Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE

Ş C O A L A G I M N A Z I A L Ă “IOAN BĂNCESCU”
LOC.ADÂNCATA,
JUD. SUCEAVA, 727005
TEL./FAX 0230-528840 E-MAIL : sc_adancata_sv@yahoo.com
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR
RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN SEMESTRUL I
ANUL SCOLAR 2017/2018

În semestrul I al anului şcolar 2017-2018, în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor s-a avut în
vedere realizarea următoarelor obiective şi activităţi:
- realizarea planificarilor calendaristice și pe unități de învățare conform programelor școlare
aprobate de O.M. în vigoare;
- planificarea activităților extracurriculare pentru anul școlar 2017-2018;
- planificarea tematicii consilierii părinților și a ședințelor cu părinții pentru anul școlar 2017-
2018;
- proiectarea unor strategii didactice eficiente pentru diferite tipuri de lecţii;
- realizarea şi experimentarea unor proiecte didactice model;
- lecţii demonstrative, referate, fişe individuale de lucru, teste iniţiale, sumative şi finale;
- eficientizarea procesului de învăţământ;
- pregătirea suplimentară a elevilor ce vor participa la olimpiade şi concursuri şcolare;
- stabilirea de măsuri pentru recuperarea elevilor slabi la învăţătură;
- utilizarea metodelor de evaluare alternative: autoevaluare şi interevaluarea;
- perfecţionarea continuă a cadrelor didactice;
- diseminarea formărilor la care au participat cadrele didactice şi prezentarea unor modele de
bună practică.
- alte activități: mese rotunde, dezbateri, referate.

CURRICULUM
În semestrul I structura Comisiei metodice a învăţătorilor a reunit 9 cadre didactice, 7 titulare și
două cadre didactice suplinitoare calificate .
Principala preocupare a membrilor comisiei a fost studiul si aplicarea prevederilor prevăzute
pentru acest an de minister.
In acest sens s-a întocmit Planul managerial pentru organizarea activității ciclului primar.
Proiectarea activităţii la nivelul claselor s-a realizat cu scopul dezvoltării de competenţe, prin
însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transdisciplinare si transcurriculare a conţinuturilor
programelor şcolare . De asemenea , s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MEN, precum şi
de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate.
Ca punct de plecare s-au organizat evaluările inițiale, rezultatele fiind cuprinse în centralizatoare
pe clase, fiind analizate la nivel de comisie.
Fiecare învățător a parcurs materia la fiecare disciplină de învățământ conform planificărilor
calendaristice. Conceperea planificărilor calendaristice s-a făcut în funcţie de durata semestrelor,
respectând întocmai programa. Stabilirea obiectivelor operaţionale şi a conţinuturilor activităţilor s-a
făcut în concordanţă cu programa şi respectând particularităţile de vârstă ale elevilor, utilizând strategii
interactive, participative.
ACTIVITĂŢI CURRICULARE ŞI EXTRACURRICULARE

În cadrul activităţilor curriculare şi extracurriculare , acţiunea pedagogică s-a centrat în egală


măsură pe formarea competenţelor, a capacităţilor intelectuale de bază, a atitudinilor şi
comportamentelor dezirabile la elevi, calitatea acestor performanţe asigurându-se prin utilizarea
preponderentă a metodelor interactive, activ - participative precum şi prin raportarea problematicii la
experienţele copiilor.
În acest semestru cadrele didactice si elevii ciclului primar au desfășurat următoarele activități :
 Participarea la Cercul pedagogic al învățătorilor ;
 Mese rotunde pe tema evaluărilor inițiale, sumative și a activităților extracurriculare;
 Referate pe diferite teme/ dezbateri în cadrul comisiei:
- “Rolul si importanta activitatilor extracurriculare” – prof. Muntianu Mihaela;
- “Rolul activităților integrate în învățământul primar” – prof. Horătău Luminița;

