Sunteți pe pagina 1din 12

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic “CARSIUM”- Hârşova Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică prof. Oprea Nicoleta
Calificarea profesională: Sudor
Modulul: M I – Sudarea prin topire și presiune
Nr de ore/an: 459 din care: T:0; LT: 189; IP:270
Nr. ore /săptămână: 17 din care: LT/IP: 7/10
Clasa: a XI-a Școala profesională
Prof. Melinte Nicoleta

Plan de învăţământ: OMEN: 3500/ 29.03.2018, Anexa nr.3, corelat cu OMEN 3207/2019 Avizat,
Programa aprobata prin: Anexa 3 la OMEN: 3501/ 29.03.2018 Resp. Comisie metodică “Tehnologii”:
prof. Zaharia Costela-Denisa

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
ANUL ȘCOLAR 2019-2020
Înregistrat cu nr. 289.2/18.09.2019
Nr. Unita Rezultate ale învăţării
Nr. ore Săptămâna
crt tea de (codificare conform SPP) Conţinuturile învăţării
rezult
ate Cunoştinţe Abilităţi Obs.
ale Atitudini T LT IP T LT IP
învăţ
ării
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1. URÎ 7.1.1 7.2.1. Utilizarea arcului electric 7.3.1. 1. Arcul electric- sursă de căldură
7. Caracteristicile ca sursă de căldură pentru Colaborarea cu pentru realizarea de
Reali arcului electric realizarea de îmbinări sudate membrii echipei îmbinări sudate 7 10 S2 S2
zarea - Formarea şi 7.2.2. Descrierea principiului, de lucru în 1.1. Caracteristicile arcului electric
de natura arcului formării, naturii, puterii arcului scopul 1.2. Formarea şi natura arcului
îmbin electric electric utilizat la realizarea de îndeplinirii electric: arcul de sudare în c.c./c.a.
ări - Arcul electric ca îmbinări sudate prin topire sarcinilor 1.3. Puterea arcului electric
sudat sursă de căldură 7.2.3. Utilizarea termenilor de privind 1.4.Terminologia de bază pentru
e - Puterea arcului bază specifici sudării realizarea de sudarea materialelor: rost de sudare,
electric materialelor îmbinări sudate rând de sudare, rădăcina sudurii,
Terminologia de 7.2.4. Analiza transferului de prin procedee pătrundere, zona de influenţă termică
bază pentru suduri metal topit prin arc şi a modului de sudare prin 1.5. Procedee de sudare prin topire:
- Procedee de topire şi prin SE, WIG, MIG/MAG, SF
sudare prin topire presiune 1.6. Transferul de metal prin arcul
- Transferul de 7.3.2. electric: forţe în arc,
1
metal prin arcul Respectarea factori de influenţă, modalităţi de
electric instrucţiunilor transfer
- Formarea băii de din 1.7. Formarea băii de sudare:
sudare specificaţia participare metal de bază, metal
procedurii de depus, dimensiuni
7.1.2. 7.2.5. Identificarea sudare conform 2. Echipamente de sudare
Echipamente de echipamentelor de sudare şi a ISO 15609-1 2.1. Surse de sudare 7 10 S3 S3
sudare elementelor componente specifice 7.3.3. 2.2. Surse de c.a.: transformatoare
- Surse de sudare sursei de sudare Respectarea 2.3. Surse de c.c.: redresoare,
- Surse de c.a. 7.2.6. Aprecierea modului de procedurilor invertoare 7 10 S4 S4
- Surse de c.c. funcţionare şi al ciclului de specifice 2.4. Elemente componente
- Tensiunea de lucru/duratei de acţionare, practicii de 2.5. Mod de funcţionare
mers în gol, specifice surselor de sudare sudare conform 2.6.Tensiunea de mers în gol,
curentul de sudare 7.2.7. Analiza polarităţii şi ISO 6947 curentul de scurtcircuit, curent de
- Tipul curentului schimbarea polarităţii 7.3.4. Asumarea sudare
de sudare şi 7.2.8. Stabilirea parametrilor de în cadrul 2.7. Tipul curentului de sudare şi
polaritatea utilizare ai arcului electric şi a echipei de la polaritatea: c.c-/c.c.+., c.a, curent
- Ciclul de posibilităţilor de protecţie a locul de muncă pulsat
lucru/sudare arcului electric a 2.8. Ciclul de lucru/sudare - durata
- Protecţia zonei responsabilităţil de acţionare DA
de sudare or pentru 2.9. Protecţia arcului/zonei de sudare
- Parametrii de sarcina de lucru 2.10. Parametrii de sudare: Is, Ua
sudare primită
7.1.3. Sănătatea 7.2.9. Semnalarea situaţiilor 7.3.5. Asumarea 3. Sănătatea şi siguranţa muncii în
şi siguranţa periculoase din atelierul de iniţiativei în atelierul de fabricaţie
muncii în fabricaţie a structurilor sudate rezolvarea unor 3.1. Situaţii periculoase din atelierul 4 6 S6 S6
atelierul de 7.2.10. Aplicarea măsurilor ce probleme de fabricaţie a structurilor sudate
fabricaţie trebuie luate privind prevenirea specifice 3.2. Şocul electric
- Şocul electric accidentelor legate de zgomot, domeniului 3.3. Radiaţii ultraviolete şi generarea
- Radiatii fum, incendii, electrocutare sudării prin căldurii
ultraviolete şi 7.2.11. Respectarea semnalelor topire şi prin 3.4. Accidente ale ochilor, arsuri
generarea căldurii pentru căile de evacuare, a presiune 3.5. Accidente de respiraţie,
- Accidente ale regulilor şi reglementărilor 7.3.6. Asumarea accidente cauzate de zgomot, fum,
ochilor, arsuri specifice responsabilităţii incendii, electrocutare
- Accidente de 7.2.12. Semnalarea accidentelor privind 3.6. Echipamente şi haine de
respiraţie, grave posibile în atelierul de integritatea şi protecţie
accidente cauzate fabricaţie funcţionalitatea 3.7. Sticle negre pentru protecţia
de zgomot 7.2.13. Utilizarea echipamentelor, echipamentelor ochilor conform EN 169
- Echipamente şi hainelor de protecţie în funcţie de necesare 3.8. Reguli specifice şi reglementări
haine de protecţie procedeul de sudare aplicat realizării de 3.9. Semnale pentru căile de
- Sticle negre 7.2.14. Evaluarea necesităţii îmbinări sudate evacuare
pentru protecţia ventilaţiei în atelierul de 7.3.7. Asumarea 3.10. Măsuri de siguranţă în cazul

