Sunteți pe pagina 1din 44

MINISTERUL EDUCAȚIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

DIRECȚIA EDUCAȚIE A CONSILIULUI RAIONAL EDINEȚ

Aprob: ______________
Galina Musteață,
șef al Direcției Educație
a Consiliului Raional Edineț

RAPORT

final de inspecție

Unitatea de învățământ: Gimnaziul Volodeni


Director: Pirojoc Ludmila
Director- adjunct: Crețu Viorica ( pentru instruire- 0,5
salariu; pentru educație- 0,25 salariu).

Inspecția frontală s-a desfășurat conform Ordinului nr.207 din 21.10.2016


al șefului Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț în perioada 08.11.2016
-15.11. 2016.

1
În conformitate cu Planul de activitate al Direcției Educație a Consiliului Raional Edineț pentru
semestrul I, anul de studii 2016-2017, în perioada 08- 15 noiembrie 2016 în Gimnaziul Volodeni s-a
desfășurat inspecția frontală ( Ordinul nr. 207 din 21.10.2016 al DE a CR Edineț). Controlul respectiv a
fost realizat în baza Regulamentului de organizare și defășurare a evaluării unității școlare.

Obiectivele inspecției frontale:


- Evaluarea respectării prevederilor cadrului legislativ vizând organizarea și desfășurarea
procesului educațional în liceu.
- Evaluarea calității managementului școlar.
- Evaluarea calității ofertei educaționale și a nivelului atingerii standardelor de calitate de
către cadrele didactice și elevi, la nivel de instituție școlară.
- Evaluarea funcționalității curriculumului modernizat axat pe competențe.
- Sprijinirea și consilierea cadrelor didactice în vederea cunoașterii și atingerii standardelor
de performanță de către elevi.
- Verificarea asigurării accesului egal la educație a tuturor copiilor.
- Încurajarea dezvoltării unității școlare.
- Informarea diferitor grupuri interesate despre promovarea bunelor politici și nivelului de
performanță în activitatea educațională atinsă de unitatea școlară.

Domeniile de evaluare:
A- Utilizarea resurselor umane și materiale în asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea
Instituției.
B- Nivelul de formare / dezvoltare a competențelor elevului în raport cu prevederile curriculare.
C- Activitatea personalului didactic.
D- Curriculumul axat pe competențe și modalități de realizare a acestuia.
E- Managementul școlar.
F- Servicii oferite de unitatea școlară.

Metode utilizate în timpul inspecției frontale:


- Studierea documentației școlare
- Observarea sistematică, conform agendei de evaluare, a activității managerilor, a cadrelor
didactice și a elevilor
- Discuții cu actanții procesului educațional.
- Asistența la ore și activități extrașcolare.
- Studierea documentației școlare.
- Analiza reușitei și a performanțelor elevilor.
- Administrarea testelor și a chestionarelor

2
În baza ordinului DE Edineţ nr. 207 din 21.10.16, în perioada 08.11.16-15.11.16 a fost
realizată evaluarea frontală a activităţii manageriale şi didactice în instituție.

Cadrul conceptual –normativ


Managementul în instituție se realizează în baza următoarelor acte normative: Codul
Educației, Hotărîrile Guvernului, Dispoziții și acte normative ale Ministerului Educației, Codul
Muncii, Statutul instituției, Regulamentul de ordine internă. Activitatea managerială se bazează pe
documente de politică a statului în domeniul educației astfel instituția de învățămînt are tendița de
implementare și realizare a planurilor de învățămînt, curricula, metodologiile didactice.
Documentele manageriale de planificare, evidență și control corespund nomenclatorului dosarelor
elaborat și aprobat de către administrația instituției.
Echipa managerială a gimnaziului este constituită din 2 persoane, ea stabilește politicile de
dezvoltare a instituției în acord cu strategiile educaționale generale, identifică cele mai eficiente
metode de aplicare a acestora și definește clar modalitățile lor de aplicare. Se interesează în
permanență de trasarea și menținerea unei direcții optime de dezvoltare, cooperează în mod eficient
cu Consiliul de administrație și cu personalul didactic, acceptând un dialog constructiv și o
comunicare asertivă. Directorul unității de învățământ monitorizează soluționarea problemelor
identificate și menționate în notele informative întocmite în urma evaluărilor interne realizate în
conformitate cu planul de activitate al instituției.
Managerul are un stil de muncă autentic și conduce eficient activitatea instituției, conștientizând
importanța și necesitatea valorificării contextului local.
Recomandări:
Administrația instituției va:
- proiecta și implementa Sistemul de Management al Calității la nivel de instituție
- implica cadrele didactice, elevii, părinții și partenerii în evaluarea activității instituției de
învățămînt și a rezultatelor obținute racordate la alineatul 7, articolul 20 al Codului
Educației.
- Planifica în cadrul catedrelor metodice activități de instruire a cadrelor didactice cu referire la
motivarea elevilor pentru studii și responsabilizrea părinților față de modelarea
personalității copiilor lor (dificultate indentificată în chestionarele administrate pentru
cadrele didactice)
- Administrația instituției va organiza activități de identificare a necesităților/așteptărilor
elevilor prin chestionare, discuții, analize în raport cu standardele de calitate.

Regulamentul de organizare și funcționare a gimnaziului Volodeni este discutat și


aprobat la ședința consiliului profesoral din 05.09.16. Regulamentul este elaborat în baza Codului
Educației, Codului Muncii, Statutul instituției, Regulamentul tip de organizare și funcționare a
instituțiilor de învățămînt primar și secundar.
Recomandări:
- Administarția instituției va monitoriza respectarea Regulamentului de către toți angajații
gimnaziului.

Consiliile administrative sunt înregistrate în caietul de procese verbale care este numerotat și
sigilat. Înscrierea proceselor verbale se realizează în baza structurii recomandate cu indicarea
ordinei de zi, deciziilor și semnăturile secretarului și a președintelui CA. De la începutul anului de
studii s-a desfășurat o ședință, toate notele informative care au fost prezentate la ședință sunt
stocate în mapă aparte. La analiza calității elaborarii înscrierilor în caietul de procese-verbale și a
notelor informative s-a constatat că nu pentru toate deciziile aprobate sunt numite persoane
responsabile . Consiliul administrativ planificat pentru luna octombrie nu este înscris în caietul de
procese verbale.
Recomandări:
3
- Toate deciziile CA vor avea termen de realizare, persoană responsabilă și vor acoperi
integral problemele identificate pe parcursul ședinței cu specificarea sarcinilor concrete
pentru fiecare rsponsabil evitîndu-se decizii generalizatoare.
- În planificarea întrebărilor CA se va ține cont de atribuțiile CA specificate în statutul
instituției și de problemele reale identificate în instituție
- Toate ședințele CA se vor începe cu discutarea nivelului de realizare a deciziilor aprobate la
ședințele anterioare
- Secretarul Consilului administrativ va respecta termenele de completare a caietului cu
procese verbale
- Activitatea Consiliului administrativ a instituției va fi reglementată de către Regulamentul
cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din instituțieile de
învățămînt general aprobat prin ordinul Ministerului educației nr. 77 din 20.02.2015.

Consiliile profesorale sunt înregistrate în caietul de procese verbale care este numerotat și
sigilat. Înscrierea proceselor verbale se realizează în baza structurii recomandate cu indicarea
ordinei de zi, hotărîrilor, semnăturile secretarului și a președintelui CP.

Monitorizarea progresului şcolar al fiecărui elev.


Progresul şcolar al elevilor cadrele didactice nu îl realizează.
Recomandări:
- Cadrele didactice vor monitoriza progresul școlar al fiecărui elev, în conformitate cu descriptorul
3.5.4 al domeniului de competență 3 a Standardelor de competență profesională a cadrelor
didactice.

Monitorizarea traseului optim pentru fiecare elev


Administraţia gimnaziului a planificat activităţi de orientare profesională, în clasa a IX-a, pentru
anul de studii 2016-2017 prin selectarea modulului ” Ghidarea în carieră ” la disciplina educația
tehnologică, educația civică, ora de dirigenție și o ședință cu părinții ”Ghidarea în carieră a
adolescenților-responsabilitate primordială a factorilor educaționali școala și familia”. În clasele 7
și 8 sunt planificate module la disciplinele de studii educația civică și educația tehnologică.
Recomandări:
- în conformitate cu recomandările specificate în Organizarea Procesului educaţional,
administraţia instituţiei este responsabilă de organizarea cu elevii claselor gimnaziale diferite
activităţi centrate pe orientarea profesională şi ghidarea în carieră a elevilor, astfel ca aceştia să
poată face o alegere corectă a instituţiei de învăţămînt în care îşi vor continua studiile după
absolvirea gimnaziului.

Calitatea perfectării cataloagelor şcolare


În rezultatul evaluării Cataloagelor şcolare s-a constatat că se respectă, în mare parte,
Ordinul nr.651 al ME din 18.06.2014 „Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind completarea
cataloagelor școlare”. Cataloagele au un aspect corespunzător, înscrierile se fac cu pix de culoare
albastră, cu acurateţe şi la timp. Notele de la evaluările inițiale, în conformitate cu Regulamentul
privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, nu sunt consemnate în cataloage. Cataloagele au
fost evaluate până la momentul inspecţiei frontale de 2 ori de către managerii şcolari. Au fost notate
observaţiile de rigoare cu indicarea termenelor de lichidare a carenţelor. Se atestă unele lacune la:
- nerespectarea articolelor 21, 22, 23 din Instrucţiune, privind completarea rubricii „Sarcini de
învăţare”;
-nu sunt menţionate denumirile unităţilor de învăţare evaluate sumativ și tipul evaluărilor;
- se atestă corectări la note la disciplina educația fizică.
Recomandări:

4
- echipa managerială va aduce la cunoștință tuturor profesorilor contra semnătură Instrucțiunea
privind completarea catalogului școlar.

Managementul strategic
Planul de dezvoltare a instituției
Planul de dezvoltare a instituției este elaborat pentru anii de studii 2015-2020 și aprobat la
ședința consiliului profesoral din 1 septembrie 2016 proces verbal nr. 1. Instituția şi-a orientat
activitatea spre realizarea următoarelor obiective: modernizarea bazei tehnico-materiale a școlii,
realizarea proiectelor în parteneriat cu AO ”Clubul Soroptimist Edineț”, Popularizarea activităților
școlii prin articole în mass-media și site-ul școlii, pregătirea cadrelor didactice, formarea continuă a
cadrelor didactice, îmbunătățirea bazei materiale, pentru fiecare obiectiv sunt stabilite acțiuni,
termen de realizare și rezultate obținute.
Analiza diagnostică a mediului intern și extern(analiza SWOT) este elaborată pentru domeniile:
resurse financiare și materiale, resurse umane, curriculum, relații comunitare și de parteneriat.
Gimnaziul Volodeni își propune să asigure:
- o educație de calitate, modernă și flexibilă, adaptată nevoilor și aspirațiilor individuale, în
concordanță cu cerințele comunității;
- o educație în spiritul demnității și toleranței, al respectării drepturilor și libertăților
fundamentale ale omului, al atașamentului față de valorile moral-civice;
- o educație pentru dezvoltarea durabilă, prin educarea respectului pentru mediul înconjurător
natural, social și cultural.

Recomandări:

- La elaborarea Planului de dezvolatare a instituției se va ține cont de cerințele specificate în


Ghidul pentru elaborarea Programelor de dezvoltare strategică a autorității, elaborată de către
Cancelaria de stat 2012 sau de alte resurse metodice recomandate de către Ministerul
Educației/instituțiile din domeniu.

- Analiza mediului extern și intern va fi efectuată în plan cantitativ și calitativ.

- Pentru fiecare obiectiv se vor planifica acțiuni concrete cu indicarea resurselor(Responsabil,


Termen,Locul desfășurării, indicator de performanță)

Planul anual de activitate(aprobat la Ședința Consiliului de administrație nr.1 din 06


septembrie 2016 ) al instituției are un conținut structurat, consecutivitatea compartimentelor au o
continuitate și sunt respectate Recomandările la elaborarea planului anual de activitate al instituției
preuniversitare.
Obiectivele stabilite în planul anual sunt bazate pe promovarea reformelor și realizarea
politicilor educaționale și a componentelor standardelor educaționale, sporirea gradului de
responsabilitate a profesorilor, atragerea de fonduri suplimentare, asigurarea dezvolatării
parteneriatelor școlare.
Administrația a proiectat acțiuni pentru realizarea activităților manageriale de verificare,
îndrumare și analiză a procesului educațional în vederea asigurării în educație (obiectiv specific din
Planul anual al instituției), presupune evaluarea tuturor cadrelor didactice prin variate forme de
control. Pînă la momentul controlului din partea administrației au fost asistate 40 de lecției din
partea echipei manageriale, fișele de asistență sunt completate cu recomandări și sunt prezente
semnăturile profesorilor evaluați.
Recomandări:
5
- În vederea asigurării calității în educație la planificarea obiectivelor/acțiunilor a instituției
de învățămînt în regim prioritar se vor include acele activități care vor lichida punctele
slabe/neajunsurile identificare în anul precedent de studii.
- La elaborarea planului anual se va ține cont de obiectivele generale stabilite de către
Ministerul Educație, Direcția Educație a Consiliului Raional Edineț și de către recomandările
propuse de instituțiile competente în perfecționarea cadrelor manageriale.

- Toate activitățile de evaluare internă se vor analiza/discuta la Consiliile profesorale/Consiliile


administrative/Consiliile metodice.
- Administraţia instituţiei va monitoriza activitatea cadrelor didactice şi anume: directorul – 4 h
săptămînal directorul adjunct pentru instruire 8h.
- La evaluarea disciplinelor școlare se va ține cont de standardele de eficiență a învățării, de
formarea competențelor și elementelor de competențe la toate disciplinele de studii,
referențialul de evaluare a competențelor specifice.
- Organizarea evaluării și autoevaluării cadrelor didactice se va realiza în baza instrumentelor de
autoevaluare și evaluare care vor fi elaborate de către administrație cu consultarea obligatorie
a colectivului profesoral. Administrația va implica neapărat întreg colectivul profesoral în
analiza instrumentelor de evaluare internă a cadrelor didactice. Se va monitoriza schimbarea ce
se produce în procesul de predare-învățare-evaluare și în rezultatele academice ale elevilor.
- Evaluarea cadrelor didactice se va realiza anual în contextul impus pe dezvoltarea
competențelor profesionale ale cadrelor didactice acțiune specificată în art. 6 și 11 ale Codului
Educației.

Managementul resurselor umane


Pornind de la premisa că performanța unei instituții de învățămînt depinde în mod direct de
performanța resurselor umane pe care le integrează, managerul este chemat să-și asume
responsabilitatea specifică în raport cu aceste resurse. Elaborarea și aplicarea strategiilor în
domeniul resurselor umane reprezintă un act specific activității manageriale atît în raport cu
instituția cît și în raport cu resursele umane.

Monitorizarea calității managmentului educațional în gimnaziul Volodeni a fost realizată în baza


actelor normativ-juridice ce reglementează funcționarea cadrului normativ la nivel de instituție.

Conform art. 53 Codul Educației, personalul din învățămîntul general este constituit din personal de
conducere, personal didactic , personal auxiliar și personal nedidactic.

Resursele umane sînt angajate în concordanță cu necesitățile gimnaziului. Astfel în gimnaziul


Volodeni activează un colectiv constituit din 15 cadre didactice, personal nedidactic 13. Studiind
dosarele personale şi analizînd listele de control ale cadrelor didactice din gimnaziu, numărul de
cadre, deţinători de grad didactic, atestarea lor, constatăm următoarele:

- 10 cadre didactice deţin gradul didactic II;


- 5 cadre nu deţin grad didactic;
- 1 tînăr specialist, fără statutul de tînăr specialist acordat de Ministerul Educației;
- 3 pensionari;
- cu vechime în muncă pînă la 19 ani-4 cd; 20-30 ani-8 cd; mai mult de 30 ani-8 cd;
- profesoara de matematică are 5 ore de geografie neavînd calificare la disciplina.

6
Prin urmare, colectivul gimnaziului este format din specialiști competenți în domeniu, și pentru
sporirea calității procesului educațional se recomandă administrației și în continuare să asigure
condiții optime cadrelor didactice în formarea lor profesională și să dispună de un registru, baza de
date a profesorilor, unde este indicat disciplina de studiu, grad didactic, anul ultimei atestări, cînd
urmează să confirme gradul didactic. Procesul de atestare a cadrelor didactice și perfecționare să
poarte un caracter planificat și monitorizat de manager.

