Sunteți pe pagina 1din 17

Program de intervenţie personalizat:

I. Informaţii de bază:
Numele elevului: Ţ. R.
Data naşterii: 3. 01. 1998
Clasa: a II-a D
Scoala:
Data de referinţă: martie 2007
Data de elaborare a programului: martie 2007
Perioada de evaluare a programului: mai 2007
Participanţi la proiect: - învăţătoare
-profesor psiholog
- părinţi

Motive de referinţă:
- dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin
respectarea structurilor şi particularităţilor bio-psiho-pedagogice; se ţine seama de
principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr. 48/96 din 1993:
 principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii comunitare);
 principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei;
 principiul asigurării serviciilor de sprijin (resurse umane,
instituţionale, materiale, financiare, servicii guvernamentale);
 principiul intervenţiei timpurii;
 principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanentă între cei
implicaţi).
II. Starea actuală a elevului:
Sector de referinţă:
Citire:
- lipsă de coerenţă şi expresivitate în citire, omisiuni de sunete, inversiuni; citirea
nu se realizează conştient.
Scriere:
- defectuoasă, cu omisiuni de litere; ortogramele sunt scrise deficitar; sunt
prezente dezacorduri în exprimare; întâmpină dificultăţi la despărţirea
cuvintelor în silabe şi la scrierea cuvintelor care conţin grupurile de litere oa,
ea, ia, ua, ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi. Reuşeşte să scrie după dictare doar
cuvinte scurte, care nu conţin grupurile de litere amintite.

Matematică:
- citeşte, compară şi ordonează numerele din concentrul 0-30,
stăpâneşte la nivel satisfăcător algoritmii de calcul în efectuarea operaţiilor de
adunare şi scădere în concentrul 0 – 30, fără trecere peste ordin; recunoaşte
unele forme geometrice plane; întâmpină dificultăţi în rezolvarea problemelor
şi a exerciţiilor de logică.
Autonomie personală:
- are formate deprinderi de autonomie personală şi socială la un nivel
satisfăcător.
Evaluare realizată:
Instrumente utilizate: chestionare orale, teste psihologice (aplicate de către psihologul
şcolii), observaţii curente, teste de evaluare iniţială, examinare complexă realizată de
(Comisia de expertiză complexă).
Prezentare sintetică:
- intelect de limită;
- în urma examinărilor orale şi scrise am constat că elevul deţine la nivel
satisfăcător cunoştinţele cerute de curriculumul pentru învăţământul
primar, clasa I;
- necesită îndrumare continuă în formarea deprinderilor igienico-sanitare de
bază precum şi în păstrarea ordinii şi a curăţeniei;
- perceperea materialului de învăţare este difuză;
- memoria este de scurtă durată;
- temperamental se încadrează în tipul puternic exteriorizat, impulsiv,
nestăpânit, inegal, instabil, uneori agresiv, rezistent la solicitări, cu
tendinţe de dominare a altora;
- capacitatea scăzută de concentrare a atenţiei şi de efort voluntar;
- disfuncţional în selecţia, prelucrarea, stocarea şi reactualizarea informaţiei
ca şi în autocontrolul activităţii psihice şi comportamentale;
III. Planificarea intervenţiei:
Scopurile programului de intervenţie:
- cultivarea interesului pentru muncă în general, pentru activitatea
instructiv-educativă în special;
- dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice;
- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv,
motivaţional, caracterial şi al socializării;
- dezvoltarea conduitei morale, religioase şi a simţului estetic;
- dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală.
Obiective specifice :
- efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor activităţi
simple, accesibile şi în ritm propriu;
- utilizarea în activităţile propuse a cât mai multor canale de recepţie: tactil,
kinestezic, văz, auz ş.a.
- dezvoltarea abilităţilor în plan motric, senzorial, perceptiv, al gândirii,
limbajului şi comportamental astfel încât să devină mai apt pentru
activitatea educativ-terapeutică din şcoală şi pentru activităţile sociale în
general;
- stabilirea potenţialului psihic de învăţare, a ritmului propriu de achiziţie,
prin observarea zilnică a comportamentului acestuia şi prin consultarea
celorlalţi membri ai echipei implicaţi în desfăşurarea programului;
- abilitarea elevului pentru o mai bună inserţie socială în şcoală şi societate.
Strategia :
Componente ţintă : senzoriale, intelectuale, motivaţionale.
Sarcini concrete în timp : în perioada desfăşurării programului elevul va primi sarcini
care vizează formarea capacităţilor de citire corectă, coerentă şi conştientă, de scriere
corectă a cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, oa, ea,
ia, ua, de a se exprima corect, utilizând propoziţii corecte d.p.d.v. logic şi gramatical
(sarcinile primite vor fi realizate prin intermediul jocului); va primi spre rezolvare
exerciţii care să conducă spre dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
matematic, a interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate, consolidarea deprinderilor de calcul, aprofundarea înţelegerii conceptului de
număr, parcurgând etape ca :
- operarea cu numere, pornind de la reprezentări;
- calculul mintal;
- calcul în scris, folosind forme echivalente ale numerelor, descompuneri
variate;
- algoritmi uzuali;
- tehnici de calcul rapid.
Pe parcursul întregii activităţi vor fi realizate exerciţii de cultivare a personalităţii, a
stimei de sine, de cunoaştere a drepturilor şi responsabilităţilor individuale, de formare a
autonomiei personale şi sociale.
Printre strategiile aplicate în realizarea acestor sarcini se numără şi instruirea în
cuplu (predarea reciprocă), colaborarea în predare şi folosirea sugestiei.

