Sunteți pe pagina 1din 16

REGULAMENT PRIVIND INSTITUTIONALIZAREA

ACTIVITATII DE MENTORAT

IANUARIE 2021
CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE
Articolul 1. Cadrul legal de referință
- Regulamentul cu privire la instituirea sistemului de mentorat pentru cadrele
didactice din învățământ (în cele ce urmează – Regulamentul) este elaborat în
conformitate cu prevederile Ordinului 5485 din 29 septembrie 2011 pentru aprobarea
Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea
efectuarii stagiului practic in vederea ocuparii unei functii didactice.
- Legea nr. 1 din 10.01.2011, Legea Educației Naționale.
- Metodologia din 29/09/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din
20/10/2011.
Articolul 2. Obiectul Regulamentului
Regulamentul stabilește:
a) Formele activității de mentorat în învățământul preuniversitar;
b) Scopurile activității de mentorat;
c) Principiile de bază ale activității de mentorat;
d) Statutul cadrului didactic-mentor;
e) Cadrul de referință pentru obținerea statutului de cadru didactic-mentor
(condițiiile de studii și pregătire profesională, evaluarea și certificarea cadrului
didactic-mentor);
f) Competențele și responsabilitățile specifice ale cadrului didactic-mentor;
g) Drepturile și obligațiunile cadrului didactic-mentor;
h) Organizarea activității de mentorat;

Articolul 3. Noțiuni de baza

 Mentor – cadru didactic sau managerial experimentat, cu rol de îndrumător


pentru alte cadre didactice sau manageriale, debutante sau cu experienţă în
profesie, care  acordă sprijin pentru dezvoltarea personală şi profesională;
 Mentorat – proces de îndrumare, ghidare, sprijinire a învăţării, educării şi/sau
dezvoltării profesionale, desfăşurat între mentor şi o altă persoană (mentorabil),
fiind bazat pe premisa implicării interactive a ambelor părţi, a asumării obligaţiilor ce
le revin conform statutului deţinut;
 Cadru didactic debutant/stagiar – Se consideră stagiar cadrul didactic absolvent
al unei instituţii de învăţământ superior (cu studii de licența) şi al unui master
didactic, aflat în perioada de stagiu practic cu durata de un an școlar, până la
obținerea definitivării în învățământ. Stagiarul beneficiază de asistență mentorală
până la obținerea definitivatului şi dobândirea titlului de profesor cu drept de
practică în învățământul preuniversitar, dar într-un interval de timp nu mai mare de
5 ani de la începerea primului stagiu de practică.
 Student-stagiar: studentul dintr-o instituție de învățămînt superior care
efectuează stagiul de practică într-o instituție de învățămînt preuniversitar, în

2
conformitate cu prevederile planului de învățămînt și regulamentului de practică
respectiv.
 Cadrul didactic mentorat – cadrul didactic debutant, aflat în primul an de
activitate, care beneficiază de mentoratul de inserție profesională, sau orice cadru
didactic care participă la un program de mentorat pentru dezvoltare profesională
sau formare continua.
 Mentoratul - sau mai bine zis dorinta de a fi indrumat de catre o persoana, este
un reflex pe care toti il avem inca din copilarie, cand incepem sa ne uitam dupa
modele. Acceptarea si incercarea de a copia modele de comportament si de
infatisare raspunde dorintelor noastre intime de a ne manifesta in relatiile
interumane dupa retete verificate si de succes.

Articolul 4. Activitatea de mentorat

(1) Activitatea de mentorat înseamnă:


- asistența/îndrumarea acordată persoanei mentorate prin stimularea reflexiei cu
privire la propriile practici;
- facilitarea procesului de conceptualizare a propriilor experiențe de către
persoana mentorată, a procesului de folosire și diseminare a exemplelor de bune
practici, a strategiilor de autodezvoltare;
- încurajarea practicilor bazate pe învățare activă, învățare prin joc, învățare prin
descoperire, utilizând învățarea prin cooperare, învățarea reciprocă.
(2) Tipuri de activități ce pot fi incluse în activitatea de mentorat:
- întâlniri între mentori și cadrele didactice debutante pe teme de metodica;
- elaborare și susținere de proiecte educaționale folosind tehnologii moderne;
- documentare și studiu individual;
- asistență la ore incluse în procesul didactic;
- dezvoltare curriculară (cursuri, laboratoare, culegeri de probleme);
- planificare și evaluare.
(3) Pentru dezvoltarea programului de mentorat în rândul cadrelor didactice trebuie
să fie puse în aplicare diverse activități, cu diferite forme și obiective:
a. Participarea la grupul de suport inițial pentru profesorii debutanți din școală:
 Asistență în orientarea în ceea ce privește facilitățile școlare și structurile
organizatorice
 Prezentarea acestora pentru ceilalți profesori și pentru personal
 Asistență în completarea documentelor școlare
 Oferirea de informații generale cu privire la activități, evenimente, sărbători etc.
b. Asistență extra-școlară:
 Pregătirea materialelor didactice împreună cu mentorul profesor
 Participarea la orele profesorilor mentori pentru a observa și a învăța din
experiența acestora
 Participarea la seminarii / sesiuni organizate de către școală.
c. Seminarii speciale pentru profesorii debutanți:
 Diferite forme de dezvoltare profesională