În cadrul controlului au fost evaluate următoarele documente:

- Contractul Colectiv de muncă ;


- Regulamentul intern al instituției;
- Cartea de ordine și toate ordinele instituției ce țin de personal;
- Mapa cu cereri personale ale salariaţilor ;
- Registrul de evidenţă a documentelor de intrare ;
- Registrul de evidenţă a documentelor de ieşire ;
- Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă;
- Dosarele personale ;
- Fișa de post ;
- Fișa personal MR2 ;
- Tabelul de pontaj ;
- Carnetele de muncă ;
- Registrul privind circulația carnetelor de muncă ;
- Registrul de protecţia muncii ;
- Programul muncii în schimburi .

Contractul Colectiv de Muncă este aprobat, semnat de administrația instituției,organizația


sindicală și coordonat cu Inspecţia Muncii. Regulamentul intern este aprobat la Consiliul
profesoral al instituției, prin procesul verbal Nr.1 din 05.09.2016, în strictă conformitate cu Codul
Muncii , Codul Educație al R.Moldova și în baza Regulamentului tip de organizare și funcționare a
instituțiilor de învățămînt primar și secundar ciclul I și II. Cartea de ordine și toate ordinele
instituției ce țin de personal sînt numerotate, sigilate şi semnate de direcţia gimnaziului. Înscrierile
se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei, aduse la cunoştinţă sub semnătură. Cererile
personale ale salariaţilor sunt sistematizate. Dosarele personale ale cadrelor didactice sunt perfectate
corect cu completarea anexelor: copiile diplomelor, certificate de perfecţionare, copiile buletinelor
de identitate, fișa personala MR-2 completată corespunzător pentru fiecare salariat, inclusiv și
pentru personalul nedidactic , fișa de post unde sînt indicate obligațiile angajatului contra
semnatură,ordinele ce țin de activitatea angajatului, CV-uri, etc.

Pe parcursul controlului au fost verificate carnetele de muncă de tip vechi şi cel nou al tuturor
salariaţilor. Ținînd cont că carnetul de muncă constituie documentul de bază privind activitatea de
muncă a salariaților în RM recomand ca la momentul completării carnetului de muncă să se
asigure respectarea strictă și uniformă a regulilor de completare a carnetelor de muncă. A fost
verificat Registrul privind circulația carnetelor de muncă, registrul de evidență al contractelor de
muncă care sînt completate conform legislației în vigoare.

Contractele individuale de muncă sînt încheiate cu toţi salariaţii angajaţi în cîmpul muncii din anul
2008 pînă în prezent conform legislației RM. A fost verificat şi Registrul cu privire la protecţia
muncii din gimnaziu, care atestă că toţi angajaţii au fost cunoscuţi cu măsurile de protecţie în
materie de protecţia muncii, fapt ce este confirmat prin contrasemnături.

7
Programarea Programului muncii în schimburi este aprobat de angajator şi adus la cunoştinţa
angajaţilor din grafic.

În urma controlului frontal efectuat în gimnaziul Volodeni, s-a constat că corectitudinea completarii,
elaborării actelor normative este corectă și în corespundere cu cerințele în vigoare.

Recomandări:

- în ordinele emise de a aplica prevederile Codului Muncii al R. Moldova, avînd ca bază articole
concrete din lege, pentru a asigura corectitudine și legalitate a elaborării documentelor normative.

- profesoara să urmeze cursurile de recalificare la disciplina Geografie.

- managerul instituției să prezinte ofertă pentru a avea cadre didactice specialiști la disciplinele
școlare.

Promovabilitate, şcolarizare şi abandonul şcolar


În scopul monitorizării executării actelor normative ale ME şi a recomandărilor DE al CR
Edineţ, în cadrul inspecţiei frontale a gimnaziului Volodeni a fost evaluată documentaţia ce ţine de
şcolarizarea copiilor cu vîrste între 7-16 ani.
În rezultat s-au stabilit următoarele:
Către 8 noiembrie 2016 în gimnaziul Volodeni erau înscrişi 105 elevi in 8 complete de
clasa:
cl.I-IV – 38 elevi,în 3 complete de clase
cl.V-lX - 67 elevi, în 5 complete de clase.
Documentaţia cu privire la şcolarizare se perfectează în conformitate cu „Recomandările
metodice cu privire la completarea documentaţiei şcolare, care ţine de problemele şcolarizării”.
Despre absolvirea, plecarea sau venirea elevilor în şcoală sînt emise ordinele respective în
Registrul de fluctuaţie a elevilor, este completat regulat.
Registrul alfabetic se perfectează conform cerinţelor. Concretizarea contingentului de elevi
se face pe clase şi după prima literă a numelui .
Promovabilitatea constituie 100 %.
La începutul anului de studii 2016-2017 au fost şcolarizaţi toţi copiii din teritoriu cu vîrste între 7-
16 ani.
Recomandări:
- adsministrația instituției va realiza prevederile Ordinului ME nr.559 din 12 iunie 2015 „Cu privire
la prevenirea și combaterea abandonului și absenteismului școlar”;
- planificarea acțiunilor de prevenire a abandonului și absenteismului școlar în Planul anual de
activitate a instituției.
Dosarele personale ale elevilor sînt perfectate pentru fiecare elev din momentul înmatriculării şi
se completează sistematic pînă la absolvirea instituţiei de învăţămînt. Dosarele personale sunt
reînnoite şi completate cu actele necesare. În fişele personale se completează toate compartimentele
conform cerinţelor.
Ordinele pentru elevi corespund cu dosarele şi registrul alfabetic, există o evidenţă strictă a
înmatriculării, exmatriculării, plecării şi venirii elevilor.

Evidența frecvenței în gimnaziu în perioada evaluării frontale:

08.10.2016- 97,08%;

09.11.2016- 97,08%;

8
10.11.2016- 98,05%,

11.11.2016- 90,28%;

14.11.2016- 95,14%;

15.11.2016- 98,05 %.

Managementul resurselor tangibile

Funcționalitatea bazei materiale existente


Instituţia Publică Gimnaziul Volodeni activează în incinta unei clădiri tip primită spre
exploatare în anul 1968. Conform proiectului de exploatare capacitatea acesteia este pentru 200
elevi. Clădirea dispune de 17 săli de clase şi alte încăperi cu destinaţii educaţională, protocolară,
administrativă şi de menaj. În instituţie sistemul de împărţire a cabinetelor este pe clase, nu pe
discipline. Sunt echipate cabinete pentru disciplinele Informatica, Chimie/Biologie/Fizică. Există
Centru de resurse educaţionale. În anul 2014 gimnaziul a benefeciat de o donație de mobilier nou
pentru elevi adecvat vârstelor. Instituţia are sală de sport şi sală de festivităţi, bibliotecă. Bucătăria şi
sala de mese dispune de echipamentul şi mobilierul necesar. Sunt amenajate grupuri sanitare pentru
elevi şi profesori. Ambele corpuri de clădire au fost recent renovate.

Teritoriul aferent instituţiei este format dintr-un scuar şi un părculeţ dendrologic. Este
amenajat un mini-complex sportiv.

Recomandări:

- monitorizarea continuă a funcţionalitatății resurselor tangibile existente pentru


prelungirea perioadei de utilitate a acestora.

Atragerea resurselor externe

În periada 2014-2016 administraţia Gimnaziului Volodeni a intreprins activităţi, pe diverse domenii


de dezvoltare, cu scopul comun de sporire a calităţii serviciilor educaţionale oferite. Implementarea şi
realizarea proiectelor au necesitat identificarea şi valorificarea de resurse din exterior. Cele mai
reprezentative proiecte realizate prin atragere de investiţii externe sunt:

Nr. Lucrările efectuate Investiţii Sursele de investiţii


externe, MDL
1 2013-2014 Reparaţia capitală a blocului A 2.970.000 Banca Mondială şi Ambasada
(Termoficarea clădirii, instalare geamuri şi Germaniei
uşi termopan, pardoselele în săli de clase,
tavane, blocurile sanitare, cazangeria)
2 2014 Asigurarea cu mobilier şcolar Donaţie Guvernul Republicii Moldova
3 2015 Reparaţia integrală a sălii de mese 200.000 Consiliul Raional Edineţ
(cantina şcolară)
4 2016 Reparaţia capitală a sălii de sport 200.000 Consiliul Raional Edineţ
9
Respectivele investiţii au fost atrase datorită eforturilor comune ale administraţiei şi a
angajaţilor orientate spre realizarea unui parteneriat durabil între instituţie şi comunitate şi pentru
sporirea calităţii serviciilor educaţionale oferite de către gimnaziu. Valorificarea parteneriatului este
consolidat datorită receptivităţii colectivului de pedagogi şi de elevi pentru participarea activă în
activităţile comunitare întreprinse de APL şi de alţi actanţi educaţionali din comunitate.

Recomandări:

- a organiza o echipă de iniţiativă formată din profesori, părinţi, elevi şi alţi actori
educaţionali din comunitate pentru identificarea, aplicarea şi implementarea proiectelor
educaţionale prin atragerea fondurilor externe;
- a diversifica posibilităţile de atragere a fondurilor externe prin valorificarea
parteneriatelor internaţionale deja existente şi/sau prin stabilirea de noi parteneriate
transfrontaliere (Rep. Moldova-Ucraina, Rep. Modova – România, Rep. Moldova – UE,
etc) care să permită atragerea de fonduri externe.
Biblioteca școlară
Gimnaziul Volodeni dispune de o bibliotecă amplasată într-o încăpere mică dotată doar cu
rafturi pentru literatură artistică.Manualele și literatura metodică sînt stocate la depozit. Centrul de
resurse servește drept spațiu pentru sala de lectură.
Bibliotecara deţine studii medii speciale, conform diplomei de educătoare, în funcţie de bibliotecară
activează al 12 an pe 0,5 salariu.Programul de activitate(orarul) este afișat pe ușă, sarcini în afara
activității bibliotecii bibliotecara nu execută.
Fondul total al bibliotecii constituie 10178 exemplare. Din care: manuale –3898, literatură artistică
şi metodică – 6280 ex. Cărţile sînt aranjate în ordine alfabetică. Evidenţa fondului de cărţi, manuale
se efectuează în registre speciale. Elevii claselor I – IX-a sunt asiguraţi cu manuale prin schema de
închiriere la 100%.Conform HG 876 din 22.12.2015”Cu privire la asigurarea cu manuale a elevilor”
7 elevi ai gimnaziului din familii social vulnerabile sînt asigurate cu setul de manual gratuit. Starea
manualelor se ţine la control (de păstrare şi utilizare). Colecția bibliotecii a fost îmbogățită prin
achiziție de literatură artistică pentru clasele primare prin transfer din fondul școlii.

Dna bibliotecară activează în baza Proiectul de activitate anual care este coordonat cu planul de
lucru al gimnaziului. Sînt planificate activităţi care contribuie la cultivarea dragostei și a respectului
pentru literatură şi popularizarea cărţii prin metode şi acţiuni diverse:

- Prezentare lunară în bibliotecă a calendarului scriitorilor români;


- Organizarea expozițiilor de carte consacrate evenimentelor;
- Activități de stimulare a creativității(cenaclul în viața bibliotecii,cenaclul de citire
expresivă,concurs de desene,victorine);
- Întocmirea listelor de recomandare a literaturii pentru lectură.

Bibliotecara perfectează registrul de mișcare a fondului bibliotecii, registrul de inventar și


registrul de evidenţă zilnică a activităţii bibliotecarului. Toate registre sunt numerotate, cusute,
ştampilate. Parțial este introdusă literatura primită şi cea decontată.
Abonarea: pentru anul 2016 gimnaziul este abonat la „Curierul de Edineț”, „Făclia”, „Florile
dalbe”, „Noi”, „Didactica Pro”, „A mic”, „Învățătorul modern”, „Univers Pedagogic Pro”.
Biblioteca deține puține rafturi, insuficiente pentru fondul de carte existent. De asemenea nu se
regăsesc vitrine, panouri pentru expoziții de carte.

10
Biblioteca este dotată cu un calculator, dar nu este conectat la internet(conform Ordinului ME
nr.581 din 24.06.2015 cu titlu de recomandare „bibliotecile școlare trebuie să dețină cel puțin un
calculator sau un laptop conectat la internet”).
Recomandări şi propuneri:
- Pentru buna organizare a activității bibliotecii a identifica un spațiu adecvat, dotat cu
locuri pentru lectură, rafturi, vitrine, panouri pentru expoziții de carte.
- A introduce toată literatura primită și cea decontată în registrul de mișcare a fondului
bibliotecii.
- A conecta calculatorul din bibliotecă la internet pentru a corespunde standardelor
minime de dotare cu mijloace TIC (conf: Ordinului ME nr.581 din 24.06.2015).

Calitatea elaborării orarului şi a schemei orare


Procesul educaţional se desfăşoară conform unui orar alcătuit conform cerinţelor psihologice
şi igienice şi respectat de toate cadrele didactice. Orarul lecţiilor a fost întocmit de directorul
adjunct, coordonat de directorul gimnaziului și aprobat la Consiliul de administrație al instituției la
data de 6 septembrie 2016, președintele CA- un părinte . La elaborarea orarului s-a ţinut cont de
capacităţile psihologice şi de vârstă ale elevilor în toate clasele. Orarul elaborat este unul echilibrat
şi adaptabil în care disciplinele exacte alternează cu cele umanistice, tehnologice, artistice şi
sportive, în conformitate cu cerințele din Planul-cadru pentru anul de studii 2016-2017.
În anul curent de studii au fost repartizate ore opţionale în toate clasele, este realizat Planul-
cadru, care prevede, în mod obligatoriu, studierea de către elevi a unei ore opţionale. Cererile în
toate clasele, în afară de clasa I, au fost scrise în luna mai a anului de studii 2015-2016,
respectându-se cerințele în vigoare.

Oferta curriculară a instituţiei


În anul curent de studii în gimnaziu activează 1 cerc: cor înscriși 19 elevi, cererile sunt
apobate de către director; 1 secție sportivă la volei, înscriși 16 elevi, cererile sunt aprobate de către
manager.
Constatări:
Registrul de evidență a activității cercurilor și secțiilor sportive:
- este aprobat de director;
- orarul pentru semestrul I este aprobat de către managerul instituției;
- elevii au consemnat prin semnătură că au luat cunoștință cu Instructajul despre tehnica
securității în timpul orelor;
- lipsesc datele despre efectivul de elevi la cor,
- la rubrica Obiecții privind completarea catalogului – date lipsă.
Recomandări:
- indicarea în Planul de activitate al instituției la domeniul control intern( frontal, tematic,
individual) la dirigenție,cerc,secția sportivă;
- completarea datelor despre efectivul de elevi la cor;
- indicarea obiecțiilor privind completarea catalogului;
- motivarea/ implicarea elevilor în activități extracurriculare folosite pentru stimularea
dezvoltării personalității tuturor elevilor.

Evaluarea activității educative în gimnaziu

În urma evaluării activității directorului adjunct pentru educație interimar s-au constatat
următoarele:

11
- activitatea este organizată în conformitate cu cerințele actuale, recomandările Direcției
Educație și ale Ministerului Educației cu privire la organizarea activității educative în
instituțiile de învățământ;
- este elaborat portofoliu care conține actele, materialele necesare activității;
- sunt elaborate planuri lunare și zilnice până în luna octombrie;
- au fost întocmite fișe de asistențe la orele de dirigenție- 6 ore, la activitățile
extracurriculare- 4 ore cu indicarea concluziilor, semnăturile dirigintelui la orele asistate
și recomandările propuse;
- orele de dirigenție sunt incluse în orarul școlii;
- este întocmit orarul cercurilor, aprobat de către director,afișat lângă orarul general în
Cabinetul metodic;
- Consiliul Elevilor funcționează în baza Regulamentului, care este aprobat de către
directorul gimnaziului, au fost planificate 9 ședințe, realizate- 3, sunt întocmite procese-
verbale;
- Regulamentul disciplinar al elevilor din instituție este aprobat de către directorul
gimnaziului;
- activitatea cu părinții- este elaborat Planul de lucru al Comitetului părintesc, au fost
planificate 3 ședințe generale cu părinții pentru anul curent de studii, sunt realizate- 2, au
fost întocmite procese-verbale;
- Registrul de evidență a frecvenței- zilnic se colectează datele cu privire la frecvență, se
calculează % frecvenței.

Comisia metodică la dirigenție


- este constituită din 8 diriginți ( clasele primare și gimnaziale);
- în portofoliu sunt stocate materialele necesare în conformitate cu setul documentelor
necesare pentru activitate: regulamentul de activitate al CM, planul de activitate, sunt
planificate 4 ședințe; procesele-verbale ale ședințelor- este întocmit 1 proces- verbal al
ședinței desfășurate în anul curent de studii; obiectivele activității; temele de cercetare
psiho-pedagogice ale diriginților; ordinul de constituire a comisiei.

