Sunteți pe pagina 1din 7

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.

Vizat DIRECTOR,
PROF. .............................

PROGRAM DE INTERVENŢIE PERSONALIZAT

1. INFORMAŢII GENERALE:
Numele:
Clasa: a II-a
Echipa de lucru: consilier scolar ..............
profesor pentru învățământul primar- ................................
mama......................................
Data de elaborare a programului: septembrie 2019
Durata de desfăşurarea a programului: septembrie2019 -iunie 2020
Domeniul de intervenție: Limba şi literatura română şi Matematică
2. EVALUARE INIŢIALĂ
Instrumente folosite în evaluare: fişa psihopedagogică, observaţia spontană şi dirijată, convorbirea
individuală şi de grup, sarcini de lucru pentru automatizarea și comprehensiunea citirii (pretest).

Diagnostic:
 Medical: clinic sănătos;
 psihologic: modificări calitative ale comunicării, interacțiunii și imaginației sociale, prin
restrângerea ariei de interese și, adeseori, prin manierism și comportări repetitive stereotipe;
hipo- sau hiper-sensibilitatea senzorială față de mediu
 psihopedagogic: dificultăţi de învăţare-dislexo-disgrafie, discalculie;
 pedagogic: nu face faţă cerinţelor educaţionale; adaptare inferioară la cerinţele programei şcolare
pentru clasa a II- a şi a curriculumului de citire–scriere-calcul.
3.OBIECTIVELE PROGRAMULUI:
Pe termen lung:
 Descoperirea şi folosirea potenţialului psihic de învăţare ale subiectului, a ritmului propriu
de achiziţie, prin observarea zilnică şi prin concentrarea tuturor informaţiilor din cadrul familiei;
 Dezvoltarea exprimării orale, înţelegerea şi utilizarea corectă a semnificaţiilor structurilor
gramaticale;
 Dezvoltarea expresivităţii şi creativităţii;
 Dezvoltarea motricităţii mâinilor, dar şi a altor părţi ale corpului;
 Dezvultarea capacităţilor de calcul matematic;
Pe termen scurt:
 Formarea abilităţilor de comunicare;
 Formarea abilităţilor de participare la lecţii;
 Dezvoltarea capacităţilor de scriere;
 Partciparea la activităţi de grup;
 Participarea la activităţi specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de numărare şi efectuare a calculului matematic, oral şi în scris;

2. SCOPURILE PROGRAMULUI:
 Reducerea şi eliminarea lacunelor din cunoştinţele elevului;
 Educarea exprimării verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical şi sintactic;
 Formarea capacităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 Formarea deprinderilor de scriere corectă a elementelor grafice şi a literelor, precum şi
scrierea lizibilă a cuvintelor;
 Cunoaşterea şi utilizarea conceptelor specifice matematicii;
 Dezvoltarea capacităţilor de explorare/investigare şi rezolvare de probleme;
 Formarea şi dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic;