3
 Resurse didactice (oferirea unor materiale, sugerarea unor manuale, ghiduri
etc.).
d. Participarea într-o rețea a profesorilor debutanți în afara școlii:
 Păstrarea contactului cu comunitatea locală a școlilor gimnaziale și a liceelor
 Distribuirea de resurse pedagogice, informații, materiale, experiențe etc.
(seminarii, întâlniri informale, conferințe etc.).
e. Comunicare sistematică și de suport cu conducerea școlii:
 Întâlniri formale sau informale cu conducerea școlii
(3) Activitatea de mentorat se desfășoară sub următoarele forme:
a) mentorat de practică;
b) mentorat de inserție profesională;
c) mentorat de dezvoltare profesională
d) mentorat de formare continua.
e) mentorat pentru derularea de programe educative cu copiii și tinerii capabili
de performanțe înalte

Articolul 5. Scopurile activității de mentorat


1) Scopul general al activităților de mentorat este de a contribui la asigurarea
calității educației prin acțiuni care vizează:
a) sprijinirea persoanei mentorate în procesul de autoobservare și reflecție
asupra propriilor experiențe profesionale;
b) facilitarea procesului de autoevaluare a persoanei mentorate pentru
determinarea necesităților de dezvoltare profesională;
c) ghidarea în procesul de schimb de experiență și diseminare a bunelor practici.
2) Mentoratul de practică se realizează prin îndrumarea elevului / studentului-
stagiar de către un cadru didactic-mentor din instituția de învățământ
preuniversitar și are drept scop asigurarea conexiunii dintre achizițiile teoretice
ale elevului / studentului- stagiar și realitatea practică a activității didactice.
3) Mentoratul de inserție profesională se realizează prin îndrumarea cadrului
didactic debutant, în primul an de activitate, de către un cadru didactic-mentor în
locul de muncă (școală) și are drept scop integrarea socio-profesională şi
dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrului didactic debutant, în
vederea menținerii acestuia în cariera didactică.
4) Mentoratul de dezvoltare profesională si formare continua, se realizează la locul
de muncă (școală) și are drept scop ameliorarea continuă a practicilor de
predare în vederea asigurării progresului elevilor în învățare, precum şi a
dezvoltării competențelor profesionale necesare pentru avansarea în carieră a
cadrelor didactice.
5) Mentoratul pentru derularea de programe educative cu copiii și tinerii capabili
de performanțe înalte, se deruleaza la nivelul unitatii scolare pe baza unei
proceduri interne elaborată de unitatea de învățământ.

Articolul 6. Principiile de bază ale activității de mentorat

Principiile de bază ale activității de mentorat cuprind:

4
a. Principiul respectării drepturilor și demnității umane a oricărei persoane,
indiferent de apartenența de gen, etnie, naționalitate, vârstă, religie, condiție socială,
abilități fizice sau intelectuale.;
b. Principiul asigurării oportunităților egale de dezvoltare profesională pentru toți;
c. Principiul confidențialității și încrederii reciproce;
d. Principiul imparțialității și obiectivității;
e. Principiul responsabilității împărtășite pentru asigurarea calității activității;
f. Principiul integrității profesionale;
g. Principiul integrității morale;
h. Principiul stimulării inovației;
i. Principiul asigurării succesului comun prin colaborare și cooperare, dar nu prin
competiție.

CAPITOLUL II. STATUTUL CADRULUI DIDACTIC MENTOR

Un cadru didactic desfășoară activitate de mentorat dacă:


a) are atribuții specifice profesorului mentor (sau cadru didactic mentor
pentru inserție profesională, sau cadru didactic mentor în vederea efectuării
stagiilor de practică pentru ocuparea unei funcții didactice, conform Art. 236, al
(1), c) din Legea 1/2011 );
b) are atribuții specifice îndrumării și evaluării practicii pedagogice a elevilor
sau a studenților (numit mentor de practică pedagogică);
c) are atribuții specifice dezvoltării profesionale (numit mentor de dezvoltare
profesională, conform Art. 247, alin. (i) din Legea 1/2011 ) ;
d) are atribuții cu privire la formarea continuă la nivelul școlii, (numit mentor
pentru formare continuă a cadrelor didactice, conform Art. 243, al (2), c) din
Legea 1/2011).
e) are atribuții cu privire la derularea de programe educative cu copiii și
tinerii capabili de performanțe înalte (conform Art. 57 al (5) din Legea 1/2011).
Art. 7. Un cadru didactic are calitatea de mentor şi beneficiază de prevederile Art.
262, alin. (4), din Legea nr. 1/2011, dacă dobândește funcția de profesor
mentor conform legislației in vigoare
Art. 8. Norma didactică de predare-învățare-evaluare și de instruire practică și de
evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă se reduce cu două ore pe
săptămână în cazul cadrelor didactice care au calitatea de mentor.
Art. 9. Dobândirea funcției didactice de profesor mentor se realizează prin
promovarea unui concurs specific reglementat conform unei metodologii
elaborate de către MEC, organizat de către inspectoratul școlar, pe un număr
de locuri stabilit de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar
județean conform necesităților privind managementul resurselor umane la
nivelul județului, în urma analizei solicitărilor din partea unităților de învățământ.

