Sunteți pe pagina 1din 6

“Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.

( Robert Collier)

PLAN DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

Perioada de realizare:

1. Date generale despre elev

Nume şi prenume:

Data naşterii:

Domiciliul:

Şcoala şi clasa integratoare:

2. Particularităţi individuale de dezvoltare a elevului

a) Din punct de vedere psihopedagogic:


 Percepţie difuză, superficială a materialului de învăţare; inteligenţă la limită; dificultăţi de
concentrare a atenţiei, lucrează inegal, cu fluctuaţii în salturi; gândire rigidă, nu reuşeşte să
realizeze deducţii simple, capacitate redusă de analiză, sinteză şi clasificare; baraje în gândire;
nivel scăzut al memoriei, reactualizare parţial fidelă a cunoştinţelor; imaginaţie săracă, în
principal reproductivă; nivel de aspiraţie scăzut, slabă motivaţie pentru participarea la
activităţile şcolare şi însuşirea de noi cunoştinţe, atitudine constant negativă, neîncredere în sine;
volum redus al vocabularului, capacitate de exprimare greoaie, frecvent greşeli gramaticale;
realizează foarte greu unele sarcini şcolare, pasiv; puţin emotiv, fără reacţii dezadaptative;

b) Din punct de vedere al competenţelor şcolare:


 Nu are formate deprinderi de citit-scris, recunoaşte o parte din litere, citeşte silabe din 2-3 litere,
transcrie şi copiază dar nu are auz fonematic şi deprinderi de natură analitico-fonetică-sintetică
în scrierea independentă. Aude sunetul iniţial în cuvinte des auzite. Reţine cu greutate unele
litere ( b, v, j, f, d, ş, ţ, z,h, â, î, ă, k), pe unele confundându-le ( d cu t,b cu p, etc). Ştie să-şi
scrie numele de familie. Formulează propoziţii cu dificultate, doar după modele sugerate.
Exprimarea este nesigură, ca şi cum s-ar teme de propriile-i cuvinte.
 Cunoaşte numeraţia 0-10, reţine cum se citesc numerele 10-30. Sistemul poziţional de formare a
numerelor îi rămâne necunoscut. Numără crescător 0-30, cu sprijin, dar nu şi descrescător. Nu
recunoaşte locul numărului într-un şir (vecini), nu face comparaţii. Rezolvă operaţii 0-30 doar
cu material concret- de mânuit. Face calcule şi în concentrul 10-30 folosind calculul în scris ( cu
1
“Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”

( Robert Collier)

material concret). Nu prea înţelege cum e cu problemele, află însă la solicitare „ la un loc” sau „
câte mai rămân”. Încurcă semnele plus şi minus. Cunoaşte bancnotele şi monedele parţial, nu
ştie să aprecieze preţurile sau ce rest va primi, nu ştie unităţi de măsură, nu apreciază duratele,
nu citeşte ceasul.
 Dificultăţi de învăţare şi integrare şcolară, necesitând o instruire diferenţiată sub raportul
conţinuturilor, strategiilor şi formelor educaţionale.

c) Din punct de vedere social:


 Condiţii foarte grele de viaţă, cu diferenţe culturale clare, cu un regim de viaţă defectuos (munci
ocazionale: colectarea fierului vechi şi prelucrarea metalelor în mod tradiţional); lipsa culturii
educaţionale în familie (de etnie rromă, vorbitori de limbă rromani); părinţi analfeţi; acte de
violenţă verbală; interes scăzut pentru activităţile copilului.

3. Planul de intervenţie
a) Obiectivele programului
 Pe termen lung:

 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare a subiectului, a ritmului propriu


de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor obţinute;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor
structurilor gramaticale;
 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
 Dezvoltarea capacităţilor de calcul matematic;

 Pe termen scurt:
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Partciparea la activităţi de grup;
 Participarea la activităţi specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris;

 Priorităţi pentru perioada: ……………………..


 creşterea nivelului stimei de sine, terapie emoţională;
2
“Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”

( Robert Collier)

 evaluarea permanentă a experienţelor cumulate chiar zilnic;


 dezvoltarea abilităţilor de comunicare verbală şi în scris;
 creşterea nivelului achiziţiilor la comunicare în limba română şi matematică;
 dezvoltarea abilităţilor sociale;
 cultivarea încrederii în sine, a motivaţiei spre însuşirea de noi cunoştinţe şi pentru
depăşirea condiţiilor în care se află;
 implementarea unor comportamente adecvate, a unor deprinderi sociale corecte şi a
modului de relaţionare cu profesorii şi colegii de clasă;
 îmbunătăţirea relaţiilor cu familia.

