Sunteți pe pagina 1din 22

ATESTAREA CADRELOR

DIDACTICE
6. Atestarea cadrelor didactice se realizează o dată la 5 ani prin
confirmarea în funcţie sau conferirea/confirmarea consecutivă
a gradului didactic doi, întîi şi superior.
7. Atestarea cadrelor didactice este obligatorie pentru
confirmarea în funcţie şi benevolă pentru conferirea sau
confirmarea gradelor didactice.
8. Cadrele didactice pot aspira la grad didactic numai după
confirmarea în funcţie.
10. Acordarea confirmării în funcţie pentru cadrele didactice se
efectuează de comisia instituției de învățămînt obligatoriu o
dată la cinci ani, cu emiterea ordinului și înscrierea în carnetul
de muncă.
11. În cazul în care candidatul nu este confirmat în
funcție, el este eliberat din funcție în conformitate
cu legislația în vigoare.
12. Confirmarea în funcție se acordă în temeiul
portofoliului de atestare, rezultatului activităţii
didactice (3 lecții), rezultatului unei activităţi
extraşcolare cu obiectivul de integrare profesională
şi socială la nivel de unitate de învăţămînt.
13. Tinerii specialişti pot fi confirmaţi în funcţie
conform cererii, după doi ani de activitate
educaţională.
14. Deţinătorii diplomelor de master în ştiinţe ale
educaţiei sau la disciplina predată pot solicita
confirmarea în funcţie după un an de activitate.
15. Au dreptul la depunerea cererii pentru solicitarea
gradului didactic cadrele didactice care întrunesc
următoarele condiţii:
a) au studii superioare în disciplina predată conform
diplomei de specialitate1/diploma de
recalificare;
b) au acumulat numărul necesar de credite
profesionale pentru gradul solicitat2;
c) Au fost confirmate în funcţie.
NB!!!Cadrele didactice cu studii medii de specialitate,
care au obţinut grade didactice pînă în 2012, pot
să-și confirme gradul în perioada 2013- 2015, în
baza prezentului Regulament, ulterior urmînd a se
înscrie la una dintre facultăţile pedagogice
16. Cadrele didactice pot pretinde la următorul grad, cu titlu
de excepţie, după doi ani de la conferirea/confirmarea
gradului precedent, cînd întruneşte trei din următoarele
condiții:
a) este autor de manual;
b) este autor al unui ghid metodic;
c) are experiență de formator certificată prin adeverința
respectivă;
d) demonstrează rezultate deosebite și eficiență în activitatea
didactică.
17. Atestarea pentru obţinerea gradului este iniţiată la cererea
cadrului didactic (Anexa 1), adresată preşedintelui Comisiei
de atestare din instituţia de învăţămînt şi examinată în
şedinţa Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt în
anul atestării, în care solicitantul prezintă Registrul
dezvoltării profesionale a cadrului didactic confirmat prin
semnătura directorului instituţiei (Anexa 2).
18. Pentru a participa la procesul de atestare, fiecare solicitant
de grad didactic îşi va planifica traseul propriu de
dezvoltare profesională peparcursul a 5 ani, conform Hărții
creditare (Anexa 3) în scopul obţinerii creditelor
profesionale.
20. Cadrele didactice care prestează activitate educaţională la
altă disciplină şcolară decît cea certificată prin diplomă pot
pretinde la grad didactic doar după absolvirea studiilor de
recalificare.
21. Cadrele didactice ale căror contracte individuale de
muncă au fost suspendate din motivul aflării în concediu
de îngrijire a copilului, prestării unei funcţii elective sau
executarea unei funcţii publice în sistemul educaţional, sînt
atestate conform Regulamentului, în baza activităţii
precedente, gradul didactic deținut fiind valabil pe
parcursul unui an calendaristic de la revenirea ulterioară în
activitatea educaţională.
24. În perioada pretestării, pe parcursul a 5 ani,
solicitanții de grade didactice pot participa la
diverse acțiuni de formare continuă în
instituțiile republicane și raionale abilitate, care
vizează pregătirea psihopedagogică, de
specialitate și tehnologică (cursuri, stagii,
training-uri, activitate de formator). Actele
respective sunt incluse în Portofoliul de
atestare (Anexa 4).
29. Comisiile de atestare sînt constituite din cadre
didactice cu gradul întîi și superior sau titlu științific în
domeniu și sunt monitorizate de ministerele de
resort/Ministerul Educației
