionat mai sus, fie acolo
unde s-a facut intr-un mod eficient sau unde ar fi putut fi
folosite.
5. Ar fi fost vreuna din soluţiile următoare potrivită?
a) tabele (de ex. tabel de substituţie)
b) folosirea materialelor didactice vizuale ( cartoane /
desene )
c) stimuli pentru exersare
d) pregatirea elevilor (de ex. oferirea de informatii
pentru o activitate ).
6. Ce au scris elevii, cu ce au ramas în caiete? A fost
reprezentativ pentru punctele-cheie ale lectiei şi ar
înţelege elevii ceea ce au notat la fel de bine după câteva
zile?
FIŞĂ DE OBSERVARE — INTERACŢIUNEA

Profesor_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

O varietate de modele de interactiune este importanta. Ea asigura implicarea


activa a elevilor in lectie, permite adoptarea unor stiluri de invatare diferite si
faciliteaza mentinerea treaza a atentiei elevilor prin schimbarea ritmului desfasurarii
lectiei.
Aceasta sarcina de lucru va va da posibilitatea sa observati cate tipuri de
interactiune au loc. Notati ce fel de interactiune are loc in timpul diferitelor etape ale
lectiei.

MODELUL DE INTERACŢIUNE DE CÂTE ORI

Profesor — întreaga clasa

Profesor — elev

Elev—elev (perechi la distanta)

Elev—elev (perechi apropiate)

Elevii lucrand in grupe

Elev—intreaga clasa

A existat destula varietate in lectie?

A existat vreun moment când aţi simţit că interacţiunea este improprie? În acest caz,
când şi de ce?
Cu ce aţi putea-o înlocui?
OBSERVAREA LECŢIEI

Profesor_____________________________Observator_________________

Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă

Obiective______________________________________________________

ETAPE / TEHNICI / ACTIVITĂŢI ALTERNATIVE / ÎNTREBĂRI /


DURATA Profesor Elevi OBSERVAŢII
FIŞĂ DE OBSERVARE A LECŢIEI

Profesor_____________________________Observator____________________
Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______
Obiective_________________________________________________________

ELEMENTE OBSERVATE OBSERVAŢII


CLARITATEA OBIECTIVELOR
PLAN DE LECŢIE
1 PREGĂTIRE
MATERIAL DIDACTIC
ORGANIZAREA SĂLII DE CLASĂ
2 SELECTAREA MATERIALELOR ADECVATE
3 UTILIZAREA MATERIALULUI DIDACTIC
4 ACURATEŢEA TERMINOLOGICĂ
5 INSTRUCŢIUNI / MANAGEMENTUL CLASEI
6 PREZENTAREA TERMENILOR NOI
7 ÎNTREBĂRI / RĂSPUNSURI
8 VERIFICAREA ÎNŢELEGERII
9 CORECTAREA
10 MONITORIZAREA
11 VALORIFICAREA MATERIALELOR
12 ETAPIZAREA
13 VARIETATEA
14 RITMUL
15 MOTIVAŢIA / PARTICIPAREA ELEVILOR
16 GAMA TEHNICILOR DE LUCRU
17 MOBILITATEA / ADAPTIBILITATEA
18 VOCEA
19 ECHILIBRAREA ATENŢIEI
20 COMUNICAREA NON-VERBALĂ
21 MANIERA / RAPORT PROFESOR-ELEV
22 STIMULAREA
23 DINAMICA DE GRUP
24 ÎNŢELEGEREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢARE
25 REALIZAREA OBIECTIVELOR