2
ochilor conform fabricaţie responsabilităţii accidentelor personale
EN 169 7.2.15. Evitarea riscurilor la privind cerinţele 3.11. Reguli de manipulare a
- Reguli specifice explozie de calitate la buteliilor de gaze
şi reglementări 7.2.16. Asigurarea manipulării sudare conform
- Măsuri de ISO 3834
siguranţă în cazul 7.3.8. Interesul
accidentelor continuu pentru
personale realizarea de
- Manipularea lucrări în
buteliilor de gaze. condiţii de
7.2.17. Respectarea modului în sănătate şi 4. Lucrul în condiţii de siguranţă
7.1.4. Lucrul în care se realizează activităţile de siguranţă la pe şantier
condiţii de sudare în siguranţă pe şantiere sudarea prin 4.1. Mediul de lucru pe şantier 3 4 S6 S6
siguranţă pe 7.2.18. Identificarea accidentelor procedee de 4.2. Sudarea în aer liber, la înălţime,
şantier posibile la sudarea pe şantier şi a sudare prin în condiţii extreme: căldură/frig,
- Mediul de lucru precauţiilor de bază ce trebuie topire şi prin vânt, ploi
pe şantier. luate presiune 4.3. Protecţia zonei de lucru împotriva
7.3.9. Realizarea intemperiilor
7.1.5. Calificarea 7.2.19. Cunoaşterea prevederilor îmbinărilor 5. Calificarea sudorilor
sudorilor standardului pentru calificarea sudate în colţ şi 5.1. Standardul pentru calificarea 4 5 S7 S7
- Standardul sudorilor cap la cap sub sudorilor ISO 9606.
pentru calificarea 7.2.20. Analiza variabilelor supraveghere cu Prevederi privind condiţiile de acces,
sudorilor ISO esenţiale pentru testul de grad de şcolarizare şi calificare
9606 certificare al unui sudor autonomie 5.2. Teste de calificare a sudorilor,
- Teste de parţial variabilele testelor de certificare a
calificare a 7.3.10. sudorului
sudorilor Adoptarea unei
5.3. Certificatul de sudor european
conduite
/internaţional
responsabile
7.1.6. 7.2.21. Identificarea faţă de mediu 6. Consumabile pentru
Consumabile consumabilelor pentru sudare, 7.3.11. sudare/materiale de adaos
pentru conform specificaţiei procedurii Accesarea unor 6.1. Clasificarea consumabilelor 3 5 S7 S7
sudare/materiale de sudare, în conformitate cu: surse variate pentru sudare conform specificaţiei
de adaos ISO 14175, etc. pentru a obţine procedurii de sudare, în conformitate
- Clasificarea 7.2.22. Alegerea consumabilelor informaţii cu: ISO 14175, etc
consumabilelor pentru sudare/materialelor de necesare 6.2. Tipuri de consumabile pentru
pentru sudare adaos pentru realizarea de rezolvării unor sudare: electrozi înveliţi, sârme
- Stocarea, îmbinări sudate prin procedee de probleme pline/tubulare, vergele, gaze de
uscarea şi sudare prin topire specifice locului protecţie, gaze de protecţie a
manipularea 7.2.23. Descrierea modului de de muncă rădăcinii
consumabilelor stocare, uscare şi manipulare 7.3.12. 6.3. Funcţiile consumabilelor
Menţinerea unui 6.4. Stocarea, uscarea şi manipularea
consumabilelor.
3
7.1.7. Practica de 7.2.24. Identificarea detaliilor şi interes 7. Practica de sudare
sudare a simbolurilor la sudare din permanent 7.1. Specificaţia procedurii de
- Specificaţia specificaţia procedurii de sudare pentru evoluţiile sudare-ISO 15609: informaţii 4 4 S8 S8
procedurii de 7.2.25. Vizualizarea poziţiilor la tehnologice din referitoare la executant, îmbinarea
sudare-ISO sudare conform ISO 6947 domeniu sudării sudată, procedeu
15609-1 7.2.26. Identificarea tipurilor de 7.3.13. de sudare, parametrii de sudare
- Poziţii de sudare îmbinări sudate Manifestarea 7.2. Poziţii de sudare conform ISO
conform ISO 7.2.27. Utilizarea specificaţiei unei atitudini 6947
6947 procedurii de sudare pentru deschise faţă de 7.3. Tipuri de îmbinări sudate;
- Tipuri de realizarea de îmbinări sudate prin diversitatea rosturi de sudare conform EN 29692
îmbinări sudate; topire exprimării 7.4. Simboluri la sudare conform
rosturi de sudare 7.2.28. Analiza parametrilor de culturale ISO 2553
conform EN sudare şi a influenţei lor asupra 7.5. Parametrii regimului de sudare
29692 geometriei sudurii 7.6. Influenţa parametrilor de sudare
- Simboluri la asupra geometriei sudurii
sudare conform 7.7. Reglarea şi controlul
ISO 2553 parametrilor de sudare
- Parametrii 7.8. Imperfecţiuni la sudare conform
regimului de ISO 6520-1 şi ISO 5817
sudare 7.9. Controlul vizual
- Influenţa
parametrilor de
sudare asupra
geometriei sudurii
7.1.8. Îmbinări 7.2.29. Evidenţierea tipurilor de 8. Îmbinări sudate din table
sudate din table îmbinări sudate în colţ şi cap la 8.1. Îmbinări sudate cap la cap şi în 3 6 S8 S8
- Îmbinări sudate cap şi a caracteristicilor specifice colţ conform EN 12345, ISO 17659
cap la cap şi în fiecărei îmbinări sudate 8.2. Elementele şi caracteristicile
colţ conform EN 7.2.30. Analiza tipului de îmbinărilor sudate cap la cap şi în
12345, ISO 17659 îmbinare sudată din componenţa colţ
- Caracteristicile unei structuri sudate 8.3. Structuri sudate cu îmbinări cap la
îmbinărilor sudate cap şi în colţ
în colţ şi cap la
cap