3. DERULAREA PROGRAMULUI DE INTERVENŢIE:


Consilier şcolar:
 Stimulează elevul in vederea reducerii dificultatilor de invatare prin exersarea si dezvotarea proceselor
psihice (memorie, atentie, motivatie), a unor trasaturi pozitive de personalitate din domeniul afectiv si
motivational, a deprinderilor de munca individuala;
 Implica mama pentru a o ajuta sa lucreze cu copilul in asimilarea unor cunostinte esentiale: cunoasterea
mediului, coordonare spatio-temporala, dezvoltarea limbajului si a vocabularului, abilitati de
relationare sociala;
MATERIALE
OBIECTIVE METODE SI TEHNICI
UTILIZATE
- efectuarea unor exercitii - convorbirea - planse
de relaxare, pentru concentrarea - povestirea - fise de lucru
atentiei si dezvoltarea memoriei; - problematizarea - jocuri de
- exercitiul de relaxare constructie
- plastilina
- carti
- puzzle
- educarea auzului - exercitii de gimnastica respiratorie, - planse
fonematic, a atentiei vizuale, a linguala; - fise de lucru
analizei auditive si imbogatirea - exercitii pentru formarea - jocuri
vocabularului; priceperilor si deprinderilor de pronuntie - carti
corecta a silabelor si cuvintelor;
- exercitii de formulare a unor
propozitii simple cu sunetul corectat in
diferite pozitii;
- povestiri dupa imagini, planse;
- demonstratia;
- stapanirea si motivarea - exercitii de autocunoastere; -fise de lucru
personala prin gestionarea - exercitii pentru cresterea stimei de -desene
adecvata a trairilor afective sine si a increderii in fortele proprii; -minge antistres
negative; - exercitii pentru managementul -joc de rol
emotiilor negative;
- convorbirea;
- problematizarea;
- lauda, incurajerea;
- explicarea si formarea - efectuarea temelor si invatarea -carti, caiete;
unor deprinderi eficiente de pentru oferirea unui model de lucru; -fise de lucru si
studiu; - explicatia; cartonase
- efectuarea temelor la - exercitiul
cabinet cand este posibil;
- organizarea locului de - convorbirea;
invatare cu eliminarea - exercitul;
elementelor distractoare; - incurajarea
- sprijinirea copilului in - tratarea diferentiata; -planse
parcurgerea materiei in ritm - relatie empatica invatator-elev, -jocuri
propriu si ajutor la cererea consilier-elev; -casete
doamnei invatatoare; - activitati ajutatoare -carti
- construirea unui orar si - convorbirea; -cartonase cu
respecterea lui astfel incat elevul - exercitiul sarcini expuse in
sa isi faca temele, oferirea de camera
recompense de catre familie;
- masuri unitare de - consultarea; -monitorizarea
sustinere a copilului de catre - informarea succesului prin
familie; - empatia acordarea de fete
- motivarea familiei in vesele
continuarea tratamentului
medicamentos;