Metode şi procedee : metodele şi procedeele utilizate vor fi adaptate capacităţilor bio-


psiho-intelectuale ale elevului: conversaţia, explicaţia, observaţia, exerciţiul, jocul,
lectura explicativă, metode activ-participative, jocul de rol.

Mijloace : manuale, jetoane, planşe, fişe de muncă independentă, caiete speciale, jocuri
didactice, obiecte de uz personal şi general.
Factori de risc - interni: capacitate scăzută de efort intelectual, de muncă independentă,
lipsă de concentrare;
- externi: atitudini de respingere din partea colegilor, lipsă de interes
pentru activitatea şcolară manifestată de către elevul
în cauză.

Program de intervenţie personalizat

I. Informaţii de bază:
Numele elevului: C.C.
Data naşterii: 25. 03. 1998
Clasa: a II-a D
Scoala:
Data de referinţă: martie 2007
Data de elaborare a programului: martie 2007
Perioada de evaluare a programului: mai 2007
Participanţi la proiect: – învăţătoare
– profesor psiholog
- părinţi
Motive de referinţă:
- dreptul fiecărui copil, în contextul reformei, la procesul instructiv-educativ prin
respectarea structurilor şi particularităţilor bio-psiho-pedagogice; se ţine seama de
principiile de maximă generalitate cuprinse în Rezoluţia O.N.U. nr. 48/96 din 1993:
- principiul drepturilor egale (accesul la educaţie şi la alte servicii
comunitare);
- principiul egalizării şanselor în domeniul educaţiei;
- principiul asigurării serviciilor de sprijin (resurse umane,
instituţionale, materiale, financiare, servicii guvernamentale);
- principiul intervenţiei timpurii;
- principiul cooperării şi parteneriatului (colaborare permanente
între cei implicaţi).