4
7.1.9. Oţeluri. 7.2.31. Identificarea modului de 9. Oţeluri. Comportarea la sudare
Comportarea la obţinere a oţelurilor şi a tipurilor a oţelurilor 5 5 S10 S10
sudare a de oţeluri 9.1. Obţinerea oţelurilor: metode
oţelurilor 7.2.32. Analiza influenţei uzuale de elaborare, etape de
- Obţinerea şi elementelor de aliere asupra elaborare
proprietăţile proprietăţilor oţelurilor 9.2. Proprietăţile oţelurilor. Influenţa
oţelurilor elementelor de aliere asupra
- Tipuri de oţeluri proprietăţilor oţelurilor
- Influenţa 9.3. Definirea şi clasificarea mărcilor
compoziţiei de oţel, EN 10020
chimice a otelului, 9.4. Influenţa compoziţiei chimice a
a grosimii şi a oţelului, a grosimii şi a temperaturii
temperaturii asupra comportării la sudare
asupra 9.5. Efectul căldurii asupra oţelurilor
comportării la
sudare
7.1.10. 7.2.33. Evaluarea efectelor 10. Contracţii, tensiuni reziduale,
Contracţii, căldurii asupra oţelurilor deformaţii 2 5 S10 S10
tensiuni 7.2.34. Vizualizarea deformaţiilor 10.1. Apariţia tensiunilor reziduale
reziduale, rezultate ca urmare a contracţiei la datorită solidificării, răcirii şi
deformaţii sudare contracţiei la sudare
- Apariţia 7.2.35. Specificarea măsurilor de 10.2. Cauzele apariţiei contracţiei la
tensiunilor reducere a deformaţiilor la sudare sudare şi a deformaţiilor
reziduale 7.2.36. Evidențierea cauzelor 10.3. Tipuri de deformaţii în
- Măsuri corective apariţiei contracţiei la sudare îmbinări cap la cap şi în colţ
referitoare la 10.4. Măsuri corective referitoare la
tehnica de sudare, tehnica de sudare, pregătirea rostului
pregătirea rostului de sudare pentru reducerea
de sudare deformaţiilor la sudare
7.1.11. 7.2.37. Identificarea tipurilor de 11. Imperfecţiuni la sudare
Imperfecţiuni la imperfecţiuni la sudare 11.1.Tipuri de imperfecţiuni în 4 4 S11 S11
sudare 7.2.38. Specificarea cauzelor care îmbinări sudate, conform ISO 6520-
Tipuri de au generat apariţia 1
imperfecţiuni, imperfecţiunilor şi a influenţei 11.2. Cauzele care generează apariţia
conform ISO imperfecţiunilor
6520-1 11.3. Metode tehnologice de evitare
- Cauzele care a apariţiei imperfecţiunilor în
generează apariţia îmbinări sudate
imperfecţiunilor 11.4. Influenţa imperfecţiunilor
- Influenţa asupra comportării în exploatare a
imperfecţiunilor produsului final
asupra produsului