ÎNVĂŢĂTOR:
 Antrenează elevul în activităţile specifice pe arii de stimulare sau recuperatorii şi recreative, cu
respectarea particularităţilor de vârstă şi individuale;
 În cadrul lecţiilor se lucrează diferenţiat, cu respectarea planificării materiei (cu revizuiri şi adaptări);
MIJLOACE: probe de evaluare, fişe de lucru, planşe, jetoane, jocuri didactice, rechizitele şi
manualele şcolare, obiecte de uz general;
Domeniul de intervenţie: Limba şi literatura română
Elevul pronunţă corect cuvintele dar are un vocabular foarte sărac. Răspunsurile sale sunt
monosilabice sau în propoziţii incomplete. Nu reuşaşte să povestească texte auzite în clasă ori întâmplări
din viaţa personală, pierde firul logic al acestora. Capacitate scăzută de organizare şi coordonare a
acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice cu trăsături tremurate, fără a respecta
spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.
Meto
Obiective Obiective Criterii
Activităţi de de şi
pe termen operaţion minimale pentru
învăţare instrumente
scurt ale evaluarea progresului
de evaluare
1. Dezv - să -exercitii de - înţelege
oltarea capacităţii de înţeleagă delimitare asemnificaţia globală a Evalu
receptare a semnificaţia cuvintelor in enunturi; unui text scurt, după area orală şi
mesajului oral globală a -exercitii de ascultarea repetată a scrisă
mesajului oral stabilire a pozitiei acestuia, sau după Aprec
- să unui cuvant intr-o lămuriri suplimentare; ieri
sesizeze intuitiv propozitie; - formulează stimulative
corectitudinea -jocuri derăspunsuri la întrebările Evalu
unei propoziţii identificare a pozitiei puse, uneori cu are cu mai
ascultate silabelor in cuvant; imprecizii, corectate la multe
- să -exercitii de solicitarea învăţătorului; reveniri
distingă cuvintele distingere a sunetului - distinge şi
dintr-o propoziţie initial, final sau din delimitează cuvintele în
dată, silabele interiorul unei silabe propoziţii de două Evalu
dintr-un cuvânt şi sau al unui cuvant; cuvinte, rostite clar de ări curente
sunetele dintr-o -identificarea învăţător; formative
silabă cuvintelor ce contin - distinge, după Probe
- să sunetul învăţat si auz, silabele şi sunetele, scrise, fişe de
2. Dezv sesizeze sensul despartirea lor in dintr-un cuvânt dat, de lucru
oltarea capacităţii de cuvintelor într-un silabe; 1-2 silabe;
exprimare orală enunţ dat -jocuri de - pronunţă,
- să punere incorect, cuvântul integral
formuleze clar şi corespondenta a unui şi pe silabe, cu
corect enunţuri cuvant auzit cuimprecizii corectate cu
verbale potrivite imaginea sprijinul învăţătorului;
unor situaţii date corespunzatoare; - asociază
- să -exercitii de sunetul cu litera de tipar,
integreze despartire a cuvintelor sau de mână; citeşte în
3. Dezv cuvintele noi în in silabe; ritm propriu silabe,
oltarea capacităţii de enunţuri - exerciţii de cuvinte şi propoziţii
receptare a trasare a elementelor alcătuite diin 2-3
mesajului scris grafice; cuvinte, uneori cu
(citirea / lectura) - exerciţii de inversiuni sau repetări,
- să adoptare a poziţiei corectate la intervenţia
Să identifice identifice litere, corecte si comode învăţătorului;
grupuri de litere, pentru scris; - citeşte cuvinte
literele alfabetului
silabe, cuvinte şi - exerciţii de scrise, formate din
(a, m, n, i, o, enunţuri în textul scriere a unor silabe cunoscute;
tipărit şi în textul elemente grafice - citeşte fluent şi
l, b, p, d, t, ş, ţ, z, v,
de mână pregătitoare, care sa corect enunţuri
h, j, x, y, g, f, ă, â, î,) - să faciliteze scriereacunoscute, cu ezitări sau
sesizeze legătura literelor si scriere în pauze mai lungi, atunci
dintre enunţuri şi duct continuu; când întâlneşte cuvinte
imaginile care le - exerciţii de care conţin aglomerări
însoţesc scriere a literelor, de consoane, grupuri de
- să silabelor, cuvintelor si litere etc.;
Să citescă desprindă propoziţiilor; - copiază,
semnificaţia transcrie şi scrie după
cuvinte din 2-3
globală a unui - exerciţii de dictare litere, silabe şi
silabe text citit scriere a literelor si a cuvinte cu abateri de la
- să cuvintelor, respectând regulile grafice;
citească în ritm forma, mărimea lor; - construieşte în
propriu, corect un - exerciţii de scris propoziţii formate
text cunoscut încadrare corecta în din 2-3 cuvinte, cu mici
- să scrie pagina a textului abateri de la regulile
corect litere, (data, alineat); grafice, ortografice şi de
4. Dezv
silabe, cuvinte - exerciţii de punctuaţie, corectate la
oltarea capacităţii de
- să scrie apreciere corecta a intervenţia învăţătorului;
exprimare scrisă
corect, lizibil şi spaţiului dintre -copiază/
îngrijit propoziţii cuvinte; transcrie/ scrie după
scurte - dictări de dictare, cu unele
Să formuleze
cuvinte si propoziţii; omosiuni, inversiuni de
propoziţii simple litere, uneori cu abateri
de la normele de aşezare
în pagină, sau de la
folosirea corectă a
semnelor de punctuaţie;

Domeniul de intervenţie: Matematică


Elevul formează mulţimi, recunoaşte culorile, numără crescător până la 5, dar are probleme în ceea
ce priveşte număratul până la 10 sau număratul descrescător, chiar şi cu ajutorul obiectelor. Capacitate
scăzută de organizare şi coordonare a acţiunilor în conformitate cu comanda verbală. Scrie semne grafice
cu trăsături tremurate, fără a respecta spaţiul de scris, pierde rândul, mâzgăleşte foaia.