II. Starea actuală a elevului:


Sector de referinţă:
Citire:
- ritmul de citire este foarte lent, cu inversiuni şi omisiuni, întâmpină
dificultăţi în formularea de enunţuri, precum şi în desprinderea mesajului
unui text;
- exprimarea este greoaie, cu dezacorduri;
- volumul vocabularului redus;
Scriere:
- acelaşi ritm extrem de lent, chiar şi în cazul copierii sau al transcrierii;
- în scriere sunt prezente omisiuni şi inversiuni de litere, nu utilizează corect
semnele de punctuaţie şi majuscula;
- nu reuşeşte să scrie după dictare decât cuvinte izolate;
- scrisul nu este lizibil şi estetic;
Matematică:
- elevul stăpâneşte în măsură medie algoritmii de calcul în operaţiile de
adunare şi scădere cu şi fără trecere peste ordin în concentrul 0-30;
- întâmpină dificultăţi în analiza şi rezolvarea de probleme şi în operarea cu
terminologia specifică matematicii;
- recunoaşte formele geometrice plane, cu mici excepţii, reuşind să clasifice
obiecte după forma lor;

Autonomie personală:
- aria de autoservire - deprinderi dezvoltate;
- aria de relaţii sociale – conduite şi atitudini dominate de imaturitate
afectivă, dezvoltă atitudini de relaţionare pozitivă în grup datorită nevoii
de echilibru.
Evaluare realizată.
Instrumente utilizate: chestionare orale, teste psihologice (aplicate de către psihologul
şcolii), observaţii curente, teste de evaluare iniţială, fişa de caracterizare
psihopedagogică.
Prezentare sintetică:
- intelect de limită;
- în urma examinărilor orale şi scrise am constatatcă elevul C.C. şi-a însuşit
la un nivel minim cunoştinţele cerute de curriculumul pentru învăţământul
primar clasa I;
- necesită îndrumare continuă pe întreg parcursul procesului instructiv-
educativ;
- perceperea materialului de învăţare este difuză, superficială;
- de multe ori este prezent la activitate doar fizic, cu frecvente distrageri;
- temperamental este calm, retras, lent, uneori nepăsător, rezistent la
solicitări repetitive.

III. Planificarea intervenţiei:


Scopurile programului de intervenţie:
- cultivarea interesului pentru muncă în general, pentru activitatea
instructiv-educativă în special;
- dezvoltarea armonioasă a conduitelor psihomotrice;
- dezvoltarea trăsăturilor de personalitate din domeniul afectiv,
motivaţional, caracterial şi al socializării;
- dezvoltarea conduitei morale, religioase şi a simţului estetic;
- dezvoltarea deprinderilor de muncă individuală.

Obiective specifice :
- efectuarea unei game variate de exerciţii prin intermediul unor activităţi
simple, accesibile şi în ritm propriu;
- utilizarea în activităţile propuse a cât mai multor canale de recepţie: tactil,
kinestezic, văz, auz ş.a.
- dezvoltarea abilităţilor în plan motric, senzorial, perceptiv, al gândirii,
limbajului şi comportamental astfel încât să devină mai apt pentru
activitatea educativ-terapeutică din şcoală şi pentru activităţile sociale în
general;
- stabilirea potenţialului psihic de învăţare, a ritmului propriu de achiziţie,
prin observarea zilnică a comportamentului acestuia şi prin consultarea
celorlalţi membri ai echipei implicaţi în desfăşurarea programului;
- abilitarea elevului pentru o mai bună inserţie socială în şcoală şi societate.
Componente ţintă : senzoriale, intelectuale, motivaţionale.
Sarcini concrete în timp :
- pe parcursul desfăşurării programului elevul va primi spre rezolvare sarcini simple, care
vizează acţiuni orientate spre munca în echipă, instruire în cuplu, acţiuni care să conducă
spre conştientizarea contribuţiei personale la realizarea unei activităţi de grup care
facilitează ameliorarea imaginii de sine, creşterea motivaţiei şi nivelului de performanţă; i
se vor atribui responsabilităţi care să-i trezească interesul pentru activitatea şcolară
(negociator al obiectivelor sau al dificultăţilor sarcinilor, responsabil cu elevii absenţi
etc);
- în ceea ce priveşte dezvoltarea capacităţilor de citire, scriere, comunicare, elevul va
primi sarcini care vizează citirea corectă, coerentă şi conştientă, scrierea corectă a
cuvintelor care conţin grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi, oa, ea, ia, ua,
exerciţii de exprimare corectă, utilizând propoziţii corecte d.p.d.v. logic şi gramatical
(sarcinile primite vor fi realizate prin intermediul jocului); vor primi spre rezolvare
exerciţii care să conducă spre dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul
matematic, a interesului şi a motivaţiei pentru studiul şi aplicarea matematicii în contexte
variate, consolidarea deprinderilor de calcul, aprofundarea înţelegerii conceptului de
număr, parcurgând etape ca :
- operarea cu numere, pornind de la reprezentări;
- calculul mintal;
- calcul în scris, folosind forme echivalente ale numerelor, descompuneri
variate;
- algoritmi uzuali;
- tehnici de calcul rapid.

Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, munca


independentă, jocul de rol, jocul didactic ;
Mijloace : manuale, jetoane, fişe de muncă independentă, planşe, obiecte de uz personal
şi general, jocuri didactice.
Factori de risc - interni : capacitate scăzută de efort intelectual, de concentrare a atenţiei ;
ritmul foarte lent de lucru, lipsa deprinderilor de muncă
independentă, dezinteres faţă de activitate.
- externi : atitudini negative din partea colegilor şi a elevului.

Aspecte practice ale aplicării programului de intervenţie la diferite discipline


Program de intervenţie personalizat. Aria curriculară Limbă şi comunicare
Obiective pe termen lung:
- dezvoltarea capacităţii de exprimare corectă;
- exersarea actului citirii şi lărgirea câmpului vizual de la o silabă la un
cuvânt;
- eliminarea confuziilor, a inversiunilor sau omisiunilor de sunete în citire şi
grafeme în scriere;
- îmbogăţirea vocabularului cu cuvinte şi expresii noi şi utilizarea acestora
în contexte variate;
- citirea conştientă şi desprinderea semnificaţiei textului citit.
Obiective pe termen scurt (pentru prima perioadă de intervenţie)
- scrierea corectă a literelor G, g, H, h, K, k, P, p, D, d, F, f;
- scrierea şi citirea corectă a cuvintelor care conţin sunetele ce, ci, ge, gi,
che, chi, ghe, ghi;
- despărţirea cuvintelor în silabe (două-trei silabe);
- alcătuirea de enunţuri cu cuvinte date;
- folosirea majusculei în situaţiile stabilite de regulile ortografice;
- respectarea regulilor de aranjare a textului în pagină;
- utilizarea corectă a semnelor de punctuaţie (punctul, semnul exclamării,
semnul întrebării).