b) Derularea programului de intervenţie:


 Domeniul de intervenţie: limba română
Elevul pronunţă corect majoritatea cuvintelor, dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale
sunt monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşeşte să povestească texte auzite în clasă ori
întâmplări din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a
acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta
spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Obiective Criterii minimale Metode şi


Obiective
pe termen Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
operaţionale
scurt progresului de evaluare
1. Dezvoltarea - să înţeleagă -exercitii de delimitare - înţelege semnificaţia
capacităţii semnificaţia globală a a cuvintelor in enunturi; globală a unui text Evaluarea
de receptare mesajului oral scurt, după ascultarea orală şi
a mesajului - să sesizeze intuitiv -exercitii de stabilire a repetată a acestuia, sau scrisă
oral corectitudinea unei pozitiei unui cuvant după lămuriri
propoziţii ascultate suplimentare; Aprecieri
intr-o propozitie; stimulative
- să distingă cuvintele - formulează răspunsuri
dintr-o propoziţie -jocuri de identificare a la întrebările puse, Evaluare cu
dată, silabele dintr-un pozitiei silabelor in uneori cu imprecizii,
mai multe
cuvânt şi sunetele corectate la solicitarea
cuvant; reveniri
dintr-o silabă învăţătorului;
- să sesizeze sensul -exercitii de distingere a - distinge şi delimitează
cuvintelor într-un cuvintele în propoziţii
sunetului initial, final
enunţ dat de două cuvinte, rostite
- să formuleze clar şi sau din interiorul unei clar de învăţător; Evaluări
corect enunţuri silabe sau al unui - distinge, după auz, curente
verbale potrivite unor cuvant; silabele şi sunetele, formative
situaţii date dintr-un cuvânt dat, de
- să integreze -identificarea cuvintelor 1-2 silabe; Probe scrise,
2. Dezvoltarea cuvintele noi în ce contin sunetul - pronunţă, corect, fişe de lucru
capacităţii enunţuri învăţat si despartirea lor cuvântul integral şi pe
de silabe, cu imprecizii

3
“Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”

( Robert Collier)

exprimare in silabe; corectate cu sprijinul


orală - să identifice litere, învăţătorului;
grupuri de litere, -jocuri de punere in - asociază sunetul cu
silabe, cuvinte şi corespondenta a unui litera de tipar, sau de
enunţuri în textul cuvant auzit cu mână; citeşte în ritm
tipărit şi în textul de imaginea propriu silabe, cuvinte
mână şi propoziţii alcătuite
corespunzatoare;
- să sesizeze legătura diin 2-3 cuvinte, uneori
dintre enunţuri şi -exercitii de despartire a cu inversiuni sau
imaginile care le repetări, corectate la
cuvintelor in silabe;
însoţesc intervenţia
3. Dezvoltarea - să desprindă - exerciţii de trasare a învăţătorului;
capacităţii semnificaţia globală a - citeşte cuvinte scrise,
elementelor grafice;
de receptare unui text citit formate din silabe
a mesajului - să citească în ritm - exerciţii de adoptare a cunoscute;
scris (citirea propriu, corect un text - citeşte fluent şi corect
poziţiei corecte si
/ lectura) cunoscut enunţuri cunoscute, cu
- să scrie corect litere, comode pentru scris; ezitări sau pauze mai
silabe, cuvinte lungi, atunci când
- să scrie corect, lizibil - exerciţii de scriere a întâlneşte cuvinte care
şi îngrijit propoziţii unor elemente grafice conţin aglomerări de
scurte pregătitoare, care sa consoane, grupuri de
faciliteze scrierea litere etc.;
literelor si scriere în - copiază, transcrie şi
duct continuu; scrie după dictare
litere, silabe şi cuvinte
- exerciţii de scriere a cu abateri de la regulile
literelor, silabelor, grafice;
- construieşte în scris
cuvintelor si
propoziţii formate din
propoziţiilor; 2-3 cuvinte, cu mici
abateri de la regulile
4. Dezvoltarea grafice, ortografice şi
capacităţii - exerciţii de scriere a de punctuaţie, corectate
de la intervenţia
literelor si a cuvintelor,
exprimare învăţătorului;
scrisă respectând forma, -copiază/ transcrie/
mărimea lor; scrie după dictare, cu
unele omosiuni,
- exerciţii de încadrare inversiuni de litere,
corecta în pagina a uneori cu abateri de la
textului (data, alineat); normele de aşezare în
pagină, sau de la
- exerciţii de apreciere folosirea corectă a
corecta a spaţiului semnelor de
dintre cuvinte; punctuaţie;