Agendele diriginților
În cadrul inspecției au fost evaluate agendele diriginților.
Constatări:
- agendele sunt aprobate de directorul gimnaziului la începutul anului de studii;
- se indică activități cu elevii ce necesită o atenție sporită și cu familiile acestora mai rar
( în deosebi clasa a IX-a);
- în 2 agende sunt deja completate datele ce necesită a fi introduse la sfârșitul anului de
studii ( randamentul școlar, caracteristica grupului școlar);
- în 4 agende lipsesc date despre activitatea corpului didactic cu clasa, cu toate că anterior
a fost indicat că elevii vin nepregătiți la ore;
- în toate agendele lipsesc constatările managerului din structurile ierarhic superioare din
instituție.
Recomandări:
- evaluarea sistematică a corectitudinii completării agendelor diriginților;
- evalua periodică, înregistrarea observațiilor la pagina Constatări ale managerului din
agendele diriginților;
- diriginților: completarea compartimentelor din agende, care vizează activitatea cu corpul
didactic al clasei, lunar a înregistra activități cu elevii ce necesită o asistență sporită.

Agendele elevilor

12
Au fost evaluate agendele elevilor din cele 8 clase ( din cei 103 elevi înscriși în
gimnaziu au fost evaluate 97 de agende).
Constatări:
- toate agendele conțin simbolica statului Republica Moldova;
- agendele din clasa I sunt ordonate, completate zilnic de dirigintă, care transmite diverse
mesaje elevilor prin intermediul agendei;
- în 14 dintre agendele evaluate lipsesc semnăturile părinților, iar în 7 agende lipsesc
semnăturile diriginților pentru ultimele 2-3 săptămâni;
- nu se înscrie tema de acasă la dirigenție în unele agende sau se înscriu sintagmele Tema,
de repetat;
Recomandări:
- solicitarea de la elevi să completeze zilnic agendelor cu indicarea concretă a temelor de
acasă;
- diriginții- să semneze săptămânal agendele elevilor, solicitând semnarea din partea
părinților.

Asistența la orele de dirigenție

În cadrul evaluării frontale au fost asistate 4 ore de dirigenție în clasele:


Clasa I- tema orei Drepturile copiilor. Tema a fost desfășurată în contextul Săptămânii
promovării drepturilor copiilor.
Diriginta s-a axat pe cele trei obiective generale în selectarea/ formularea temei: cunoaștere,
aplicare și integrare. În cadrul orei diriginta a formulat corect obiectivele lecției, echilibrând
sarcinile de lucru propuse, reieșind din particularitățile de vârstă ale elevilor. Au fost
utilizate diverse metode și tehnici participativ-active de lucru: povestire, analiza,
comentarea, desenul.
Calificativul – bine.
Recomandări:
- implicarea activă a întregului colectiv de elevi.

Clasa a III-a- tema lecției- Drepturile copiilor, desfășurată în contextul Săptămânii


promovării drepturilor copiilor.
Lecția s-a desfășurat conform cadrului ERRE de organizare a lecției, trecând prin toate etapele.
Obiectivele operaționale au fost formulate corect, enunțate la începutul lecției. Diriginta s-a
documentat din surse suplimentare pentru selectarea materialului, utilizând fișe de lucru, tabla. În
cadrul orei de dirigenție au fost folosite diverse metode și tehnici de lucru: povestire, studiul de caz,
problematizarea, comentarea, lucrul cu fișele, ciorchinele, diriginta evidențiind comportamente și
atitudini pozitive de respect pentru colegi și cei apropiați.
Calificativul- bine.
Recomandări:
- oferirea libertății în exprimare elevilor în vederea formării unei personalități libere;
- centrarea pe formarea identității personale a elevilor, bazată pe principiul respectării
particularităților de vârstă;
- excluderea diminutivelor pentru prenumele elevilor în conformitate cu cerințele
educației incluzive.

Clasa a VIII-a- tema lecției- Autorealizarea prin intermediul comunicării. Obiectivele lecției
au fost anunțate și evaluate la finalul lecției. Lecția a fost structurată conform cadrului ERRE de
organizare a lecției. Modalitatea de introducere în temă s-a realizat prin motivarea alegerii temei și
captarea atenției. Maniera de desfășurare a lecției- în stil democratic, fiind utilizate diverse metode

13
de lucru; analiza, expunerea, jocul didactic, clusteringul, argumentarea, testul. Relațiile
interpersonale stabilita între diriginte și colectivul de elevi- paritare, iar între elevi- colegiale.
Calificativul- bine.
Recomandări:
- sensibilizarea/ motivarea elevilor pentru implicare în cadrul lecției;
- dezvoltarea culturii comportamentale la elevi;
- îmbinarea armonioasă a rolurilor de conducere și organizare a activității cu cel de
participant activ;
- excluderea diminutivelor pentru prenumele elevilor în conformitate cu cerințele
educației incluzive.
-
Clasa a IX-a- tema lecției Cunoașterea și respectul. Drepturile copiilor- un pas spre o
societate democratică, desfășurată în contextul Săptămânii promovării drepturilor copiilor.
Planul de desfășurare a lecției- structurat în conformitate cu cerințele actuale. Diriginta s-a
documentat din surse web și alte acte pentru desfășurarea orei. A fost asigurat un mediu educațional
favorabil desfășurării lecției în stil democratic, elevii lucrând în 2 grupuri. Au fost utilizate diverse
metode: explicarea, comentarea, argumentarea, păianjenul, filmul video.Toți elevii s-au implicat în
activități, diriginta apreciind imediat participarea lor la susținerea activităților. Pe parcursul lecției
au fost evidențiate și formate la elevi sentimente morale și civice de toleranță, acceptate și respect.
Calificativul- bine.
Recomandări:
- aranjarea corectă a elevilor pentru lucrul în grup;
- repartizarea/ respectarea managementului timpului;
- oformarea fișelor cu o vizibilitate înaltă pentru toți elevii.

Activitatea metodică
Structura serviciului metodic în gimnaziu cuprinde activitatea comisiilor metodice,
autoinstruirea cadrelor didactice.
Din cei 15(2 prin cumul) de pedagogi care activează în gimnaziu : 10 deţin GDII, şi 5-
corespund funcţiilor deţinute.

În baza Ordinului nr.9 din 5.09.2016 în gimnaziu sunt constituite 4 comisii


metodice(Învățămîntul primar ; Limba și Comunicare ; Matematica și Știința ; Comisia metodică
a diriginților) care activează în baza regulamentului tip-aprobat la şedinţa Consiliului Metodic
raional. Portofoliile comisiilor conţin toată documentaţia necesară, sînt trasate obiectivele, sînt
stipulate temele de studiu asupra cărora lucrează comisia şi fiecare membru al comisiei. Planurile
de lucru ale comisiilor sînt perfectate în conformitate cu indicaţiile primite, discutate la şedinţele
respective şi aprobate de către direcţia gimnaziului. La comisie se abordează în permanenţă
probleme de sporire a calităţii predării / învăţării / evaluării în cadrul lecţiilor, de utilizare a
tehnicilor interactive,se elaborează și se aprobă testele pentru olimpiada școlară, se desfășoară ore
publice, activităţi extraşcolare, mese rotunde, se discută referate, comunicări. Se elaborează
procesele -verbale ale şedinţelor care sînt suplimentate cu materiale anexate.Toate activităţile
planificate pînă la data controlului au fost realizate.Neajunsurile depistate în timpul evaluării au fost
lichidate pînă la finalizarea inspecției frontale.

Pe parcursul ultimilor 5 ani în gimnaziul Volodeni au fost organizate 2 seminare raionale :


seminar cu directorii adjuncți pentru educație și organizatori(2013), seminar cu profesori de limba

14
franceză(2012) și s-a planificat seminar cu învățătorii claselor primare(2017). Activităţile metodice
sus -numite au fost înalt apreciate de către participanţi.

În gimnaziu activează 1 tînar specialist- absolventa USB „A.Russo”, activează primul an, șarja
didactică 11 ore(clasele a V-VIII). A fost numit tutore. La data controlului direcţia gimnaziului a
asistat 5 ore cu scopul de a acorda ajutor în desfăşurarea procesului educaţional.

Lecțiile asistate au fost desfășurate la un nivel mediu, dar cu toate acestea necesită ajutor metodic
și monitorizarea din partea administrației gimnaziului și a profesorului-tutore.

În ultimii 3 ani cursuri de perfecționare au promovat 4 profesori ai gimnaziului.

Se recomandă:

1. Direcţiei gimnaziului, președinților comisiilor metodice:


 A continua amenajarea cabinetului metodic în gimnaziu.
 A evalua activitatea fiecărui membru al comisiei şi a propune consiliului de
administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat
pentru a fi apreciați și stimulați la finele anului școlar.
 A atrage atenție secretarilor comisiilor la corectitudinea întocmirii proceselor verbale
și deciziilor luate.
 A ține la evidența promovarea cursurilor de perfecționare a profesorilor din
gimnaziu( o dată la trei ani) cu respectarea art. 134, alin.(1) lit. b a Codului
Educației.
.

Managementul curricular
Nivelul realizării Standardelor de eficienţă a învăţării la disciplinele de studii

Învățământul primar
În gimnaziul Volodeni procesul educaţional la treapta primară este realizat în 3 clase.

I. Constatări cu referire la perfectarea documentelor şcolare de treaptă primară


în gimnaziul Volodeni

- Proiectarea de lungă durată a disciplinelor şcolare este elaborată în baza curriculumului


modernizat 2010 şi în conformitate cu Planul-cadru de învăţământ pentru anul de studii
2016-2017.
- Proiectarea de scurtă durată - respectă continuturile tematice ale proiectarii
calendaristice. Proiectele sunt structurate corect din punct de vedere metodic.
Obiectivele lecțiilor sunt clar formulate . Se respectă corelația dintre obiectivele
operaționale, activitațile de învățare și metodele, tehnicile de predare/învățare/evaluare.
La proiectarea lecţiilor învăţătorii consultă o bibliografie metodică de specialitate
corespunzătoare.
- Cataloagele sînt completate în conformitate cu instrucțiunile în vigoare.
- Caietele elevilor - 72 % din numărul de caiete evaluate au un aspect estetic adecvat. În
baza caietelor evaluate atestăm 41 % din numărul total de elevi ai claselor primare din
instituţia respectivă cu un scris caligrafic format corect. Caietele elevilor dovedesc
parcurgerea ritmică a materiei.

15
Recomandări cu referire la evaluarea caietelor elevilor:
Caietele să fie corectate riguros, utilizînd mesaje încurajatoare. Să se acorde mai multă
atenție elevilor la utilizarea rațională a spațiului din caiet și la aranjarea conținutului din
pagină .
- Portofoliile învățătorilor - conţin materiale metodice care confirma preocuparea lor
pentru formarea continuă profesională în cheia didactii moderne. Sunt stocate proiecte
didactice realizate în cadrul seminarelor , şedinţelor metodice, note informative care
elucidează experienţa profesională personală etc.
- Portofoliile elevilor. Fiecare elev are un portofoliu de evaluare (portofoliu de
performanță școlară), în care sunt stocate lucrările scrise, fişele de evaluare,
autoevaluare, teste, probe etc. drept dovadă de înregistrare a performanțelor școlare.

II. Calitatea activităţii personalului didactic din treapta primară

SCOPURILE: Controlul efectuat a vizat evaluarea calităţii predării la nivelul instituției, precum şi
eficienţa muncii fiecărui învăţător.
SURSELE DE INFORMARE Documente:planificările cadrelor didactice, caietele elevilor,
evaluări, teste, cataloage, dovezi ale progresului înregistrat de elevi, lucrări ale elevilor expuse în
unitatea şcolară. Discuţii cu administrația gimnaziului, cu responsabilii comisiilor metodice, cadrele
didactice, elevii.

Pe discipline de învăţământ, în urma asistenţelor , s-au constatat următoarele aspecte:


S-au efectuat asistenţe la ore la 4 cadre didactice, acoperind discipline din toate ariile curriculare.
Au fost asistate 21 lecții . Din ele, 2 ore au fost rezervate pentru probe de evaluare la matematică.

Aspecte pozitive caracteristice pentru toate învăţătoarele nominalizate mai sus.


Conţinutul ştiinţific al lecţiilor

Lecţiile asistate s-au caracterizat prin rigoare ştiinţifică şi parcurgerea logică şi secvenţială a
tuturor unităţilor de conţinut, în acord cu finalitatile si cu particularitatile de vârsta ale elevilor. Pe
parcursul lecţiilor s-a asigurat succesiunea logică a conţinuturilor ştiinţifice, fără greşeli ştiinţifice,
transmiterea informaţiilor s-a făcut cu un limbaj caracteristic optim, raportat la accesibilitatea,
atractivitatea procesului de predare-învăţare.

Organizarea şi metodologia lecţiilor asistate

Organizarea orelor, atmosfera din clasă şi relaţiile învățător-elev asigură un climat favorabil
desfăşurării lecţiilor. Strategiile didactice sunt adaptate nivelului de înţelegere al elevilor, metodele
interactive sunt utilizate de cadrele didactice. Sunt respectate etapele lecţiei, iar timpul este folosit
eficient, asigurându-se feedback-ul din partea elevilor prin exerciţii recapitulative de fixare a noilor
cunoştinţe. Sunt îmbinate mijloacele didactice clasice (manualul, caietul ) cu cele moderne ( banca
de informaţii, fişa de lucru, calculator, prezentări power point) şi sunt integrate în procesul de
predare-învăţare-evaluare.
Lecțiile asistate s-au deosebit printr-un susport didactic adecvat , bine selectat şi corect aplicat .
În cadrul lecțiilor învățătoarele au utilizat diverse forme de autoevaluare . Majoritatea elevilor au
fost capabili să-și dea o apreciere obiectivă activitățiilor în cadrul lecției, în baza criteriilor de
succes formulate împreună cu învățătorul.
Carenţe depistate în baza lecţiilor asistate:
 evaluarea de proces nu se valorifică suficient reglatoriu în proiectarea şi ameliorarea
demersului didactic ;
 nu se oferă elevilor suficiente activităţi diferenţiate în funcţie de nevoile şi particularităţile
lor intelectuale și în corespundere cu cerințele educaționale speciale.

16
Soluţii de ameliorare (cu referire la toţi învăţătorii evaluaţi):

 renunţarea la strategiile expozitive şi utilizarea metodelor active de învăţare cu o


mai mare frecvenţă ;
 evaluarea corectă de produs şi de proces ;
 diferenţierea strategiilor didactice în funcţie de particularităţile de vârstă şi
intelectuale ale colectivelor de elevi.
 identificarea elevilor cu disponibilităţi creative, antrenarea într-o activitate
susţinută şi stimularea acestora;
 respectarea metodologiei evaluării criteriale prin descriptori : să se țină cont de
principiul flexibilității în alegerea instrumentelor de evaluare;
 monitorizarea şi consilierea cadrelor didactice de către direcţia gimnaziului
privind implementarea metodologiei de evaluare criterială prin descriptori.

Aspecte ce vizează activitatea didactică a fiecărui învăţător evaluat

Învățătoarea clasei I-i are o bună pregatire profesională. Lecțiile dumneaei sunt atractive
și interesante elevilor prin stilul democratic de predare și climatul psihologic adecvat , prin forme
netradiționale de realizare a lecțiilor, aplicarea eficientă a metodelor interactive.
În cadrul orelor asistate acordă atenție formării la elevi a deprinderilor de a-și evalua activitatea la
fiecare secvență a lecției în baza criteriilor de succes formulate .
Motivează elevii la lecții prin utilizarea jocului didactic, materialului intuitiv, mijloacelor auditive,
crearea situațiilor de problemă, unde copilul , având un suprt didactic ca reper ce conduce spre
gasirea soluției, se inițiază cu interes în activitatea didactică. Stimulează activitatea elevilor în
cadrul lecției, utilizând mesaje încurajatoare.
La lecțiile de matematică pune accent pe dezvoltarea gândirii logice la elevi. În cadrul orelor de
limbă română acordă atenţie dezvoltării vocabularului activ. Cere de la elevi să-şi argumenteze
raspunsurile.
Se recomandă să estimeze timpul pentru fiecare secvență a lecției în raport cu ritmul individual de
învățare al elevilor.
Învățătoarea clasei a II-a a demonstrat o bună pregătire de specialitate prin realizarea
eficientă a lecțiilor . În clasă creează o atmosferă plăcută, având o relație apropiată cu elevii, cărora
le cunoaște problemele, pe care îi încurajează și încearcă să îi motiveze pentru învățare. Cu scop de
preîntîmpinare a supraoboselei elevilor, recurge la pauzele dinamice, utilizarea jocului didactic.
Realizează lecții netradiționale. Valorifică în lecţii experienţa de viaţă a copilului. Abordarea
conţinuturilor este realizată în manieră accesibilă, prin explicaţii corecte, din punct de vedere
ştiinţific, corelate cu alte elemente de conţinut studiate anterior sau cu informaţiile şi experienţele
dobândite de elevi. Alternează reușit activităţile frontale cu cele individuale, în perechi și în
echipă. Coordonează cu abilitate colectivul de elevi, prin distribuirea unor cerinţe atractive,
stimulative, prin îndrumarea acţiunilor elevilor. Gestionează bine resursele de timp.
De apreciat este şi utilizarea la lecții a strategiilor variate de predare - învăţare – evaluare.
Pune accent pe caracterul practic-aplicativ al lecției. Lecţiile sunt coerente şi îşi ating obiectivele.
Un deosebit interes îl au elevii față de lecțiile de educație plastică. În cadrul acestor lecții fiecare
elev prin exersare vizual-manuală, iși poate manifesta la maxim potenţialul creator. La lecțiile
asistate elevii au utilizat diverse tehnici de lucru specifice artei plastice. Ca dovadă servesc lucrările
elevilor din expoziția clasei.