FIŞA DE EVALUARE A LECŢIEI

Profesor_____________________________Observator____________________
Data______________ Nr. de elevi________ Ora_______ Nivel / Clasă _______
Obiective_________________________________________________________
Calităţi personale şi profesionale
Conduita profesională
Vocea
Cunoştinţe de specialitate
Capacitatea de a se relaţiona cu elevii
Pregătirea pentru lecţie
Claritatea obiectivelor şi motivaţia
Varietatea activităţilor, ponderea şi alocarea timpului
Pregătirea materialului adecvat
Anticiparea dificultăţilor
Cunoaşterea sistemului educaţional şi a locului lecţiei în
programă
Desfăşurarea lecţiei
Managementul clasei
Tehnici de prezentare
Tehnici pentru întrebări / răspunsuri
Tehnici de exersare şi fixare
Ritmul şi încadrarea în timp
Tranziţia de la o etapă la alta
Valorificarea materialului didactic
Conştientizarea şi corectarea greşelilor
Dinamica clasei
Folosirea feedback-ului în reglarea procesului predării-învăţării
Capacitatea de adaptare / improvizare
Tema de casă
Creativitate / ingeniozitate
Realizarea obiectivelor
Reflecţie şi conştientizare
Capacitatea de autoevaluare, evaluare a colegilor şi reacţia la
feedback
Capacitatea de a întocmi planuri de acţiune, disponibilitatea de
a experimenta, asumarea de riscuri pentru dezvoltarea
profesională
Capacitatea de a lucra în echipă / independent
Completarea documentelor şcolare

Nivele de performanţă: Îndrumări pentru evaluare:


10 – foarte bine  Indicaţi nivelul de performanţă pentru fiecare componentă şi scrieţi nota în
9 – bine căsuţa corespunzătoare
8 – destul de bine / acceptabil  Înscrieţi nivelul de performanţă doar pentru componentele care se regăsesc în
7 – satisfăcător lecţia observată
4 - nesatisfăcător
DESCRIPTORI PENTRU FiŞA DE EVALUARE A LECŢIEI

