Sunteți pe pagina 1din 8

CALENDARUL/SCHEMA ORARĂ A ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE

PENTRU FIECARE SERIE/GRUPĂ DE CURSANȚI2


Nr. 1386/27.01.2021

Furnizor program formare acreditat: Casa Corpului Didactic ,,Simion Mehedinţi” Vrancea
Denumire program: „Mentorat didactic”
Categorie: 2 Tip de competențe: Dezvoltarea şi extinderea competenţelor transversale privind interacţiunea şi comunicarea cu mediul social şi cu mediul pedagogic, asumarea de responsabilităţi
privind organizarea, conducerea şi îmbunătăţirea performanţei strategice a grupurilor profesionale, autocontrolul şi analiza reflexivă a propriei activităţi şi altele.; Domeniul tematic: Management
și consiliere pentru cariera didactică
Nr. OMEC de acreditare/data: 4925/10.08.2020. Durată acreditare/perioadă acreditare: 4 ani / 2020 - 2024
Nr. credite profesionale transferabile: 15
Forma de învățământ/formă de organizare a programului: online
Nr. ore program: 60 h (nr. ore online: 60 h)
Public/Grup ţintă: personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Seria3:I
Grupa3: 1./Nr. cursanți 25
Perioada formării: 30.01.2021 – 13.03.2021 (29.01.2021-26.02.2021online meeting și 27.02.2021-13.03.2021 online)
Evaluare finală: 28.03.2020
Locaţia formării:online
Locaţia evaluării finale: online link platformă https://www.portalpocu106336.ro;

Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4


Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
1. 30.01.2021 09- 4 3h Aurelia
13 Modulul I- Introducere în mentorat NEAGU
0 1 2 0
Tema 1: Definiția mentoratului și a tipurilor sale.
Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4
Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
Tema 2: Etica mentoratului 0 1h 1 0 0
3. 31.01.2020 9- 4 Modulul I- Introducere în mentorat 2h 1 1 0
13 0 Aurelia
Tema 2: Etica mentoratului NEAGU
Tema 3. Mai multe despre mentorat. Beneficii si 2h 1 1
capcane. Ce pot aștepta de la relațiile 0
mele de mentorat?
5. 17- 2 Modulul I- Introducere în mentorat 1h 0 1 Aurelia
05.02.2021
19 Tema 3. Mai multe despre mentorat. Beneficii si NEAGU
0
capcane. Ce pot aștepta de la relațiile
mele de mentorat?
Evaluare 0 1 0 0 1
7. 9- 4 Modulul II- Mentorat între profesori 0 3 1 2 0 Gabriela
06.02.2021
13 Tema1. Rolul și responsabilitățile mentorului. VIDA
Drepturile, obligațiile, competențele
0 1 1 0 0

Tema 2. Etica predării. Etica mentoratului între


profesori.Etica și deontologia în practica
profesorilor.
Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4
Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
9. 9- 4 Modulul II- Mentorat între profesori 0 2 1 1 0 Gabriela
07.02.2021
13 Tema 2. Etica predării. Etica mentoratului între VIDA
profesori.Etica și deontologia în practica
profesorilor.

Tema 3. Ce înseamnă să fii profesor: 0 2 1 1 0


responabilități, drepturi, obligații.
11. 12.02.2021 17- 2 Modulul II- Mentorat între profesori 0 1 0 1 0
19 Tema 3. Ce înseamnă să fii profesor:
responabilități, drepturi, obligații.
Evaluare 0 1 0 0 1
13. 13.02.2021 9- 4 Modulul III. Implementarea modelului 3 Livia-Silvia
13 mentoratului în gimnaziu și licee 0 1 2 0 MARCU
Tema1. Planificarea activităților de mentorat
0 1 0 0
Evaluare
15. 9- 4 Modulul III. Implementarea modelului 3 Livia-Silvia
14.02.2021
13 mentoratului în gimnaziu și licee MARCU
0 1 2 0
Tema 2. Metodologia necesară pentru predarea /
învățarea adultilor.
Tema 3. Mentorat si grup de lucru. Relațiile cu 0 1 0 1 0
părinții și comunitatea
locală.Îmbunătățirea
Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4
Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
realizărilor/rezultatelor elevilor.
17. 19.02.2021 20- 2 Modulul III. Implementarea modelului 2 Livia-Silvia
22 mentoratului în gimnaziu și licee MARCU
Tema 3. Mentorat si grup de lucru. Relațiile cu 0 0 2 0
părinții și comunitatea

18. 20.02.2021 9- 4 3 Marilena


Modulul IV. Utilizarea noilor tehnologii în
13 mentorat OPREA
0 1 2 0
Tema 1. Delimitări conceptuale în managementul
resurselor umane
1
Tema 2. Instrumente de comunicare şi colaborare 0 1 0 0