 Se recomandă a valorificarea în suficientă măsura feedback-ul ca proces de


evaluare, reglare formativă.

17
Învățătoarea clasei a III-a organizează lecţiile coerent, atît sub aspect metodic, cât şi sub
aspectul rigurozităţii conţinuturilor. S-a remarcat, de asemenea, preocuparea învățătoarei de a
moderniza stilul tradiţional de predare, prin introducerea unor strategii şi metode moderne, prin
dezvoltarea creativităţii. La lecții utilizează fişe de lucru pentru lucrul independent al elevilor,
activităţi de învăţare în perechi, în echipă etc. Aplicarea metodelor moderne de dezvoltare a
gândirii critice la elevi se face în manieră echilibrată şi eficientă, prin alternanţă cu metodele
tradiţionale. Lecţiile capătă astfel dinamism, elevii fiind constant implicaţi în realizarea sensurilor,
abordeazǎ diferenţiat activitatea la clasǎ . Aspectele educative ale conţinuturilor sunt valorificate
eficient. Evaluarea curentă se realizează, urmărind gradul de atingere a obiectivelor şi a
capacităţilor stabilite. Relaţiile elev-învăţător şi elev-elev sunt stimulate, favorizând învăţarea.
Comportamentul elevilor în timpul lecţiilor este corespunzător şi manifestă respect şi interes pentru
activitatea de învăţare desfăşurată. Majoritatea elevilor au formate deprinderi de muncă
independentă.
La lecţiile de limbă şi literatură română pune accent pe formarea la elevi a competenţelor de
exprimare corectă, lucrează asupra dicţiei elevilor, exprimării lor fluente şi expresive.
Se recomandă:
- la proiectarea lecţiei să fie dozată fiecare secvenţă, sarcină de învăţare/evaluare;
- să pună accent pe formarea la elevi a capacităţii de autoevaluare.

Cadrul didactic din gimnaziu a demostrat o bună pregatire profesională la realizarea orelor de
educaţie fizică în clasele primare . La proiectarea și realizarea lecțiilor s-au respectat cerințele
curriculare in vigoare. Învățătoarea cunoaste specificul predării orelor de educație fizică, ţine cont
de particularităţile de vârstă ale copiilor, nivelul dezvoltării lor fizice la selectarea activităților de
predare /învățare/evaluare. Apreciem faptul ca orele de educație fizică sunt desfăşurate în sala de
sport. Având un supor didactic adecvat și un inventar sportiv corespunzător , lecțiile de educație
fizică sunt atractive elevilor . În cadrul lecțiilor învățătoarea realizează o simbioză perfectă între
latura instructivă și latura formativă a procesului de predare. Înarmează elevii cu cunoştinţe,
priceperi şi deprinderi motrice cât mai variate. Prin organizarea ștafetelor sportive pune accent pe
formarea la elevi a caracterului şi profilului moral, exprimate prin voinţă, curaj, spirit combativ,
stăpânire de sine, punctualitate, respectul adversarului, etc. La lecțiile asistate a fost asigurată o
densitate motrică și funcțională optimă.

Se recomandă:
- motivarea și angajarea elevilor în procesul de exersare pe toată durata lecției.

III. Evaluarea rezultatelor învățării


În rezultatul evaluării cataloagelor şi a mapelor de evaluare ale elevilor s-a constatat că
învăţătorii la începutul anului de studii au aplicat testele iniţiale la toate disciplinele. În
majoritatea situaţiilor, rezultatele la testele iniţiale au fost analizate şi s-au stabilit masurile de
ameliorare la nivel de disciplină.

Nivelul de pregătire al elevilor a fost evaluat prin:

a. observarea directa a comportamentelor de invatare ale elevilor pe parcursul


lecţiilor asistate;
b. aplicarea probelor de evaluare.
18
Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza observaţiei directe

Aspecte pozitive:

- atitudinea elevilor din ciclul primar este una favorabilă învăţării; aceştia prezintă interes
pentru informaţiile prezentate de învăţători şi participă cu plăcere la activităţile individuale,
în grup şi în perechi;
- majoritatea elevilor de la clasele inspectate deţin priceperi şi deprinderi de muncă
independentă;
- elevii au dovedit o atitudine corectă în relaţia cu colegii, cu cadrele didactice şi
alte persoane din afara şcolii;

- la majoritatea activităţilor asistate, elevii şi-au format, la nivel cel puţin minimal,
deprinderile şi abilităţile de a aplica în practică cele studiate;
- în majoritate, elevii utilizează la nivel acceptabil achiziţiile din lecţii în situaţii simple de
învăţare.
Carențe:

- există elevi cu performanţe scăzute la învăţătură, în general cei care nu beneficiază şi de


implicarea familiei în educaţie, cei cu capacităţi psihointelectuale reduse;
- interesul scăzut al unor elevi (şi al familiilor acestora) pentru lectura în afara şcolii.

Nivelul pregătirii elevilor, apreciat pe baza probelor de evaluare aplicate

În cadrul controlului elevii claselor a II-a – a III-a au susţinut probe de evaluare la matematică

Rezultatele probelor de evaluare demonstrează următorul procent al

calităţii cunoştinţelor elevilor eşecului şcolar nota medie

clasa a II-a 30% 0% satisfăcător

clasa a III-a 38,46 0% 7,23

Rezultatele cu privire la evaluarea competenţelor de lectură ale elevilor au demonstrat în


mediu 49,5 % calitate.

Soluţii de optimizare pentru comisia metodică la treapta primară:

 Fiecare cadru didactic va întocmi un portofoliu cu evaluarea de progres şi cu instrumentele de


evaluare utilizate;
 Comisia metodică, administraţia gimnaziului va monitoriza procesul de evaluare şi va urmări
stabilirea de măsuri eficiente pentru obţinerea unui progres şcolar semnificativ la fiecare
disciplină.
Limbi și comunicare

Limba și literatura română

Limba și literatura română în gimnaziu este predată de către două cadre didactice. Disciplina a
fost evaluată ultima dată în gimnaziu în anul 2012, în cadrul controlului intern, fapt consemnat în
caietul de procese-verbale, tema „Calitatea implementării curriculumului modernizat la limba și
literatura română”, apreciată cu calificativul bine.

19
Constatări:
- Proiectarea activității se realizează în conformitate cu actele normative în vigoare: Planul
cadru pentru anul curent de studii, curriculumul disciplinar, Ghidul de implementare a
curriculumului modernizat, Scrisoarea metodică la disciplină.
- Proiectele de lungă durată – sunt presonalizate, conțin rubricile necesare în conformitate cu
cerințele din Scrisoare metodică la disciplină pentru anul de studii 2016-2017;
- Proiectele zilnice: sunt realizate conform cadrului Evocare- Realizarea sensului- Reflecție-
Extindere de organizare a lecției, elaborate desfășurat, cu indicarea datei, temei, obiectivelor
lecției în caiet separat pentru fiecare clasă;
- un cadru didactic are o abordare specială, în conformitate cu cerințele în vigoare, a elevilor
ce studiază în baza adaptărilor curriculare: curriculum adaptat sau modificat. La fiecare
lecție propune elevilor cu cerințe educaționale speciale fișe diferențiate de lucru, evaluează
în permanență activitatea acestor elevi, intervenind de mai multe ori pentru a monitoriza
realizarea sarcinilor propuse.
Caietele pentru evaluări ale elevilor
- nu toți elevii înscriu data cu litere, indcicându-se cu cifre;
- se utilizează corectorul (dacă elevul a greșit, taie eroarea comisă, ezcluzând folosirea
corectorului) ;
- nu se respectă cerințe unice pentru setul obligatoriu de caiete al elevilor la disciplină;
- profesoarele nu depistează toate erorile comise de elevi;
- sunt elaborate instrumentele de evaluare ( bareme de corectare, scheme de converire a
punctelor în note) și Fișe detaliate de analiză a evaluărilor.
Caietele de studiu
- elevii dețin câte 2 caiete de studiu, se atestă caiete cu aspect estetic satisfăcător;
- profesoarele evaluează caietele în conformitate cu cerințele stipulate în Scrisoarea metodică;
- notele obținute se înscriu în Catalog cu indicarea mențiunii Evaluarea caietelor.
Cataloagele școlare
- se completează zilnic, cu indicarea temei în corespundere cu subiectele din Proiectul de
lungă durată;
- se respectă Regulamentul privind evaluarea și notarea rezultatelor școlare, promovarea și
absolvirea în învățământul primar și secundar - notele de la evaluarea inițială nu sunt
consemnate în catalog;
- densitatea și ritmicitatea notelor se respectă;
- sarcinile de învățare se scriu zilnic;
- nu se atestă cazuri de corectări de note.

Evaluarea formularelor de cititor


În cadrul evaluării instituției au fost verificate formularele de cititori ale elevilor din
biblioteca școlară, elaborate toate în anul curent de studii. Am constatat :
elevii din clasa a V-a- 17 elevi/ 16 dețin formulare de cititor : în anul curent de studii 4
elevi( 25%) – nu au împrumutat de la bibliotecă nici o carte; 4 elevi( 25%)- 1-4 cărți; 4 elevi
( 25 %)- 5-6 cărți; 4 elevi ( 25%)- 7-10 cărți.
Clasa a VI-a- 14 elevi / 13 formulare : 2 elevi(15,38%)- nici o carte; 7 elevi( 53,83%)- 4-6
cărți; 4 elevi( 30,76%)- 8-11 cărți.
Clasa a VII-a- 10 elevi / 10 formulare: 2 elevi(20%)- 1-3 cărți; 8 elevi( 80%)- 5-8cărți.
Clasa a VIII-a- 13 elevi/ 13 formulare: 2 elevi (15,38%) – nici o carte; 4 elevi ( 30,76%)-
1-4 cărți; 4 elevi ( 30,76%)- 5-6 cărți; 3 elevi ( 23.07%)- 9-14 cărți.
Clasa a IX-a-11 elevi / 11 formulare: 3 elevi ( 27,23%)- nici o carte, 1 elev ( 9,09%)- 4
cărți; 4 elevi ( 36,36%)- 8-9 cărți; 3 elevi ( 27,27%)- 10- 11 cărți.

Administrarea evaluărilor
20
Data Clasa Confor Au Nota % % Eșec
m listei scris medie calități reușitei
i
10.11.2016 a V-a 17 17 7,41 58,82 94,12 5,88
8.11.2016 a VI-a 14 13 7,36 30,76 84,61 15,39
10.11.2016 aVII-a 10 10 6,10 10,00 90.00 10,00
15.11.2016 a IX-a 11 11 6,72 45,45 90,90 9,09

Portofoliul profesoarelor de limba și literatura română conțin diverse materiale : date generale,
repere teoretice, fișe, certificate de la seminare, fișe de analiză a probelor de evaluare, scenarii ale
activităților extracurriculare.

Asistența la ore:

Profesoara de limba și literatura română


Constatări:
- acoperirea cu manuale la disciplină- 100%;
- lecțiile de limba și literatura română se desfășoară în săli de clasă;
- profesoara a distribuit numărul de ore la disciplină conform Planului-cadru de învățământ
pentru anul de studii 2016-2017;
- structurează demersuri didactice în cheia cadrului ERRE de organizare a lecției la orele de
limba și literatura română, însă nu sunt respectate întotdeauna;
- utilizează, de obicei, metode și tehnici tradiționale de lucru, asociate corelativ cu metode
participativ-active: clusteringul, reacția cititorului, discuția dirijată, explicația, analiza;
- la ore se creează o ambianță de învățare calmă, stabilindu-se relații paritare între elevi și
profesor;
- de obicei elevii lucrează indidvidual, în perechi, mai rar- în grup;
- se formulează corect obiectivele operaționale la începutul lecției, cunoaște posibilitățile
fiecărui elev, recurge la activități diferențiate, în deosebi pentru elevii cu cerințe
educaționale speciale;
- profesoara ia atitudine binevoitoare și acceptă răspunsurile fiecărui elev, intervenind cu
corectări la necesitate;
- elevii care studiază în baza Curriculumului modificat la disciplină sunt implicați în
activități;
- se atestă concordanță a activității didactice realizate cu planificarea și proiectarea didactică
propusă;
- profesoara nu întotdeauna asigură retenția și tansferul cunoștințelor prin noi sarcini de
lucru;
- se atestă cazuri de nerealizare a tuturor etapelor lecției,
- la finele lecțiilor se face generalizarea, se evaluează realizarea obiectivelor,
- notele acordate se comentează, uneori după sunet.
Recomandări:
- respectarea recomandărilor din Scrisoarea metodică a Minsterului Educației pentru anul de
studii 2015-2016, a cerințelor actualizate din Scrisoarea metodică pentru anul de studii
2016-2017 la rubricile/ structura orientativă a Proiectelor de lungă durată și proiectelor
structurate pe unități de învățare, conținutul portofoliului elevilor;
- indicarea în Proiectele de lungă durată și Cataloage a temei pentru orele de evaluare;
- înaintarea cerințelor unice cu privire la semnarea/ evidența caietelor pentru teme și de
evaluări ;
- indicarea în cataloage a sarcinlilor concrete de învățare ( oral, scris);

21
- utilizarea în cadrul orelor a metodelor activ-participative cu implicarea tuturor elevilor, prin
sensibilizarea lor motivantă;
- respectarea managementului timpului la ore;
- implementarea în cadrul orelor a temei de autoperfecționare;
- depistarea erorilor comise de elevi în caietele de studiu și de evaluări;
- respectarea etapelor lecției, conform cadrului ERRE de organizare a orei;
- explicarea temei pentru acasă, notarea și comentarea notelor acordate până la sunet;
- asigurarea conexiunii inter-intra-transdisciplinară în vederea realizării unui proces
educațional interactiv;
- utilizarea tehnologiilor informaționale computerizate în cadrul orelor pentru a spori
motivația elevilor;
- elaborarea Agendelor de lectură pentru monitorizarea/ evidența lecturilor individuale ale
elevilor;
- utilizarea strategiilor de informare, documentare, în vederea abordării eficiente a
comunicării orale și scrise pentru a acumula materiale de portofoliu, rezultate din lectura și
analiza surselor de documentare, în conformitate cu cerințele din Standardele de eficiență
ale învățării;
- promovarea prestigiului limbii române în școală prin utilizarea unui vocabular lingvistic
elevat, în scopul formării unui vorbitor cult al limbii române literare.

Cadru didactic evaluat


Constatări:
- acoperirea cu manuale la disciplină- 100%;
- lecțiile de limba și literatura română se desfășoară în săli de clasă;
- profesoara a distribuit numărul de ore la disciplină conform Planului-cadru de învățămînt
pentru anul de studii 2016-2017;
- demersurile didactice se realizează în baza scenariilor bine structurate, desfășurate,
respectând structura cadrului ERRE de organizare a lecției, cu indicarea sarcinilor
diferențiate pentru elevii cu nevoi speciale;
- profesoara dispune de un stil bine definit, tact pedagogic, toleranță față de punctul de vedere
al elevilor și abordare diferențiată a elevilor cu cerințe educaționale speciale;
- se atestă preocuparea cadrului didactic pentru educarea gustlui artistic, al lecturii artistice ca
instrument de formare a competențelor lectorale;
- orele sunt variate prin diversitatea formelor, metodelor și tehnicilor de lucru: frontal, în
perechi, în grup, scriere liberă, diagrama Venn, analiza, observația, conversația;
- activitățile propuse sunt centrate pe elev, manifestând abilități de lucru cu manualul ca sursă
de bază, cu alte surse didactice propuse de profesor;
- în cadrul orelor se stabilesc strategii didactice optime în vederea asigurării unei instruiri
eficiente;
- cadrul didactic utilizează un limbaj accesibil vârstei elevilor, prezintând un model al limbii
române literare și al unui comportament tolerant;
- greșelile de exprimare și ortoepie ale elevilor sunt corectate imediat;
- se atestă cazuri de nerealizare a tuturor etapelor lecției,
- notele acordate se comentează, uneori după sunet;
- tema de autoperfecționare a profesoarei se implementează în cadrul orelor de limba și
literatura română.