Calităţi personale şi profesionale


10 9 8 7 4
Conduita AtitudiAtitudine deosebit de Atitudine responsabilă şi Atitudine destul de Ocazional implicat şi Nu dă dovadă de
profesională responsabilă, implicare permanentă; responsabilă şi implicare în dornic să coopereze; dăruire; cooperare
-implicare promptitudine şi implicare prezenţă care impune majoritazea timpului; de personalitatea are insuficientă; prezenţă
-ţinută permanentă; dornic să respect; stil de predare obicei aspect de efect; fără impact slab; slabă; stilul de
-punctualitate descopere idei noi; pozitiv; ţinută adecvată; deficienţe serioase în stilul imperfecţiuni sporadice predare iritant sau
prezenţă plăcută şi care punctual; de predare; îmbrăcăminte în stilul de predare; plictisitor; îmbrăcat
impune respect; stil de adecvată; uneori întârzie nepotrivit;
predare personal şi punctual cu excepţia unor întârzie frecvent
pozitiv; ţinută elegantă; motive întemeiate;
întotdeauna punctual;
Voce Calitate foarte bună a Calitate bună a vocii; Voce audibilă; vorbire În majoritatea cazurilor Voce inaudibilă sau
-audibilitate vocii; vorbire foarte clară vorbire clară; inteligibilă din orice punct al voce audibilă; vorbirea neplăcută; uneori
-viteză / şi expresivă; viteză clasei; inteligibilă doar de vorbirea ininteligibilă
inteligibilitate adecvată; aproape
Cunoştinţe de Cunoaştere excelentă a Cunoaştere solidă a Cunoaştere bună a obiectului Nivel de cunoaştere Cunoaştere
specialitate, conţinutului ştiinţific şi conţinutului materiei predat, explicaţiile sale sunt destul de bun; insuficientă a
utilizarea înţelegere profundă a predate, prezentare adecvate. Este în general explicaţiile sale nu sunt specialităţii predate,
corectă a noţiunilor predate. corectă, conformă cu sensibil la nivelul de întotdeauna clare. Este face greşeli de
terminologiei Capacitate de a le face cerinţele programelor înţelegere al elevilor. capabil să-şi adapteze conţinut.
de specialitate accesibile elevilor, analitice. nivelul la cel al elevilor Materia este
şi a limbii respectând acurateţea Este în general capabil de a doar dacă i se atrage greu de înţeles
române ştiinţifică. Posedă un se adapta la nivelul de atenţia pentru elevi.
orizont larg de înţelegere al elevilor. Profesorul stagiar
cunoaştere, peste nivelul /studentul nu-şi
programei. poate adapta nivelul
la cel al clasei.
Capacitatea de Atmosferă plăcută, Atmosferă de lucru bună; Atmosferă destul de plăcută Atmosferă de lucru Atmosferă încordată
a stabili relaxată, prietenoasă; Profesorul stagiar în clasă; elevii nu-l privesc pe adecvată; ocazională sau neplăcută; este
legătură cu dialog foarte bun între /studentul şi elevii profesor ca pe un străin; lipsă de cooperare; evident că Profesorul
elevii profesor şi elevi, dând cooperează bine; comunicare non-verbală comunicare non-verbală stagiar /studentul şi
-limbajul non- senzaţia apartenenţei la comunicare .non-verbală adecvată satisfăcătoare elevii nu pot
verbal aceeaşi echipă; bună relaţiona; lipseşte
-gestica, comunicare non-verbală contactul vizual;
-contactul excelentă. limbajul non-verbal
vizual, etc. induce în eroare
Pregătirea pentru lecţie
10 9 8 7 4
Claritatea Specificare clară şi lucidă Obiective cadru clare şi În general obiective cadru Obiective cadru şi de Obiective cadru şi de
obiectivelor şi de obiective cadru realiste; realiste; obiective de raţionale, legate de referinţă deobicei clare; referinţă nerealiste,
motivaţia obiective de referinţă referinţă relevante şi obiective de referinţă câteva noţiuni despre fără concordanţă între
adecvate; idei clare în realizabile; modalităţi clare realizabile; în general modul în care se poate ele; Profesorul
vederea selectării pentru verificarea lor conştient de modul în care verifica realizarea lor stagiar /studentul nu
criteriilor de verificare a se poate verifica realizarea are idei şi criterii clare
realizării obiectivelor obiectivelor despre modul de
propuse verificare a acestora
Varietatea Sensibilitate faţă de Sensibilitate faţă de Se acordă atenţie nevoilor În general nevoile elevilor Prea mult sau
activităţilor, nevoile reale ale elevilor; nevoile reale ale elevilor; reale ale elevilor cu privire sunt luate în considerare; insuficient timp
ponderea şi mare varietate de realism dovedit în la echilibrul şi timpul echilibru şi varietate de acordat anumitor
alocarea activităţi; echilibru corect selectarea şi conducerea acordat activităţilor; activităţi satisfăcătoare; activităţi; lipsă de
timpului al timpului acordat activităţilor; echilibru activităţi aplicabile şi alocarea timpului destul de varietate în selectarea