20. 21.02.2021 9- 4 2 Marilena


13 Modulul IV. Utilizarea noilor tehnologii în OPREA
mentorat 0 0 2 0
Tema 2. Instrumente de comunicare şi
colaborare
2 Marilena
Tema 3. Utilizarea calculatoarelor OPREA
0 1 1 0
realizărilor/rezultatelor elevilor.
Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4
Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
21. 26.02.2021 17- 2 1 Marilena
Modulul IV. Utilizarea noilor tehnologii în
19 mentorat OPREA
0 0 1 0
Tema 3. Utilizarea calculatoarelor
realizărilor/rezultatelor elevilor.
1
Evaluare 0 0 0 1

23. 27.02.2021 9- 4 Modulul V. Mentor, mentorabil 3 Livia-Silvia


13 Tema 1. Mentorul. Rolul mentorului in cadrul MARCU
sistemului educational romanesc. Care
0 1 2 0
este rolul mentorului la nivel
instituţional? Profilul european al
profesorului mentor
1
Tema 2. Mentorabilul. Analiza SWOT a
0 1 0 0
mentorabilului

25. 28.02.2021 9- 4 2 Livia-Silvia


13 Modulul V. Mentor, mentorabil
MARCU
Tema 2. Mentorabilul. Analiza SWOT a 0 0 2 0
mentorabilului
Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4
Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
2
Tema 3. Profilul mentorabilului. Finalitate:
Dezvoltarea personală, socială și 0 1 1 0
emoțională a elevilor
27. 05.03.2021 20- 1 1 Livia-Silvia
21 Tema 3. Profilul mentorabilului. Finalitate:
MARCU
Dezvoltarea personală, socială și 0 0 1 0
emoțională a elevilor
28. 06.03.2021 9- 3 Modulul VI. Strategia de implementare a unui 3 Aurelia
12 program de mentorat NEAGU
Tema 1. Prezentarea structurată / Algoritmul 0 1 2 0
implementării .Cum implementăm un
program de mentorat la nivel
29. 07.03.2021 9- 3 Modulul VI. Strategia de implementare a unui 3 Aurelia
12 program de mentorat NEAGU
Tema 2. Cum promovăm principiile unui
învăţământ de calitate, vizând
0 1 2 0
performanţa? Fişa de observaţie a lecţiei.
Fişa de feedback. Întrebări cheie în sprijinul
determinării aprecierii lecţiei.

30. 13.03.2021 9- 3 Modulul VI. Strategia de implementare a unui 0 3 1 2 0 Aurelia


12 program de mentorat NEAGU
Nr. ore pe formă de Nr. ore pe tip de activitate4
Formator
învățământ/
(Nume și
Interval formă de organizare a
Nr prenume)
orar Număr Modul/ programului4
.
Data de ore4 Disciplină/ Nr. ore Nr. ore on- Nr. ore Nr. ore Nr. ore
crt
Temă face-to- line/ activitate activitate evaluare
.
face/ e-learning teoretică practică pe parcurs
față-în-
față
Tema 3. Repere în implementare. Planificarea
activităţii de mentorare la nivel
instituţional. Comunicarea la nivel
instituţional (Procedura de comunicare,
Anexa 1 - Cerere învoire, Anexa 2 -
Referat disciplinar).Analiza de riscuri şi
exemple de bune practici.Selecţie de site-
uri educaţionale (Resurse online)

31. 28.03.2021 10- 2 2 Comisia de


12 evaluare
Evaluare finală 0 0 0 2
finală

Total nr. de ore 60 0 60 18 36 6


program5

Note:
1
Prezentul document se va înregistra in registrul de intrare-iesire al furnizorului, la momentul intocmirii lui, în ordine cronologică;
2
Se recomandă ca prezentul document:
a) să fie elaborat separat pentru fiecare locaţie, serie şi grupă de cursanţi;
b) să fie transmis la Ministerul Educației - DFC, înainte de demararea activităţilor de formare a fiecărei grupe/serii de cursanţi, însoţit de adresă de înaintare, înregistrată şi semnată de către
directorul/responsabilul de program formare (conform acreditării)/reprezentantul legal al furnizorului;
c) prin calendar se pot transmite data estimativă şi locaţia activităţilor de evaluare finală, urmând ca, după finalizarea activităţilor de formare, în vederea obţinerii acordului Ministerul Educației -
DFC pentru susţinerea evaluării finale, să se transmită la Ministerul Educației - DFC, solicitare privind aprobarea propunerii de evaluare finală (tipizat c);
d) orice modificare (în limitele prevederilor metodologice și de acreditare), ulterioară datei de transmitere la MEN a tipizatului b completat, se comunică către MEN, la momentul apariției
modificării;
3
O serie poate conține mai multe grupe, iar o grupă se organizează cu max. 25 cursanți;
4
Nr. de ore precizat în cele trei coloane trebuie să fie identic; nr total de ore de formare/zi de formare: max. 8h.
5
Nr. de ore alocat programului (conform ordinului de acreditare) include: nr. de ore alocat activităților de formare (nr. ore activități teoretice + nr. ore activități practice + nr. de ore evaluare pe parcurs)
+ nr. ore alocat evaluării finale, indiferent de forma de învățământ/forma de organizare a programului (face-to-face/față-în-față sau blended learning).

Avizat, Responsabil program


Reprezentant legal al furnizorului Prof. Aurelia NEAGU
Director,
Prof. dr. Livia-Silvia MARCU