Recomandări:
- respectarea recomandărilor din Scrisoarea metodică a Minsterului Educației pentru anul de
studii 2015-2016, a cerințelor actualizate din Scrisoarea metodică pentru anul de studii
2016-2017 la rubricile/ structura orientativă a Proiectelor de lungă durată și proiectelor
structurate pe unități de învățare, conținutul portofoliului elevilor;

22
- elaborarea Agendelor de lectură pentru monitorizarea/ evidența lecturilor individuale ale
elevilor în parteneriat cu bibliotecara;
- indicarea în Proiectele de lungă durată și Cataloage a temei pentru orele de evaluare;
- înaintarea cerințelor unice pentru elevi în vederea semnării corecte și evidența caietelor
conform indicațiilor din scrisoarea metodică la disciplină;
- respectarea managementului timpului la ore;
- explicarea temei pentru acasă, notarea și comentarea notelor acordate până la sunet,
- utilizarea tehnologiilor informaționale computerizate în cadrul orelor pentru a spori
motivația elevilor;
- utilizarea strategiilor de informare, documentare, în vederea abordării eficiente a
comunicării orale și scrise pentru a acumula materiale de portofoliu, rezultate din lectura și
analiza surselor de documentare, în conformitate cu cerințele din Standardele de eficiență
ale învățării;
- formarea la elevi reflexe ortografice, în scopul asigurării corectitudinii scrisului;
- promovarea prestigiului limbii române în școală prin utilizarea unui vocabular lingvistic
elevat, în scopul formării unui vorbitor cult al limbii române literare.
Limba franceză

Instituţia dispune de cabinet de limba franceză echipat cu tabele gramaticale şi hărţi


geografice.
Procesul educaţional la limba franceză este realizat în conformitate cu prevederile
Curriculumului disciplinar. Activitatea didactică a profesoarei urmăreşte scopul să dezvolte
competenţele comunicative. Pentru a fi implicată la formarea de competenţe specifice ale unităţii de
învăţare, profesoara lucrează asupra problemei: „Dezvoltarea vocabularului activ al elevilor prin
intermediul jocului lingvistic.” În contextul temei date, în anul trecut de studii, în cadrul şedinţei
Comisiei metodice Limba şi comunicare, a fost prezentat discursul „Formarea competentelor
comunicative la orele de limba franceză”.
Conţinuturile tematice, activităţile de învăţare şi evaluare pentru proiectarea de scurtă durată se
selectează minuţios. Etapele prevăzute de această proiectare respectă logica demersului didactic
planificat conform cadrului ERRE. Totodată, profesoarei i s-a atenționat asupra perfectării
proiectelor de perspectivă în conformitate cu prevederile Standardelor de competență profesională
ale cadrelor didactice din învățămîntul general (2016).
Profesoara şi-a format un stil propriu de predare a limbii franceze, creează o atmosferă
psihologică favorabilă învăţării, axîndu-se pe relaţiile de colaborare cu elevii. Cadrul didactic
manifestă atitudine conştientă faţă de organizarea şi desfăşurarea procesului educaţional: raţional se
dozează timpul, calitativ se efectuează îmbogaţirea vocabularului activ şi pasiv, conţinuturile
gramaticale sînt explicite pentru toţi elevii (cl. a VI-a, tema „Futur Simple”). Se acordă o atenţie
deosebită regulilor de citire (cl. a V-a, tema „Les couleurs preferes”), exerciţiilor fonetice şi lexicale
la etapa evocării lecţiei (cl. a VIII-a, tema „Ma vie d’ado”), la cea de reflecţie – feedback-ului orei
(cl. a VII-a, tema „Saluer le soleil”). Suportul didactic utilizat corespunde obiectivelor curriculare
şi contribuie la formarea competenţelor de comunicare (cl. a VII-a, ora opțională „Elemente de
cultură și civilizație a Franței”, tema „La ronde des metiers”; cl. a IX-a, tema „ Apprivoiser le
lycee ”).
Cadrul didactic cultivă interesul faţă de studiul limbii franceze de la începutul ciclului primar. În
scopul creării motivaţiei şi dezvoltării curiozităţii copiilor faţă de disciplină, profesoara aplică
ludicul („Ghiceşte”, „Adevărat/Fals”, „Rechinul Ortografic”, cl. a II-a, tema “Ma Chambre”),
cauzînd emoţii pozitive şi asigurînd activitatea eficientă a copiilor.
Profesoara este preocupaţă de eficientizarea demersului didactic şi în cadrul treptei gimnaziale:
la lecţii asistate s-au folosit metode interactive („Brainstorming-ul”, „Asociații Libere”,
23
“Dezbateri”), discuri audio pentru a forma deprinderi de înţelegere a mesajului oral necunoscut,
materiale distribuitive elaborate cu ajutorul resurselor Internet la limbi moderne. Strategiile utilizate
asigură caracterul formativ al învăţării. Ca rezultat, elevii manifestă interes la activităţile
menţionate, realizează comunicarea monologată, formulează opinii personale în raport cu textul
studiat. Menționăm că profesoara lucrează în mod diferențiat cu elevii cu cerinţe educaţionale
speciale, adaptînd demersurile didactice în clasele a II-a, a V-a, a IX-a la capacităţile individuale ale
copiilor.
Cataloagele şcolare, la pagina disciplinei, sînt completate în conformitate cu prevederile
instrucţiunii respective. În anul curent de studii în toate clasele s-au realizat evaluări iniţiale şi
sumative. Cele mai joase note s-au atestat în clasa a VIII-a. Este salutabil că rezultatele obţinute la
evaluările efectuate sînt utilizate de profesoară ca reper pentru măsurarea progresului şcolar, fiind
înregistrate în fişe speciale.

Pe parcursul ultimilor ,ani elevii au obținut locuri premiante la olimpiadele raionale: a.s. 2011-
2012 - locul III; a.s. 2013-2014 - locul III; a.s. 2014-2015 - locul II; a.s. 2015-2016 - locul I.
Portofoliul profesoarei se deosebeşte prin conţinut bogat: aici se acumulează proiecte ale
lecţiilor publice, scenariile activităţilor extraclasă, modele de teste, fişe, certificate de participare la
seminarele metodologice raionale.
Aspectul estetic al caietelor de zi este conform cerințelor. Ele sînt verificate minuţios şi regulat.
În vederea stabilirii nivelului de performanţă a elevilor, în timpul inspecţiei frontale au fost
administrate probe de evaluare în clasele a III-a şi a VIII-a, rezultatele fiind următoarele

24
% notelor
Data evaluării

% eşecului
Au scris pe note:

Clasa

Nota memedie
Numărul
elevilor

8, 9, 10
Pe listă

Au scris
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

III 10.11.16 13 13 - 1 4 - 7 1 - - - - 0% 38,46 6,76

VIII 10.11.16 13 13 - 1 4 2 2 4 - - - - 0% 38,46 6,69

Recomandări şi propuneri:

1. Profesoarei :

- a orienta în continuare activitatea didactică spre implementarea eficientă a Curriculumului

centrat pe competenţe, aplicînd indicaţiile Scrisorii metodice „Organizarea procesului

educaţional pentru a. s. 2016-2017”, prevederile Standardelor de eficienţă a învăţării limbilor


străine la ambele trepte de şcolaritate;

- a perfecta proiectările didactice de lungă durată conform cerințelor Standardelor de competență


profesională ale cadrelor didactice din învățămîntul general în vederea asigurării funcţionalităţii
calitative a curriculumului actual;

- a aplica mai larg tehnicile activ-participative de dezvoltare a gîndirii critice a elevilor în scopul
organizării activităţii multidimensionale de cunoaştere;

- a identifica traseul individual de dezvoltare profesională în următorii 3 ani, stabilind contexte și


finalități măsurabile și realizabile în perioda planificată, pentru îmbunătăţirea competenţelor ce
vizează procesul de predare – învăţare – elaluare.

2. Administraţiei instituției:

- a forma în continuare competenţele de reflecţie şi autoevaluare a cadrului didactic evaluat;

- a stimula dezvoltarea performanţelor profesionale individuale ale profesorului de limba franceză.

Limba rusă
Profesoara are o experiență bogată în domeniu, posedă o bună pregătirea profesională,
dispune de proiectarea didactică elaborată în conformitate cu Curriculumul disciplinar și
recomandările metodice. Baza didactico-materială la disciplină este satisfăcătoare.
Lecțiile asistate au fost structurate corect din punct de vedere metodic.. Se urmărește corelarea
competențelor, conținuturilor și activităților de învățare. Subcompetențele prioritare pentru fiecare
lecție sînt corect operaționalizate. Profesoara utilizează eficient diverse metode și procedee de
activitate cu elevii: conversația, explicația, discuția, problematizarea

25
analiza, sinteza, comparația, afirmarea fals/adevăr, clustering-ul, graficul T, prezentarea în POWER
POINT.
Formarea competențelor de comunicare în limba rusă a fost principalul obiectiv al lecțiilor
desfășurate. Profesoara axează activitatea sa pe dezvoltarea celor patru deprinderi fundamentale:
înțelegerea după auz, vorbire, lectura și scriere. Procesul de audiere este prezent la fiecare lecție.
Formînd competențe de audiere, profesoara respectă trei etape: preaudiere, audiere propriu-zisă și
postaudierea.
Lucrul cu lexical se efectuează în consecutivitate logică: traducerea, pronunțarea, explicarea
sensului cuvîntului, selectarea sinonimelor și antonimelor, alcătuirea îmbinărilor de cuvinte și
propozițiilor, utiltzarea cuvintelor în vorbirea coerentă. Se acordă atenție necesară dezvoltării
deprinderilor de vorbire monologată și dialogată. Elevii descriu verbal desenele proprii, prezintă
mini-proiecte (cl. a VI-a), elaborează expuneri coerente (cl. a VII-a), compun finalul povestei (cl. a
V-a), participă activ în discuții, elaborează compuneri pe anumite teme, alcătuiesc caracteristici
personajelor literare(cl a VIII – a IX), etc.
Pentru formarea competențelor lectorale ale elevilor profesoara utilizează diverse tehnici de
exersare a lecturii: lectura de înțelegere, lectura – model, lectura în gînd, în lanț, selectivă, pe roluri.
Majoritatea elevilor posedă deprinderi de citire conștientă, fluentă. Elevii redau prin cuvinte proprii
conținutul textelor studiate, formulează întrebări adresate colegiilor, explică fragmente din text,
exprimă opinia vizavi de cele lectorate. În același timp menționăm că nu toți elevii citesc cărți în
limba rusă în afara școlii. În biblioteca școlară numărul de cărți în limba rusă este foarte mic.
În cadrul orelor se respectă un echilibru între temele lexicale şi cele gramaticale Noţiunile
gramatice se explică accesibil. Cunoştinţele de gramatică însuşite anterior se aplică în exerciţii
practice: dictări de cuvinte, distribuitive, alcătuirea și scrierea propozițiilor, răspunsuri la întrebări
în scris, traducerea propozițiilor din limba română în limba rusă, mini-compuneri, etc.
Profesoara efectuează corelațiile cu limba română, arta plastică, educația muzicală, eficient
utilizează valorile educaționale ale conținutului materiei de studiu, educă la elevi sentimente de
patriotism, umanism, prietenia, dragostea față de plaiul natal și casa părintească, de părinți și cei
apropiați, responsabilitatea și alte calități moral-spirituale.
La toate lecțiile asistate a fost creat un climat psihologic favorabil învățării, o atmosferă calmă,
lucrativă. Relațiile dintre profesoara și elevi sînt de parteneriat, în cadrul orei se lucrează individual
cu elevii dotați și cu cei care posedă materia de studiu în tempou mai lent, se efectuează lucrul
diferențiat cu elevii cu CES.
Aprecierea cunoștințelor elevilor este obiectivă. Notele se anunță și se argumentează. Mai rar se
practică evaluarea reciprocă și autoevaluarea. Timpul lecțiilor se dozează și se utilizează rațional.
Sarcinile de acasă se explică clar, volumul lor este optim.
Caietele elevilor au un aspect estetic, se verifică de către profesoară conform recomandărilot
ME (scrisoarea metodică la disciplină), se efectuează lucrul asupra greșelilor comise.
Registrele școlare se comlpetează conform Instrucțiunii privind completarea catalogului școlar.
Acumularea de note este suficientă.
În cadrul inspecției frontale au fost efectuate lucrările de evaluare în cl.a VI- a și în cl.a IX-a
după testele propuse de DE și în cl. a VII-a conform proiectelor de lungă și scurtă durată al
profesoarei. Rezultatele sînt următoarele:

Clasa Nr. d/lista Au scris Media % calității Eșec


VI-a 14 13 7,54 61,5 0
IX-a 11 10 6,8 40,0 10,0
VII-a 10 7,2 40,0 0

Lecțiile asistate și rezultatele lucrărilor scrise au demonstrat că cunoștințele elevilor sînt bune.

26
Profesoara își sporește maiestria profesională prin autoinstruire, cursuri de formare continuă,
participarea la activitățile Comisiei metodice în cadrul căreea prezintă comunicări, susține ore
demonstrative (în anul precedent a fost desfășurată lecția publică în cl. a IX-a).
În anul de studii 2013-2014 la ședința Consiliului profesoral a fost discutată/abordată problema
implementării Curriculumului modernizat la limba rusă.
Anual se desfășoară Zilele scrisului și culturii slave, săptămîna limbii ruse, în cadrul cărora
elevii participă în diferite activități.
Reieșind din cele menționate, în scopul eficientizării procesului educațional la limba și literatura
rusă, profesoarei i se recomandă:
1.A utiliza în continuare metode activ- participative și tehnologii informaționale și
comunicaționale.
2. A diversifica forme de activitate cu elevii ( în perechi, în echipe) și modalități de evaluare
(autoevaluarea și evaluarea reciprocă).
3. A promova în parteneriat cu bibliotecară lectura particulară a elevilor în limba rusă.

Ştiinţe socioumanistice

Istoria românilor și universală, educația civică


În cadrul inspecției au fost asistate 3 ore de Istorie (clasele 6, 7, 9) și 1 de Educația civică (clasa 6).

Demersul didactic este organizat şi realizat în baza proiectărilor de lungă durată şi al proiectărilor de
zi. Proiectările sunt elaborate în conformitate cu recomandările curriculare şi reperele metodice în vigoare.
Selectarea şi ordonarea conţinututrilor curriculare corespunde recomandărilor despre consecutivitatea
cronologică a fenomenelor istorice şi a repartiţiei spaţiale local-naţional-universal, specific pentru disciplina
Istoria românilor şi universală. Proiectările conţin elemente specifice pentru elevii cu cerinţe educaţionale
speciale.

Lecţiile sunt structurate în conformitate cu planul ERRE, pentru fiecare etapă fiind respectaţi
indicatorii cantitativi, calitativi şi de timp. Astfel etapa Evocare este realizată divers: lecția începe cu
discutarea unei maxime sau a unui citat cu conţinut istoric care reflectă subiectul studiat, analiza unei imagini
sau a unui fragment video care are menirea descoperirii subiectului studiat la oră. Specificul de vârstă al
elevilor este reflectat în selectarea metodelor şi tehnicilor didactice utilizate. Acestea se axează preponderent
pe lucrul individual, prin descoperirea şi asimilarea de conţinuturi, analiză şi formulare de concluzii,
exprimarea propriilor judecăţi care să reflecte subiectul studiat. Metodele şi tehnicile didactice utilizate în
cadrul orelor ghidează elevii spre crearea unui produs educaţional de calitate: expunere, prezentare, interviu,
eseu istoric etc. Fenomenele/procesele istorice studiate sunt reflectate comparativ cu fenomene/procese
similare din cotidian. Sarcinile didactice sunt formulate analog cu cele propuse în programele de examen
urmărind scopul de a pregăti cât mai eficient elevii pentru susţinerea examenului (clasa a 9-a). Acestea
reflectă formarea şi dezvoltarea gândirii critice prin studierea şi analiza surselor istorice (fragment de text sau
document, imagini, diagrame sau tabele statistice, harta istorică etc.), compararea fenomenelor/proceselor
istorice similare, reflectarea legăturilor de cauză-efect şi formularea acestora într-un text coerent (eseu
istoric) sau o expunere orală. În procesul de pregătire a subiectelor pentru acasă elevii sunt ghidaţi să aplice
tehnici de cercetare istorică prin studierea surselor istorice suplimentare, problematizare, comparaţie şi
analiză.