CAPITOLUL III. COMPETENȚE ȘI ACTIVITĂȚI SPECIFICE ALE CADRULUI


DIDACTIC CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE MENTORAT

5
Art. 10. Această secțiune se referă la toate cadrele didactice care desfășoară
activități de tip mentorat.
Art. 11. Cadrul didactic care desfășoară activități de mentorat are competenţe
sociale şi relaţionale, operează cu concepte şi modele de comunicare
interpersonală şi interactivă.
(1) Mentorul instruieşte, formează prin exemplul personal şi se erijează într-
un model de urmat:
a. trebuie să fie un model profesional de specialitate prin cunoştinţe ştiinţifice şi
de specialitate;
b. mentorul trebuie să fie un model comportamental dovedit prin ţinută,
atitudinea generală, conduită, modalitatea de a se exprima, punctualitate,
respectul pentru valori, ce asigură relaţionarea în comunitatea elevilor,
profesorilor şi în afara şcolii;
c. având o misiune extrem de importantă în planul formării, exigenţele sale
trebuie să fie realiste şi fondate.
(2) Mentorul foloseşte metode diverse şi eficiente de comunicare, dovedeşte
capacităţi şi atitudini de relaţionare şi comunicare:
a. foloseşte mijloace de comunicare adecvate situaţiilor concrete în vederea
realizării scopurilor educaţionale şi în raport cu conţinutul comunicării;
b. are autoritate reală în raport cu practicanţii/stagiarii, comunică adecvat şi
permanent cu toţi factorii implicaţi (conducerea şcolii, stagiari, profesori,
studenţi, elevi);
c. are o atitudine deschisă, stimulativă şi pozitivă faţă de activitatea ce
urmează să se desfăşoare şi susţine conştientizarea de către
studenţi/stagiari a importanţei activităţii de practică pedagogică pentru
viitoarea profesie;
d. arată emapatie în a înţelege punctul de vedere al studentului practicant/al
stagiarilor;
e. limbajul utilizat este specific locului de muncă, pentru primirea şi
transmiterea informaţiilor cu corectitudine iar modul de adresare este concis
şi politicos;
f. dovedeşte imaginaţie substitutivă, disponibilitate de autoreglare a
comportamentului în funcţie de context;
g. mentorul respectă particularităţile de învăţare şi de orientare a performanţei
discipolului şi aplică principiul confidenţialităţii.
(3) Mentor este sursă de informaţii, comunică informaţii specifice activităţii
pedagogice:
a. are un sistem funcţional de cunoştinţe din domeniul pedagogic, cu accente
pe metodologia predării-învăţării-evaluării;
b. selectează şi comunică informaţiile esenţiale, în funcţie de obiectivele
practicii pedagogice şi ale perioadei de stagiatură;
c. receptează, asimilează şi comunică informaţii permanent;
d. formulează întrebări pertinente şi logice pentru a obţine informaţii
suplimentare;
e. poate pune la dispoziţia solicitanţilor, studenţi practicanţi, profesori colegi,
elevi, informaţii legate de o anumită temă, fie în format clasic (bibliografii

6
tematice), fie în format electronic (adrese de site-uri, indicaţii de utilizare a
platformei digitale etc).
Art.12. Cadrul didactic care desfășoară activități de mentorat identifică sursele
potenţiale de disfuncţionalitate şi asigură coeziunea grupului:
a. stabileşte împreună cu practicantul/stagiarul, la începutul practicii
pedagogice/de stagiatură, un set de reguli care să prevină disfuncţionalităţile
ce pot apărea la un moment dat;
b. cunoaşte particularităţile individuale şi de grup, anticipează posibilele
dificultăţi şi/sau disfuncţionalităţi, găseşte soluţii pentru remedierea
disfuncţionalităţilor;
c. are capacitatea de a negocia soluţii pentru atingerea unui consens în cadrul
grupului;
d. demonstrează flexibilitate şi empatie în relaţia cu profesorii
stagiari/studenţii/elevii;
e. adaptează modalităţile de comunicare la situaţii concrete şi la
individualitatea fiecărui profesor stagiar/ student practicant;
f. comunică în mod deschis opiniile proprii, pe care le susţine cu argumente
clare şi logice.
Art.13. Mentorul utilizează feedback-ul în comunicare:
a. verifică receptarea corectă a mesajului, descoperă eventuale deficienţe în
receptarea mesajului, dirijează persoanele implicate în observare spre
oferirea feedbackului;
b. opiniile şi punctele de vedere proprii sunt comunicate deschis, pentru
clarificarea problemelor apărute;
c. participă la discuţii în grup, respectă opiniile şi drepturile celorlalţi colegi;
d. problemele sunt discutate şi rezolvate printr-un proces agreat şi acceptat de
către toţi membrii grupului;
e. are o atitudine obiectivă, lipsită de prejudecăţi sau comentarii subiective şi
se focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a
stagiarului.
Art. 14. Cadrul didactic care desfășoară activități de mentorat are competenţe de
planificare, organizare şi evaluare a activităţii de mentorat.
(1) Cadrul didactic-mentor identifică elementele necesare planificării practicii
pedagogice şi de stagiatură:
a. primeşte, însoţeşte şi integrează studentul/stagiarul în şcoală asigurând
familiarizarea acestuia cu particularităţile şcolii, a tipurilor de clase şi cu
regulamentul de ordine interioară, orarul, materiale existente în şcoală şi
mijloace didactice, laboratoare etc); explică regulile şi le ilustrează pentru a
evita orice conflict sau incoerenţă în aplicarea lor;
b. identifică şi răspunde nevoilor de formare ale studenţilor/stagiarilor şi
proiectează strategiile de învăţare pornind de la experienţa şi disponibilităţile
acestora;
c. identifică la începutul practicii pedagogice profilul psiho-moral al fiecărui
student/ stagiar (nivelul de emotivitate, trăsături de caracter, nivelul de
motivaţie în activitatea cu elevii, nivelul de dezvoltare morală, nivelul de
aspiraţie vizavi de munca didactică);

