Sunteți pe pagina 1din 14

ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI,

LOC. RACOVIŢA, JUD. VÂLCEA

PLANIFICARE ANUALĂ, CALENDARISTICĂ ŞI PE UNITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

LA DISCIPLINA CULTURĂ CIVICĂ, pentru anul şcolar 2019-2020

CLASA a VIII-a

1 oră/săptămână

Nr .inreg. 1153/30.09.2019
DIRECTOR, RESP. COM. MET.,

COMPETENŢE SPECIFICE
1. Utilizarea conceptelor specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi
explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor cu conţinut civic în diferite contexte
1.2 Identificarea unor forme de libertate
1.3 Identificarea unor forme de dreptate şi de egalitate
1.4 Identificarea formelor de proprietate existente în cadrul economiei de piaţă
1.5 Identificarea formelor de manifestare a patriotismului
2. Aplicarea cunoştinţelor specifice ştiinţelor sociale în rezolvarea unor situaţii problemă, precum şi în
analizarea posibilităţilor personale de dezvoltare
2.1 Analizarea unor concepte şi valori specific societăţii democratice
2.2 Explicarea principalelor tipuri de raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi
2.3 Explicarea raportului dintre libertate şi respectarea legilor
2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între dreptate şi egalitate în diferite contexte
2.6 Explicarea modului în care acţionează justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea
2.7 Compararea formelor de proprietate specific economiei de piaţă
2.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile integrării europene
3. Cooperarea cu ceilalţi în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri
3.1 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în diferite situaţii civice
3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de nerespectare a egalităţii de şanse sau a egalităţii în faţa
legii
4. Manifestarea unui comportament social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare
4.1 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea unor probleme ale grupurilor din care face parte şi ale comunităţii locale
4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu responsabilităţile asociate acestui drept
4.3 Manifestarea respectului faţă de proprietate
4.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri de comunitate
5. Participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii
5.1 Participarea civică în situaţii în care este nevoie de acţiune socială
5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea responsabilităţii pentru consecinţele acţiunilor realizate
Planificarea anuală
An şcolar 2019-2020
Unitatea şcolară: ŞCOALA GIMNAZIALĂ, SAT COPĂCENI, Clasa a VIII-a
LOC. RACOVIŢA, JUD. VÂLCEA Curriculum: nucleu
Nr. ore/săpt.: 1
Cadru didactic: Mihaila Bogdan-Andrei
Manual: Editura Humanitas
Aria curriculară: Om și societate Educaţional
Disciplina: Cultură civică Nr. ore/an: 34

NUMĂR
PERIOADA UNITATEA DE ÎNVĂŢARE OBSERVAŢII
DE ORE
1. INTRODUCERE. TEST INIŢIAL 1 Probă scrisă
2
2. DEMOCRAŢIA: VALORI ŞI PRINCIPII
Semestrul I 4
9 Septembrie 2019 – 3. AUTORITATEA 4 Probă scrisă
20 Decembrie 2018 4
4. LIBERTATEA ŞI RESPONSABILITATEA
5. DREPTATEA ŞI EGALITATEA
Total ore: 15 17-21 DEC. 2018 - ŞCOALA ALTFEL 15
6. DREPTATEA ŞI EGALITATEA 7 Probă scrisă
Semestrul al II-lea 6
13 Ianuarie 2020 – 7. PROPRIETATEA
7 Probă scrisă
12 Iunie 2020 8. PATRIOTISMUL
Total ore: 20 20
Total săptămâni predare: 35 35
Planificare calendaristică pe semestrul I
An şcolar 2019-2020