activităţilor; reacţia adecvat, bună alocare a rezonabil de motivante; bună; câteodată reacţia activităţilor; reacţia
elevilor este bine timpului; reacţia elevilor reacţia elevilor este luată elevilor este greşit elevilor deseori greşit
anticipată şi interpretată interpretată în mod în considerare interpretată interpretată
corespunzător
Pregătirea Imaginaţie şi originalitate Materialele sectate cu grijă În general materialele vin Materialele didactice sunt Preocupare puţină sau
materialului în selectarea şi sau confecţionate în în sprijinul problemelor bazate în întregime pe dezinteres în
didactic confecţionarea concordanţă cu lecţia şi predate; succesiune manual; folosirea selectarea materialelor
(adecvarea materialelor; materiale obiectivele propuse; acceptabilă materialelor sporadică; didactice; materiale
mijloacelor didactice relevante şi succesiune adecvată succesiune satisfăcătoare nepotrivite,
didactice) eficiente pentru lecţie şi nerelevante sau inutile;
obiective; succesiune succesiunea crează
logică; materialele confuzie
didactice facilitează
învăţarea şi o fac plăcută
Anticiparea Dificultăţile în predare şi Profesorul stagiar În general Profesorul Profesorul stagiar Profesorul stagiar
dificultăţilor învăţare au fost evident /studentul poate anticipa stagiar /studentul /studentul încearcă să /studentul nu poate
cântărite şi acţiuni de dificultăţile şi acţiunile de anticipează dificultăţile în anticipeze dificultăţile; anticipa sau
remediere au fost plănuite remediere în mod realist şi mod realist; planul de acţiunile de remediere interpretează greşit
în concordanţă adecvat remediere este realizabil plănuite satisfăcător dificultăţile; planul de
soluţionare este
neadecvat
Cunoaşterea Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar
sistemului /studentul cunoaşte /studentul cunoaşte /studentul este conştient /studentul are unele /studentul nu este
educaţional şi sistemul educaţional îndeajuns de bine sistemul de sistemul educaţional noţiuni despre sistemul conştient/ ignoră locul
a locului naţional şi locul lecţiei în educaţional naţional şi naţional şi locul lecţiei în educaţional naţional şi lecţiei în programă
lecţiei în programă locul lecţiei în programă programă locul lecţiei în programă
programă
Desfăşurarea lecţiei
10 9 8 7 4
Managementul Profesorul stagiar Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar Câteodată Profesorul Clasa este derutată,
clasei /studentul este este întotdeauna stăpân pe /studentul este deobicei stagiar /studentul pierde dezorganizată,
-instrucţiuni întotdeauna stăpân pe situaţie şi elevii sunt în stăpân pe situaţie şi în controlul clasei şi are Profesorul stagiar
-mobilitatea situaţie; rezolvă eficient general concentraţi asupra general elevii sunt dificultăţi în menţinerea /studentul nu este în
Profesorul problemele de indisciplină; sarcinilor de lucru; preocupaţi de sarcinile de preocupării elevilor stare să rezolve
stagiar dă instrucţiuni clare şi Profesorul stagiar /studentul lucru; instrucţiunile sunt în aspra sarcinilor de lucru; cazurile de
/studentului verifică dacă elevii au dă instrucţiuni clare şi în general clare, rareori se instrucţiunile nu sunt indisciplină / lipsa de
-echilibrul înţeles sarcinile de lucru; mod curent verifică ivesc confuzii; deobicei întotdeauna destul de concentrare a
atenţiei echilibrul atenţiei foarte înţelegerea acestora de către echilibrul atenţiei este clare; nu se verifică elevilor;
-capacitatea de bun; gesturile şi mişcarea elevi; bun echilibru al bun; gesturile şi mişcările înţelegerea de către instrucţiunile sunt
a menţine Profesorul stagiar atenţiei; gesturile şi mişcarea Profesorul stagiar elevi a sarcinilor de neclare,
disciplina /studentului consolidează Profesorul stagiar /studentului nu împiedică lucru; atenţia este inegal contradictorii sau
-monitorizare comunicarea; foarte bună /studentului facilitează comunicarea; monitorizare distribuită; gesturile şi induc în eroare;
monitorizare comunicarea; bună destul de bună mişcările Profesorul monitorizare
monitorizare stagiar /studentului nu ineficientă /
sunt întotdeauna utile; inexistentă
monitorizare
satisfăcătoare
Tehnici de Profesorul stagiar Profesorul stagiar /studentul În general Profesorul Tehnicile de prezentare Tehnicile de
prezentare /studentul foloseşte foloseşte tehnici stagiar /studentul sunt în majoritatea prezentare nu sunt
tehnici variate, motivante, contextualizate, relevante şi foloseşte tehnici relevante cazurilor relevante dar motivante sau sunt