7
d. stabileşte clasele / grupe, tipurile de lecţii/ activitatile astfel încât să asigure
o diversitate pe niveluri educaţionale şi activităţi didactice, pentru a permite
stagiarilor să se familiarizeze cu măsurile potrivite diferitelor situaţii.
e. comunică practicanţilor / stagiarilor orarul activităţilor didactice.
f. alcătuieşte şi comunică stagiarilor/ practicantilor şi tuturor persoanelor
implicate programul de stagiatura/ practica pedagogica al activităţilor
didactice, fără sa afecteze orarul şcolii, urmărind calitatea, continuitatea şi
eficienţa practicii pedagogice şi de stagiatură;
g. adaptează metodologia didactică la particularităţile de grup (etnice,
economice, sociale şi culturale ale comunităţii);
h. asigură articularea cadrului teoretic cu practica învăţării
(2) Cadrul didactic-mentor formează studenţii/stagiarii în legătură cu folosirea
mijloacelor de învăţământ şi ajută la realizarea curriculum-ului:
a. informează şi instruieşte studenţii/stagiarii în legătură cu folosirea
mijloacelor de învăţământ pe parcursul practicii pedagogice şi a perioadei de
stagiatură;
b. încurajează studenţii/stagiarii să elaboreze mijloace de învăţământ proprii,
adecvate activităţilor didactice pe care le susţin;
c. face dovada efectuării de comparaţii periodice între curriculumul proiectat şi
curriculumul realizat/atins;
d. dezvoltă deprinderea respectarii termenelor de întocmire a documentelor
şcolare;
e. dezvoltă capacitatea de predare a cunoştinţelor şi de formare a
deprinderilor;
f. îndrumă studentul/stagiarul şi acordă atenţie metodelor de lucru şi
strategiilor de învăţare la clasele ce aparţin învăţământului special şi special
integrat / elevi cu cerinţe educative speciale.
(3) Mentorul sprijină realizarea activităţilor extracurriculare
a. explică şi implică studenţii /stagiarii în activităţi extracuriculare: (serbări
şcolare, vizite, excursii, şedinţe cu părinţii, lectorate, activităţi cu grupuri de
recuperare,de performanţă, proiecte educaţionale, parteneriate);
b. urmăreşte întocmirea şi respectarea calendarului de activităţi;
c. promovează şi diseminează activităţile întreprinse;
d. mentorul contribuie la activitatea generală a unităţii de învăţământ şi la
promovarea imaginii acesteia.
(4) Cadrul didactic-mentor are competenţe de evaluare.
a. analizează şi evaluează activitatea didactică a stagiarilor/studenţilor
practicanţi pe baza unor standarde minime de competenţe profesionale pe
care aceştia le cunosc de la începutul stagiaturii;
b. evaluarea este constructivă, reliefează aspectele pozitive şi conţine
propuneri adecvate de înlăturare a minusurilor;
c. evaluarea este individualizată şi are un caracter confidenţial;
d. cadrul didactic-mentor încurajează autoevaluarea ca formă de autoreflecţie
asupra activităţii didactice;
e. întocmeşte rapoarte de analiză a activităţii studenţilor practicanţi/stagiarilor.