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
1. Test de evaluare
conceptelor cu conţinut civic în diferite
iniţială
contexte
Introducere
2. Ce sunt Probă
2.1 Analizarea unor concepte şi valori
1. democraţiile liberale? 3 S1-S3 scrisă
Democraţia. specific societăţii democratice
în S1
Valori şi principii
3. Valori si principii
5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea
democratice.
responsabilităţii pentru consecinţele
Majoritate-minoritate
acţiunilor realizate
1. Despre autoritate 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
conceptelor cu conţinut civic în diferite
2. Autoritatea în context
regimurile 2.1 Analizarea unor concepte şi valori
democratice specific societăţii democratice
2.2 Explicarea principalelor tipuri de
3. Autoritatea în raporturi existente între cetăţeni şi autorităţi
2. Autoritatea regimurile 5.1 Participarea civică în situaţii în care 4 S4-S7
nedemocratice este nevoie de acţiune socială
4.1 Manifestarea iniţiativei în rezolvarea
4. Cetăţeanul şi unor probleme ale grupurilor din care face
autoritatea parte şi ale comunităţii locale
3.1 Rezolvarea în echipă a unor sarcini de
5. Excesul şi lipsa de lucru prin utilizarea capacităţilor empatice în
autoritate diferite situaţii civice
Nr. Unitatea de Nr.
Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1. Libertate
personală şi lege
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
conceptelor cu conţinut civic în diferite Probă
2. Libertate şi context scrisă în
privare de libertate S12
1.2 Identificarea unor forme de libertate Din capitolele:
Libertate şi
3. 4 S8-S11
responsabilitate 3. Drepturi şi 2.3 Explicarea raportului dintre libertate şi - Democraţia.
Valori şi principii
îndatoriri respectarea legilor
cetăţeneşti - Autoritatea
5.2 Participarea cetăţenească cu asumarea
- Libertatea şi
responsabilităţii pentru consecinţele responsabilitatea
4. Participare acţiunilor realizate
cetăţenească şi
responsabilitate
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
conceptelor cu conţinut civic în diferite
contexte
1. Ce este
dreptatea?
1.3 Identificarea unor forme de dreptate şi de
egalitate
2. Tipuri de dreptate
2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de
3. Egalitate şi
Dreptatea şi manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii
4. dreptate 4 S12-S15
egalitatea
2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între
4. Dreptate şi lege
dreptate şi egalitate în diferite contexte
2.6 Explicarea modului în care acţionează
5. Sinteză şi
justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea
evaluare
3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor
semestrială
situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de
nerespectare a egalităţii de şanse sau a
egalităţii în faţa legii
Planificare calendaristică pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a
1. Dreptul civil şi dreptul
conceptelor cu conţinut civic în diferite
penal
contexte
2.4 Compararea formelor şi a situaţiilor de Probă
2. Egalitatea şanselor şi
manifestare a dreptăţii şi a nedreptăţii scrisă în
egalitatea în faţa legii
2.5 Caracterizarea relaţiilor existente între S6
Dreptatea şi
1. dreptate şi egalitate în diferite contexte 6 S1-S6
egalitatea 3. Dreptateşi nedreptate
2.6 Explicarea modului în care acţionează Din capitolul
justiţia pentru a apăra şi înfăptui dreptatea Dreptatea şi
4. Utopiile politice- egalitatea
3.2 Analizarea, în echipe de lucru, a unor
facultativ
situaţii de manifestare a nedreptăţii şi de
nerespectare a egalităţii de şanse sau a
5. Test de evaluare
egalităţii în faţa legii
2. Proprietatea 1. Ce este proprietatea? 1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a 5 S7-S11
Draptul la proprietate conceptelor cu conţinut civic în diferite
contexte
2. Problema proprietăţii
în România 1.4 Identificarea formelor de proprietate
existente în cadrul economiei de piaţă
3. Atitudini şi
comportamentelegate 2.7 Compararea formelor de proprietate
de proprietate specific economiei de piaţă

4.2 Corelarea dreptului la proprietate cu


4. Probleme morale ale responsabilităţile asociate acestui drept
proprietăţii
4.3 Manifestarea respectului faţă de
proprietate

Nr. Unitatea de Nr.


Conţinuturi asociate Competenţe specifice Săptămâna Observaţii
crt. învăţare ore
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor
cu conţinut civic în diferite contexte
1. Ce este patriotismul? 1.5 Identificarea formelor de manifestare a
patriotismului
2. Identitate personală şi
identitate naţională
3. Patriotismul 2.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile 5 S12-S16
3. Patriotismul şi
integrarea europeană integrării europene

4. Recapitulare
4.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei
persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri
de comunitate
1.1 Utilizarea corectă şi adecvată a conceptelor
cu conţinut civic în diferite contexte
1.5 Identificarea formelor de manifestare a Probă
5. Test de evaluare scrisă în
patriotismului S17
5. Patriotismul 2.8 Caracterizarea patriotismului în condiţiile 4 S17-S20 Din capitolele:
6. Evaluare şi sinteză integrării europene
finală - Proprietatea
4.4 Argumentarea complexităţii identităţii unei
- Patriotismul
persoane pe baza apartenenţei la diferite tipuri
de comunitate
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul I
An şcolar 2019-2020