relevante, contextualizate adecvate momentelor lecţiei, şi contextualizate dar nu nu întotdeauna legate nerelevante; nu sunt
şi adecvate momentelor dar ele nu sunt totdeauna întotdeauna motivante sau de context; deseori legate de context; nu
lecţiei motivante sau variate adecvate momentelor momentele lecţiei sunt se observă
lecţiei; varietate redusă confuze; momentele lecţiei
varietate/motivaţie
redusă
Tehnici pentru Relevante, variate, Adecvate, gradate, Adecvate, clare, ajută la În general clare şi Nerelevante, neclare,
întrebări / gradate, direcţionate şi direcţionate, destul de buna desfăşurare a lecţiei adecvate, dar au monotone, fără tact
răspunsuri stimulatoare pentru elevi variate şi stimulatoare varietate şi motivaţie şi aleatoare
redusă pentru elevi
Tehnici de Profesorul stagiar Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar Varietatea activităţilor Activităţi monotone;
exersare şi /studentul foloseşte o foloseşte activităţi diverse, /studentul foloseşte unele folosite de profesor este nu există varietate în
fixare mare diversitate de cu variaţii în modul de lucru; activităţi cu variaţii în mică şi schimbările în modul de lucru;
-echilibru între activităţi cu variaţii în Profesorul stagiar /studentul modul de lucru; modul de lucru sunt Profesorul stagiar
exerciţiile în modul de lucru (ex. în cor, nu domină clasa şi dă suport Profesorul stagiar puţine; câteodată /studentul intervine
cor individuale, în perechi, pe lingvistic / informaţii /studentul nu este prea domină clasa în mod în activităţile în
/individual/în grupe, frontale); adecvate; acordă elevilor dominant; dă informaţii / inutil dar acordă ajutor / perechi / grupe; nu
perechi / Profesorul stagiar posibilitate pentru exersarea suport lingvistic suficient şi suport lingvistic / reuşeşte să acorde
frontale /studentul nu domină limbii / dezvoltarea acordă elevilor posibilitate informaţii la cererea suport lingvistic /
-varietatea clasa şi acordă elevilor deprinderilor pentru exersarea limbii / elevilor; sporadic elevii informaţii; vorbeşte
activităţilor/ ajutor eficient, informaţii dezvoltarea deprinderilor au posibilitate să inutil; domină clasa /
tehnicilor necesare şi posibilitate exerseze limba / nu oferă elevilor
-echilibrul între maximă pentru exersarea dezvolte deprinderi destule ocazii pentru
timpul de limbii / dezvoltarea exersarea limbii /
vorbire al deprinderilor dezvoltarea
Profesorul deprinderilor
stagiar
/studentului şi
al elevilor
-dezvoltarea şi
integrarea
deprinderilor
Ritmul şi Lecţia este un tot organic, Lecţia decurge lin; ritmul Lecţia decurge destul de Câteodată fluxul lecţiei Ritmul este prea alert
încadrarea în decurge în ritm natural; este în concordanţă cu lin; în general ritmul este este întrerupt; uneori sau prea lent;
timp ritmul este adaptat la nevoile clasei / cu activităţile bun; încadrarea în timp încadrarea în timp încadrarea în timp
activităţi; foarte bună propuse; bună încadrare în satisfăcătoare neadecvată disproporţionată
încadrare în timp timp
Tranziţia de la o Profesorul stagiar Activităţile se succed natural; Uneori activităţile urmează Uneori activităţile nu se Activităţile nu par a
etapă la alta /studentul trece eficient Profesorul stagiar /studentul una după alta cu pauze leagă; în anumite cazuri avea legătură între
de la o etapă a lecţiei la poate să recâştige controlul nejustificate; în general Profesorul stagiar ele; este dificil
alta; activităţile se succed asupra clasei fără să Profesorul stagiar /studentul recâştigă cu pentru profesor să
în mod natural; Profesorul întrerupă activităţile /studentul este în stare să greu controlul asupra recâştige controlul
stagiar /studentul recâştige controlul asupra clasei asupra clasei
recâştigă controlul asupra clasei
clasei uşor şi la momentul
potrivit
Valorificarea Valorificate / folosite în Valorificate / folosite în mod Bună utilizare a Materialele / materialele Folosite neadecvat,
materialelor şi mod adecvat, cu adecvat, competent şi materialelor / materialelor auxiliare sunt utilizate dar ineficient creând
folosirea competenţă, eficient şi eficient; materialele auxiliare; acestea sunt nu la potenţialul lor confuzie atât
materialului creativ; este clar că facilitează învăţarea legate de problema maxim; ele nu facilitează pentru profesor cât
auxiliar materialele facilitează predată întotdeauna învăţarea; şi pentru elevi;
învăţarea legătura lor cu problema materialele atrag
predată este uneori forţată atenţia asupra lor
şi nu asupra
problemei predate;
material sărăcăcios
sau inexistent