Criterii Meto
Obiective Obiective
Activităţi de minimale pentru de şi
pe termen de
învăţare evaluarea instrumente
lung referinţă
progresului de evaluare
1. - să scrie, - exerciţii de - asociază
Cunoaşterea şi să citească numărare cu obiecte de la mulţimi (alcătuite Evalu
utilizarea numerele naturale 0 la 10; din obiecte identice, area orală şi
conceptelor de la 0 la 10; - exerciţii de citire uşor de numărat), cu scrisă
specifice şi de scriere a numerelor numărul lor
matematicii - să naturale de la 0 la 10; (cardinalul Aprec
compare două - compararea şi mulţimii); ieri
numere cu ordonarea numerelor de la - identifică stimulative
diferenţă de o 0 la 10; cifra zecilor şi cifra
unitate; - exerciţii unităţilor în scrierea Evalu
compunere şi unui număr de două are cu mai
- să descompunere cu numere cifre; multe
completeze un şir naturale de la 0 la 10; -numără reveniri
de numere; - exerciţii de corect, crescător şi
- să scrie alegere a unei descrescător, din 1
vecinii descompuneri potrivite în 1, în concentrul
numerelor; pentru efectuarea unui 0-30; Evalu
calcul; - copiază, ări curente
- rezolvarea de transcrie şi scrie formative
probleme cu obiecte sau după dictare cifrele, Probe
cu desene simple: puncte, cu greşeli privind scrise, fişe de
cerculeţe, linii etc.; corectitudinea lucru
2. - să - rezolvarea de elementelor grafice,
Dezvoltarea exploreze probleme cu obiecte sau încadrarea în spaţiul
capacităţilor de modalităţi variate cu desene simple: puncte, de scriere,
explorare/investigare de compunere şi cerculeţe, linii etc.. înclinarea;
şi rezolvare de descompunere a -ex. de -efectuează
probleme numerelor, în descompunere a adunări şi scăderi în
concentrul 0 – 10 numerelor în sume şi concentrul 0-30,
cu obiecte de diferenţe ; fără trecere peste
sprijin; -ex. de adunare şi ordin, utilizănd
scădere cu numere de la 0 simbolurile +, -, =
la 20 ; în scrierea unui
-ex. de aflare a exerciţiu;
numărului necunoscut ; - efectuează
-ex. de verificare a corect 50-60%
3. Formarea rezultatului prin probă ; dinexerciţiile cu o
şi dezvoltarea - să -ex. – joc pentru singură operaţie
capacităţii de a efectueze operaţii verbalizarea etapelor de cuprinsă într-o listă
comunica utilizând de adunare şi de calcul dată;
limbajul matematic scădere cu -ex. de analiză a -
numere naturale părţilor componente ale descompune
de la 0 la 10 fără unei probleme ; numere naturale mai
trecere peste -ex de transformare a unei mici decât 10 în
ordin cu obiecte probleme păstrând sume sau diferenţe,
de sprijin; numerele date utilizând obiecte;
-ex. de numărare -rezolvă
cu pas dat „înainte” şi probleme cu date
„înapoi” cu şi fără sprijin numerice şi enunţ
de obiecte sau desene ; sintetic, care
-ex. de comparare presupun o singură
a numerelor folosind operaţie, cu numere
diferite reprezentări ale mai mici decât 10,
acestora ; recurgând la
-compunerea şi modelarea figurală a
4. descompunerea numerelor datelor problemei;
Dezvoltarea în z şi u . - execută,
interesului şi a - să parţial corect, în
motivaţiei pentru rezolve probleme ritm propriu,
studiul şi aplicarea care presupun o comanda dată, după
matematicii în singură operaţie lămuriri
contexte variate dintre cele suplimentare;
învăţate.

Prin acest program s-a urmărit:


 recuperarea laturilor disfuncţionale;
 structurarea unor comportamente dezirabile (elaborarea unor modele de comportament cu
un grad mare de adaptare şcolară şi socială);
 consilierea comportamentală;
 antrenarea elevului în activităţi plăcute pentru a-l stimula;
 antrenarea elevului în activităţi extracurriculare;
 dezvoltarea motricităţii generale şi a finei motricităţi;
 dezvoltarea abilităţilor de numeraţie şi calcul matematic;
 dezvoltarea abilităţilor de cunoaştere a literelor şi citire a cuvintelor şi propoziţiilor;
 formarea deprinderilor de scriere corectă şi respectare a spaţiului de scris;
 îmbogăţirea, precizarea şi activizarea vocabularului;
 dezvoltarea autonomiei personale şi sociale;
 dezvoltarea capacităţii de orientare şi adaptare la mediu;
 dezvoltarea atitudinilor pozitive de relaţionare în grup;

Rolul si modul de implicare a părinţilor in program:


 Tin legatura cu cadrele didactice;
 Nu participa la sedinte de consiliere;
 Comunica periodic cu cadrul didactic de sprijin, d-na invatatoare;
 Nu pot ajuta copilul in realizarea sarcinilor;

Intocmit,
Prof. Înv. Primar-Fășie Carmen-Medeea

S-ar putea să vă placă și