8
f. realizează evaluarea pe baza unui set de standarde ce evidenţiază
competenţele profesionale pe care trebuie să le deţină în momentul
respectiv stagiarul;
Art.15. Cadrul didactic mentor are competenţe de specialitate, didactice şi
metodice
(1). Cadrul didactic mentor are capacitate de proiectare, structurare logică,
transpunere psihopedagogică a conţinuturilor, precum şi disponibilitate de
analiză critică şi îmbunătăţire a acestora
a. are capacitatea de a asigura o varietate de activităţi didactice pentru
stagiari (ore de predare-învăţare, de exersare a deprinderilor formate, de
evaluare, de recapitulare, de elaborare şi prezentare de proiecte, activităţi
extraşcolare diverse)
b. urmăreşte ca proiectul didactic să includă toate componentele specifice unui
proiect ştiinţific;
c. verifică dacă este respectată în proiect concordanţa dintre obiectivele
propuse, conţinutul ce trebuie predat, strategiile didactice, structura lecţiei şi
instrumentele de evaluare;
d. urmăreşte alocarea corectă a timpului necesar fiecărei activităţi din
proiectul didactic, în funcţie de nivelul de vârstă şi de cunoştinţele elevilor;
e. asistenţa în elaborarea proiectului scade treptat, pe măsură ce stagiarul
câştigă experienţă;
f. propune variante care îl ajută pe studentul practicant/pe stagiar să-şi
îmbunătăţească tehnicile de predare, încercând să amelioreze practica
învăţării plecând de la o analiză a situaţiei date;
g. oferă studentului practicant/stagiarului posibilitatea de a-şi exercita
libertatea, de a proiecta conţinuturile instructiv-educative, în funcţie de
obiectivele didactice pe care le urmăreşte;
h. regândeşte un proiect din perspectiva altor resurse umane;
i. îndrumă stagiarii să observe lecţia ca un ansamblu de componente
interdependente;
j. dezvoltă la stagiari capacitatea de a face analiza critică a lecţiei;
k. cadrul didactic care are funcția didactică de profesor mentor are competenţe
didactice integrative intradisciplinare, multidisciplinare, pluridisciplinare,
interadisciplinare şi transdisciplinare:
(2) Utilizează feedback-ul ca modalitate de reglare a lecţiei:
a. observaţiile sunt obiective, fără prejudecăţi şi comentarii subiective,
focalizate pe activităţile didactice care vizează dezvoltarea în profesie a
stagiarului;
b. dirijează persoanele implicate în observare spre oferirea feedbackului;
c. realizează o analiză obiectivă a lecţiei observate;
d. îndrumă persoanele implicate în observarea lecţiei spre reliefarea
aspectelor pozitive;
e. discută cu studenţii practicanţi/stagiari conceptele neînţelese;
(3) Utilizează monitorizarea activităţii didactice a studentului practicant/ stagiarului
ca stimul pentru automonitorizare:
a. urmăreşte activitatea studenţilor practicanţi/stagiarilor pe întreg parcursul
desfăşurării practicii pedagogice şi a perioadei de stagiatură;

9
b. raportează permanent activitatea studenţilor practicanţi/stagiarilor la
obiectivele practicii pedagogice şi ale perioadei de stagiatură;
c. consideră confidenţiale informaţiile rezultate din observarea studenţilor
practicanţi/stagiarilor;
d. monitorizează progresul studentului practicant/stagiarului şi îi arată
importanţa automonitorizării.
(4). Competenţe didactice integrative de adaptare la contextul local. Competenţe în
cunoaşterea specificului local, nevoilor comunităţii locale, competenţe de
adaptare.
a. cadrul didactic mentor are capacitate de adaptare a metodelor didactice la
particularităţile geografice, demografice, etnice, sociale şi culturale ale
comunităţii din care face parte şcoala;
Art.16. Profesorul mentor posedă cunoştinţe de utilizare a computerului, de
operare cu mijloacelor informatice aplicabile în activitatea de mentorat:
a. posedă cunoştinţe de utilizare a computerului şi de organizarea fişierelor,
are deprinderi de lucru cu discuri logice, directoare, fişiere;
b. utilizează accesorii ale sistemului de operare Windows;
c. cunoaşte şi aplică operaţiile de bază necesare prelucrării şi formatării unui
text;
d. realizează operaţiuni practice în utilizarea poştei electronice;
e. cunoaşte şi utilizează posibilităţile de căutare a informaţiilor pe Internet;
f. cunoaşte şi realizează operaţiuni practice în utilizarea poştei electronice
serviciului de e-mail;
g. cunoaşte conceptele de bază ale Tehnologiei Informaţiei (IT);
h. cunoaşte şi aplică operaţiunile de bază necesare realizării unei prezentări în
PowerPoint.

Art.17. Mentorul ca resursă


(1) Mentorul trebuie să ofere patru tipuri de sprijin:
a. sprijin informaţional - mentorul trebuie să se constituie într-o resursă
informaţională pentru stagiarii îndrumaţi, în sensul că trebuie să ofere cele
mai noi cunoştinţe, să le facă accesibile, să caute latura acţională a
acestora;
b. sprijin instrumental - mentorul are sarcina de a cristaliza la stagiari
deprinderea de a selecta un material, de a discerne asupra unei informaţii;
stagiarul trebuie să facă diferenţa certă între abilitate, deprindere şi
competenţă, astfel va şti cum să instrumenteze orice informaţie ;
c. sprijinul evaluativ - mentorul trebuie să ofere un feedback de substanţă prin
care să aprecieze atât calitatea cât şi cantitatea prestaţiei unui stagiar;
d. sprijin emoţional - mentorul are sarcina de a oferi suport şi înţelegere atunci
când stagiarul are nevoie de astfel de elemente, ceea ce determină sporirea
gradului de încredere al stagiarului faţă de mentor. În mod normal, creşterea
gradului de încredere generează o mai mare implicare a stagiarului, o
capacitate de efort voluntar crescută, o atmosferă propice învăţării.
Art.18. Responsabilităţile mentorului de stagiatură sunt:
a. Stabilirea planului de acţiune pentru perioada de stagiatură;