Resurse Observaţi
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna
pedagogice i
- activitate individuală
Test de evaluare - exerciţii pentru identificarea - activitate în grup S1
Probă scrisă
iniţială termenilor civici în texte diferite. - activitate frontală
- dicţionare
1.1.
- culegeri de texte
Ce sunt - analizarea unor concepte şi valori - fişe de lucru Observarea S2
democraţiile
specifice societăţii democratice. - ilustrații sistematică
liberale? 2.1.
- manualul
- descrierea
Valori si principii - comparația
5.2. - participarea cetăţenească cu
democratice. - problematizarea S3
asumarea responsabilităţii pentru Probă orală
Majoritate- - metoda ciorchinelui
consecinţele acţiunilor realizate.
minoritate - diagrama venn
- analiza
Resurse Observaţi
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna
pedagogice i
Despre autoritate - utilizarea corectă şi adecvată a - activitate individuală
Observarea S4
conceptelor cu conţinut civic în diferite
- activitate în grup sistematică
contexte.
Autoritatea în - explicarea principalelor tipuri de - activitate frontală
regimurile raporturi existente între cetăţeni şi
- dicţionare
democratice autorităţi.
Probă orală S5
Autoritatea în 1.1. - analizarea unor concepte şi valori - culegeri de texte
regimurile specifice societăţii democratice și - fişe de lucru
nedemocratice 2.1. totalitare.
- manifestarea iniţiativei în rezolvarea - ilustrații
Cetăţeanul şi Observarea S6
unor probleme ale grupurilor din care - manualul
autoritatea sistematică
2.2. face parte şi ale comunităţii locale.
- descrierea
5.1. - comparația
- problematizarea
3.1. - metoda ciorchinelui
Excesul şi lipsa 4.1. - exerciţii pentru identificarea - diagrama venn Probă S7
de autoritate termenilor civici în texte diferite. practică
- analiza
- dezbaterea
- turul galeriei
- argumentarea
Resurse
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna Observaţii
pedagogice
Libertate - activitate individuală
- exerciţii care solicită exprimarea
personală şi lege Probă S8
părerilor, a convingerilor, - activitate în grup
orală
sentimentelor personale.
- activitate frontală
- activitate de negociere, de luare a
- dicţionare
Libertate şi deciziei prin consens sau compromis
privare de - culegeri de texte Observare
de alegere a liderului; S9
libertate - fişe de lucru a
1.1. - simularea unei situaţii conflictuale şi sistematică
- ilustrații
rezolvarea conflictului.
- manualul

1.2. - descrierea
- comparația
- problematizarea
2.3. - metoda ciorchinelui
Drepturi şi - participarea cetăţenească cu
Probă S10
îndatoriri asumarea responsabilităţii pentru - diagrama venn
orală
cetăţeneşti consecinţele acţiunilor realizate.
- analiza
5.2.
- dezbaterea
- turul galeriei
- argumentarea

Participare
- exerciţii pentru identificarea Probă S11
cetăţenească şi
termenilor civici în texte diferite. - activitate individuală scrisă
responsabilitate
- fişe de evaluare
Resurse Observaţi
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna
pedagogice i
- exerciţii care solicită exprimarea
părerilor, a convingerilor, - activitate individuală
- activitate în grup Verificarea
Ce este sentimentelor personale. S12
- activitate frontală temei pentru
dreptatea?
1.1 - exerciţii pentru identificarea - dicţionare acasă

termenilor civici în texte diferite. - culegeri de texte


- fişe de lucru
- exerciţii pentru identificarea
Tipuri de 1.3 - ilustrații
dreptate termenilor civici în texte diferite. - manualul
- simularea unei situaţii conflictuale şi - analiza
2.4 - sinteza Probă orală S13
Egalitate şi rezolvarea conflictului.
- studiul de caz
dreptate
- exerciţii pentru identificarea - brainstormingul
termenilor civici în texte diferite. - jocul de rol
2.5
- demonstraţia
- exerciţii care solicită exprimarea
- argumentarea
părerilor, a convingerilor, - portofoliul
3.2 sentimentelor personale. - proiectul Observarea S14
Dreptate şi lege
- lectura sistematică
- exerciţii pentru identificarea
- dezbaterea
2.6 termenilor civici în texte diferite.
Sinteză şi
- exerciţii pentru identificarea - activitate individuală
evaluare Probă
termenilor civici în texte diferite. - fişe de evaluare
semestrială practică S15
- exerciţii pentru identificarea - activitate frontală Probă orală
termenilor civici în contexte diferite. - activitate individuală
Proiectarea unităților de învățare pe semestrul al II-lea
An şcolar 2019-2020