Atitudinea față de elevi este binevoitoare, exprimând deschidere pentru oferirea sprijinului necesar
pentru realizarea srcinilor propuse.

Predarea orelor de Educaţie civică urmăreşte realizarea obiectivului general al disciplinei de formare
a competenţelor specifice pentru o integrare a elevilor în viaţa socială în calitate de cetăţeni activi şi cu o
atitudine civică adecvată realităţilor sociale actuale. Sarcinile didactice de studiere şi analiză

27
textului/informaţiei din manual, studiere şi aplicare a informaţiei suplimentare sunt cimentate/consolidate
prin studiul de caz, exemplificare, corelare cu cazuri asemănătoare din anturajul cotidian. Sunt utilizate, în
funcţie de specificul subiectului studiat, exemplele palpabile prin demonstrarea unor instrumente de utilitate
în diferite situaţii de cotidian. Profesoara implică în actul didactic toţi elevii. Produsele educaţionale realizate
de către elevi pe parcursul lecţiei sau ca temă de acasă sunt diverse: expunere, prezentare, postere, eseu etc.
Sarcinile pentru acasă au aspect aplicativ.

Recomandări:

- a elabora sarcini de lucru concrete care să ghideze elevul spre realizarea acestora (Unde?
Cum? Cât? În cât timp?)
- a promova în continuare, prin sarcinile/activităţile proiectate la oră, un caracter ştiinţific al
lecţiei de Istorie, stimulând interesul elevilor spre cercetare şi analizare multidimensională
a subiectelor studiate şi mediatizarea rezultatelor obţinute;
- a monitoriza permanent, pe parcursul predării unităţilor de conţinut şi a evaluării acestora,
evoluţia rezultatelor elevilor (pe clasă şi individual) pentru identificarea aspectelor reuşite
şi aspectelor problemă pe dimensiunile de formare a competenţelor specifice la disciplină
şi planificarea adecvată a consolidării progresului/reuşitei sau lichidării aspectelor slabe.

Asigurarea cu materiale didactice specifice disciplinei: În activitatea didactică profesoara


utilizează Hărţi istorice, planşe, surse istorice suplimentare, manuale alternative, portrete ale personalităţilor
istorice, dicţionare istorice ş.a. Profesoara monitorizează şi completează permanent necesarul de materiale
didactice în colaborare cu administraţia instituţiei.

Recomandări:

- a identifica, prin coordonare/consultare dintre membrii Comisiei metodice şi administraţia


instituţiei, necesarul efectiv de materiale didactice pentru asigurarea unui demers didactic calitativ şi adecvat
conţinuturilor cursului şcolar la disciplinele Istoria și Educația civică, pentru fiecare treaptă de şcolaritate şi
stabilirea termenilor pentru suplimentarea fondului deja existent, în funcţie de posibilităţile financiare ale
instituţiei.

Geografia
În perioada de inspectare au fost asistate două lecții.

Demersul didactic este organizat şi realizat în baza proiectărilor de lungă durată şi al


proiectărilor de zi. Proiectările sunt elaborate în conformitate cu recomandările curriculare şi
metodice în vigoare. Proiectările de zi respectă reperele metodice privind repartiţia spaţiale global-
regional-local. Proiectările conţin elemente specifice pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale.

La ore profesoara urmăreşte realizarea obiectivelor proiectate care corespund cerinţelor


curriculare. Fiecare etapă/sarcină proiectată şi aplicată respectă indicatorii cantitativi, calitativi şi de
timp.

Etapele lecţiei reflectă, prin tehnicile didactice utilizate/aplicate, valorificarea potenţialului


elevilor. Metodele şi tehnicile didactice sunt diverse, în dependenţă de subiectul studiat. Dintre
tehnicile specifice, cu menire de structurare logică a conţinuturilor studiate şi de aplicare a cestora,
sunt utilizate cu succes: algoritmizarea, realizarea şi completarea tabelelor de sistematizare a
informaţiei geografice, construirea schemelor de grupare şi clasificare a obiectelor/fenomenelor
geografice conform diferitor criterii etc. Completarea acestora se face atât individual, cât şi în
activitate de perechi/grup.

28
Formarea competenţelor specifice disciplinei sunt reflectate prin sarcini didactice pentru
studierea şi analiza textului/informaţiei din manual, studierea şi aplicarea informaţiei din hărţile
tematice, aplicarea pe hărţile de contur, studiul şi analiza datelor statistice, a diagramelor şi a altor
resurse informaţionale cu conţinut geografic. Asimilarea noilor conţinuturi referitoare la subiectul
orei este ghidată prin rezolvarea sarcinilor propuse, explicaţie, exemplificare şi comparaţie.

Produsele educaţionale realizate de către elevi pe parcursul lecţiei sau ca temă de acasă sunt
diverse: expunere, prezentare, eseu geografic sau ecologic, rezolvare de probleme geografice,
postere etc. Elevii sunt ghidaţi spre formularea şi expunerea de norme de conduită/reacţie şi de
solidaritate civică în situaţii excepţionale provocate drept consecinţe ale unor calamităţi/hazarduri
naturale. Fenomenele/procesele geografice studiate sunt reflectate prin actualizare comparativă cu
fenomene/procese similare din cotidian şi prin formularea consecinţelor acestora în spaţiul global,
regional şi local. Consecinţele/efectele proceselor geografice studiate sunt reflectate prin
problematizare şi formularea de soluţii pentru prevenirea sau ameliorarea acestora. O atenţie sporită
se acordă sarcinilor de interpretare a hărţilor tematice din Atlasul geografic şcolar. Dozarea
sarcinilor pentru acasă respectă normele planului-cadru.

Acivitatea didactică asistată este notată cu calificativul Bine.

Recomandări:

- a promova, prin sarcinile/activităţile proiectate la oră, un caracter aplicativ al lecţiei


de Geografie, stimulând interesul elevilor spre analizare multidimensională şi
aplicarea conţinuturilor studiate în situaţii de cotidian;
- a stimula implicarea elevilor în cadrul proiectelor ecologice prin mediatizarea
rezultatelor proiectelor deja realizate în mass-media de specialitate şi
implementarea de noi proiecte spre consolidarea şi asigurarea unei continuităţi a
acestora.
- a se înscrie şi urma cursurile de recalificare la disciplina Geografie.
Asigurarea cu materiale didactice specifice disciplinei: În activitatea didactică profesoara
utilizează Hărţi geografice tematice, planşe şi alte materiale de suport didactic specific disciplinei
elaborate de profesoară. Monitorizează şi completează permanent necesarul de materiale didactice
în colaborare cu administraţia instituţiei.

Recomandări:

- a identifica, prin coordonare/consultare dintre membrii Comisiei metodice şi


administraţia instituţiei, necesarul efectiv de materiale didactice pentru asigurarea
unui demers didactic calitativ şi adecvat conţinuturilor cursului şcolar la disciplină
pentru fiecare treaptă de şcolaritate şi stabilirea termenilor pentru suplimentarea
fondului deja existent, în funcţie de posibilităţile financiare ale instituţiei.

Matematică şi ştiinţe

Matematica
Dotarea didactico-metodică a disciplinei este modestă.Aprovizionarea cu manuale a elevilor
este la 100%.
În cadrul orelor se utilizează şi materiale didactice, tabele, careuri matematice elaborate
individual de profesor.

29
În cadrul controlului frontal au fost asistate 8 ore de matematică. A fost evaluată documentaţia şi
portofoliul profesoarelor , au fost desfaşurate evaluări in clasele a a V-a,VI-a,VIII-a si a IX-a ,
conform proiectului de lungă durată al profesoarei .
Profesoarele au activat în baza proiectelor zilnice şi celor de lungă durată, elaborate
conform cerinţelor. Demersurile didactice au parcurs toate etapele unei lecţii moderne.
Profesoara posedă materia de studiu, accesibil o comunică elevilor, determină corect din punct de
vedere metodic tipul, structura şi obiectivele orei predate. În predarea temei noi sînt implicaţi si
elevii. La această etapă sînt create toate premisele necesare pentru instruirea eficientă a elevilor
prin utilizarea adecvată a resurselor educaţionale.Elevii sînt puşi in situaţia de a deduce, a analiza, a
evidenţia si generaliza noul. La lectii se respectă principiul didactic- de la simplu la compus, de la
secundar la general.Pe parcursul lecţiilor elevilor li se dezvoltă gîndirea logică, li se formează
deprinderi şi perceperi de a aplica în practică materialului teoretic, conform algoritmului învăţat, li
se dezvoltă vocabularul matematic, astfel formînd la ei competenţe de a comunica într-un limbaj
ştiinţific argumentat.
Evaluarea cunostintelor elevilor profesorii o realizează divers: frontal, individual, calcul verbal, prin
test de evaluare a cunoştinţelor ( iniţial, formativ, sumativ). Evaluarea temelor de acasă şi
a materialului învăţat se realizează frontal sau prin evaluarea sarcinilor individuale realizate de
către elevi in clasele a V-a - a VIII-a.
Lecţiile predate de cadru didactic au fost de diferite tipuri :de predare a materialului nou, de
aplicare, de analiză-sinteză şi de evaluare a cunoştinţelor. Orele predate au fost desfășurate prin
utilizarea unor metode şi forme participativ- dezvoltative ca: activităţi în echipe , învăţarea prin
descoperire, problematizarea,jocul didactic. Densitatea lectiilor este una medie, în dependenţă de
contingentul de elevi, materia de studii se asimilează satisfăcător de majoritatea elevilor.
Managementul timpului se respectă la toate lecţiile. La lecţie noul se evidenţiază, se consolidează,
se verifică realizarea obiectivelor trasate, tema dată pentru acasă, notarea elevilor se comentează.
Volumul temei pentru acasă este unul optimal.
Registrele de clasă se completează regulat şi calitativ de către profesoara de matematică.
În cadrul controlului frontal au fost realizate lucrări de evaluare, elaborate conform cerinţelor
curriculare, care au atestat următoarele rezultate:

Crt Clasa Pe Au 1 9 8 7 6 5 4 3 Nota % calit Eşec


listă scris 0 medie
1. V-a 17 12 - 1 2 1 5 3 - - 6,60 30% 0%
2. VI-a 14 13 - 1 3 1 2 6 - - 6.60 30,76 0%
3. VIII-a 13 12 - 1 - 1 - 7 3 5,3 8,3 42,8%
4. IX-a 11 10 - - 4 1 1 3 1 - 6,4 40% 10%

Propuneri şi recomandări :
1. Profesoara de matematică a activa şi în continuare în vederea sporirii calităţii cunoştinţelor
elevilor şi atingerii standardelor educaţionale la disciplină prin modernizarea metodelor şi
formelor de predare/ învăţare/ evaluare, utilizarea TIC în vederea educării unei personalităţi
competente de a- şi alege viitoarea arie de activitate profesională;
2. A aborda la şedinţele comisiei metodice „Ştiinţe reale”, probleme de sporire a calităţii
predării / învăţării /evaluării în cadrul lecţiilor, de utilizare a
tehnicilor interactive în scopul implementării eficiente a Curriculumului modernizat.

Fizica
Profesorul de fizică a elaborat proiecte didactice de lungă durată în corespundere cu
cerințele curriculumului modernizar axat pe formare de competenţe , pe unităţi de învăţare ,
recomandările Ghidului de implementare şi a Scrisorii Metodice elaborate de Ministerul Educaţiei .

30
Proiectele sînt desfăşurate şi însumează în ele eşalonarea tuturor componentelor curriculumului ,
inclusiv probe de evaluare , lucrări practice şi de laborator . Proiectele sunt elaborate conform ariei
curriculare in domeniu, s-a făcut repartizarea orelor pe semestre , unităţi de conţinut , învăţare.
Profesorul dispune de portofolii , care conţin : subiecte ale lucrărilor de evaluare , probelor de
concurs şcolar , scenarii ale activităţilor extracurs , materiale de la diverse acţiuni ştiinţifico-
metodice (seminare , stagii ,întruniri , concursuri etc .), rezultatele lucrărilor de evaluare
semestriale .
Profesorul posedă şi cunoaste actele normative cu referinţă la implementarea curriculumului
modernizat la disciplină .
Profesorul a demonstrat abilităţi de organizare eficientă a orelor de fizică ,elevii fiind implicaţi
activ în activităţile iniţiate , lucrează cu insistenţă la formarea competenţelor de transfer şi aplicare a
cunoştinşelor teoretice în diverse aspecte practice , argumentînd rolul legilor şi fenomenelor fizice
studiate prin raportarea acestora la viaţa cotidiană . În cadrul predării /învăţării/evaluării profesorul
pune accent pe actualizarea cunoştinţelor , motivarea învăţării temei date . De menţionat
competenţa profesorului de a explica accesibil materialul nou , de a orienta eficient elevii la analiza
şi sinteza algoritmului rezolvării problemelor cantitativ – calitative în baza unei logici bine
determinate , punîndu-se accent pe corelare , consolidare şi aplicarea cunoştinţelor în situaţii reale .
Atribuie o deosebită atenţie formării la elevi a competenţelor de asigurare a unui nivel înalt de
securitate personală şi a colegilor pe parcursul investigaţiilor , înaintînd variate situaţii de problemă
reale, clasificate pe nivele de complexitate , dar şi căile de soluţionare a acestora ; pune în valoare
dezvoltarea competenţelor elevului ca personalitate de a lua decizii în situaţii concrete . Este în
permanentă căutare a noilor metode , studiază diverse ghiduri metodologice la specialitatea fizica ,
utilizînd o gamă largă de materiale didactice , fişe , aparate fizice .

Concluzii , recomandări :
*A demonstra prin intermediul experimentului nu doar teoretic şi a generaliza legile şi fenomenele
fizicii studiate, accent fiind pus pe aplicarea acestora în practica cotidiană .
*Utilizarea tehnologiilor informaţionale la prezentarea informaţiei ştiinţifice cu referinţă la legile şi
fenomenele studiate .
*Dotarea cabinetului de fizică cu tehnică de calcul şi a unui laborator modern.

Informatica

Profesorul utilizează cele mai eficiente metode ,procedee si mijloace de predare-invatăre


orientindu-se dupa capacităţile individuale ale elevilor. La proiectarea de lungă durată , profesorul
a ţinut cont de curricula disciplinară. Demersul educaţional reflectă formarea de competente
specifice la disciplina in perspectiva aplicarii acestora.
În cadrul orelor asistate (doua), 1 ora - practica, cl. VIII-a, şi 1oră - teoretică, cl. a IX-a,
profesorul asigură conţinutul ştiinţific prevăzut de curriculă, însă obiectivele operaţionale propuse
uneori nu toate sînt realizate.
Sarcinile de învăţare se axează pe cunoştinţele anterioare ale elevilor şi profesorul ţine să
accentueze esenţialul în studierea temei noi. Prin sarcinile calitative de lucru se încearcă să se
creeze motivaţie pentru a învăţa ceva nou.
Se utilizează în cadrul orelor atît manualul, cît şi auxiliarele didactice (tabla, postere,
proiectorul pentru prezentările PowerPoint ).
Sînt intercalate metodele moderne cu cele tradiţionale în clasele a VIII- a, care variază în
dependenţă de obiectivul urmărit, însă în clasa a IX-a se folosesc metodele tradiţionale. Formele de
lucru cu elevii în cadrul orelor sunt frontal şi independent.
Metodele folosite pentru evaluarea continuă sînt chestionarea orală şi testul.Testul propus, de
regulă, cere evaluare curentă, ceea ce nu se face permanent de către profesoară. Aprecierea

31
activităţii elevilor se efectuează la sfîrşitul demersului didactic, notele date fiind deseori
mărite şi doar unele motivate.
Tema pentru acasă este însoţită uneori de explicaţii ajutătoare, dozarea lucrului fiind
optimală.
În activitatea sa profesorul este calm, liniştit, atent, înţelegător şi plin de tact cu fiecare elev.
Registrele şcolare la disciplina informatică sînt completate, corectări nu sînt.
Propuneri:
- Să folosească metode activ-participative pentru a promova relaţii democratice, de cooperare.
- Se recomandă să activeze în vederea sporirii calităţii cunoştinţelor elevilor.
- Excluderea majorarii notelor; comentarea lor.

- Explicarea permanentă a temei pentru acasă.

Biologia, chimia

Baza materială destinată organizării eficiente a procesului educaţional la aceste discipline este
satisfăcătoare.

La momentul controlului orele asistate au fost predate în sălile de clase , cabinetul de biologie ,
chimie,fizică.Lipsesc cabinete aparte pentru fiecare obiect ,unde ar putea fi
concentrate,sistematizate şi utilizate eficient materialele didactice de care dispune
instituţia.Asigurarea cu manuale la disciplină e de 100%.

