Sunteți pe pagina 1din 8

Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida” Nr......../............................

Piatra- Neamț

Raport de activitate comisia metodică învățământ primar

Semestrul I

An şcolar 2017- 2018

Avizat director: Prof. Micşunica POPA

Avizat director adjunct: Prof. Mihaela ZACHMAN

Componența comisiei metodice:

 Prof. înv. primar, Bărbulescu Doina- clasa pregătitoare;


 Prof. înv. primar, Mirăuță Florența- Roxana- clasa I- responsabil comisie metodică;
 Prof. înv. primar, Cosma Melania- clasa a II- a;
 Prof. înv. primar, Şveduneac Camelia- clasa a III- a;
 Institutor, Cloşcă Elena- clasa a IV-a.

În semestrul I, în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor, conţinuturile demersului didactic şi al


activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost structurate în deplin acord cu parametrii
corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.

Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate


compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan organizaţional sau
din punct de vedere al conţinuturilor.

Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi colective ) pe
unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi responsabilităţile la nivelul
colectivului, dar şi al comisiei metodice.

O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare din fiecare
colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi conştiente la propria
formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie deosebită sa


acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi formative au fost concepute,
aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui grup şi la nivelul comisiei. Analiza
1
comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui set de acţiuni privind demersul didactic ulterior
la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi
recuperare.

Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la parametri
cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui compartiment.

I. COMUNICARE

În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a selectat
modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare au fost stabilite
obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în: activităţi de formare; de informare;
experimentare; interpretare; aplicare în diverse situaţii. Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi
de evaluare, folosindu-se modalităţi alternative. În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în
perechi, în grup restrâns sau lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare
parte regulile grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi
prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. De un real folos
ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică formare a elevilor noştri,
în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea demersului didactic s-a realizat mai ales printr-
o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul utilizat fiind specific unor domenii conexe.

II. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ

Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a celor de
consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment semnalându-se orice neregulă de
ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, ţinându-se cont de unele opinii
formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau
autofinanţare . Printr-o colaborare eficientă cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul
colectivului nici o abatere de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost
îmbunătăţită.

III. CURRICULUM

Problematica specifică claselor pregătitoare, I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe învăţătorii de


la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de evaluare a elevilor din diverse
puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat demersul didactic cel mai eficient la nivelul
fiecărui colectiv. Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm
activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat
curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. Pentru că obiectivele învăţării
au fost definite clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi
replanificarea unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său
propriu de învăţare. S-au întreprins activități de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au derulat
programe de pregătire suplimentară cu elevii- programe de remediere şcolară, discuții cu părinții.

În cadrul comisiei am derulat următoarele activități:

- Luna octombrie 2017 – referatul cu tema “Integrarea copiilor cu autism în învățământul de masă”
susținut de prof. înv. primar Mirăuță Florența- Roxana;

2
- Luna noiembrie 2017 - referatul cu tema “Abordarea diferențiată a învățării şcolare” susținut de
prof. înv. primar Cosma Melania şi Mirăuță Florența- Roxana;

- Luna noiembrie ( 21.11.2017) – Cerc pedagogic al învățătorilor- lecții demonstrative- Exemple de


bune practici în abordarea diferențiată a învățării şcolare; toți membrii comisiei metodice;

- Luna decembrie 2017- Exemple de bune practici- clasa pregătitoare- comunicare în limba română-
proiect didactic; toți membrii comisiei;

- Luna ianuarie 2017- referatul cu tema “Modalități de management al clasei de elevi cu ADHD”
susținut de prof. înv. primar Mirăuță Florența- Roxana; lecție demonstrativă clasa pregătitoare;

- Opționalele organizate în ciclul primar sunt:

 clasa pregătitoare – Magia poveştilor;


 clasa a III-a- Lumea cărților;
 clasa a IV-a- Educație rutieră.

IV. FORMAREA ELEVILOR

Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat spaţiul de
lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, formativ, estetic, toate
acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii conform particularităţilor de vârstă şi
individuale. În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am
consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe
sau a experienţei de viaţă personală . Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei
diversităţi de forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului,
observaţiei directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului
individual. În acest fel, elevii claselor CP, I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare formative
însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu.

V. EVALUAREA

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi apelând la
strategii de evaluare alternativă. Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de
performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de
performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a
concluziilor în urma analizei acestora ) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de
observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare.

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective , dar şi subiective . Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la
nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. Studiul
individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea în demersul
didactic a noutăţilor metodologice.