- dictări de cuvinte si
propoziţii;

4
“Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”

( Robert Collier)

 Domeniul de intervenţie: matematică


Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 10, dar are probleme în ceea
ce priveşte număratul până la 20 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. Capacitate
scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu
trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.
Criterii minimale Metode şi
Obiective Obiective
Activităţi de învăţare pentru evaluarea instrumente
pe termen lung de referinţă
progresului de evaluare
1. Cunoaşterea şi - să scrie, să - exerciţii de numărare cu - asociază mulţimi
utilizarea citească numerele obiecte de la 0 la 10; (alcătuite din Evaluarea
conceptelor naturale de la 0 la obiecte identice, orală şi scrisă
specifice 10; - exerciţii de citire şi de uşor de numărat), cu
matematicii scriere a numerelor numărul lor
- să compare două naturale de la 0 la 10; (cardinalul
Aprecieri
numere cu mulţimii);
- compararea şi ordonarea stimulative
diferenţă de o - identifică cifra
numerelor de la 0 la 10;
unitate; zecilor şi cifra
- exerciţii compunere şi unităţilor în scrierea
- să completeze descompunere cu numere unui număr de două Evaluare cu
un şir de numere; naturale de la 0 la 10; cifre; mai multe
- să scrie vecinii -numără corect, reveniri
numerelor; - exerciţii de alegere a crescător şi
unei descompuneri descrescător, din 1
potrivite pentru efectuarea în 1, în concentrul
unui calcul; 0-30;
- copiază, transcrie Evaluări
- rezolvarea de probleme şi scrie după dictare
cu obiecte sau cu desene curente
- să exploreze cifrele, cu greşeli formative
modalităţi variate simple: puncte, cerculeţe, privind
2. Dezvoltarea de compunere şi linii etc.; corectitudinea Probe scrise,
capacităţilor de descompunere a - rezolvarea de probleme elementelor grafice, fişe de lucru
explorare/investigare numerelor, în cu obiecte sau cu desene încadrarea în spaţiul
şi rezolvare de concentrul 0 – 10 simple: puncte, cerculeţe, de scriere,
probleme cu obiecte de linii etc.. înclinarea;
sprijin; -efectuează adunări
-ex. de descompunere a şi scăderi în
numerelor în sume şi concentrul 0-30,
diferenţe ; fără trecere peste
ordin, utilizănd
-ex. de adunare şi scădere cu simbolurile +, -, =
numere de la 0 la 20 ; în scrierea unui
- să efectueze exerciţiu;
3. Formarea şi operaţii de -ex. de aflare a numărului - efectuează corect
dezvoltarea adunare şi de necunoscut ; 50-60%
capacităţii de a scădere cu dinexerciţiile cu o
-ex. de verificare a
comunica utilizând numere naturale singură operaţie
5
“Succesul este suma unor eforturi mici, repetate zi de zi.”

( Robert Collier)

limbajul matematic de la 0 la 10 fără rezultatului prin probă ; cuprinsă într-o listă


trecere peste dată;
ordin cu obiecte -ex. – joc pentru - descompune
de sprijin; verbalizarea etapelor de numere naturale mai
calcul mici decât 10 în
sume sau diferenţe,
-ex. de analiză a părţilor utilizând obiecte;
componente ale unei -rezolvă probleme
probleme ; cu date numerice şi
-ex de transformare a unei enunţ sintetic, care
probleme păstrând numerele presupun o singură
date operaţie, cu numere
mai mici decât 10,
-ex. de numărare cu pas dat recurgând la
„înainte” şi „înapoi” cu şi modelarea figurală a
4. Dezvoltarea - să rezolve fără sprijin de obiecte sau datelor problemei;
interesului şi a probleme care desene ; - execută, parţial
motivaţiei pentru presupun o corect, în ritm
-ex. de comparare a
studiul şi aplicarea singură operaţie propriu, comanda
matematicii în dintre cele numerelor folosind diferite dată, după lămuriri
contexte variate învăţate. reprezentări ale acestora ; suplimentare;
-compunerea şi
descompunerea numerelor în
z şi u .

c) Rezultate aşteptate:
 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu un
grad mare de adaptare şcolară şi socială);
 consilierea comportamentală;
 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

S-ar putea să vă placă și