Asistînd la lecţii,s-a constatat, că profesoara are o pregătire teoretică temeinică şi o bogată


experienţă la obiectele predate, activează în baza proiectelor de lungă şi scurtă durată elaborate în
conformitate cu cerinţele curriculumului modernizat la discipline,desfăşoară lecţii la nivel,luînd în
consideraţie potenţialul fiecărei clase, fiecărui elev,lucrează la lecţii cu elevii cu CES.

Profesoara pe parcursul demersurilor educaţionale urmăreşte realizarea


obiectivelor,formarea competenţelor ,utilizeză resurse şi metode variate.Conţinutul lecţiilor e bine
structurat. Lecţiile se centrează pe sarcini didactice diferenţiate,clare şi logice care se realizează
conform principiilor indicate în curriculumul, ceea ce asigură reuşita procesului de predare-
învăţare-evaluare .La ambele discipline cele mai dificile noţiuni ,cuvinte –cheie îşi găsesc reflectare
pe tablă. În cadrul orelor de chimie elevii scriu pe tablă formule,reacţii chimice, rspund la
provocările profesoarei.Relaţia profesor –elev este una de parteneriat,bazată pe
înţelegere,stimă,respect şi colaborare.

Materia nouă este predată în baza cunoştinţelor obţinute anterior,folosind metode tradiţionale şi
interactive:la chimie a utilizat tehnici de predare formativ-dezvoltătoare: experimentul chimic
virtual ,problematizarea,algoritmizarea,diagrama VENN, a utilizat TIC-ul ş.a,la biologie :
clusteringul, algoritmizarea ,studiul de caz, graficului T , SINELG-UL, a utilizat TIC-ul ,softurile
educaţionale ş.a.

La lecţiii se lucreză în grup ,perechi,individual,frontal,se respectă principiile accesibilităţii,cauză-


efect,legăturii cu practica.Fiecare experiment chimic efectuat îsi are trimitere în cotidian.

Evaluarea cunoştinţelor elevilor profesoara o realizează divers:test de evaluare a


cunoştinţelor(iniţial,formativ,sumativ),lucrări practice şi de laborator, independent,frontal,victorine
ş.a.Toate tipurile de evaluări sunt analizate conform fişei de analiză,stocate în portofoliu aparte.
32
Profesoara stochează materialele necesare pentru lecţii în portofolii separate pentru fiecare
obiect.Cel mai sistematizat este portofoliul la chimie.

Activitatea metodică a profesoarei se desfăşoară conform proiectului comisiei metodice


,,Matematica şi Ştiinţe’’. Elevii ocupă locuri premiante la olimpiada raională de chimie.

Registrele şcolare se completează regulat,cu acurateţe,corect.S-au făcut unele observații la


notificarea,desfăşurarea evaluărilor,activităţilor practice .

În cadru controlului s-au atestat următoarele rezultate la lucrările de evaluare:

Rezultate
Clasa
Nota medie Calitatea Eşec
VIII 7,30 31,77 0
chime
VIII 7,85 33,00 0
biologie

Concluzie: procesul educaţional la biologie în gimnaziul Volodeni a înregistrat următoarele aspecte


de calitate:

-existenţa unui climat psiho-pedagogic adecvat în cadrul activităţilor;

-lecţiile sunt centrate pe elevi,ei fiind subiecţi şi nu obecţi ai educaţiei;

-portofoliile profesoarei inspectate, în mare măsură, sunt variate, cuprinzînd abilitatea


metodică,creativitatea pedagogică,profesionalismul;

Aspecte slabe:

-nu se realizează pe deplin potenţialul educativ al activităţilor extracurriculare,nu activează cercuri


pentru formarea competenţelor de investigaţie,cercetare,analizare, sinteză.

-lipsa cabinetelor separate de biologie şi chimie.

-dotarea slabă a instituţiei cu substanţe chimice,utilajul necesar pentru realizarea demersului


educaţional la chimie.

Recomandări,propuneri:

-utilizarea diverselor metode,forme,tehnici interactive în procesul educaţional la biologie şi chimie


pentru a atinge standardele educaţionale ,în vederea educării unei personalităţi
inteligente,competente de a-şi alege domeniul carierei sale;
-argumentarea ,comentarea notelor acordate elevilor;
-îmbunătăţirea activităţii extraclasă prin organizarea şi desfăşurarea anumitor acţiuni practice
concrete.
-a reveni la sistemul de cabinete separate pentru fiecare disciplină.

33
Arte, tehnologii şi sport

Educaţia muzicală
În perioada controlului au fost asistate şi analizate 2 lecţii la disciplina Ed. muzicală în cl.a V-a şi a
VIII-a. Lecțiile au fost construite corect din punct de vedere metodic. Subiectele din cadrul celor 2 ore
asistate reflecăt conţinuturile curiculumului la disciplina.

La lecţiile sale d-na profesoară dezvoltă o exprimare corectă din punct de vedere muzical, memoria,
gîndirea, sensibilitatea și gustul estetic. La toate lecţiile profesoara dezvoltă la elevi interesul faţă de
muzică, creează o atmosferă pozitivă. Profesoara are abilităţii de lucru la instrumentul muzical (acordeon),
utilizează laptopul pentru a asculta opere muzicale. Profesoara familiarizează elevii cu valorile artei
muzicale populare, naţionale şi universale, cunoaşte terminologia specifică, capodoperele şi maieştrii
culturii muzicii naţionale şi universale, evaluează elevii pe tot parcursul orelor, prin adresarea întrebărilor,
crearea situaţiilor problematice.

Recomandări: Administrația să asigure pentru realizarea orelor de educație muzicală o sală de clasă
aparte, dotată cu tot echipamentul necesar.

Profesoara urmează să respecte: utilizarea mai multor metode interactive cum ar fi (graficul T, diagrama
WENN, braistormingul, lucrul în grup), materialele ilustrative, portrete, scheme, fișe individuale etc.

Educaţia plastică
În perioada controlului au fost asistate şi analizate 2 lecţii la Educația plastică în cl.a V-a şi a VII-a.

În baza lecţiilor asistate menționăm respectarea cerințelor metodice la realizarea lecțiilor de educație
plastică. Orele sunt reflectate prin prisma celor trei etape: evocare, realizarea sensului, reflecţie. Profesoara
asigură un conţinut adecvat lecţiilor în concordanţă cu obiectivele şi conţinuturile curriculare. Pentru
realizarea subiectului lecţiei dna profesoară a utilizat material intuitiv corespunzător. La demonstrarea
lucrărilor cere elevilor să identifece materialele şi tehnicile de lucru, acolo unde e cazul intervine cu
propriul răspuns, cu explicaţiile necesare. Înainte de a purcede la partea practică a lecţiei au fost explicate
corect etapele de executare a desenului. Lecțiile au fost construite în baza întrebărilor adresate,
materialului ilustrativ, imaginilor prezentate la calculator în programul Power Point, pentru a reactualiza
cunoștințele necesare pentru realizarea subiectului lecției. Elevii au fost capabili să deosebească în lucrările
propuse elementele limbajului plastic aplicat, semnificația culorilor și modul de obținere a culorilor binare.
Prin discuţiile susţinute cu elevii la lecţii, prin informaţiile şi lucrările de artă prezentate este sesizată
tendinţa profesoarei de a dezvoltă imaginaţia şi creativitatea în procesul executării compoziţiilor picturale,
exprimarea liberă a propriilor viziuni, de a dezvolta interesul pentru arta plastică populară naţională şi
universală.

Recomandări: administrația gimnaziului să asigure pentru realizarea orelor de educație plastică o sală de
clasă aparte, dotată cu tot echipamentul necesar: instrumente, ustensile, matrialul didactic intuitiv în
corespundere cu cerinţele curriculei la disciplina respectivă.

34
Educația tehnologică
La proiectarea calendaristică modulele au fost selectate în corespundere cu condițiile ginmaziului
care permit parcurgerea programei de studiu la disciplina respectivă . Proiectele didactice de lungă
durată au fost discutate în cadrul ședinței comisiei metodice și aprobate de către administrația
instituției. Pentru prima jumatate a anului de studii au fost selectate modulele: „Tehnologii de
prelucrare a lemnului” și „Electrotehnica ”.
În baza lecțiilor asistate atestăm următoarele:

- lecțiile au fost construite corect din punct de vedere metodic;

- obiectivele operaţionale sunt orientate spre formarea şi dezvoltarea competenţelor- cheie şi sunt, în
general, clare, precise, exprimate în termeni comportamentali, măsurabili;

- metodele și tehnicile selectate pentru predarea materialului de studiu au permis elevilor însuşirea
şi utilizarea diverselor procese tehnologice prin crearea situaţiilor concrete de
producere/confecţionare reală din diverse domenii legate de meşteşugurile populare – artistice care
se practică în localitate. Elevii au deprinderea de a mânui instrumentele de lucru la prelucrarea
lemnului, au demonstrate competențe creative la pirogravare. În cadrul lecțiilor se străduie să
dezvolte la elevi gustul estetic la ornarea materialului. Elevii realizează cu succes exerciţii de
reprezentare grafică a unor ornamente geometrice tradiţionale.

În cadrul lecției la modului ”Electrotehnica ” elevii clasei a VIII-a au demonstrat abilitati practice la
lucrări de electromontare: monatrea în paralel și în serie a două becuri. Au fost capabili să
numească tipurile de motoare, construcţia şi să argumenteze importanţa lor în economia naţională.
Profesorul acordă atenție respectării regulilor de protecţie în muncă la utilizarea uneltelor,
ustensilelor, dispozitivelor şi aparatelor electrice.

Au fost atestate și rezerve privind asigurarea lecțiilor cu instrumentele și ustensiliile necesare. Cele
utilizate nu sunt suficiente pentru a da posibilitate tuturor elevilor din clasa să lucreze concomitent
în mod individual. Din acest motiv profesorul practică mai mult lucrul în perechi și în echipă cu
elevii.

Toate lecțiile se desfășoară în clase , si nu în ateliere, precum prevede curriculumul în vigoare.

Recomandări:

- A îmbunătăți suportul didactic al lecțiilor și a amenaja o sală de clasă- atelier reorganizată


judicios în spiritul timpului şi a ofertelor specifice disciplinei.
- A pune accent pe metode interactive în procesul de predare învătare:
- A estima correct timpul pentru fiecare secventă a lecției.

Educația fizică
În cadrul controlului frontal s-a asistat la 4 ore de educaţie fizică.

Lecţiile la educaţia fizică se desfășoară în sala de sport a gimnaziului. Aspectul interior al


sălii corespunde stării sanitaro – igienice.

La momentul controlului s-au desfășurat lecții în clasele a V, VI-a, VII-a, cu unitatea


de învățare volei și starturi vesele, gimnastică fapt ce era reflectat în Registrul de evidență al clasei
35
respective și în proiectatea didactică a profesorului de educația fizică, însă nu se urmărește cerinţele
generale ale planificării adaptînd curricula la multiformitatea particularităţilor concrete în care se
desfăşoară activitatea în gimnaziu fiind aglomerate din internet.

Planul anual de eşalonare a unităţilor de învăţare este elaborat și aprobat de către conducerea
instituției Proiectul didactic de lungă durată.

În cadrul orelor profesorul folosește cu succes lecţia – competiţie cu elemente şi metoda


demonstraţiei. Limbajul cu care operează dlui este în general unul adecvat, dorindu-se a fi pe
interesul elevului, reprezentînd o atitudine bună față de procesul didactic.

La lecții profesorul asigură pregătirea fizică generală, fortificarea şi protecţia sănătăţii


elevilor, însă nu pe măsură cuvenită cea tehnică şi sportivă, moral-volitivă ce ne reprezintă calitatea
insuficientă la elevi a cunoștințelor tehnice la probele sportive din curriculum. Structura și
organizarea metodică a lecțiilor la dlui, conducerea activității didactice, starea emoțională și
activitatea elevilor la diferite etape ale lecției este la nivelul satisfăcător.

Din contingentul de elevi la lecții de la trei la cinci sunt fără echipament respectiv și se află
pa banca celor bolnavi, ce nu sporește gradul de igienă și sănătate a tuturor celor aflați în sala de
sport și distrag atenția elevilor și profesorului de la instrure. De asemenea, tehnica sportivă la jocul
volei și la gimnastică a elevilor nu este la nivelul cuvenit ce ne demonstrează că temele precedente
respectiv la acest capitol sau nu au fost predate conform curiculei sau metodic pe înțelesul elevilor.
Astfel,structura și organizarea metodică a lecțiilor, conducera activității didactice și activitatea
elevilor la diferite etape ale lecției este sub nivelul necesar deoarece nu se observă nici metode
clasice (tradiţionale), cum ar fi verificarea şi stabilizarea în ceea ce priveşte eficienţa procesului
instructiv-educativ, din care fac parte: expunerea, conversatia, demonstratia, exercitiului /exersarea
etc, nemaivorbind de metode moderne, noi, ce vin să completeze, să uşureze şi să stimuleze
activitatea instructiv-educativă cum ar fi modelarea, algoritmizarea, problematizarea care vin cu
activitatea practică și stagiul în domeniu.
Un factor pozitiv este prezența trusei medicale pentru sala de sport. La moment nu sunt
procesele verbale separate unde-s incluse semnăturile elevilor cu privire la cunoştinţa măsurilor
pentru prevenirea şi evitarea accidentelor în timpul activităţilor sportive şi desfăşurării lecţiilor în
sala de sport. Semnăturile sunt stocate într-un caiet separat cu lipsa tematicii instrucțiunilor
respective ce ar demonstra care anume mecanisme de protecție au fost aduse la cunoștința elevilor.
Nu sunt procesele verbale ce ar demonstra evaluarea elevilor la susținerea normativelor.

Educaţia fizică, deşi este o disciplină şcolară obligatorie, ea nu poate fi impusă elevilor. Ea
trebuie practicată cu plăcere, creându-le în săli şi terenuri sportive condiţii demne.

Menționez, că prin efortul administrației gimnaziului este amenajat la nivel terenul sportiv
unde se poate implementa curriculumul disciplinei la gimnastică, jocuri sportive, atletism, ce
confirmă că în pofida tuturor dificultăților existente, managerul gimnaziului este în căutarea
soluției, ideii care ar favoriza predarea educației fizice.

Inventarul sportiv real corespunde necesităților instructive pentru gimnaziu și contingentul


de elevi la lecții: saltele de gimnastică, mingi pentru jocurile sportive sunt parțial destule, dar nu se
folosesc pe deplin în procesul instructiv de către profesot. Totodată menționez că profesorul
personal a confecționat conuri, cercuri și alte obiecte pentru starturi vesele care pot contribui la
creşterea calităţii activităţii în cadrul orelor de educaţie fizică şi sport. .

36
În urma observării și analizei lecțiilor de educația fizică a profesorului de educație fizică îl
apreciez cu calificativul satisfăcător.

În ansamblu se poate aprecia activitatea la educaţia fizică şi sport în gimnaziu la


momentul efectuării controlului că se desfăşoară normativ.

În contextul celor expuse şi în scopul eficientizării procesului instructiv – educativ la


disciplina educaţie fizică,
PROPUN:

1. Se vor revedea documentele din nomeclator și se va oforma portofoliul la obiectul


educație fizică.
Lista documentelor de planificare şi proiectare a activităţilor de educaţie fizică conform
metodologiei moderne:

1. Proiect didactic de lungă durată (plan tematic anual, eşalonarea ciclurilor tematice –
sisteme de lecţii);

2. Plan calendaristic semestrial (la opţiunea profesorului);

3. Proiectarea unităţilor de învăţare;

4. Proiect didactic al unei lecţii.

5. Se va asigura solicitarea de fonduri pentru procurarea materialelor, inventarului sportiv


pentru activităţi sportive ale elevilor şi cadrelor didactice.
6. Se recomandă de a amenaja sala de sport sau în coridor loc pentru jocul de dame și
studierea teoriei de către cei ce la moment au dificultăți de sănătate.

7. Se va verifica participarea elevilor la lecţiile de educaţia fizică numai pe baza adeverinţei


medicale care atestă starea lor bună de sănătate şi în echipament sportiv corespunzător.
8. Se va îndruma profesorul de educaţie fizică în vederea formării voluntarilor, sponsorilor,
în scopul organizării competiţiilor sportive şi procurării inventarului sportiv.
9. Se va contribui la educarea elevilor în spirit olimpic: amenajarea colţului olimpic,
panourilor informative din domeniul pregătirii fizice şi sportului.
10. Se va urmări participarea echipelor sportive ale gimnaziului la Spartachiada sportivă a
elevilor din instituţiile de învăţămînt preuniversitar și Jocurilor sportive ale juniorilor din raionul
Edineţ cu includerea măsurilor sportive în masă în planificarea respectivă a instituției de
învățămînt.
11. Conducerea instituției să se implice mai mult în sprijinirea acestei activităţi, ceea ce va
conduce la rezultate şi mai bune, concomitent, cu creşterea prestigiului disciplinei şi a profesorului
de educaţie fizică.