10
b. Discutarea atribuţiilor ce revin profesorului stagiar conform fişei postului
acestuia;
c. Oferă modele practice şi eficiente pentru activitatea didactică şi
extradidactică;
d. Observă activitatea didactică şi extradidactică a stagiarului;
e. Realizează activităţi didactice şi extradidactice în echipă cu stagiarul;
f. Asigură feedback constructiv pentru toate aspectele activităţii profesionale
ale stagiarului;
g. Facilitarea accesului stagiarului la resursele de care dispune şcoala în
vederea susţinerii activităţii profesionale şi la integrarea stagiarului în cultura
organizaţională a şcolii respective;
h. Asigurarea sprijinului necesar pentru realizarea portofoliului de stagiar;
i. Asigurarea consilierii pentru întocmirea documentelor şcolare;
j. Va urmări permanent rezultatele acţiunilor şi progresul stagiarului în raport cu
obiectivele propuse şi cu standardele pentru definitivare;
k. Va realiza o fişă de progres a stagiarului în care va include evaluarea
periodică; fişa va conţine şi nota propusă pentru portofoliul stagiarului,
susţinută cu argumente, precum şi concluziile despre activitatea profesională
de ansamblu a stagiarului;
l. Sprijină stagiarul în selectarea pieselor pe care să le includă în portofoliu ;
m. Evaluează elementele portofoliului şi realizează un raport final pe care îl
elaborează asupra întregii activităţi a stagiarului.

CAPITOLUL IV CODUL DE CONDUITĂ AL CADRULUI DIDACTIC CARE


DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE MENTORAT
Art.19. Scopul prezentului cod îl constituie asigurarea calităţii serviciilor
mentoriale prin crearea cadrului etic necesar desfăşurării activităţii, astfel încât
mentorii să-şi îndeplinească toate obligaţiile care decurg din aceasta activitate cu
profesionalism şi corectitudine şi să se abţină de la orice fapta sau acţiune care ar
putea aduce prejudicii discipolului sau instituţiei pe care o reprezintă.
Art.20. Normele de conduită profesională şi morală prevăzute de prezentul cod
se adaugă normelor de conduita obligatorii stabilite prin alte acte normative valabile
la nivel naţional sau în cadrul sistemului de învăţământ, privind:
a) drepturile copilului şi drepturile tinerilor;
b) drepturile minorităţilor;
c) evitarea discriminării de orice fel;
d) accesul cetăţenilor la informaţiile de interes public;
e) statutul personalului didactic.

Art.21. Normele de conduită profesionala prevăzute de prezentul cod de conduită


sunt obligatorii pentru mentorii înscrişi în Registrul mentorilor.
Art.22. Activitatea mentorilor trebuie să fie guvernata de următoarele principii
fundamentale și norme de conduită:
(1) Supremația legii și a interesului comunitar general în fața interesului
personal.
În acest sens, mentorii au următoarele obligații:
a. să considere interesul comunitar general mai presus decât interesul

11
personal;
b. să țină seama, în exercitarea activității lor, de respectarea necondiționată
a legilor și a altor reglementări în domeniul educației și învățământului.
(2) Competenta profesionala, ca principiu conform căruia toate activitățile
desfășurate de mentori sunt tratate cu responsabilitate, competență și eficiență, pe
baza cunoștințelor și aptitudinilor dobândite.
În acest sens, mentorii au următoarele obligații:
a. să cunoască legislația specifică activității desfasurate, sa se preocupe în mod
constant si continuu de cresterea nivelului de pregatire, conform standardelor
recunoscute în domeniu;
b. sa-si dezvolte permanent competentele profesionale cerute de procedurile de
evaluare, prin participarea la programe de formare, la seminarii, la conferinte si la
alte activitati specifice de dezvoltare profesionala.
(3) Integritatea, ca principiu conform caruia activitatea mentorilor este exercitata cu
onestitate si corectitudine, în deplina concordanta cu celelalte principii etice
asumate în momentul înscrierii în Registrul mentorilor.
În acest sens, mentorii trebuie sa respecte urmatoarele reguli de conduita:
a. sa-si exercite atributiile de serviciu cu onestitate, corectitudine, buna – credinta
si responsabilitate;
b. sa respecte reglementarile legale în vigoare si sa actioneze în conformitate cu
cerintele activitatii, în interesul discipolului;
c. sa se comporte astfel încât sa construiasca, sa pastreze si sa consolideze
discipolului în onestitatea, corectitudinea si dorința de a-l ajuta;
d. sa evite orice activitate care le-ar putea afecta credibilitatea, obiectivitatea si
solicitudinea;
e. sa nu se foloseasca de calitatea de mentor în alte circumstante sau situatii
decât cele pentru care a fost desemnat;
f. sa nu furnizeze informatii sau date false în timpul si/ sau dupa efectuarea
mentoratului;
g. sa nu exercite activitatile de mentorat sub influenta bauturilor alcoolice sau a
altor substante care le-ar putea afecta comportamentul;
h. sa nu agreseze fizic, verbal, psihic sau emotional persoanele implicate în
procesul de mentorare.
(4) Obiectivitatea, ca principiu conform caruia concluziile si opiniile formulate de
mentori în activitatea desfasurata trebuie sa se bazeze exclusiv pe documente,
fara alte influente externe.
Astfel, mentorii au urmatoarele obligatii:
a. sa faca o evaluare obiectiva a tuturor aspectelor, factorilor relevante pentru
discipol, care i-ar putea ajuta la dezvoltarea profesională;
b. sa nu se lase influentati de interese personale sau ale unor terti în formarea
propriei opinii;
c. sa nu trateze cu superficialitate nevoile discipolului;
d. sa nu omita, cu buna stiinta, informatii, date si documente utile dezvoltării
profesionale a discipolului;
e. sa- si fundamenteze opiniile exclusiv pe documente verificate si pe date
provenind din surse sigure si neechivoce.
(5) Confidentialitatea, ca principiu conform caruia, în activitatea de mentorat pe

