Sunteți pe pagina 1din 5

G.P.P.

,,Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” Vizat Director


Str. Aleea Levănțica Nr. 2 G, Ploiești, Prahova prof. Lazăr Lucia
Tel. 024457600
e-mail: gradinitasfintiiarhangheli@yahoo

Nr. ………Dată.............

Proiect local
EDUCAȚIE PENTRU SĂNĂTATE

,,SUNT SĂNĂTOS ȘI
VOIOS”
AN ȘCOLAR 2018-2019

GRUPA MARE A
,,PITICII CUMINȚI”

COORDONATORI:

PROF. ÎNV. PREȘCOLAR: CURELEA IRINA și TOADER ANDRADA

1
ARGUMENT
Caracteristica fundamentală a vârstei preșcolare este dezvoltarea unui copil capabil să
se descurce independent în societate. Este bine știut că bunele manière nu se învață prin
sfaturi, discursuri sau observații ci numai prin exemple. La această vârstă copilul imită și de
aceea dulții din preajma lui trebuie să fie un exemplu pozitiv în comportament.
Motivez alegerea acestei teme și din dorința de a aduce un plus de cunoștinte
referitoare la educația pentru sănătate printr-o alimentație corectă, prin respectarea regulilor
de igienă personală și de grup pentru a forma o conduită corectă și responsabilă față de
sănătatea noastră și a celor din jur.

DESCRIEREA PROIECTULUI
GRUP ȚINTĂ ȘI BENEFICIARI
 Copiii preșcolari ai grupei mari A ,,Piticii cuminți”de la Grădinița; Sfinții
Arhangheli Mihail și Gavriil”, Ploiești
 Părinții copiilor; educatoare grupei;
 Specialiști: asistente medicale, medici;
 Comunitatea locală.

DURATA: septembrie 2018- martie 2019

RESURSE UMANE
 Cadrele didactice ale grupei;
 Copiii preșcolari ai grupei mari A ,,piticii cuminți”
 Părinții copiilor;
 Cadre medicale: medic pediatru, asistentă medicală, stomatolog, farmacistă;
 Mass media (presa)

RESURSE MATERIALE
materiale didactice din dotarea grădinițeii sau procurate de educatoare;
 materiale diverse aduse de părinți, copii;
 cabinete medicale și farmacie;
 material didactic: tablă magnetică, tablă cu suport de hârtie, pliante, material
asigurate de medici;
 suport logistic asigurat de colaboratori.

RESURSE FINANCIARE:
EXTRABUGETARE - contribuții personale.

RESURSE INFORMAȚIONALE
DOCUMENTELE PROIECTULUI:
 Programul Național de ,,Educație pentru sănătate’’
 Proiectul scris;
 Chestionare de evaluare de la părinți;
 Produsele finite ale proiectului;

PUBLICAȚII ȘI MATERIALE TIPĂRITE:


 Articole din presă;
 Pliante, broșuri, cărți care au legătură cu subiectele abordate în proiect;
 Articol în revista grădiniței: ,,Aproape de îngeri”;
 DVD cu aspecte ale derulării proiectului;
2
 Panou cu aspecte fotografice.

COORDONATORI: prof. înv. preșcolar Curelea Irina și Toader Andrada

SCOP:
Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de sănătatea sa și a celor din
jur, a unui stil de viață sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a preșcolarilor
prin cunoașterea conținutului de educație pentru societate prin derularea unor activități
referitoare la igienă, sănătate precum și a normelor necesare integrării în viata socială și
reguli de securitate personală și de grup corelate cu Programul Național de ,,Educație pentru
sănătate’’

OBIECTIVE SPECIFICE:
1.Privind copiii preșcolari:
Copii sunt sprijimiti să manifeste interes pentru menținerea sănătății proprii și a celor din jur;
Cunoașterea și respectarea normelor necesare integrării în viața socială precum și reguli de
păstrare a sănatatii;
Desfășurarea unor activitțăți demonstrative care să contribuie la aplicarea regulilor de igienă
și a comportamentului în grup;
Îmbogățirea vocabularului propriu utilizind cunoștințele însușite pe parcursul participării la
activitățile de educație sanitară;
Formarea unui comportament sanitar activ și responsabil care să permită manifestarea unei
conduite adecvate și creativității.