3
VII. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE

Nr. Tipul Activitatea- obiective, descriere Data Locul desfăşurării Participanți- coordonator
crt. activității
Ziua Internațională a Educației Florența Roxana Mirăuță
1. Activitate 1. Educație pentru sănătate în grupurile defavorizate . 5.10.2017 Liceul Tehnologic Camelia Şveduneac
extracurriculară 2. Ziua Mondială a Educației, Călătorie în lumea poveştilor; “Dimitrie Leonida” Cosma Melania
Obiective: Doina Bărbulescu
 Motivarea elevilor pentru participarea la activități - Sala de clasă Coord. dir. adjunct. Zachman
educative extrşcolare; Mihaela
- Cabinet limba Elevii claselor preg., I- IV
 Formarea deprinderilor şi abilităților de viață la elevi;
engleză
 Educarea elevilor în spirit cetățenesc responsabil;
 Cultivarea simțului estetic şi a respectului față de cei care
le asigură educația;
 Importanța respectării igienei colective.
Toamna în suflet de copil- Petrecere de Halloween Coordonatori:
2. Activitate Tradiție anglo- saxonă intens mediatizată- Halloween. 21- Liceul Tehnologic Florența- Roxana Mirăuță
extracurriculară Obiective: 27.10.2017 “Dimitrie Leonida” Diaconu Sabina
 Dobândire de cunoştințe cu privire la originea sărbătorii Loredana Cârdei
de Halloween; - Sala de clasă Învățători şi elevii claselor
 Interpretarea de cântece şi poezii în limba engleză; preg., I-IV.
- Expoziție-
 Dezvoltarea imaginației, creativității elevilor; holul liceului
 Crearea de decoruri specifice ( expoziție) şi costume
specifice sărbătorii;
 Stimularea spiritului de competiție;
Activități de prevenire şi reducerea violenței în mediul Învățători şi elevii claselor
3. Activitate şcolar Noiembrie Liceul Tehnologic preg., I-IV.
extracurriculară Obiective: 2017 “Dimitrie Leonida” Florența- Roxana Mirăuță
 Reducerea şi combaterea violenței şcolare; Diaconu Sabina
 Favorizarea comunicării reale, asertive între elevi, între - Sala de clasă Loredana Cârdei
copii şi cadre didactice; Coord. dir. adjunct. Zachman
- Consiliul
 Dezvoltarea unei atitudini tolerante, la nivel de județean
Mihaela
comunitate față de copiii care provin din medii sociale
4
defavorizate, minoritatea rromă;
 Diseminarea activităților proiectului;
Evaluarea în învățământul preuniversitar
4. Proiect Obiective: Noiembrie Revistă şcolară Florența- Roxana Mirăuță
educațional  Stabilirea unor strategii şi metodologii în ceea ce priveşte 2017 Nr.6/noiembrie,
derularea activității- evaluarea în învățământul 2017
preuniversitar.
 Promovarea reciprocă, în cadrul activităților comune,
pentru îmbunătățirea tuturor activităților.
 Publicarea unui articol în cartea în format electronic cu
ISBN din cadrul proiectului cu titlul: “Importanța
evaluării inițiale în învățământul primar”.
Coşul toamnei- concurs cultural artistic
5. Concurs Obiective: Noiembrie Şcoala Gimnazială Florența- Roxana Mirăuță
cultural artistic  Cultivarea sensibilității artistice a micilor artişti; 2017 nr. 8 Piatra- Neamț
 Valorificarea experienței pozitive a cadrelor didactice în Diaconu Sabina
abordarea activităților de creație;
 Atragerea elevilor în organizarea unor activități cu
caracter extraşcolar, contribuind la creşterea calitativă a
acestora;
Participare cu lucrări- creații plastice- în tehnici care
combină materiale oferite de natură.
Ziua Națională a României Liceul Tehnologic
6. Activitate Obiective: 27- “Dimitrie Leonida” Florența- Roxana Mirăuță
extracurriculară  Dezvoltarea şi consolidarea sentimentului patriotic; 29.11.2017 - Sala de clasă
 Îmbogățirea cunoştințelor istorice; - Expoziție- Diaconu Sabina
 Stimularea creativității şi a expresivității prin desene, holul liceului
colaje;

7. Activitate Şcoala de bani 14 Flip – şcoala de bani Florența- Roxana Mirăuță


extraşcolară decembrie pe roți
Expoziție itinerantă de educație financiară pentru copiii cu 2017 Elevii clasei I
vârsta între 7 și 14 ani, al cărei scop este să îi ajute pe cei mici
să conștientizeze importanța gestionării corecte a banilor.