Perioada de intervenţie: martie – aprilie 2007

Obiective Strategii de intervenţie şi învăţare


operaţionale Sarcina de învăţare Metode, mijloace
Sarcinile de învăţare vor include:
- să realizeze - rezolvarea de exerciţii de realizare
demonstraţia,
corect literele corectă a semnelor grafice care
exerciţiul,
D, d, F, f, G, g, intră în alcătuirea literelor
observaţia, munca
H, h, P, p, K, k; enumerate;
independentă,
- să utilizeze - exerciţii de scriere şi citire a
instruirea în
literele în cuvintelor care conţin aceste litere
cuplu, lectura
scrierea în diferite poziţii: iniţială, mediană
explicativă, jocul,
cuvintelor; şi finală;
metode activ-
- să citească - exerciţii de alcătuire de propoziţii
participative prin
corect cuvinte cu aceste cuvinte ;
care sunt antrenaţi
care conţin - exerciţii de copiere, transcriere şi
toţi elevii clasei.
sunetele ce, ci, scriere după dictare a grupurilor
ge, gi, che, chi, de litere enumerate şi a cuvintelor
ghe, ghi; care conţin aceste grupuri;
- exerciţii de alegere a variantei
corecte de scriere;
- fişe de muncă
- completare de rebusuri cu cuvinte
independentă;
care conţin grupurile de litere
- jetoane;
studiate;
- jocuri didactice;
- alegerea şi clasificarea cuvintelor
- caiete speciale;
care conţin aceste grupuri;
- manual;
- să despartă în - completarea unor structuri
- culegere de
silabe cuvinte eliptice (cuvinte, propoziţii);
rebusuri;
care conţin - exerciţii de despărţire a cuvintelor
- culegeri de texte
aceste sunete; în silabe (1- 3 silabe);
şi exerciţii ;
- să alcătuiască - completarea unor cuvinte cu
propoziţii cu silabe potrivite;
aceste cuvinte; - exerciţii de schimbare a structurii
unui cuvânt pentru a obţine
cuvinte noi;
- să utilizeze - exerciţii de stabilire a succesiunii
majuscula în cuvintelor în scopul alcătuirii de
scrierea propoziţii ;
numelor şi a - exerciţii de exersare a
cuvintelor de la vocabularului :
începutul - exerciţii pentru utilizarea corectă a
propoziţiilor; majusculei ;
- să utilizeze - exerciţii de transformare a
corect punctul, propoziţiilor a.î. să fie folosite
semnul cele trei semne de punctuaţie :
exclamării, A sunat clopoţelul.
semnul A sunat clopoţelul !
întrebării; A sunat clopoţelul ?
- exerciţii de completare a textelor
- să-şi cu
îmbunătăţească semnele de punctuaţie corespunzătoare ;
ritmul de citire. - exerciţii de scriere după dictare a
unor
propoziţii enunţiative, exclamative şi
interogative.
- exerciţii de citire a unor texte
scurte pentru îmbunătăţirea ritmului de citire.

Scrierea după dictare, în cazul copiilor cu tulburări de învăţare, prezintă câteva


cerinţe specifice şi anume trebuie să se ţină seama de operaţiile complexe pe care le
implică :
- perceperea şi conservarea semnalului auditiv ;
- analiza elementelor componente ;
- reactivarea semnelor grafice corespunzătoare semnalului sonor ;
- coordonarea audio-grafică.
Astfel, pentru a putea scrie după dictare, elevul trebuie să cunoască cuvântul scris,
d.p.d.v. semantic atât sonor, cât şi grafic. În cazul dictării nu mai este posibil, ca şi în
cazul copierii, revenirea la actul perceptiv. De aceea se impune reluarea mesajului sonor
de câte ori este necesar.
În urma perioadei de evaluare am constatat că elevii realizează corect literele
asupra cărora am insistat în prima parte a subprogramului, fac confuzii uneori între
grupurile de litere, dar îşi corectează singuri greşelile după ce le-au fost semnalate.
Despărţirea cuvintelor în silabe o realizează fără probleme atunci când actul este verbal.
Când realizează despărţirea cuvintelor în scris, uneori întâmpină dificultăţi.
Şi-au îmbunătăţit ritmul de citire şi reuşesc să redea conţinutul unui text scurt,
prin formulare de răspunsuri la întrebări.
În scrierea după dictare reuşesc să scrie corect aproape toate cuvintele, utilizează
corect majuscula şi semnele de punctuaţie vizate în program. Întâmpină greutăţi în
analiza şi interpretarea cerinţelor, motiv pentru care necesită în continuare îndrumare în
permanenţă.
Program de intervenţie personalizat- Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe

Matematică:
Obiective pe termen lung :
- însuşirea algoritmului de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu
trecere peste ordin, concentrul 0-100;
- dezvoltarea capacităţii de a utiliza limbajul matematic în contexte variate;
- formarea şi dezvoltarea capacităţii de analiză şi rezolvare de probleme
care implică utilizarea unei singure operaţii.
Obiective pe termen scurt: ( pentru prima perioadă de intervenţie)
- să aplice corect algoritmul de calcul în operaţiile de adunare şi scădere cu
trecere peste ordin în concentrul 0 – 30 ;
- să descompună numerele în modalităţi variate;
- să opereze corect cu terminologia specifică;
- să acorde o mai mare atenţie modului de aranjare a exerciţiilor în pagină.
Perioada de intervenţie: martie 2007