2.Privind cadrele didactice:


 Familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi stimulare a copilului pentru
desfășurarea unor activități cu caracter sanitar în vederea însușiri unor
cunoștințe din domeniul respectiv;
 Responsabilitatea cadrelor didactice de a construi un mediu educațional care
să motiveze copilul în procesul de prevenire a îmbolnăvirii.

3.Privind părinții și alți factori educaționali din comunitate:


● Creșterea implicării părinților și a comunității locale în activitatea a
proiectului grupei având ca scop prevenirea îmnbolnavirii copiilor;
Sensibilizarea părinților și ai altor factori educationali din cadrul comunitatii
privind necesitatea formarii și dezvoltarii conștiintei în privința igienei la
copii;
Implicarea autoritatilor locale și a altor factori în vederea susținerii
financiare;

DESFĂȘURAREA PROIECTULUI
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

1,,SUNT SĂNĂTOS ȘI VOIOS’’


Prezentarea proiectului părinților;
• Înportanța educației sanitare la grădiniță.

Septembrie 2018
Responsabil: Curelea Irina și Toader Andrada

3
2. ,,ÎN VIZITĂ LA CABINETUL MEDICAL’’
vizită la cabinetul MEDICAL DIN GRĂDINIȚĂ
Copiii întreabă medicul răspunde;
Realizarea unor fotografii în cabinetul medical.

Octombrie 2018
Responsabil: Toader Andrada

3. ,,CE, CÂT ȘI CUM MÂNCĂM?’’


Masa rotundă cu tema. :,,Să ne hrănim corect ’’
CE ,CĂT ,CÂND ȘI CUM MÂNCĂM - întilnire cu asistenta medicală;
Realizarea unor fotografii în cabinetul stomatologic.

Noembrie 2018
Responsabil: Curelea Irina

4. ,, SĂNĂTATE DE LA TOATE’’
Convorbiri despre păstrarea sănătății, alimentație, odihnă și recreere, sport;
Mediu sănătos – sănătate curată, construim împreună cu părinții oameni de
zăpadă în curtea gradinitei.

Decembrie 2018
Responsabil: ed.Toader Andrada

5. ,,GRADINIȚA – CASTELUL CURAȚENIEI’’


● Amenajarea unui mediu sănătos, învățăm să facem curățenie, să trăim într-un
mediu sănătos.
Realizarea unor desene cu comportamente pozitive ale copiilor;
Expoziție cu desenele copiilor.

Ianuarie 2019
Responsabil: Toader Andrada

6. ,, DINȚI SĂNĂTOȘI COPII FRUMOȘI ”


Vizită la cabinetul medicului stomatog/ vizită medic stomatolog la grădiniță;
În lumea dinților sănătoși – copiii întreab- stomatologul răspunde;
Realizarea unor fotografii în cabinetul stomatologic/ la activitatea din sala de
grupă.

Februarie 2019
Responsabil: Curelea Irina
7. ,, LA FARMACIE’’
Vizită la farmacia din cartier;
Medicamentele și sănătatea - copiii întreabă farmacista răspunde;
Realizarea unor fotografii în farmacie/ la activitatea din sala de grupă.

Martie 2019
Responsabil: Toader Andrada

4
8. ,,MEDIUL ȘI SĂNĂTATEA”
Masă rotundă
Chestionare de evaluare de la părinți.

Martie 2019
Responsabili: .Curelea Irina și Toader Andrada

EVALUAREA PROIECTULUI:
● fotografii;
● expoziţii – participanţii vor primi diplome;
● portofolii realizate de fiecare grupă participantă la proiect;
● realizarea unor prezentări în PowerPoint cu activităţile desfăşurate;
● realizarea unui CD care să cuprindă întreaga activitate desfăşurată în
cadrul proiectului

PRODUSE FINALE:
● portofoliul care va cuprinde materiale, fise și imagini de pe parcursul derulării
proiectului;
● Expozitia „ Din creaţiile noastre”

DISEMINAREA:
● Prezentarea proiectului la nivelul comisiilor metodice / cercurilor
pedagogice din grădiniţa .
● Mediatizarea unor acţiuni din cadrul proiectului prin intermediul presei
locale
● Afisarea proiectului pe www.didactic. ro

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:
Proiectul prezintă un potenţial de dezvoltare şi poate fi continuat în anii
următori, prin atragerea de noi parteneri din grădiniță..