5
final

7.1.12. Controlul 7.2.39. Analiza metodelor de 12. Controlul îmbinărilor sudate


îmbinărilor detectare a imperfecţiunilor de 12.1. Metode de control nedistructiv
sudate suprafaţă prin control vizual, cu a îmbinărilor sudate: examinare 3 6 S11 S11
- Metode de lichide penetrante, cu pulberi vizuală, control cu lichide
control magnetice penetrante, cu pulbere
nedistructiv a 7.2.40. Analiza metodelor de magnetice, cu radiaţii penetrante şi
îmbinărilor sudate detectare a imperfecţiunilor ultrasonic
- Metode de interne prin control cu 12.2. Controlul vizual al îmbinărilor
control distructiv sudate conform EN 970 şi ISO 5817,
a îmbinărilor radiaţii, ultrasonic controlul cu lichide penetrante
sudate 7.2.41. Efectuarea controlului conform EN 571-97
vizual al îmbinărilor sudate 12.3. Metode de control distructiv a
conform EN 970 şi ISO 5817 îmbinărilor sudate încercări la
7.2.42. Analiza metodelor de tracţiune, încercarea la îndoire
control distructiv aplicate încercări de duritate, încercarea la
îmbinărilor sudate încovoiere prin şoc, analiza
metalografică
7.1.13. 7.2.43. Însuşirea normelor privind 13. Asigurarea calităţii la sudare
Asigurarea asigurarea calităţii la sudare 13.1. Rolul inspecţiei şi controlului
calităţii la sudare 7.2.44. Identificarea poziţie ISO calităţii la sudare 7 10 S13 S13
- Rolul inspecţiei 3834 privind standardele pentru 13.2. Norme şi documente privind
şi controlului personalul sudor şi procedurile asigurarea calităţii la sudare
calităţii la sudare de sudare 13.4. Cerinţe de calitate la sudare
- Cerinţe de conform ISO 3834
calitate la sudare
conform ISO
3834
7.1.14. Sudarea 7.2.45. Organizarea locului de 14. Sudarea cu flacără de gaze
cu flacără de muncă în funcţie de sarcina de (311)
gaze (311) lucru primită privind realizarea de 14.1. Principiul procedeului 7 10 S14 S14
- Principiul îmbinări sudate prin procedeul de 14.2. Gaze pentru sudare
procedeului sudare cu flacără de gaze 14.3. Echipamentul de sudare: tipuri,
- Gaze pentru 7.2.46. Exploatarea şi întreţinerea elemente componente
sudare echipamentelor de sudare în 14.4. Arzătoare pentru sudare, ISO
- Echipamentul de condiţii de siguranţă pentru 5172
sudare realizarea de îmbinări sudate prin 14.5. Regulatoare de presiune, ISO
- Arzătoare pentru procedeul de sudare cu flacără de 2503/ISO 7291
sudare, ISO 5172 gaze 14.6. Dispozitive de siguranţă, ISO
- Regulatoare de 7.2.47. Verificarea 5175
presiune, ISO echipamentului de sudare cu 14.7. Furtunuri de gaze

