Sunteți pe pagina 1din 6

MINISTERUL EDUCAȚIEI CULTURII ȘI CERCETĂRII

DIRECȚIA ÎNVĂȚĂMÂNT TINERET ȘI SPORT CĂLĂRAȘI


INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE ”GUGUȚĂ”
CĂLĂRAȘI NR.2

Acord de colaborare
Încheiat la data ...........................
Proces verbal : NR..... .din....
INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE ”GUGUȚĂ” CĂLĂRAȘI NR.2
ȘCOALA PRIMARĂ DIN OR. CĂLĂRAȘI

PROIECT DE PARTENERIAT
EDUCAŢIONAL
GRĂDINIŢĂ - ŞCOALĂ
DIRECTOR: Băxăneanu Valentina

PARTENERI:
Școala primară Călărași:
Învățător cl. IV-a……..

AN ŞCOLAR 2018-2019

ARGUMENT
In cadrul acţiunii de reformare a sistemului de învăţământ şi reaşezarea lui pe baze moderne,
se subliniează tot mai mult ideea parteneriatelor educaţionale, ce crează oportunităţi de
cooperare, consultare, comunicare, conlucrare in vederea atingerii unui scop comun.
Integrarea copilului in şcoală presupune mai întâi formarea unor reprezentări corecte care să
le permită preşcolarilor o adaptare afectiv- motivaţională la mediul şcolar.În calitatea noastră de
părinti, educatori sau invăţători ne-am intrebat adesea: “De ce se manifestă adesea unele forme
de inadaptare a copiilor chiar din primele zile de şcoală? De ce unii elevi din clasa I nu fac faţă
cerinţelor şcolare?
Răspunsurile la aceste întrebări nu trebuie căutate doar in cunoaşterea particularităţilor de
vârstă şi individuale a copiilor sau in stilul de activitate al învăţătorului, ci se impune o
cunoaştere şi o analiză atentă a activităţii din grădiniţă şi familie- medii care asigură pregătirea
copilului pentru şcoală.
În acest scop , organizarea unor activităţi comune( şcoală-grădiniţă) ce vizează familiarizarea
copiilor cu munca şcolarilor, cu relaţiile ce se stabilesc între învăţător si elevi, elevi-elevi, ar face
ca reprezentările copiilor despre şcoală sa fie mai clare,mai coerente si mai apropiate de realitate,
acest lucru conducând la in debut şcolar optim.
Din acest motiv am considerat că un parteneriat şcoală-grădiniţă, prin intermediul căruia să
surprindem toate aceste aspecte, să le inţelegem si apoi să le sintetizăm într-o strategie, ar
permite egalizarea şanselor şcolarilor şi integrarea optimă a copiilor în clasa pregătitoare.

SCOPUL

- găsirea unor modalităţi viabile de colaborare între educatoare şi învăţătoare pentru integrarea
şcolară a copiilor şi pregătirea părinţilor pentru integrarea copiilor în activitatea şcolară.

OBIECTIVEVELE PROIECTULUI
- structurarea unor modalităţi de cooperare între grădiniţă şi şcoală;
- asigurarea continuităţii de cerinţe între grădiniţă şi şcoală;
- formarea unei atitudini corecte a preşcolarilor faţă de şcoală;
- implicarea familiei şi familiarizarea acesteia cu diverse aspecte ale şcolarităţii mici;
-schimb de metode concrete de lucru;
-cunoaşterea specificului activităţilor din grădiniţă de către învăţătoare;
-eficientizarea şi perfecţionarea modalităţilor de integrare a copiilor preşcolari in activitatea
şcolară;
-cunoaşterea individual a copiilor de către cadrele didactice, sub aspectul capacităţilor , ritmului
de dezvoltare, al abilităţilor şi inclinaţilor, al mediului familial din care provin
-cunoaşterea de către copii a sarcinilor şi a conduitei de şcolare.

GRUP ŢINTĂ

Preşcolari
Elevi
Învăţători
Educatoare
Părinţii copiilor

DURATA

Noiembrie 2018- iunie 2019

IMAPACTUL PROIECTULUI ASUPRA RESURSELOR UMANE


Educatoarea şi învăţătoarea au avut posibilitatea să-şi valorifice experienţa acumulată la
clasă, să-şi lărgească sfera preocupărilor in ceea ce priveşte reuşita succesului şcolar al
copiilor.
Copiii se familiarizează cu acitvitatea şcolară.
Părinţii sunt informaţi cu cerinţele şcolii.

