Sunteți pe pagina 1din 1

Mentorabilul

Analiza SWOT a mentorabilului ................................................................................

Puncte tari: Puncte slabe:


– deţine competente adecvate domeniului de - centrarea demersului didactic pe profesor
specialitate - lipsa sprijinului material (mijloace şi
– accesibilitatea limbajului echipamente) şi teoretic (ghiduri metdologice,
– documentare metodico-ştiinţifică fişe de lucru adaptate situaţiilor concrete din
permanentă unităţile şcolare) inexistenţa finanţării
îşi doreşte să beneficieze de programelor de mentorat;
consiliere, îndrumare, suport şi încurajare - dificultăţi în alcătuirea documentelor şcolare
– este interesat în a primi feedback din partea (planificărilor anuale, proiectarea pe unităţi de
beneficiarilor de educaţie învăţare şi cele pentru fiecare activitate etc.)
– doreşte să deprindă competenţe şi abilităţi - dozarea necorespunzătoare a timpului didactic;
de a capacita şi obţine sprijin în demersul - reţinere în privinţa aplicării strategiilor
didactic din partea elevilor, părinţilor interactive, pentru activităţile pe grupe şi
acestora şi a colegilor; pentru exploatarea modalităţilor de cooperare
– interesul manifestat pentru promovarea între elevi;
– principiilor unui învăţământ modern şi de - utilizarea limitată a metodelor alternative de
calitate; evaluare (referate, portofolii, proiecte, lecţii-
– dorinţa de a participa la activităţile spectacol, excursii, editarea de reviste şcolare
extraşcolare iniţiate de instituţia unde etc.) şi a mijloacelor moderne de comunicaţie
profesează; şi de procesare a informaţiei
– profesor stagiar dornic de perforanţă, - relaţii mai puţin eficiente cu elevii, familiile
receptiv. lor, colegii, dificultăţi în realizarea
– Utilizarea IT în activitatea didactică comunicării cu aceştia;
- competenţe reduse în ceea ce priveşte realizarea
- proiectelor de parteneriat;
- necesitatea aplicării standardelor privind
învăţarea şi evaluarea elevilor.
- Utilizarea IT în activitatea didactică
Oportunităţi: Ameninţări:
- existenţa unui program de mentorat la nivel – siguranţa în cariera didactică;
de instituţie; – regulamente de funcţionare şi organizare
- existenţa mentorului în instituţie, a unor neclare, instabile, insuficiente;
cadre didactice cu spirit de iniţiativă; – neimplicarea familiilor elevilor şi a comunităţii
- curriculum la decizia şcolii locale în activităţile şcolare şi extraşcolare;
- oferta cursurilor de perfecţionare/ formare- – lipsa modalităţilor pentru asigurarea resurselor
suport teoretic pentru formarea continuă şi financiare necesare organizării activităţilor
dezvoltarea personală; educaţionale;
- facilitarea accesului la informaţie prin –situaţia financiară precară a familiilor elevilor.
- intermediul IT.

MENTOR:....................................................