6
2503/ISO 7291 flacără de gaze, din punct de 14.8. Întreţinerea echipamentului de
- Dispozitive de vedere al existenţei verificării sudare
siguranţă, ISO metrologice şi de calibrare 14.9. Verificarea metrologică şi
5175 7.2.48. Punerea în funcţiune a calibrarea echipamentului de
- Verificarea echipamentului de sudare cu sudare, conform ISO 17662
metrologică şi flacără de gaze 14.10. Materiale de adaos.
calibrarea 7.2.49. Selectarea arzătorului, Clasificarea vergelelor, fluxurilor 7 10 S16 S16
echipamentuluide gazului de ardere şi presiunii şi gazelor de sudare, EN12536
sudare, conform necesare realizării unei anumite 14.11. Tehnologia de sudare:
ISO 17662 îmbinării sudate parametrii de sudare specifici,
- Materiale de 7.2.50. Utilizarea raţională a influenţa parametrilor regimului de
adaos, (EN12536) materialelor de adaos la sudarea sudare asupra calităţii
- Tehnologia de cu flacără de gaze îmbinărilor sudate
sudare 7.2.51. Realizarea de îmbinări 14.12. Tehnica de sudare spre
- Tehnica de sudate cap la cap din table în ,,stânga,, şi spre ,,dreapta,,
sudare spre poziţiile PA, PC, PE şi PF, prin 14.13. Specificaţia procedurii de
,,stânga,, şi spre sudare spre stânga sudare conform
,,dreapta,, 7.2.52. Realizarea de îmbinări ISO 15609-2
- Specificaţia sudate cap la cap din table în 14.14. Imperfecţiuni tipice la sudarea
procedurii de poziţiile PA, PC şi PF, prin sudare cu flacără de gaze,
sudare conform spre dreapta modalităţi de prevenire/remediere
ISO 15609-2 7.2.53. Analiza influenţei 14.15. Sănătate şi siguranţă la
- Imperfecţiuni parametrilor regimului de sudare sudarea cu flacără de gaze
tipice la sudare la sudarea cu flacără de gaze 14.16. Întreţinerea şi manipularea
- Sănătate şi asupra calităţii îmbinărilor sudate buteliilor de gaze,
siguranţă la 7.2.54. Identificarea descompunerea/polimerizarea
sudarea cu flacără imperfecţiunilor la sudarea cu acetilenei
de gaze flacără de gaze şi a metodelor prin 14.17. Substanţe inflamabile,
- Substanţe care acestea pot fi evitate extinctoare
inflamabile, 7.2.55. Aplicarea măsurilor de 14.18. Măsuri specifice de paza contra
extinctoare prevenire si protecţie împotriva incendiilor
- Paza contra incendiilor şi a posibilelor
incendiilor accidente la sudarea cu flacără de
gaze

7.1.15. Sudarea 7.2.56. Organizarea locului de 15. Sudarea cu electrod învelit


cu electrod muncă în funcţie de sarcina de (111)
învelit (111) lucru primită privind realizarea de 15.1. Principiul procedeului 7 10 S17 S17
- Principiul îmbinări sudate prin sudarea cu 15.2. Arcul electric şi caracteristicile
procedeului electrod învelit lui, arcul de c.c, respectiv c.a
- Arcul elctric şi 7.2.57. Exploatarea şi întreţinerea 15.3. Valorificarea polarităţii
caracteristicile lui echipamentelor de sudare pentru curentului