12
care o desfasoara, mentorilor le este interzis sa dezvaluie datele, informatiile si
documentele la care au acces, chiar dacă au avut acces întâmplător, sa utilizeze
sau sa faca publice aceste informatii fara autorizare clara si expresa din partea
discipolului; iar cele ce privesc școala fără semnătura și ștampila școlii, si numai
daca exista un drept legal sau profesional sau au datoria de a face publice
informatiile respective.
În acest sens, mentorii au urmatoarele obligatii:
a. sa semneze un angajament de confidentialitate în momentul înregistrarii în
Registrul mentorilor;
b. sa nu utilizeze în interes personal sau în beneficiul unui tert informatiile
dobândite în cursul desfasurarii activitatii de mentorat;
c. sa trateze, în mod adecvat, toate informatiile si documentele obtinute în
exercitarea sau cu ocazia exercitarii atributiilor si obligatiilor de serviciu, tinând
cont de confidentialitatea acestora;
d. sa nu foloseasca informatiile obtinute în cursul activitatii sale, în scopuri
personale sau contrar legii;
e. sa nu faca publice informatii sau documente care ar putea aduce atingere
prestigiului si imaginii publice a discipolului și școlii.
(6) Neutralitatea, ca principiu conform caruia mentorii trebuie sa se abtina de la
exprimarea sau manifestarea parerilor si opiniilor lor referitoare la discipoli, scoli cu
ocazia desfasurarii activitatii.
În acest sens, acestia au urmatoarele obligatii:
a. sa comunice cu toate persoanele implicate în procesul de mentorat în mod
civilizat si politicos;
b. sa aiba permanent în vedere ca observatiile pe care le transmit celor mentorați
asupra documentelor scolare ale acestora, dotarilor, resurselor scolii etc. sa nu
faca obiectul comentariilor negative, aprecierilor negative sau obiectiilor fata de
cei mentorați si nici al comparatiilor cu alte unitati de învatamânt preuniversitar;
c. sa nu emita supozitii cu privire la sansele elevilor din școlile mentorate.
(7) Independenta, ca principiu potrivit caruia mentorii trebuie sa îsi exercite
îndatoririle de serviciu cu impartialitate, sa îsi manifeste independenta fata de orice
influente externe si fata de alte grupuri de interese si sa nu se implice în acele
activitati în care au un interes personal direct.
În acest sens, acestia au urmatoarele obligatii:
a. sa aiba o atitudine impartiala si independenta fata de orice interes politic,
economic, religios, etnic sau de alta natura, în exercitarea atributiilor si
îndatoririlor de serviciu;
b. sa nu se implice în activitati sau în relatii care ar putea afecta activitatea de
mentorat pe care o desfasoara si sa aduca de îndata la cunostinta comisiei
județene pentru mentorat și dezvoltarea resursei umane orice act sau fapt care
ar putea afecta aceasta activitate;
c. sa nu asigure discipolului alte servicii decât cele prevazute de legea care îi
reglementeaza activitatea.

CAPITOLUL V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE CADRULUI DIDACTIC MENTOR