RESURSELE PROIECTULUI
Resurse umane:- preşcolari
-şcolari
- învățători
- educatoare
- părinţi
Resurse materiale: -dotările din sălile de grupă şi de clase
-materiale didactice
-aparat foto

FINALITĂŢI
 album cu fotografii de la activităţile desfăşutate
 realizarea de expoziţii cu creaţii ale copiilor
 diplome pentru copiii care s-au evidenţiat
 analiza desfăşurării parteneriatului
PROGRAM DE ACTIVITĂŢI
Nr. DENUMIREA LOCUL DE
crt. ACTIVITATII DESFASURARE PERIOADA PARTICIPANTI
şcolari, preşcolari,
“Voi fi şi eu şcolar” Școala primară diectorul unităţii,
1. Noiembrie învăţătoare,
-vizita preşcolarilor la şcoală. 2018 educatoare,
bunici,
părinţi
“Toamna, toamna harnica .“ Grădiniţa nr.2 preşcolari, învăţătoare,
Noiembrie educatoare,
2. -prezentarea unui program de 2018 bunici,
cantece si poezii dedicate părinţi
anotimpului de toamna .

,, Noi umblăm să colindăm” Grădiniţa nr.2 şcolari


-interpretare de colinde, Decembrie preşcolari
5. -cântece de iarnă, scenete, sorcova, 2018 învăţătoare
pluguşorul, educatoare
-confecfionare de materiale
specifice sărbătorilor de iarnă
“ Ziua porţilor deschise!” Școala primară
6. - ateliere de lucru; Februarie
- vizitarea şcolii de către 2019
preşcolari;

,,E ziua mamei!” şcolari, preşcolari,


- confecţionarea unor Grădiniţa nr.2 Martie învăţătoare, educatoare,
6. felicitări pentru mame; 2019 mămici,
- cântece, poezii dedicate bunici
mamei.
7. “A venit primăvara !” şcolari
Grădiniţa nr.2 Aprilie preşcolari
- încondeierea ouălor cu ocazia
2019 învăţătoare
sărbătorilor pascale educatoare

“Desenăm şi învăţăm!” Curtea Şcolii şcolari,preşcolari,


-desen pe asfalt cu temă dată, Mai învăţătoare, educatoare,
8. concurs de cultură generală 2019 părinţi, invitaţi de
onoare

9. “1 IUNIE-ZIUA COPILULUI!” Grădiniţa nr.2 şcolari, preşcolari,


Iunie învăţătoare, educatoare,
2019 mămici,
-participarea elevilor la serbarea
bunici
preşcolarilor.

Șirul de activități poate fi completat la solicitarea ambelor manageri


sau a colectivului!!

EVALUAREA PROIECTULUI

Observarea sistematică a copiilor.

Expoziţii cu desenele şi materialele realizate de către copii.

Album cu fotografiile realizate pe parcursul desfăşurării activităţilor.

Discuţii cu partenerii de proiect care au contribuit la activităţile desfăşurate.


: ACTIVITĂŢI DE PROMOVARE:

Expoziţii cu materialele rezultate în urma desfăşurării activităţilor prevăzute în proiect.

Prezentarea proiectului în cadrul Comisiilor metodice ale învăţătorilor şi educatoare

PROTOCOL DE COLABORARE

Încheiat astăzi, 22.11.2018 între Grădiniţa ”Guguță” nr. 2 Călărași reprezentată prin
doamna director Băxăneanu Valentina şi Şcoala primară Călărași , reprezentată prin
directorul , dna Trifan Aurelia, și dnele învățătoare …………….

Prezentul acord are ca obiectiv crearea unui climat de colaborare în cadrul proiectului
educaţional ,, În curând voi fi şcolar” , parteneriat care să conducă la realizarea obiectivelor
propuse. În acest sens se vor desfăşura activităţile stabilite în proiect, timp de 7 luni,
urmărind realizarea obiectivelor şi evaluarea finală. Rezultatele fiind apoi comunicate
ambelor instituţii implicate: INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE ”GUGUȚĂ”
CĂLĂRAȘI NR.2 și ȘCOALA PRIMARĂ DIN OR. CĂLĂRAȘI

Data :22.11.2018 DIRECTOR: Băxăneanu Valentina


DIRECTOR: Trifan Aurelia

S-ar putea să vă placă și