7
- Echipamente sudarea cu electrod învelit 15.4. Echipamente pentru sudare 7 10 S18 S18
pentru sudare 7.2.58. Verificarea 15.5. Transformatoare de sudare
- Surse de putere echipamentului de sudare pentru 15.6. Surse de putere pentru sudarea
pentru sudarea în sudarea cu electrod învelit din în c.c: redresoare,
c.c punct de vedere al existenţei invertoare
- Verificarea verificării metrologice şi de 15.7. Caracteristicile sursei de putere
metrologică şi calibrare şi modul de valorificare
calibrarea 7.2.59. Reglarea sursei de sudare a lor
echipamentului de conform SPS-ului 15.8. Întreţinerea echipamentelor de
sudare, conform 7.2.60. Controlul sursei de sudare sudare
ISO 17662 în timpul sudării 15.9. Verificarea metrologică şi
- Electrozi înveliţi 7.2.61. Alegerea tipului şi calibrarea echipamentului de sudare,
- Tehnologia de diametrului electrodului în funcţie conform ISO 17662
sudare de tipul îmbinării sudate de 15.10. Electrozi înveliţi. Clasificare.
- Imperfecţiuni realizat Tipuri de electrozi, indicaţii de 7 10 S19 S19
tipice la sudare 7.2.62. Realizarea îmbinărilor manevrare şi utilizare
- Sănătate şi sudate în colţ din table în poziţiile 15.11. Tehnologia de sudare:
siguranţă la PA, PB, PF şi PG, utilizând parametrii regimului de sudare,
sudarea cu sudarea cu electrod învelit influenţa lor asupra geometriei
electrod învelit 7.2.63. Realizarea îmbinărilor sudurii, modul operator
- Fumul la sudare. sudate cap la cap din table în 15.12. Imperfecţiuni tipice la sudare, 7 10 S20 S20
Siguranaţa faţă de poziţiile PA, PC şi PE, PF, modalităţi de prevenire/remediere
electrocutare utilizând sudarea cu electrod 15.13. Sănătate şi siguranţă la 4 4 S21 S21
învelit sudarea cu electrod învelit
7.2.64. Analiza influenţei 15.14. Protecţia în timpul
parametrilor regimului de sudare îndepărtării zgurii
la sudarea cu electrod învelit 15.15. Fumul la sudare. Măsuri de
asupra calităţii îmbinărilor sudate siguranţă împotriva electrocutării
7.2.65. Identificarea
imperfecţiunilor la sudarea cu
electrod învelit şi a modalităţilor
prin care acestea pot fi evitate
7.2.66. Respectarea mijloacelor
de protejare a sudorului împotriva
posibilelor accidente la sudarea cu
electrozi înveliţi
7.2.67. Respectarea cerinţelor
privind siguranţa la sudarea cu
elctrod învelit
7.1.16. Sudarea 7.2.68. Organizarea locului de 16. Sudarea în mediu de gaz
în mediu de gaz muncă la sudarea MIG/MAG în protector cu electrod fuzibil
protector cu funcţie de sarcina de lucru primită MIG/MAG (135/136)

8
electrod fuzibil 7.2.69. Exploatarea 16.1. Principiul procedeului 10 16 S21, S21,
MIG/MAG echipamentelor de sudare, pentru 16.2. Tipuri de arce specifice sudării S22 S22
(135/136) realizarea de îmbinări sudate în MIG/MAG
- Principiul colţ şi cap la cap conform SPS, 16.3. Surse de putere de c.c.
procedeului prin procedeul MIG/MAG Redresoare
- Surse de putere 7.2.70. Întreţinerea 16.4. Reglarea, controlul şi
în c.c. echipamentelor de sudare întreţinerea echipamentelor de
- Verificarea MIG/MAG şi verificarea sudare
metrologică şi funcţionării în siguranţă 16.5. Verificarea metrologică şi
calibrarea 7.2.71. Verificarea calibrarea echipamentuluide
echipamentuluide echipamentului de sudare sudare, conform ISO 17662
sudare, conform MIG/MAG din punct de vedere al 16.7. Consumabile specifice 7 10 S23 S23
ISO 17662 existenţei verificării metrologice procedeelor: sârme
- Consumabile şi de calibrare pline/tubulare de sudare, gaze de
specifice 7.2.72. Reglarea şi controlul protecţie, gaze de rădăcină
procedeelor echipamentului de sudare 16.8. Compoziţia chimică a sârmelor
- Tehnica sudării MIG/MAG pline/tubulare de
- Parametrii 7.2.73. Utilizarea diferitelor sudare. Tipuri şi diametre ale
regimului de tipuri de sârme şi a gazelor de sârmelor
sudare protecţie adecvate tipului de 16.9. Parametrii regimului de sudare,
- Imperfecţiuni îmbinare sudată realizată influenţa lor asupra 7 10 S24 S24
tipice la sudare 7.2.74. Verificarea alegerii geometriei sudurii
- Sănătate şi corecte a consumabilelor pentru 16.10. Modul operator: tehnica
siguranţă la sudarea MIG/MAG sudării: push/pull
sudarea în mediu 7.2.75. Stabilirea şi verificarea Imperfecţiuni tipice la sudare,
de gaz protector parametrilor de sudare modalităţi de evitare/remediere
cu electrod fuzibil MIG/MAG, conform SPS 16.11. Sănătate şi siguranţă la
- Emisii de fum, 7.2.76. Identificarea influenţei sudarea în mediu de gaz
de radiaţii parametrilor regimului de sudare protector cu electrod fuzibil
ultraviolete specifici procedeului MIG/MAG 16.12. Emisii de fum, de radiaţii
asupra calităţii îmbinării sudate ultraviolete, nocivitate
7.2.77. Realizarea îmbinărilor asupra organismului
sudate în colţ din table în poziţiile
PB, PD, PF şi PG, prin procedeul
MIG/MAG
7.2.78. Realizarea îmbinărilor
sudate cap la cap din table în
poziţiile PA, PF şi PG, prin
procedeul MIG/MAG
7.2.79. Realizarea îmbinărilor
sudate cap la cap din table în
poziţiile PB, PC, PD, PE şi PF,