Profesorul stagiar Tehnicile de corectare sunt În cele mai multe cazuri Profesorul stagiar Profesorul
Conştientizarea /studentul foloseşte eficiente şi utile elevilor Profesorul stagiar /studentul nu ştie stagiar /studentul;
şi corectarea strategii variate şi pline de /studentul încearcă să întotdeauna când să corectează în mod
greşelilor tact în vederea semnalării, corecteze greşelile în mod corecteze greşelile; necorespunzător;
identificării şi corectării sistematic; elevii nu sunt câteodată corectarea ignoră greşelile;
greşelilor; elevii ofensaţi de corectările poate să fie disruptivă sau Profesorul
interpretează corectarea făcute fără tact stagiar /studentul
drept un sprijin din partea corectează mai
Profesorul stagiar mult decât este
/studentului necesar sau
corectarea este
stânjenitoare
pentru elevi
Dinamica clasei; Profesorul stagiar În general Profesorul Profesorul stagiar Câteodată Profesorul Profesorul
motivarea şi /studentul trezeşte, stagiar /studentul este în /studentul încearcă să stagiar /studentul reuşeşte stagiar /studentul
implicarea facilitează şi menţine stare să trezească, faciliteze motiveze şi să implice pe să motiveze şi să implice nu este capabil
elevilor interesul/ atenţia şi şi menţină interesul şi toţi elevii dar participarea elevii; structurile de să motiveze sau
implicarea elevilor; implicarea elevilor; lor este inegală; structurile interacţiune sunt destul de
Profesorul stagiar structurile de interacţiune de interacţiune sunt monotone; implicarea
să implice
/studentul motivează/ sunt motivante şi destul de rezonabil de variate elevilor este sporadică elevii / să
implică toţi elevii în variate; elevii sunt implicaţi menţină
procesul de învăţare şi şi interesaţi mai tot timpul interesul lor;
este receptiv la elevii par a fi
capacităţile/ nevoile/
plictisiţi şi
interesul/ emoţiile lor
diferite; Profesorul agitaţi
stagiar /studentul variază
structurile de interacţiune
ca să asigure participare
maximă
Folosirea Profesorul stagiar /studentul În majoritatea cazurilor Din când în când Profesorul stagiar Profesorul stagiar
feedback-ului verifică întotdeauna Profesorul stagiar Profesorul stagiar /studentul rareori /studentul omite să
în reglarea înţelegerea şi învăţarea; dă /studentul verifică /studentul verifică verifică înţelegerea şi verifice înţelegerea şi
procesului feedback constructiv, înţelegerea şi învăţarea; înţelegerea şi învăţarea; învăţarea sau doar la învăţarea; în general îi
predării- încurajând elevii să-şi asume încurajează şi foloseşte încurajarea şi lauda este întâmplare; încurajează scapă necesitatea de a
învăţării responsabilitate în procesul cuvinte de laudă în mod satisfăcătoare; Profesorul sau laudă sporadic; încuraja/ lăuda elevii
-verificarea de învăţare; Profesorul adecvat; Profesorul stagiar stagiar /studentul are criteriile de evaluare/ sau îi laudă prea mult/
înţelegerii şi stagiar /studentul foloseşte /studentul are criterii de criterii de evaluare/ notare notare nu sunt îi descurajează; nu are
învăţării un limbaj adecvat pentru a evaluare/ notare clare şi rezonabil de obiective în întotdeauna definite clar criterii clare de
-încurajarea încuraja şi lăuda elevii, are obiective, ceea ce mare măsură înţelese de şi/ sau înţelese de elevi evaluare/ notare; de
elevilor / laudă criterii de evaluare obiective, încurajează progresul elevi; acestea nu afectează multe ori notele sunt
-evaluarea solide şi sistematice; elevilor în mod negativ atmosfera percepute de elevi ca
