Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 2.

Elaborarea analizei SWOT


PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- personal didactic şi auxiliar - nivel scăzut al pregătirii iniţiale a


competent, calificat; elevilor;
- parteneriate viabile şi eficiente; - nivel scăzut al interesului
manifestat de părinţi faţă de
- conectare la internet 24 ore pe zi ;
problemele şcolii;
- preocupare constantă pentru
- reticenţa cadrelor didactice în
promovarea imaginii şcolii;
aplicarea metodelor active de
- realizarea în procent de 100 % învăţare,
anual, a planului de şcolarizare;
- absenteism ridicat în rândul
- ocuparea catedrelor cu cadre elevilor din învăţământul
didactice calificate; obligatoriu;
- experienţa cadrelor didactice în - populaţia şcolară provenită din
proiectarea didactică, management familii cu venituri mici ,
educaţional cât şi în utilizarea
- implicarea nesatisfăcătoare a
echipamentelor şi utilajelor din
comunităţii locale în viaţa şcolii,
dotarea şcolii;
- colaborarea slabă cu părinţii,
-interesul personalului didactic
pentru formare continuă (cursuri de - procentaj relativ mare de elevi ce
perfecţionare efectuate de manifestă dezinteres faţă de
majoritatea profesorilor); învăţământ în general,
- dotarea prin derularea în şcoală a - mulţi elevi cu rezultate slabe la
programelor PHARE TVET cu învăţătură,
echipamente conform standardelor
- diversificarea insuficientă a
europene;
metodelor de evaluare,
- accesul la Internet;
- programă şcolară încărcată care
- şcoala pregăteşte forţa de muncă nu răspunde interesului elevilor şi
calificată în domeniul meseriilor cerinţei pieţei forţei de muncă
solicitate de piaţa forţei de muncă;
- slaba implicare a agenţilor
- încheierea de parteneriate cu economici faţă de colaborarea cu
agenţii economici pentru instruirea şcoala
practică;
- implicarea insuficientă a cadrelor
- rezultate bune la concursul pe didactice în elaborarea de proiecte
meserii şi olimpiada tehnică; educative, în elaborarea proiectelor
de dezvoltare instituţională, lucrul
- facilităţi de transport în toate
în echipă;
direcţiile ;
- resurse financiare insuficiente.
- acţiuni de popularizare a şcolii: site-
ul şcolii, pliante, întâlniri cu elevii şi
cu profesorii din şcolile generale din
zonă la “Ziua porţilor deschise”.

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI

-dezvoltarea în zonă a unor firme - scăderea populaţiei şcolare în


deprofil; următorii 10 ani datorită scăderii
ratei natalităţii cu ritm de 3% pe an
- programe de parteneriat
educaţional cu instituţii din domeniul - scăderea ponderii unor domenii
educaţiei; de activitate în zonă (mecanică,
Aspecte principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective
generale)
REZULTATELE AUTOEVALUĂRII ASPECTE CARE NECESITĂ
DEZVOLTARE
- La nivelul şcolii există preocupări ce vizează
- Asigurarea calităţii procesului instructiv-
dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale
educativ
existente cu ajutorul atelierului şcoală;
- Asigurarea şanselor egale în formarea
- Asigurarea posturilor cu cadre didactice
profesională
calificate,
- Integrarea elevilor cu nevoi speciale
- Majoritatea elevilor dobândesc noi
competenţe care le permit acestora o adaptare - Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de
rapidă la schimbările apărute în organizarea muncă
muncii şi accesul pe piaţa europeană a muncii; - Creşterea numărului de cadre didactice
- Atitudinea pozitivă, cooperantă şi relaţia care aplică învăţarea centrată pe elev
bună cu profesorul la majoritatea elevilor; - Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel
- Folosirea unor game variate de strategii de intern şi extern
predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor - Asigurarea sprijinului pentru alegerea
de învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi avizată a traseului de formare profesională
motivării fiecărui elev;
- Îmbunătăţirea accesului la informare
- Consilierea elevilor .
- Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea
- Climatul psiho-social în unitate este profesională a adulţilor
favorabil;
- Implicarea partenerilor în susţinerea
- Relaţionarea şi comunicarea în cadrul materială a elevilor proveniţi din medii
catedrei este bună, deciziile sunt acceptate defavorizate.
- Realizarea unor analize periodice şi luarea - Implementarea şi derularea de proiecte
măsurilor de ameliorare ce îmbunătăţesc
activitatea în şcoală; - Identificarea cadrelor didactice cu
disponibilităţi de lucru în echipe de
- Evaluările interne vor fi corelate cu cele elaborare proiecte şi programe;
externe şi se monitorizează întreaga activitate
de evaluare. - Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii;
- Combaterea absenteismului şi a
abandonului şcolar;
- Consilierea părinţilor;
- Eficientizarea resurselor materiale,
didactice şi a resurselor financiare (dotări
atelier, laboratoare, mobilier);
- Dezvoltarea bazei materiale pentru ateliere
de instruie practică şi cabinetele de
mecanică, agricultură,cabinetul pentru
practică a profilului economic-FE;
- Implicarea mai mare a cadrelor didactice în
gestionarea resurselor.
- Accentuarea calităţii în toate activităţile
organizate pentru elevi şi cu elevi în vederea
sporirii dimensiunii civice a educaţiei oferite
de şcoală;
- Pentru elevii cu nevoi speciale
implementarea unui ,,program de sprijin în