Obiective Strategii de intervenţie şi învăţare


operaţionale Sarcina de învăţare Metode, mijloace

-să aplice Pe parcursul desfăşurării programului de


corect intervenţie elevii vor primi sarcini în
algoritmul de conformitate cu posibilităţile lor de înţelegere,
calcul în prezentarea şi învăţarea conţinuturilor făcându-se
operaţiile de din aproape în aproape, pentru a se exclude
adunare şi posibilitatea apariţiei fisurilor şi a lacunelor în - conversaţia,
scădere cu învăţare. explicaţia,
trecere peste Sarcinile vor include : observaţia, munca
ordin; - exerciţii de înţelegere a algoritului independentă,
- să de calcul în operaţia de adunare cu jocul, metode
descompună în trecere peste ordin (formarea activ-
modalităţi cât zecilor la care se adaugă unităţile): participative.
mai variate 16 + 7 = 16 + 4 + 3 = 20 + 3 = 23
numere (exerciţiile se rezolvă pentru început cu ajutorul
cuprinse între 0 materialului concret)
şi 30; - exerciţii de descompunere a
- să utilizeze numerelor ;
corect semnele - exerciţii de aflare a sumei prin
de relaţie <, >, modalităţi cât mai variate :
=; Află suma numerelor 12 şi 9.
- material
- să opereze Află numărul cu 5 mai mare decât 18.
corect cu Adaugă-l pe 7 numărului 17. distributiv;
terminologia Termenul I este 9, termenul II este 14. Află
- caiete speciale,
specifică : totalul.
cu…. mai mic, Adună la 18 numărul 6. etc. fişe de muncă
cu…. mai - exerciţii de aflare a diferenţei prin
independentă,
mare, total, aplicarea algoritmului de calcul
sumă, rest, (formarea zecii şi efectuarea manualul, culegeri
diferenţă, scăderii din zece);
de exerciţii ,
termeni, 14 – 8 = 10 + 4 – 8 = 10 – 8 + 4 = 2 + 4
scăzător, =6 jocuri didactice.
descăzut. - exerciţii de aflare a diferenţei prin
modalităţi variate:
Află diferenţa numerelor 22 şi 7.
Află numărul cu 6 mai mic decât 20.
Descăzutul este 21, scăzătorul este 5. Află restul.
Scade din 17 numărul 9.
Cu cât este mai mare numărul 25 decât 8 ?
- exerciţii de comparare a
numerelor, a sumelor sau a
diferenţelor;

O problemă deosebită în cazul acestor elevi o constituie învăţarea rezolvării de


probleme. În rezolvarea de probleme un rol extrem de important îl are raţionamentul. De
aceea este necesară o gamă variată de activităţi care să vizeze:
- înţelegerea termenilor şi a relaţiilor matematice;
- identificarea cuvintelor cheie pentru a fi stabilită operaţia prin care se
rezolvă problema;
- verbalizarea problemei cât mai mult posibil:
- comentarea şi interpretarea soluţiei problemei.
Evaluarea rezultatelor obţinute la o lună după aplicarea acestui subprogram a
evidenţiat faptul că ambii elevi şi-au însuşit algoritmii de calcul în operaţiile de adunare
şi scădere cu trecere peste ordin, ritmul de calcul fiind puţin mai lent în cazul lui Ţ.R.
Chiar dacă cunosc algoritmul de calcul mai încearcă, în momentele în care un sunt strict
supravegheaţi să apeleze la metoda socotitului pe degete.
Deasemenea cunosc şi operează corect cu termenii specifici: mai mic, mai mare,
sumă, total, diferenţă, rest. Întâmpină însă în continuare dificultăţi în stabilirea termenilor
scăderii (descăzut şi scăzător) şi în rezolvarea exerciţiilor care implică mai mult decât o
operaţie.
Ex.: Adună numărul 5 la suma numerelor 9 şi 3.
Stabilesc corect semnele de relaţie în majoritatea cazurilor, însă în momentul când
am încercat diversificarea cerinţelor au întâmpinat dificultăţi şi şi-au pierdut interesul
pentru activitate.