-notarea încurajează elevii să-şi din clasă fiind nedrepte
autoevalueze munca şi
progresul; notarea este
constructivă; aceasta este
înţeleasă şi apreciată de elevi
Capacitatea de Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar În cele mai multe cazuri Câteodată Profesorul Profesorul stagiar
adaptare / este flexibil, capabil să /studentul dă dovadă de Profesorul stagiar stagiar /studentul este /studentul este prea
improvizare improvizeze/ să schimbe flexibilitate în reacţiile lui, /studentul este flexibil; flexibil; nu este rigid, ignoră ceea ce
direcţia dacă o activitate nu rareori se pierde; schimbă dacă vre-o activitate nu întotdeauna conştient nu îi convine sau
pare să fie reuşită sau să direcţia dacă o activitate pare să fie reuşită în cele de ce o activitate nu evenimentele
adopte o strategie diferită nu pare să fie reuşită; este din urmă Profesorul stagiar reuşeşte şi în consecinţă neprevăzute; este
faţă de cea planificată capabil să improvizeze /studentul este capabil să poate să reacţioneze cu deconcertat de
dacă este cazul improvizeze şi să adopte o întârziere; reacţia întâmplările
srategie diferită câteodată nu este cea neaşteptate de pe
adecvată parcursul lecţiei
Tema de casă Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar
(dacă/ când este capabil să ducă lecţia la /studentul este capabil să /studentul reuşeşte să /studentul are dificultăţi /studentul nu este în
este necesar) bun sfârşit cu succes; dă ducă lecţia la bun sfârşit; ducă lecţia la bun sfârşit; în a duce lecţia la bun stare să ducă lecţia la
teme de casă relevante care temele propuse sunt temele propuse în general sfârşit; selectarea bun sfârşit; tema de
consolidează/ scot în adecvate; în majoritatea sunt legate de problemele temelor de casă nu este casă este
evidenţă problemele cazurilor dă explicaţiile predate; Profesorul stagiar întotdeauna cea mai nerelevantă / ambiguă
predate; este capabil să necesare şi verifică /studentul dă explicaţii potrivită; explicaţiile pot
explice/ verifice înţelegerea înţelegerea rezonabil de clare pentru crea confuzie sau chiar
sarcinilor de lucru de către sarcinile de lucru lipsesc
elevi:
Creativitate / Profesorul stagiar /studentul
ingeniozitate valorifică resursele umane în
mod creativ; foloseşte
materialele/ materialele
auxiliare / situaţiile cu
imaginaţie; este capabil să
transforme lipsurile în
beneficiul propriu sau cel
puţin să le compenseze la
maximum
Realizarea Toate obiectivele propuse Majoritatea obiectivelor Obiectivele sunt realizate Obiectivele lecţiei sunt Obiectivele nu sunt
obiectivelor sunt realizate la maximum propuse în lecţie sunt într-o măsură rezonabilă în realizate parţial realizate în măsura
posibil în contextul lecţiei realizate contextul lecţiei aşteptată în contextul
lecţiei
Reflecţie şi conştientizare
10 9 8 7 4
Capacitatea de Profesorul stagiar /studentul În general Profesorul Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar
autoevaluare, dă dovadă de capacitate de stagiar /studentul dă /studentul are nevoie de /studentul are /studentul are
evaluare a autoevaluare şi de evaluare dovadă de capacitate de a ghidare în vederea dificultăţi în neclarităţi în ceea ce
colegilor şi a colegilor; este foarte reflecta aspra performanţei reflectării asupra autoevaluare/ priveşte punctele
recţia la cooperant în procesul de proprii/ a colegilor; este performanţei proprii şi evaluarea colegilor; în forte / slabe proprii şi