Managementul școlar

Relaţii de parteneriat
Dezvoltînd parteneriate şcolare, cadrele didactice participă la sedinţele de învăţare colaborativă
desfăşurate anual de Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor „SALVE!” (Edineț).

37
În scopul beneficierii suportului consultativ pentru rezolvarea problemelor copiilor din familii
social-vulnerabile, profesorii instituției colaborează cu asistenta socială.

Realizarea parteneriatuuil cu grădiniţa locală (participarea învăţătorilor la activităţile organizate


de instituţia respectivă) permite extinderea cunoaşterii viitorilor elevi pentru o educaţie de calitate.

Asociația „Damiagro”, contribuie la alimentația elevilor din clasele gimnaziale. Acest agent
economic a procurat mingi pentru desfășurarea orelor de educație fizică. În rezultatul colaborării cu
Fabrica AVICOLĂ PB – Nord SRL Bleșteni, elevii gimnaziului au beneficiat de 2 calculatoare,
masă de tenis, set de mingi.

Considerabil s-a îmbunătățit baza materială a instituției în cadrul parteneriatului cu Guvernul


Republicii Moldova și Administrația Publică Locală, cu suportul financiar al cărora instituția a fost
dotată cu 10 calculatoare, mobilierul pentru toate sălile de clasă și cabinetul metodic.

Printre ultimele proiecte merită să fie menţionat proiectul de voluntarit cu Parahia Bleșteni „Știu
ce trebuie să fac”, prin intermediul căruia elevii gimnaziului sînt încadrați în implementarea
activităților de caritate.

Recomandare administraţiei instituţiei:

- A dezvolta parteneriate cu instituţiile guvernamentale şi non-guvernamentale în vederea realizării


proiectelor educaţionale pentru elevi şi comunitate.

Servicii de sănătate
Serviciile de sănătate sînt asigurate de asistentă medicală cu o vechime de muncă în domeniu de
31 ani, în instituţie activează 27 ani, pe 0,5 salariu; nu deţine categorie
medicală.

În gimnaziu funcţionează cabinetul medical echipat cu banchetă, cîntar, dispozitiv pentru


măsurarea înălţimei, dulap special, unde sunt păstrate medicamente de primă necesitate.

Inventarul medical constă din 29 termometre, fonendoscop şi tonometru.

Sora medicală dispune de toate documentele necesare în conformitate cu prevederile


Regulamentului-cadru al Serviciilor de Sănătate din Instituţiile de Învăţămînt Preuniversitar;
lucrează conform Fişei postului asistentului medical din instituţia de învăţămînt preuniversitar, în
baza Proiectului anual de activitate structurat în capitole. Pe panoul sanitar sînt afişate informaţiile
referitor la organizarea regimului alimentar sănătos în rîndul elevilor.

Pentru desfăşurarea orelor sanitare lucrătorul medical foloseşte variate materiale din literatura de
specialitate, alte resurse educaţionale. Suportul didactic respectiv este stocat în Portofoliul
documentaţiei medicale.

Angajaţii instituţiei, în urma controlului medical profilactic, sînt admişi pentru activitate.

Fişele medicale ale elevilor sînt păstrate în cabinetul medical. De la începutul anului şcolar pînă
la data de 09.11.2016, 18 elevi s-au adresat după ajutor medical, înscrişi în Registrul de evidenţă a

38
bolnavilor de ambulator. Fiind membra Comisiei multidisciplinare intraşcolare, sora medicală este
preocupată în mod special de starea sănătăţii elevilor cu CES.

În septembrie curent toţi elevi au fost supuşi examinării medicale complexe. Potrivit rezultatelor
controlului respectiv, 9 elevi sunt repartizaţi în grupa specială la educaţie fizică, 13 elevi sînt incluşi
în grupa pregătitoare, nu sînt copii eliberaţi de la orele la disciplina dată. (Ordinul directorului nr. 2
din 08. 09. 20156 „Cu privire la formarea grupelor medicale”).

În scopul promovării modului sănătos de viaţă în rîndul elevilor din gimnaziu sora medicală
organizează şi îndeplineşte măsuri profilactice, desfăşurînd ore sanitare şi convorbiri cu elevii,
monitorizează starea sănătăţii şi alimentaţia copiilor, respectarea regimului de instruire şi normelor
epidemiologice in gimnaziu.

Recomandări asistentei medicale:

- a aplica în continuare Standardele de Calitate ale SSIÎP (Serviciilor de Sănătate din Instituţiile
de Învăţămînt Preuniversitar) în vederea funcţionării eficiente a serviciilor respective;
- a conlucra cu personalul medical din instituţiile medicale teritoriale (Centrul local de sănătate,
Centrul Sănătate Edineţ, Centrul de Sănătate Publică Edineţ, Centrul de Sănătate Prietenos
Tinerilor “SALVE !”) în vederea beneficierii suportului consultativ şi metodic pentru
implementarea prevederilor Standardelor susnumite.
Recomandare administraţiei gimnaziului:

- a monitoriza respectarea prevederilor Regulamentului-cadru al Serviciului de Sănătate din


Instituţiile de Învăţămînt Preuniversitar.

Alimentația
Aspecte pozitive

În gimnaziul Volodeni sunt alimentați toti elevii claselor primare.

Gimnaziul dispune de cantină, bloc alimentar, inclusiv: utilajul frigorific, tehnologic şi mobilierul
necesar. Blocul alimentar este asigurat cu apă potabilă curgătoare, dispune de boiler pentru apă
caldă. Condiţiile de păstrare a produselor corespund cerinţelor sanitaro-igienice. Funcţionează
sistemul de canalizare și ventilare.

În cantină sunt instalate lavoare pentru spălarea pe mâini, dozatoare pentru săpun lichid, şerveţele
de hîrtie.

Se respectă fluxul tehnologic la prepararea bucatelor. Meniurile sunt aprobate și afișate pe panoul
informativ al cantinei. Asortimentul meniurilor este bogat în produse alimentare necesare
organismului în creştere și răspunde cerințelor prevăzute în ordinul 638 din 12.08.2016 al
Ministerului Sănătății al RM.

Recomandări:

39
- A instala panoul informativ cu privire la oganizarea alimentației elevilor în gimnaziu la un
loc accesibil tuturor persoanelor cointeresate.

Cu privire la respectărea cerinţelor sanitaro-igienice în alimentaţia elevilor atenţionăm diriginţii de


clase să acorde mai multă atenţie activităţilor educative ce vizează:

- familiarizarea elevilor despre alimentaţie, ca factor important al creşterii, dezvoltării şi


menţinerii stării de sănătate a copiilor ;
- respectarea cerințelor igienice personale;
- respectarea prevederilor Ordinului nr. 638 din 12.08.2016 al Ministerului Sănătății.

Educația incluzivă
Planificarea activității CDS:

- Menționăm că sunt elaborate și aprobate planurile anuale și lunare;


- În cadrul planurilor săptămînale CDS, necesită stipularea amănunțiță a activităților ce
urmează a fi realizare cu copiii cu CREI;
- CDS activează conform orarului, desfășoară diverse activități pentru pentru a facilita
incluziunea copiilor cu cerințe educaționale speciale;
- Activitățile din CREI ar avea un rezultat mai eficient în procesul de socializare a copiilor
dacă, pe bază de voluntariat, ar fi implicați și elevi tipici;
- Conform registului de evidență a copiilor cu CES, în instituție sînt 12 copii cu CES,
(conform rapoartelor de evaluare complexă întocmite de SAP), dintre care un copil
înregistrat ca fiind în situație de risc;
- De asemenea, în urma discuțiilor realizate cu părinții, CDS întocmește fișe de evidență a
lucrului cu părinții;
- Pentru fiecare copil lunar este întocmită fișa de monitorizare a progresului;
- Cu referire la planurile educaționale individualizate, aceastea sunt întocmite pentru fiecare
copil cu cerințe educaționale speciale, însă acestea necesită a fi revizuite de către comisia
CMI;
- În proces de realizare sunt planurile individualizate de intervenție pentru fiecare copil cu
cerințe educaționale speciale;
- Adaptarea curriculară la disciplina de studiu. Pentru elevii din clasele primare, adaptările
curriculare există la matematică și limba română , pentru eleva de clasa IX-a există
curriculele individualizate la disciplinele – biologie, istorie, limba rusă, chimie, limba
română, matematică.
În contextul celor menționate, în scopul eficientizării activității cadrului didactic de sprijin se
propun următoarele recomandări :
1. Se recomandă dezvoltarea unui parteneriat mai eficient între CDS și CD, în ceea ce privește
asistența copiilor cu CES la ore și în Centrul de resurse pentru educația incluzivă;
2. Este necesară pregătirea în comun a materialelor didactice ( diverse fișe, metode) pentru
copii cu necesități educative speciale și implicarea mai activă a copiilor la toate disciplinele de
studiu prin metode de predare și evaluare individualizate;
3. Îmbunătățirea aspectelor (planuri săptămînale, planuri individualizate de intervenție, planul
educațional individualizat, fișe de lucru individualizate) ce sunt în curs de realizare;
40
4. Baza de date a copiilor cu CES să fie coordonată cu Serviciul de asistență psihopedagogică,
precum și informarea SAP în privința deciiziilor CMI cu privire la adaptările curriculare
(tipurile de curriculum) care se efectuează pentru acești elevi.
Ex.: Livia Costețchi

Organizarea protecţiei civile, antiincendiare şi a

securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor


În rezultatul evaluării efectuate în Gimnaziul Volodeni a activităţilor de organizare a
protecţiei civile/antiincendiare şi securităţii vieţii şi sănătăţii copiilor s-a constatat că direcţia
gimnaziului a realizat mai multe activităţi în domeniul respectiv. Prin Ordinul nr. 8 din 05.09.2016
a fost constituită echipa operativă şi formaţiuni de protecţie civilă, desemnate echipele de instruire
pentru cadrele didactice şi personalul auxiliar.A fost elaborat şi aprobat la Direcţia raională Situaţii
Excepţionale Planul de activităţi de protecţie a elevilor şi angajaţilor.Acesta conţine o caracteristică
succintă a clădirii gimnaziului şi a obiectelor social-culturale, amplasate în vecinătate. Sînt
desemnate posibile urmări ale incendiilor, cutremurelor şi ale calamităţilor naturale.În Plan se
stipulează măsuri de pregătire preventivă, acţiunile elevilor şi angajaţilor în caz de semnalul
„Atenţie Tuturor!”.Explicit sînt desemnate acţiunile pedagogilor, elevilor şi personalului auxiliar în
caz de cutremure, incendii şi catastrofe tehnogene. Prin Ordinul nr.7 din 5.09.2016 a fost numit
responsabil pentru protecția antiincendiară, a fost creată echipa antiincendiară, s-au repartizat
responsabilităţile funcţionale ale fiecărui membru și a fost aprobată instrucțiunea referitor la
protecția antiincendiară.
În planul de activitate al gimnaziului se regăsește compartimentul “Asigurarea mediului
protectiv elevilor în instituție”, în care sînt programate următoarele activități: Decada circulației
rutiere, Săptămîna mondială pentru siguranța rutieră, Ziua Europeană a siguranței rutiere, Ziua
Protecției Civile și antiincendiare, antrenamente de evacuare,etc. Administrația gimnaziului a
completat Dosarul de supraveghere, copia a fost prezentată la Direcția Situații Excepționale.
În holul gimnaziului este afişată Schema de evacuare a elevilor, numerele de telefoane ale
serviciilor de urgenţă. Mijloacele de stingere(stingătoare-4) sunt instalate în cazangerie(1 stingător),
2 stingătoarer în clădirea gimnaziului, în cantină(1 stingător) . Anual în instituţie se desfăşoară Ziua
protecţiei civile şi antiincendiare. La ședința a 9-a al Consiliului de Administrație se va discuta
întrebarea(„ Despre totalurile petrecerii Zilei protecției civile în gimnaziu”). Directorul gimnaziului
a audiat cursuri de protecţie civilă în anul 2011, directorul adjunct pentru instruire a audiat cursurile
în anul 2013.
Lecţiile de protecţie civilă şi antiincendiară sînt predate în clasa a II în conformitate cu
Ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr.669/136 din 21.08.2009, în clasele a V-IX
sînt predate ca curs integrat la disciplinele educaţie civică, fizica, chimia, geografia, educaţia
tehnologică, educţia fizică şi în cadrul activităţilor extacurriculare planificate anual la nivel de
instituţie.La momentul controlului s-a constatat că au fost predate 2 ore în clasele primare.Tematica
orelor predate corespunde programei de studiu.Orele în clasa a II sînt înregistrate în catalogul clasei
la pagina-dirigenţia. Orele „Securitatea traficului rutier” în clasele primare şi gimnaziale au fost
predate înainte de vacanţa de toamnă, cîte o oră în fiecare clasă.
În gimnaziul Volodeni este emis Ordinul nr.4 din 5.09.2016 referitor la ocrotirea vieţii şi
sănătăţii copiilor, prin care se desemnează responsabilii de viaţa şi sănătatea copiilor în timpul
lecţiilor, recreaţiilor, în cabinetele de studiu la lecţiile de educaţie tehnologică, chimie, fizică,

41
informatică, biologie, în sala și terenul de sport. Înainte de debutul anului şcolar şi a vacanţei de
toamnă sînt emise ordine, se efectuează instructaje cu elevii, vizînd probleme de securitate a vieţii
şi sănătăţii. Elevii semnează în registrele școlare la pagina specială, pentru tehnica securității, în
care sînt indicate temele instructajului.
La ședința nr.4 al Consiliului de Administrație se va discuta întrebarea ref: „Despre respectarea
regulilor tehnicii securității în timpul vacanței de iarnă”.

RECOMANDĂRI ȘI PROPUNERI pentru administrația gimnaziului:


1. să procure și să instaleze 2 stingătoare în blocul II.
2. să amenajeze panouri care vizează pericolul electrocutării, riscurile posibile și metode de evitare
a acestora, panoul cu regulile elementare de comportare în cazuri excepționale și panoul Securitatea
Traficului Rutier.

Rezultatele asistenţelor la ore de către membrii Comisiei de evaluare

CICLUL PRIMAR

Clasa Nr. de Calificativul


Echipa de inspectare ore Foa Bine Satisf Nesati Aju
rte ăcăto s- tor
asistate / bine r făcăto metodic
probe de r
evaluări

I 5 3 2 - - -

II 5/1 4 1 - - -
Cojocaru Angela
III 6/1 4 2 - - -

Ed.fizică 2 1 1 - - -

Total asistenţe 18/ 2 12 6 - - -

TREAPTA GIMNAZIALĂ
Disciplina Calificativul

42
Nr Nr. Foa Bin Satis Nesatis Aju
d/r de rte e făcăt făcător tor
ore bine or meto
dic
asista
te /
probe
de
evalu
ări

6/3 6 5 1 - -

Limba și
literatura 6/1 - 4 2 - -
1. română

2. Limba rusă 5/ 3 3 2 -

istoria 4 - 4 - - -
3.
educaţia civică 2 - 2 - - -
geografie 2 - 2 - - -
matematica 6/ 2 - 6 - - -
4. matematica 3/2 - 3 - - -
informatica 2 - 2 - - -
fizica 4 /2 4

5. 7/ 2 4 3 - - -
limba franceză
6. chimia 3/1 2 1 - - -
biologia 3 /1 1 2 - - -
3 - - 3 - --
7. ed. fizică

8. ed. tehnologică 3 - 3 - - -
9. ed. muzicală 2 - 2 - - -

10. ed. plastică 2 2 -

63/ 17 19 45 6 - -

Acordarea calificativelor cadrelor didactice conform fișei de evaluare

Nr. Disciplina predată Calificativul acordat


1. Biologia bine
Chimia foarte bine
2. Limba rusă foarte bine
3. Învățământ primar foarte bine
Educația plastică foarte bine
4. Învățământ primar foarte bine
43
5. Învățământ primar foarte bine
6. Limba și literatura română bine
7. Limba și literatura română bine
8. Limba franceză foarte bine
9. Istoria bine
Educația civică bine
10. Informatica bine
Matematica bine
Geografia bine
11. Matematica bine
12. Educația tehnologică bine
Educația fizică satisfăcător
13. Educația fizică foarte bine
14. Educația muzicală bine
15. Fizica Foarte bine

44

S-ar putea să vă placă și