Aceste constatări constituie premise pentru elaborarea planurilor de intervenţie


pentru următoarele perioade astfel încât obiectivele propuse să fie atinse şi elevii să fie
integraţi cu succes în colectiv, în şcoală şi în societate.

Autonomie personală şi socială:


- depăşirea dificultăţilor de colaborare şi de stabilire a relaţiilor
interpersonale;
- cultivarea capacităţii de stăpânire a impulsurilor primare, a capacităţii de
autocontrol;
- ridicarea nivelului aspiraţiilor din sectorul personal şi social;
- dezvoltarea deprinderii de muncă independentă;
- stimularea motivaţiei pentru activitate.

În urma aplicării planului de intervenţie elevii reuşesc să-şi menţină atenţia asupra
obiectului activităţii un timp mai îndelungat, reuşind de asemenea să finalizeze lucrările
începute dacă primesc ajutor.
În relaţiile cu colegii rezultatele obţinute sunt satisfăcătoare, înregistrându-se în
continuare accese de furie şi agresivitate, însă acestea sunt mai rare, iar revenirea la starea
de calm realizându-se într-un timp mai scurt. În ceea ce priveşte interesul pentru
activitate, acesta este fluctuant.
Modalităţi practice de adaptare a curriculumului pentru clasele I – IV

Tipul de curriculum pentru care am optat în activitatea de sprijinire a elevilor care


întâmpină dificultăţi de învăţare este cel obişnuit parţial adaptat. În acest sens am
încercat o accesibilizare a materiei la unele discipline – limba română şi matematică – şi
introducerea unor activităţi de terapie specifică şi de compensare care să se realizeze prin
programe de intervenţie personalizate.
Planul – cadru propus este o combinaţie între planul cadru pentru invatamantul de
masa clasele I-II si invatamantul special clasele I-IV.

ARIA CURRICULARĂ Număr de ore/activităţi pe


Disciplina clasă/săptămânal
I II III IV
I. LIMBĂ ŞI COMUNICARE 7-8 7-8 7-9 7-9
1. Limba şi literatura română 7-8 7-8 5-7 5-7
2 Limba modernă I 1-2 1-2 2-3 2-3
II. MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 4-5 4-5 4-6 4-6
1. Matematică 3-4 3-4 3-4 3-4
2. Cunoaşterea mediului 1-2 1-2 - -
3. Ştiinţe ale naturii - - 1-2 1-2
III. OM ŞI SOCIETATE 1 1 2-3 4-6
1.Educaţie civică - - 1-2 1-2
2. Istorie - - - 1-2
3. Geografie - - - 1-2
4. Religie 1 1 1 1
IV. ARTE 2-3 2-3 2-3 2-3
1. Educaţie plastică 1-2 1-2 1-2 1-2
2. Educaţie muzicală 1-2 1-2 1-2 1-2
V. EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 2-3 2-3 2-3 2-3
1. Educaţie fizică şi activităţi sportive 2-3 2-3 2-3 2-3
VI. TEHNOLOGII 1-2 1-2 1-2 1-2
1. Abilităţi practice 1-2 1-2 - -
2. Educaţie tehnologică - - 1-2 1-2
VII. CONSILIERE ŞI ORIENTARE 0-1 0-1 0-1 0-1
NUMĂR TOTAL DE ORE ÎN TRUNCHIUL COMUN 17 17 18 20
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 1-4 1-4 1-4 1-4
Număr minim de ore pe săptămână 18 18 19 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 20 22 24
VIII. TERAPII SPECIFICE ŞI DE COMPENSARE 2-3 2-3 2-3 2-3
1. Psihodiagnoză, consiliere şi orientare şcolară şi profesională 1-2 1-2 1-2 1-2
2. Terapie psihomotrică şi stimulare cognitivă 1-2 1-2 1-2 1-2

S-ar putea să vă placă și