 Marcarea unor evenimente importante: Ziua Educației, Ziua Națională a României, Ziua
Culturii Naționale, Ziua Educației Nonformale, Serbări de Crăciun, Ziua pentru Nonviolență în
școală ;
 Colindam la TV – 22 de elevi din cl. a-IV- a au participat la emisiunea “In curtea școlii” de la
Bucovina Tv – dec. 2017 ,unde au oferit un moment artistic dedicat sarbatorilor de iarnă;
prof.Palaghianu Ocsana Lavinia
 S-au derulat proiecte educaționale pe diferite teme: ”Mândru că sunt Român!”, “România-i
ţara mea”, „Noi şi Eminescu”, “Eminescu si copiii”,”Hai să dăm mână cu mână”
- Proiect educational în parteneriat cu Clinica Dr. Lungu și DSP Suceava ”Alimentație corectă,
dinți frumoși pentru un zâmbet sănătos ” (prof. Horătău Luminița);
- Proiect educațional de voluntariat S.N.A.C. ”Alfabetul solidarității”, partener C.J.R.A.E și
Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava cu activitățile Târgul de iarnă și Campania
”Dăruiește un zâmbet”
- Proiect educațional ”Biblioteca vie”, partener Șc. Gimn. Nr. 8 Suceava și Biblioteca
Județeană ”I.C.Sbierea” Suceava
- Proiect educațional în parteneriat cu Grădinița Adâncata ”ZICI”- Ziua Cititului
Împreună, 1 februarie 2018( prof. Palaghianu Lavinia)

 Participare la simpozioane județene, naționale și internaționale- prof.: Palaghianu Ocsana


Lavinia, Horătău Luminița, Rusu Niculina.
 Articole:
- Articol ”Întâlniri tematice cu părinții” în ”Barometrul reușitei școlare”- Parteneriatul
Școală-Familie,nr. 20/2017ISSN 2344-6277, ISSN-L 2344-6277, ISJ Suceava
- Articol ”Povestea literelor” în lucrarea “Managementul calităţii în învăţământul
preşcolar european: valori, competenţe, practici”, ISBN 978-606-656-153-2
- Articol ~Sarbatoarea de sub brazi~în ”Barometrul reușitei școlare”-Dialogul proiectelor
educative, nr. 2012017 ISSN 2344-6277, ISSN-L 2344-6277, ISJ Suceava( prof.
Palaghianu Lavinia)

 S-au incheiat parteneriate cu :


- Scoala Tomșani - Vâlcea(prof. Horătău Luminița);
- Școala B.P.Hasdeu Iași ; Școala Liteni Iași (prof. Horătău Luminița);
- Clinica Dr. Lungu și DSP Suceava(prof. Horătău Luminița);
- Ansamblul Artistic Ciprian Porumbescu- compartimentul Teatru(prof. Horătău Luminița);
 Participări la concursuri:
- Participarea la faza locală a Olimpiadei de educație/cultură civică; ( prof. Palaghianu Lavinia)
- Concursul ”Dialogul Proiectelor Educative”organizat de ISJ Suceava: Premiul special pt
Proiectul ”Pentru că nouă ne pasă” și Titlul de Laureat pt proiectul ”Sărbătoarea de sub brazi”,
21.10.2017( prof. Palaghianu Lavinia)
- Festivalului de tradiții și obiceiuri ”Moșteniri din Străbuni în Valea Siretului ”, ediția I,
Hantesti, 20 decembrie 2017( prof. Palaghianu Lavinia)
- Concurs National “Marea Taina a Nasterii Domnului” Tomsani-Valcea; (prof. Horătău
Luminița);
- Concurs National ,,Nașterea Domnului – Renașterea Bucuriei” Iasi(prof. Horătău Luminița);

RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ


Pentru obţinerea unor rezultate deosebite la învăţătură şi disciplină s-a menţinut o relaţie
permanentă între părinţi şi cadrele didactice . Acest aspect al muncii educative s-a concretizat prin
şedinţe şi lectorate cu părinţii, organizate la nivelul clasei, consultaţii săptămânale cu părinţii.