30.Comisiile de atestare au următoarele atribuţii:
a) Comisia de atestare a instituţiei de învăţămînt
evaluează activitatea didactică, portofoliul de atestare a
candidaţilor prin acumularea şi analiza informaţiilor
despre calitatea, eficienţa activităţii și deontologia
profesională a acestora.. Constatările Comisiei se înscriu
în Fișa de atestare a cadrului didactic (Anexa 5), cu
examinarea ulterioară la ședința Consiliului profesoral
al instituției de învățămînt și cu aprobarea următoarei
decizii finale: se recomandă sau nu se recomandă pentru
conferirea/confirmarea gradului didactic.
36. Gradul didactic doi se conferă în
temeiul:
a) Portofoliului de atestare;
b) rezultatelor evaluării activităților
realizate în baza Hărții creditare;
c) rezultatului susţinerii publice a
Raportului de autoevaluare în
cadrul Comisiei de atestare raionale
(municipale).
38. Gradul didactic întîi se conferă în
temeiul:
a) Portofoliului de atestare;
b) rezultatelor evaluării activităților
realizate în baza Hărții creditare;
c) rezultatul susţinerii publice a
Raportului de autoevaluare şi a
Interviului de performanţă în cadrul
Comisiei republicane de atestare.
39. Gradul didactic superior se conferă
în temeiul:
a) Portofoliului de atestare;
b) rezultatelor evaluării activităților
realizate în baza Hărții creditare;
c) rezultatului susţinerii publice a
Lucrării metodice şi a Interviului de
performanţă în cadrul Comisiei
republicane de atestare.
41. Deţinătorilor de diplome de master
în ştiinţele educaţiei li se conferă
gradul didactic doi în temeiul:
a) Portofoliului de atestare;
b) documentului ce confirmă titlul
nominalizat;
c) rezultatelor evaluării activităților
realizate în baza Hărții creditare;
NB!!!Gradul didactic doi se confirmă identic cu
conferirea
45. Gradul didactic întîi se confirmă în temeiul:
a) Portofoliului de atestare;
b) rezultatelor evaluării activităților realizate în
baza Hărții creditare;
c) rezultatelor susţinerii în şedinţa Comisiei
Republicane de Atestare a Raportului privind
dezvoltarea continuă a competenţelor
profesionale şi a Interviului de performanţă.
47. Lucrările metodice şi Rapoartele de
autoevaluare pentru gradul didactic întîi şi
superior sînt recenzate de specialiştii de la
catedrele de profil ale instituţiilor de învăţămînt
superior din republică.
48. În cazul în care lucrarea metodică/raportul de
autoevaluare nu se recomandă pentru susţinere,
se solicită o recenzie suplimentară. Dacă şi în
acest caz lucrarea/raportul nu se recomandă
pentru susţinere, candidatul nu este admis la
susţinerea probelor. În cazul în care a doua
recenzie se recomandă pentru susținere, atunci
decizia finală îi aparţine Comisiei de atestare.
49. Cadrele didactice care obţin la una din probe
calificativul „respins” nu sînt admise la celelalte
probe.
50. Candidatul care nu susţine una din probele
pentru gradul didactic întîi sau superior, îşi
confirmă gradul deţinut în sesiunea dată conform
prezentului Regulament şi pretinde la următorul
grad peste un an.
51. Candidatul la gradul didactic doi care nu susține
una din probe, poate fi confirmat în funcție în
sesiunea dată conform prezentului Regulament și
poate pretinde la gradul didactic peste un an.
52. Gradul didactic neconfirmat își pierde
valabilitatea.
 IMPORTANT!!!
 Evaluarea activităților
educaționale ( lecții, activități
extracurs ect. ) se apreciază cu
calificativul nesatisfăcător,
satisfăcător, bine și foarte bine.
 Se vor cuantifica în credite doar
activitățile educaționale susţinute
pe bine şi foarte bine.
Harta creditară şi metodologia cuantificării,
acumulării şi recunoaşterii creditelor profesionale
Activităţile de formare Activităţile de formare Activităţile de formare Activităţile de formare
profesională continuă profesională continuă profesională continuă profesională continuă
Volumul de muncă Volumul de muncă Volumul de muncă Volumul de muncă
cuantificat în ore cuantificat în ore cuantificat în ore cuantificat în ore
Credite Credite Credite Credite
profesiona profesiona profesiona profesiona
le le le le
Obligativitate Obligativitate Obligativitate Obligativitate
a activităţi a activităţi a activităţi a activităţi