Timp de o oră și jumătate, copiii au ocazia să pășească în


5
lumea banilor și să parcurgă cinci etape ale informării și
conștientizării, toate aceste etape având Aliați de Nădejde:
Jocurile, Interacțiunea și Voia Bună.
Concurs Național de Activități prezentate în Power- Point
8. Concurs Cizmulița Moşului Nicolae- creații plastice; Decembrie Şcoala Gimnazială Florența- Roxana Mirăuță
național Obiective: 2017 nr. 2 Piatra- Neamț
 Valorificarea materialului didactic; Elevii clasei I- a III- a
 Stimularea creativității şi expresivității prin realizarea
Camelia Şveduneac
lucrărilor plastice, colaje;
 Cultivarea dragostei şi admirației pentru sărbătorile Diaconu Sabina
tradiționale;
Diferiți, dar uniți
9. Proiect Obiective: Decembrie Clubul copiilor Tg. Coord. Gîtlan Maria
educațional  Îmbunătățirea rezultatelor şcolare, a dezvoltării 2017 Neamț
capacităților de decizie, inițiativă, a competențelor de Florența- Roxana Mirăuță
comunicare, artistice;
 Dezvoltarea spiritului cultural, civic şi social;
 Egalitatea şanselor, nediscriminarea şi respectarea
demnității copiilor;
Felicitări şi ornamente de Crăciun.
În aşteptarea lui Moş Crăciun
11. Activitate Obiective: Decembrie Liceul Tehnologic Toți membrii comisiei
extraşcolară  Recitarea de poezii închinate anotimpului iarna şi 2017 “Dimitrie Leonida” metodice
sărbătorile specifice;
 Să cunoască semnificaţia Crăciunului; - Sala de clasă
 Să înţeleagă semnificaţia bradului de Crăciun şi a
împodobirii acestuia;
 Să adopte un comportament adecvat în aşteptarea
Crăciunului şi implicit în aşteptarea lui Moş Crăciun;
 Să audieze şi să interpreteze cu drag cântece şi colinde
dedicate sărbătorii Crăciunului;
Eminescu- Luceafărul universal al poeziei româneşti Coord. Mirăuță Florența-
12. Proiect Obiective: Decembrie Liceul Tehnologic Roxana
educațional  Participarea la manifestări comemorative organizate; 2017 “Dimitrie Leonida” Diaconu Sabina
 Familiarizarea copiilor cu opera marelui poet; Elevii claselor I- a IV-a
- Sala de clasă Şveduneac Camelia
6
 Antrenarea copiilor în activități de grup educațional; Cosma Melania
 Realizarea unor lucrări artistico- plastice inspirate din Cloşcă Elena
poezia lui Eminescu;
 Dezvoltarea învățării prin cooperare şi însuşirea de
sarcini specifice;
 Dărâmarea barierelor dintre clase;
Hai să dăm mână cu mână! Coord. Mirăuță Florența-
13. Proiect Obiective: 22- Liceul Tehnologic Roxana
educațional  Să cunoască importanța istorică a zilei de 24 ianuarie; 23.01.2018 “Dimitrie Leonida” Diaconu Sabina
 Să memoreze poezii dedicate unirii; Elevii claselor I- a IV-a
- Sala de clasă Şveduneac Camelia
 Să învețe “Hora unirii”;
 Stimularea creativității prin transpunerea în desen, - Expoziție-
Cosma Melania
pictură, colaj, a marelui eveniment; Cloşcă Elena
holul liceului

7
S-a urmărit ca elevii să-și formeze, pe de o parte, competențele de comunicare: receptarea de mesaje
orale în contexte de comunicare cunoscute, exprimarea de mesaje orale în diverse situații de comunicare,
redactarea de mesaje în diferite situații, elemente de punctuație și ortografie; și, pe de altă parte,
competențele specifice disciplinei matematică: utilizarea numerelor în calcule elementare, rezolvarea de
probleme pornind de la sortarea și reprezentarea unor date, ordinea efectuării operațiilor și compunerea de
probleme.
Deși elevii din învățământul primar au deprinderi timide de scris- citit și dau dovadă de stângăcie în
abordarea unui text la prima vedere și lipsă de interes în rezolvarea temelor pentru acasă la disciplinele
respective, promovabilitatea demonstrează lucru intens cu elevii, exerciții diferențiate, program de
remediere, comunicarea intensă cu familia.

Analiza SWOT
 Puncte tari:
 elevii au demonstrat că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi;
 elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informațiile asimilate pentru rezolvarea unor probleme
concrete;
 sunt capabili să realizeze un bilet/ un text respectând cerințele date;
 sunt capabile să identifice unitățile de măsură, conform cerinței, și să rezolve probleme de mișcare;
 Puncte slabe:
 elevii nu reușesc să respecte normele de ortografie, de punctuație și de exprimare;
 manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor;
 exprimarea este deficitară, demonstrând un vocabular sărac;
 Amenințări
 dezinteresul elevilor față de lectură;
 mijloacele moderne de informare promovează o atitudine mecanică și automată de învățare care nu
ajută la îmbogățirea vocabularului;
 implicarea insuficientă a părinților;
 Oportunități
 folosirea materialelor audio-video în procesul de învățământ;
 utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să participe toți elevii;
 participarea elevilor la concursurile școlare;

CONCLUZII

 La sfârşitul semestrului I elevii claselor sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor individuale;
 Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă o atenție sporită;
 Munca depusă în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare ;
 Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;
 Promovarea optimă a exemplelor de bune practici;
 Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale;
 Realizarea obiectivelor prevăzute în planul manageria pentru semestrul I al anului şcolar 2017- 2018
în totalitate;

Întocmit,
Responsabil comisie metodică,
Prof. înv. primar, Mirăuță Florența- Roxana