EVALUAREA REZULTATELOR ŞCOLARE


Evidenţiez consecvenţa învățătorilor în abordarea centrată pe elev în obţinerea de
performanţe, performanţe măsurate periodic în conformitate cu metodologia de evaluare şi remarcate în
rezultatele testărilor inițiale şi sumative, confirmându-se o calitate sporită a actului didactic, aspect
materializat în achiziţiile, capacităţile, competenţele, atitudinile şi comportamentele elevilor.
S-au folosit atât metode tradiţionale cât şi metode moderne începând cu evaluarea iniţială care
s-a desfăşurat conform cerinţelor actuale existând în acest sens mapa cu evaluările iniţiale ale
elevilor ,calificativele prezentate individual părinţilor sub semnătură precum şi măsurile ameliorative
propuse.
Elevii au fost notaţi obiectiv pe baza unor descriptori de performanţă bine definiţi, ritmic,
rezultatele fiind consemnate de fiecare dată în catalogul clasei şi în carnetele elevilor.

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI


Pentru mobilizarea elevilor la un efort susţinut în procesul învăţării prin angajarea optimă a
mecanismelor intelectuale ale acestora, învăţătorii au adoptat strategii de provocare şi dirijare a
gândirii, strategii ce oferă condiţii optime pentru exersarea intelectului elevilor în direcţia flexibilităţii,
creativităţii, inventivităţii, conducând la formarea unei gândiri moderne, algoritmice, modelatoare,
problematice.
În lecţiile desfăşurate la clasă, învăţătorii au folosit tehnici de implicare individuală sau în grup a
elevilor, lucrul în perechi sau în grupuri mici, care au condus la participarea efectivă a tuturor elevilor
la activităţile desfăşurate, aceştia dobândind capacităţi de cooperare, de sprijin şi colaborare, de primire
şi asumare de sarcini, de lucru în echipă, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a răspunderii
individuale şi colective, a iniţiativei.

FORMAREA PROFESIONALĂ ȘI PERFECȚIONAREA


Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma
autoevaluării obiective.
Concret, fiecare membru al comisiei și-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind
eficiența acestuia in demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv.
Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu aplicarea
în demersul didactic a noutăților metodologice.
Participarea la simpozioane, mese rotunde, cursuri de formare, conceperea și desfășurareaunor
parteneriate educaționale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă.
 Participarea la cursuri de formare continuă:
- Legislație și deontologie în educație – 22 CPT (furnizor CCD ”George Tofan” Suceava),
28.10.2017 – 01.12.2017( toate cadrele didactice)
- Aptitudini pentru adolescență – 16 ore (furnizor CCD Suceava + Lions-Quest), 26 – 28 ianuarie
2018( prof. Palaghianu Lavinia)
- Cercul Metodic al coordonatorilor de proiecte educaționale europene la C.T de Industrie
Alimentară Suceava, 27.10.2017( prof. Palaghianu Lavinia)
- Cercul Pedagogic al coordonatorilor de proiecte și programe educative școlare și extrașcolare
”Inteligența emoțională”, 15 decembrie 2017, Școala Gimn.”Jean Bart” Suceava( prof.
Palaghianu Lavinia)
- Sesiune de informare și promovare a proiectelor Erasmus KA1, 09.09.2017( prof. Palaghianu
Lavinia)
- Conferință Internațională “Managementul calităţii în învăţământul preşcolar european: valori,
competenţe, practici” -Proiect de parteneriat scolar intre Gradinita Patrauti, Suceava/Romania si
Gradinita SADIC-RAIONUL CANTEMIR/ REPUBLICA MOLDOVA, 27 septembrie
2017( prof. Palaghianu Lavinia)

CONCLUZII
Pentru îmbunătățirea calității activității didactice este necesar ca elevii, dascălii și părinții să aibă
foarte bine conștientizată misiunea comună, iar activitatea didactică să fie centrată pe instruire -formare
și curriculum.
În multe cazuri cadrele didactice au pus un accent mai mare pe învățarea în clasă, s-a creat un
climat favorabil învățării, elevii au fost implicați și responsabilizați, s-au stimulat elevii pentru a reuși,
s-au desfășurat activități extracurriculare care să lărgească interesul elevilor în sensul construirii de
relații bune în școală.

Responsabil,
prof. Horătău Luminița

S-ar putea să vă placă și