I. Cursuri organizate în instituţiile specializate de formare continuă

Cursuri, stagii, ateliere, training- 150 ore 20 obligatoriu


uri şi alte forme auditoriale şi 450
prevăzute de acte normative (la ore activitate
nivel naţional) individuală –
total
600 ore
**
Cursuri, stagii, ateliere, training- 75 ore 10 obligatoriu
uri şi alte forme auditoriale
prevăzute de acte normative (la la diverse
1. Pregătirea şi prezentarea orelor 30 ore 1 la o obligatoriu
demonstrative pentru o oră
(minimum 3 ore) lecție ***

2. Pregătirea şi desfăşurarea 30 ore 1 la o obligatoriu


activităţilor pentru o activitate
extracurriculare /extraşcolare activitate
(minimum 2
activităţi)

3. Participări la consiliile metodice, 6 ore pe zi 1 pentru Obligatoriu


la conferinţe, 5 asistări la nivel local
seminare, mese rotunde, training- şi raional
uri, sesiuni de
formare etc. 30 ore 1 Opţional la
6 ore pe zi 1 pentru pentru o nivel
5 asistări comunicare naţional/
Obligatoriu internaţional
la nivel local
şi raional
Prezentări de comunicări la
consiliile metodice, la
 Un credit profesional presupune un volum
pretins de muncă cuantificat cu 30 de ore, care
include activităţi auditoriale şi activităţi
individuale realizate de cadru didactic. Creditul
nu este divizibil.
 Cadrele didactice îşi vor gestiona formarea
continuă în aşa mod încât acumularea creditelor
profesionale să se deruleze pe parcursul a 5 ani
fiind responsabile de traseul personal de
dezvoltare profesională şi formare continuă pe
parcursul a 5 ani şi de acumularea creditelor
profesionale. Numărul creditelor acumulate vor
fi confirmate prin semnătura personală în fişa de
atestare (Anexa 5)
 Prin Creditele profesionale acumulate se va
solicita:
 Confirmarea în funcţie – 30 de credite;
 Conferirea şi confirmarea gradului doi – 50 de
credite
 Conferirea şi confirmarea gradului întîi – 60 de
credite
 Conferirea şi confirmarea gradului superior – 80
de credite
**Activităţile opţionale nu trebuie să depășească
30% din numărul total de credite acumulate
pentru
conferirea/confirmarea gradelor didactice.
 Se vor echivala cu 70 de credite profesionale următoarele forme
de dezvoltare profesională şi formare continuă:
 Susţinerea tezei de doctor în ştiinţe pedagogice sau în domeniul
de specialitate.
 Se vor credita cu 30 de credite profesionale următoarele forme de
dezvoltare profesională şi formare continuă:
1. Obţinerea în perioada respectivă a unei noi calificări sau
absolvirea unui program de recalificare profesională;
2. Absolvirea studiilor de master în domeniul ştiinţelor educaţiei
sau a domeniului de specialitate;
3. Deţinerea titlurilor onorifice şi a ordinelor Republicii Moldovei;
4. Autori de manuale recomandate de către Ministerul Educaţiei;
5. Autori/coordonatori de proiecte educaţionale
naţionale/internaţionale.
 Creditele profesionale acumulate sunt valabile pe o perioadă de 5
ani şi sunt transferabile în această perioadă de la o instituţie de
învăţămînt la alta instituţie şi/sau altă funcţie.
Posibilă acumulare de credite
(în decurs de cinci ani)
 Cursuri-20credite
 Lecţii activităţi extracurricilare-5 credite
 Prezentarea şi susţinerea portofoliului-3
 Prezentarea şi susţinerea RA -2
 Comunicări ls CM,Sem,conf,etc -3 (În 5 ani)-3
 Asistare la diverse adunări,şedinţe- (În 5 ani)-2
 Total din obligatorii-35 credite
 Opţionale
 Participarea la concursul „Pedagogul anului”;
 Participarea la nivel local;-1
 Participare la nivel de raion/municipiu;-2
 Activităţi în diverse tipuri de comisii,
 comitete, grupuri de lucru, consilii etc.,
 certificate prin ordine şi dispoziţii - 1 (AN)
 . Activităţi de consiliere a familiilor şi
 elevilor cu CES; -4
 . Formator în activităţile de formare
 continuă:
 a) local 3
 B )municipal 5