Sunteți pe pagina 1din 6

Comisia metodică-Aria curriculară,, Tehnologiiʺ

Nr. înregistrare………./…………………..

An școlar 2018-2019

RAPORT PRIVIND ANALIZA REZULTATELOR TESTELOR INIŢIALE

1.Analizarea, la nivel de catedră, a rezultatelor testelor iniţiale. Identificarea problemelor

În cadrul Liceului Tehnologic “J.M. ELIAS”SASCUT, la nivel de catedră, au fost


elaborate variante de teste iniţiale pentru o disciplină de specialitate la clasele a IX a şi la
modulele de specialitate pentru toate clasele din invatamantul liceal de zi/domeniul economic,
agricultură, si învăţământul profesional de 3ani-calificarea Mecanic –auto și mecanic agricol.

Analiza rezultatelor testelor initiale a fost comunicată de şefii de catedră, conform


machetei anexă.
Catedra -Mecanică

La clasa a-IX-a P,conform Anexei I, media pe clasă fost 4.62,un procent de 48% din elevi având
nota cuprinsă în intervalul 5-6,99.

Itemii de completare,cu alegere duală şi de asociere au fost rezolvaţi în proportie de 70%


din elevi,dar partea a doua a testului care a cuprins itemi de rezolvare de probleme, exercitii de
analiză sau argumentare, nu a fost rezolvată de 50% din elevi .

2.Probleme identificate

 Elevii nu au format un limbaj tehnic de specialitate;

 Elevii nu identifică simbolurile elementelor chimice ale metalelor;

 Elevii nu realizează conexiuni interdisciplinare;

 Elevii nu diferentiază proprietăţile fizice de cele chimice,mecanice,tehnologice;

 Elevii nu asociază corect mijloacele de măsurare cu mărimile măsurate şi unităţile de


măsură ;

 Elevii întampină dificultăţi în emiterea unei concluzii, argumentări sau analiza unui
produs.

3. ALCĂTUIREA PLANULUI REMEDIAL ORIENTATIV

Planul remedial are la baza tipul deficientei identificate în funcţie de distribuţia itemilor
nerezolvaţi în matricea de specificaţie.

Obiectivele pe termen lung ale educaţiei remediale sunt:scăderea riscului eşecului şcolar,
prevenirea abandonului şcolar,îmbunătăţirea ratei succesului şcolar ajutând elevii să dobândească
nota de promovare.

Etapele în aplicarea planului remedial sunt:

 Verificare(evaluarea initiala);

 Monitorizare pe parcurs;

 Evaluare pe parcurs;

 Evaluare finala.
Activitatilepropuse:recuperarea cunostintelor/competentelorfundamentale,dezvoltarea unui
limbaj stiintific corespunzator,imbunatatirea atentiei,perceptiei,capacitatii de a realiza
corelatii,dezvoltarea abilitatilor de invatare.

4.ACTIVITĂŢI DE RECUPERARE

 Activităţile de recuperare - aprofundare reprezintă seturi de activităţi adaptate nivelului


de competenţă dovedit de fiecare elev în cadrul evaluării curente şi sumative. Aceste
activităţi se pot desfăşura în timpul orelor obişnuite de curs printr-o activitate
independentă orientată de către profesor sau poate fi o temă suplimentară pentru acasă.
Eficienţa acestor activităţi poate fi sporită dacă părinţii sunt implicaţi, în mod direct, în
supravegherea şi susţinerea activităţii copiilor.

 Astfel, un elev care a obţinut note sub 5 la una sau mai multe probe de evaluare care
vizează formarea unei anumite competenţe va rezolva cu preponderenţă, în cadrul
activităţilor de recuperare, exerciţii axate pe formarea acelei competenţe. Pentru a
preîntâmpina eşecul şcolar, elevilor despre care se constată că nu fac faţă cerinţelor prin
care se verifică nivelul minimal de atingere a standardelor, li se poate organiza un
program intensiv de recuperare sub îndrumarea profesorului şi a familiei, înainte de
aplicarea testului de evaluare finală.