Resurse Observaţi
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna
pedagogice i
- exerciţii care solicită exprimarea Verificarea
părerilor, a convingerilor, - activitate individuală temei pentru
1.1
sentimentelor personale. - activitate în grup acasă
Dreptul civil şi
- simularea unei situaţii conflictuale şi - activitate frontală S1
dreptul penal
rezolvarea conflictului. - dicţionare Probă orală
1.3 - participarea cetăţenească și cu - culegeri de texte
asumarea de responsabilităţii pentru - fişe de lucru Observarea
consecinţele acţiunilor realizate. - ilustrații sistematică
Egalitatea - manualul Probă S2
şanselor şi 2.4 - analiza practică
- activitate de negociere, de luare a
egalitatea în faţa - sinteza
deciziei prin consens sau compromise Verificarea
legii - studiul de caz
de alegere a liderului. temei pentru S3
- brainstormingul
2.5 acasa
- jocul de rol
Dreptateşi - demonstraţia
- exerciţii care solicită exprimarea - argumentarea
nedreptate Observarea S4
părerilor, a convingerilor, - portofoliul
3.2 sistemaică
sentimentelor personale. - proiectul
- exerciţii care solicită creativitatea - lectura
- dezbaterea Probă S5
Utopiile politice elevilor în privinţa imaginării unei
2.6 practică
societăţi ideale
- exerciţii pentru identificarea - activitate individuală S6
Test de evaluare Probă scrisă
termenilor civici în texte diferite. - fişe de evaluare
Resurse Observaţi
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna
pedagogice i
- identificarea formelor de proprietate
Ce este
existente în cadrul economiei de - activitate individuală
proprietatea? Verificarea
piaţă. S7
Draptul la - activitate în grup temei pentru
- corelarea dreptului de proprietate cu
proprietate acasă
responsabilităţile asociate acestui - activitate frontală
drept.
- dicţionare
Problema
proprietăţii în - culegeri de texte
- exerciţii pentru identificarea S8
România 1.1 - fişe de lucru Probă orală
termenilor civici în texte diferite.
- ilustrații
1.4 - identificarea formelor de proprietate - manualul
Atitudini şi
existente în cadrul economiei de
comportamente - analiza Observarea S9
piaţă;
legate de sistematică
2.7 - compararea formelor de proprietate - sinteza
proprietate
specifice economiei de piaţă.
- studiul de caz
4.3 - brainstormingul Probă S10
- jocul de rol practică
4.2 - demonstraţia

Probleme morale - exerciţii pentru identificarea - argumentarea


ale proprietăţii termenilor civici în texte diferite. - portofoliul
Verificarea
- proiectul temei pentru S11
- lectura acasa
- dezbaterea
Resurse Observaţi
Conținuturi C.S. Activități de învățare Evaluare Săptămâna
pedagogice i
- identificarea formelor de manifestare - activitate individuală
a patriotismului; - activitate în grup
Ce este 1.1 S12
- argumentarea complexităţii identităţii - activitate frontală Probă orală
patriotismul?
unei persoane pe baza apartenenţei - dicţionare
la diferite tipuri de comunitate. - culegeri de texte
Identitate - fişe de lucru
1.5 - alcătuirea de liste de
personală şi - ilustrații Observarea
cuvinte,căutarea explicaţiilor în S13
identitate - manualul sistematică
dicţionare.
naţională - analiza
- caracterizarea patriotismului în - sinteza Probă
2.8 S14
Patriotismul şi condiţiile integrării europene; - studiul de caz practică
integrarea - argumentarea complexităţii identităţii - brainstormingul Verificarea
europeană unei persoane pe baza apartenenţei - argumentarea temei pentru S15
la diferite tipuri de comunitate. - turul galeriei acasa
4.4
- jocul de rol
- exerciţii pentru identificarea - dezbaterea S16
Recapitulare Probă orală
termenilor civici în texte diferite. - demonstraţia
Probă scrisă S17
- exerciţii pentru identificarea - activitate individuală
Recapitulare Observarea
termenilor civici în texte diferite. - fişe de evaluare S18
sistematica
- exerciţii pentru identificarea - activitate frontală S19
Analiza Probă orală
termenilor civici în contexte diferite. - activitate individuală
Evaluare finala S20

S-ar putea să vă placă și