13
Art. 23. Norma didactică de predare – învățare – evaluare și de instruire practică și
de evaluare curentă a preșcolarilor și a elevilor în clasă se reduce cu două ore pe
săptămână pentru cadrele didactice care au funcția de profesor mentor.
Pe lângă această reducere, pentru fiecare stagiar pe care îl îndrumă,
mentorul mai are recunoscute câte două ore de pregătire săptămânală, din obligația
legală de 40 de ore.
Profesorul mentor nu poate îndruma mai mult de 3 stagiari simultan.
Art.24. Profesorul mentor trebuie să respecte codul de conduită al profesorilor
precum și codul de conduită al profesorilor mentori.
Art.25. Nerespectarea codurilor de etică constituie abatere disciplinară și se
sancționează conform legilor în vigoare.
Art.26. Profesorul mentor nu are dreptul să refuze îndrumarea unui profesor stagiar
repartizat de către comisia județeană de mentorat și dezvoltare a resursei umane.
Art.27. Obligația de perfecționare
Pentru cadrul didactic-mentor formarea continuă este un drept şi o obligație,
conform art. 245, alin (1), (3), (6) din Legea nr. 1/2011.
Art. 28. Drepturi care definesc poziția (situația) mentorului în școală:
a. dreptul de a cere și de a obține ajutor și sprijin în îndeplinirea rolului mentorului
de la managerul școlii lui (directori), inclusiv cu oportunitățile de training și
publicații oferite pentru a dezvolta competențele necesare;
b. dreptul de a refuza să îndeplinească rolul de mentor față de un anumit discipol,
în cazul în care acest rol nu poate fi realizată în mod corespunzător pentru
anumite cauze obiective, reale, chiar și cauze personale rezultate în relația nu
tocmai confortabilă cu persoana mentolată.
c. dreptul de a obține ajutor în conectarea îndatoririle mentorului cu atribuțiile
profesionale (ca profesor), de exemplu, prin ajustarea programului de lecții
pentru a se armoniza cu programul, întâlnirile cu discipolul.
Art. 29. Drepturi ce definesc poziția mentorului în relația cu discipolul.
a. dreptul de a fi respectat și apreciat din cauza faptului că dedica timp și efort
voluntar pentru binele discipolului;
b. dreptul de a termina activitățile care rezultă din rolul său de mentor, în orice
moment, după ce concluzionând că:
- rolul lui ca mentor a fost îndeplinit iar discipolul este pe deplin pregătit
să îndeplinească sarcinile ca profesor;
- nu este în măsură să îndeplinească funcția de mentor față de un
anumit discipol, având cauze și motive justificate.
Trebuie reamintit faptul că rolurile de mentor și discipol/ profesor
debutant trebuie înțelese ca fiind bazate pe egalitate. ,,Ei sunt parteneri. Relația
lor se bazează pe reciprocitate empatie, înțelegere și încredere. Respectul este
fundamentul cooperării. Judecățile morale nu sunt acceptate. Indiferent de
opiniile personale ale oricăreia dintre părți, nici unul dintre ei nu ar trebui să facă
judecăți morale. Pentru respectul personal al fiecărui individ este necesar să se
manifeste toleranță. Este important ca mentorul care îndrumă discipolul, să se
dedice pentru rezolvarea unor probleme, să ofere discipolului timpul și răbdarea
lui. "Pe de altă parte, feedback-ul cu privire la munca discipolului și o oarecare
măsură de control asigurat de mentor cadrelor didactuce debutante este
esențial. Mentorul ar trebui să aibă în vedere, faptul că discipolul, ca un adult

14
care învață, are un puternic sentiment de maturitate și independență în procesul
de învățare și din aceasta cauza, ar trebui să fie tratat în mod corespunzător.
De fapt, această abordare va avea influență pozitivă asupra procesului de
învățare și a rezultatelor activităților de mentorat, prin aportul pe care îl are
stima de sine în activitatea de învățare. De aceea, atunci când dă feedback-ul,
mentorul ar trebui să se concentreze asupra comportamentului și rezultatele
activității discipolului, nu să judece persoana. Controlul, ca să fie ușor acceptat
de către cursantul adult, ar trebui să aibă caracter formativ, care ar trebui nu
doar să-l informeze cu privire la "ceea ce este", cât mai ales despre "cum poate
să îmbunătățească, să schimbe, anumite aspecte".

CAPITOLUL VI PORTOFOLIUL CADRULUI DIDACTIC-MENTOR


Art.30. Fiecare cadru didactic-mentor alcătuiește, anual, un portofoliu care conține
următoarele componente:
a. diplomă, certificat sau adeverinţă care să ateste calitatea de cadru didactic-
mentor;
b. programul de desfăşurare a practicii pedagogice şi a stagiaturii (zile pe
săptămână, orar unitate şcolară, orar profesor mentor, orar stagiar/mentorabil);
c. evidenţa orelor ţinute de profesorul mentor şi asistate de
practicanţi/stagiari/mentorabili;
d. evidenţa orelor predate de practicanţi/stagiari/mentorabili şi asistate de
profesorul mentor;
e. analiza punctelor tari şi a punctelor slabe ale activităţii de mentorat, propuneri
de eficientizare a acesteia;
f. fişă de observare pentru fiecare practicant/stagiar/mentorabil;
g. proiecte de lecţie oferite practicanților/stagiarilor/mentorabililor;
h. raportul final al profesorului mentor asupra activității practicantului/
stagiarului/mentorabilului, care va fi înaintat inspectorului responsabil cu
dezvoltarea profesională din cadrul inspectoratului școlar. Raportul va cuprinde
evoluția profesională a candidaților şi calificativul acordat prin raportare la
standarde;
i. propuneri de perfecționare a activității de practică pedagogică şi de mentorat

Art. 31. Alte instrumente utilizate în activitatea de mentorat:


1. Calendarul anual al activitatilor
2. Programul activitatii de mentorat
3. Fisa de evidenta a activitatilor
4. Fisa de monitorizare a lectiilor/activitatilor asistate
5. Observarea lectiilor activitatilor
6. Comentarii asupra lectiilor/activitatilor observate
7. Fisa de dialog profesional
8. Raport final asupra activitatii profesorului, cadrulului didactic/stagiar
9. Fisa de autoevaluare a activitatii

15
16