Plan de măsuri remediale:

 activitățile vor fi stabilite în funcție de deficiențele constatate în urma evaluării inițiale;

 învatarea centrată pe elev;

 adecvarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi și chiar a fiecărui elev.

 utilizarea metodelor moderne;

 alternarea formelor de activitate

 materialele teoretice să existe în portofoliul fiecărui elev

 tema pentru acasăsă fie individualizată, în funcție de deficiențele elevului și de


progresul / regresul său

 teme de portofoliu pe perioade mai lungi (o săptămână) pentru a încuraja colaborarea


între elevi, munca în echipă;

 în funcție de dificultățile elevilor - sprijin acordat periodic;

 participarea elevilor la un program de recuperare/consultații ;


 elevii participă la aceste consultații - la propunerea profesorului de la clasă, pe baza
rezultatelor la testări, conform orarului stabilit, între 1400-1500;

 se va urmări progresul / regresul înregistrat de elevii care participă la acest program;

 lucru individual, muncă susținută, studiu constant, să își creeze obișnuința de căuta
informații suplimentare la noțiunile studiate;

 elevii să se implice mai mult în propria pregătire;

 părinții să fie înștiințați periodic (la ședințele cu părinții) de progresul/ regresul


înregistrat de copiii lor.
PLAN REMEDIAL INDIVIDUAL

 Unitatea şcolară:LICEUL TEHNOLOGIC“J.M. ELIAS”SASCUT

 Disciplina:Tehnologie

 Clasa: a IX –a P

 Profesor: POIATĂ LILIANA

Numele şi Deficienţe semnalate (competenţe Activităţi remediale propuse: Programul de Rezultate obţinute
prenumele generale/specifice) remediere (nr. de ore (vizibile în fişa de
elevului alocate progres
A.M- -nu identifica materialele feroase şi neferoase; -Fise sintetice cu informatii de -PRI/3H prin alocarea -clasifica materialele
Nota -intampina dificultăţi în emiterea unei specialitate bazale; unei secvente din metalice;
obţinută la argumentări -Fise de documentare; cadrul fiecarei ore -identifica proprietatile
testarea -nu utilizează terminologia de specialitate; -Suport de curs care valorifica pentru reactualizarea fizice,chimice,
iniţială:2.4 -nu poseda capacitate de analiză şi sinteză; stilul de invatare; unor mecanice;
-nu are capacitatea de a realiza corelaţii cu alte -Fise de lucru pentru activitate notiuni,concepte,etc -precizeaza o parte din
discipline:chimie(identificarea simbolurilor ) in grup centrate pe elev ; utilizarile materialelor
fizică; -Fise de studiu individual metalice si ale aliajelor;
- are dificultăţi în formularea de judecăţi -discutii dirijate ;
privind valoarea argumentelor/criticilor folosite -fise de lucru identice cu sarcini
pentru o demonstraţie. de lucru progresive;
-Utilizarea de procedee
experimentale cunoscute pentru
a rezolva probleme în situaţii
noi.
-lectii AeL .
5.CONCLUZII

În acest context, pentru a spori motivaţia elevilor pentru studierea, alegerea şi

învăţarea disciplinelor tehnice, o importanţă deosebită o au: o ambianţă şcolară în care elevul

se simte bine, un climat instituţional în care elevul este implicat în alegerea parcursului de

formare, un mediu centrat pe învăţare care valorizează fiecare membru al comunităţii, un

curriculum şcolar echilibrat şi aplicat consecvent pe termen lung, un curriculum mai puţin

aglomerat, în care se abordează şi se rezolvă mai puţine probleme dar se aleg probleme

semnificative şi acestea se aprofundează.În acest fel, motivaţia pentru dobândirea de noi

cunoştinţe antrenează după sine o învăţare eficientă care include atitudini şi automotivare iar

profesorul şi elevul îşi asumă deopotrivă responsabilitatea asupra eşecului sau succesului,

într-un parteneriat cu roluri diferite.