feedback evaluare, propune direcţii de cooperant în discuţiile pentru a se autoevalua sau general este ale colegilor sau nu
perfecţionare; este necritic; post-lecţie; este capabil să a-şi evalua colegii; în cooperant în discuţiile este conştient de
reacţionează la feedback în facă sugestii practice general este cooperant în post-lecţie dar nu acestea; reacţia lui la
mod constructiv pentru dezvoltarea discuţiile post-lecţie; este întotdeauna poate să evaluarea celorlalţi este
profesională; este necritic deschis la sugestii şi poate ofere alternative neconstructivă; nu se
şi în mare reacţia la da sugestii pentru posibile/ sugestii; poate autoevalua; nu
fedback este constructivă dezvoltarea profesională câteodată ezită să poate să facă sugestii
accepte sugestii pentru dezvoltarea
profesională; de multe
ori este critic
Capacitatea de a Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar Profesorul stagiar
întocmi planuri este capabil să planifice /studentul este capabil să- /studentul este în general /studentul are nevoie /studentul este
de acţiune, acţiuni de viitor eficiente, şi planifice acţiunile de capabil să întocmească de ajutor în incapabil să înveţe din
disponibilitatea este dispus să viitor în mod adecvat; în planuri de viitor pentru planificarea acţiunilor experienţele proprii sau
de a experimenteze / gata să-şi general este dispus să autodezvoltare; doar de viitor; dă dovadă ale altora; nu poate să
experimenta, asume riscuri pentru experimenteze / să-şi ocazional este dispus să-şi de disponibilitate la întocmească planuri de
asumarea de dezvoltarea profesională asume riscuri pentru asume riscuri şi nu experimente / de a-şi viitor fără ajutor; nu
riscuri pentru dezvoltarea profesională îndrăzneşte să asuma riscuri minore este dispus să-şi asume
dezvoltarea experimenteze dacă este îndrumat riscuri sau să
profesională experimenteze
Capacitatea de a Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar În general Profesorul Profesorul stagiar Profesorul stagiar
lucra în echipă / este conştient de rolul său /studentul este capabil să stagiar /studentul este /studentul acceptă /studentul nu poate ori
independent într-o echipă de profesionişti dezvolte relaţii adecvate de capabil să lucreze în echipă munca în echipă dar nu vrea să lucreze în
şi este capabil să dezvolte lucru în echipă; în general dar se implică numai are dificultăţi în echipă; sau nu
relaţii eficiente de lucru cu poate să lucreze bine în parţial şi câteodată se integrare; este posibil îndrăzneşte / nu este
ceilalţi membrii ai echipei mod independent când mulţumeşte cu un rol pasiv să se bazeze prea mult pregătit / este nesigur
dar poate lucra bine şi este nevoie / minor; deobicei este pe ajutorul celorlalţi; pe el pentru a lucra
independent capabil să lucreze s-ar putea să nu fie independent
independent întotdeauna capabil să
lucreze fără ghidare
Completarea Profesorul stagiar /studentul Profesorul stagiar În general Profesorul Profesorul stagiar Profesorul stagiar
documentelor cunoaşte diferitele tipuri de /studentul poate completa stagiar /studentul este /studentul are /studentul nu este
şcolare documente şcolare şi le în mod corect cele mai capabil să completeze cele dificultăţi în conştient de
poate completa fără importante documente mai importante completarea necesitatea de a
dificultate şcolare documente şcolare documentelor şcolare completa documentele
în mod corect şcolare în mod corect

S-ar putea să vă placă și