9
prin procedeul MIG/MAG
7.2.80. Identificarea
imperfecţiunilor la sudarea
MIG/MAG şi a modalităţilor prin
care acestea pot fi evitate
7.2.81. Respectarea mijloacelor
de protejare a sudorului împotriva
posibilelor accidente la sudarea
MIG/MAG
7.2.82. Respectarea cerinţelor
privind siguranţa la sudarea
MIG/MAG
7.1.17. Sudarea 7.2.83. Organizarea locului de 17. Sudarea în mediu de gaz
în mediu de gaz muncă pentru realizarea de protector cu electrod nefuzibil
protector cu îmbinări sudate prin procedeul WIG (141)
electrod nefuzibil WIG 17.1. Principiul procedeului
WIG (141) 7.2.84. Exploatarea 17.2. Transformatorul de c.a 7 10 S25 S25
- Principiul echipamentelor de sudare, pentru 17.3. Redresoare, invertoare pentru
procedeului realizarea de îmbinări sudate în sudarea în c.c.
- Transformatorul colţ şi cap la cap prin procedeul 17.4. Reglarea, controlul şi
de c.a WIG întreţinerea echipamentelor de
- Redresoare, 7.2.85. Întreţinerea, reglarea şi sudare
invertoare pentru controlul echipamentelor pentru 17.5. Verificarea metrologică şi
sudarea în c.c. sudarea WIG calibrarea echipamentuluide
- Verificarea 7.2.86. Alegerea corectă a sudare, conform ISO 17662 7 10 S26 S26
metrologică şi vergelelor metalice şi a gazelor 17.6. Consumabile specifice
calibrarea de protecţie adecvate realizării procedeului: gaze de protecţie,
echipamentuluide unei anumite îmbinări sudate prin gaze de protecţie a rădăcinii sudurii,
sudare, conform procedeul WIG vergele
ISO 17662 7.2.87. Verificarea alegerii 17.7. Electrozii de wolfram: tipuri,
- Consumabile corecte a electrozilor de wolfram diametre, marcare,
specifice şi a gazelor de protecţie recomandări de utilizare
procedeului 7.2.88. Analiza influenţei 17.8.Tehnologia de sudare:
- Electrozi de parametrilor regimului de sudare parametrii regimului de sudare, 7 10 S27 S27
wolfram la sudarea WIG asupra calităţii influenţa lor asupra geometriei
- Tehnologia de îmbinării sudate sudurii,modul operator
sudare 7.2.89. Utilizarea procedeului Imperfecţiuni tipice la sudare,
- Parametrii WIG pentru realizarea modalităţi de evitare/remediere
regimului de îmbinărilor sudate în colţ din 17.9. Sănătate şi siguranţăla sudarea
sudare table în poziţiile PA, PB, şi PF în mediu de gaz protector cu electrod
- Imperfecţiuni 7.2.90. Utilizarea procedeului nefuzibil
tipice la sudare WIG pentru realizarea

10
- Sănătate şi îmbinărilor sudate cap la cap din
siguranţă la table în poziţiile PA, şi PF
sudarea în mediu 7.2.91. Utilizarea procedeului
de gaz protector WIG pentru realizarea
cu electrod îmbinărilor sudate cap la cap din
nefuzibil table în poziţiile PC, şi PE
7.2.92. Identificarea
imperfecţiunilor la sudarea WIG
şi a modalităţilor prin care acestea
pot fi evitate
7.2.93. Valorificarea modului de
protejare a sudorului împotriva
posibilelor accidente la sudarea
WIG
7.2.94. Respectarea cerinţelor
privind siguranţa la sudarea WIG
7.1.18. Procedee 7.2.95. Identificarea modului de 18. Procedee de sudare prin
de sudare prin încălzire, de deformare plastică şi presiune prin rezistenţă
presiune prin de realizare a îmbinării sudate electrică
rezistenţă prin presiune 18.1. Rezistenţa volumică şi de 7 10 S28 S28
electrică 7.2.96. Alegerea echipamentelor contact ca sursă termică
- Rezistenţa necesare realizării de îmbinări Încălzirea, deformarea plastică şi
volumică şi de sudate prin presiune prin realizarea îmbinărilor sudate
contact ca sursă rezistenţă electrică 18.2. Variante de sudare prin
termică 7.2.97. Verificarea stării tehnice a presiune prin rezistenţă
Sudarea prin echipamentelor de sudat prin electrică: cap la cap, în puncte, în
presiune cap la presiune linie, în relief
cap 7.2.98. Reglarea parametrilor 18.3. Sudarea prin presiune cap la
- Principiul regimului de sudare conform cap
procedeului prevederilor procedurilor de 18.3.1. Principiul procedeului
- Echipamentul de sudare specifice procedeelor de 18.3.2. Echipamentul de sudare
sudare sudare prin presiune 18.3.3. Parametrii regimului de
- Parametrii 7.2.99. Pregătirea materialelor sudare, influenţa lor în
regimului de înainte de sudare, prin curăţare pe proces
sudare cale mecanică, şi fixarea lor în 18.3.4. Tehnologia sudării, variante:
- Imperfecţiuni poziţia de sudare prin topire continuă, prin topire
tipice la sudare şi 7.2.100. Strângerea pieselor în intermediară
remedierea lor dispozitivele de lucru în funcţie 18.3.5. Imperfecţiuni tipice la
Sudarea prin de construcţia acestora şi de tipul sudare, cauze care au dus la
presiune în puncte maşinilor de sudat folosite apariţia lor, evitarea şi remedierea
- Principiul 7.2.101. Realizarea operaţiei de lor
procedeului sudare prin presiune conform 18.4. Sudarea prin presiune în 7 10 S30 S30

11
- Variantelor ale prevederilor procedurilor de puncte
procedeului: sudare specifice 18.4.1. Principiul procedeului
sudarea în linie 7.2.102. Analiza imperfecţiunilor 18.4.2. Variante ale procedeului:
- Echipamentul de la sudarea prin presiune şi sudarea în linie, sudarea în
sudare precizarea cauzelor care au dus la relief
- Parametrii apariţia lor 18.4.3. Echipamentul de sudare
regimului de 7.2.103. Realizarea protecţiei 18.4.4. Parametrii regimului de
sudare sudorului împotriva posibilelor sudare, influenţa lor în
- Imperfecţiuni accidente la sudarea prin presiune proces
tipice la sudare şi 7.2.104. Utilizarea corectă a 18.4.5. Tehnologia sudării: regimuri
remedierea lor vocabularului comun şi a celui de dure, regimuri moi
Sudarea prin specialitate 18.4.6. Imperfecţiuni tipice la
frecare 7.2.105. Comunicarea sudare, cauze care duc la apariţia lor,
- Principiul rezultatelor activităţilor evitarea şi remedierea lor
procedeului profesionale desfăşurate 18.5. Sudarea prin frecare 7 10 S31 S31
- Echipamentul de 7.2.106. Folosirea terminologiei 18.5.1. Principiul procedeului
sudare de specialitate într-o limbă de 18.5.2. Echipamentul de sudare
- Parametrii circulaţie internaţională; 18.5.3. Parametrii regimului de
regimului de sudare, influenta lor în
sudare proces
- Imperfecţiuni 18.5.4. Tehnologia sudării: variante
tipice la sudare şi tehnologice
remedierea lor 18.5.5. Imperfecţiuni tipice la
- Sănătate şi sudare, cauze care duc la apariţia lor
siguranţă la evitarea şi remedierea lor
sudarea rin 18.6. Sănătate şi siguranţă
presiune prin la sudarea prin presiune prin
rezistenţă rezistenţă electrică
electrică
Evaluare finală 7 10 S34 S34

Întocmit,
Prof. Melinte Nicoleta
Notă: - Conform notaţiior din Graficul de Pregătire comasată, 2019 – 2020:
- saptămânile de practică comasată-CDL corespund saptămânilor: S1, S5, S9, S12, S15, S32, S33, S35, S36, S37.
- saptămâna , S29- “Şcoala altfel”.

12