Sunteți pe pagina 1din 7

1

În conformitate cu prevederile planuliui de activitate a DÎCR Leova și în baza ordinului nr. 161
din 18 0ctombrie 2016 s-a desfășurat evaluarea frontalâ a gimnaziului Vozneseni.
Obiective:
1. Managementul administrativ
- calitatea managementului strategic și managementului operațional;
- gradul de organizare și administrare a activității manageriale;
- evaluarea calității decizionale a activității manageriale;
- analiza activității metodice, utilizarea bazei didfactico-materiale;
- gestionarea documentației școlare;
- organizarea alimentației copiilor;
- frecvența și școlarizareacopiilor;
- organizarea și dirijarea activităților educative școlare și extrașcolare.

2. Managementul curricular
- nivelul implementării curriculumului modernizat în învățămînul primar și gimna-
zial;
Mijloace și metode de investigație
- s-a asistat la 14 ore;
- s-a efectuat analiza calității proiectării strategice și operaționale ale instituției;
- analiza calității și nivelul de respectare a Regulamentului de ordine internă;
- a fost verificat nivelul de gestionare a documentației ce ține de:
. evidența contingentului de elevi și situația lor școlară;
. resurse umane;
. activitatea metodică;
. proiectarea de scurtă și lungă durată;
. s-a întreținut convorbiri cu echipa managerială, cadrele didactice și cu elevii.

Școala din satul Vozneseni cu statut de gimnaziu activează din anul 1995. Actualmente gimnaziul
are două trepte de instruire primar și gimnazial. Efectivul de elevi fiind de 52 elevi: în cciclul
primar 25, ciclul gimnazial 27, ceea ce constituie numai 16,25% din capacitatea instituției de
320 de locuri. 27 copii sunt băștinași, doi din Troian și 23 din Troița. Conform prognozei
demografice în următorii cinci ani efectivul de elevi rămîne a fi constant cu o ușoară tendința de
diminuare, fapt ce sporește pericolul nu numai de dezvoltare, dar și de existență a instituției.
Analiza comparativă a planurilor din ultimii 3 ani demonstrează că proiectarea activității
manageriale are un caracter formal, nu cuprinde toate sferele de activitate ale unei instituții
școlare, nu reiese din concluziile analizei activității școlii în anul precedent în baza cărora s- ar
putea trasa obiective clare și realizabile. Unele compartimente își au schimbate denumirea, iar
conținuturile rămîn aceleași păstrînd chiar și cadrul temporar.
În același timp trebuie de menționat că în anul 2015 instituția a elaborat Proiectul de dezvoltare
strategică pe termen mediu 2015-2020. Pare a fi un proiect ambițios cu obiective strategice
concrete, însă riscă a rămîne doar pe hîrtie, deoarece realizarea lor depinde de factorul financiar,
de care nu dispune instituția. Cu atît mai mult în planul de activitate pentru 2016-2017 nu s-a
regăsit nici un obiectiv din strategie.
Cu toate acestea, reieșind din condițiie economice dificile, echipa managerială se preocupă de
crearea condițiilor adecvate de activitate a instituției. Astfel în rezultatul demersurilor respective
în adresa Consiliului Raional, din componenta raională s-a conservat energia termică prin
schimbarea ferestrelor, atît la blocul central cît și cel al cantinei. A fost revizuită rețeaua
electrică. S-au procurat mobilier în cele două clase gimnaziale. S-au procurat 4 computere.
Actualmente derulează proiectul de aprovizionare cu apă a cantinei școlare.

2
Administrația gimnaziului cunoaște și respectă legislația în domeniu, iar deciziile sunt adoptate
în cadrul Consiliului de administrație sau a Consiliului profesoral, conform procedurilor
prevăzute în fiecare caz aparte. Tematica ședințelor Consiliului profesoral conține subiecte
necesare și probleme actuale. Se propune spre discuție și aprobare planul de activitate a
gimnaziului, rezultatele semestriale și anuale, atestarea cadrelor didactice, implementarea
curricula școlară, securitatea sănătății și vieții copiilor și multe altele. Ședințele se fixsează în
registrul de procese verbale. Trebuie de menționat că o bună parte a hotărîrilor Consiliilor
profesorale au un caracter declarativ general, fără stabilirea termenelor de realizare și revenirea
la control.
Este bine planificată tematica ședințelor Consiliului de administrație, astfel fiind abordate
subiecte cum ar fi pregătirea instituției către sezonul rece, aprobarea comisiei de broкeraj și a
componentei școlare, raportul despre activitatea directorului, determinarea listei elevilor pentru
tabăra de odihnă, repararea capitală a blocului de studii și altele. Totodată se recomandă ca
punctele de vedere ale participanților și hotărîrile din cadrul ședințelor consiliului de
administrație să se consemneze într-un registru de procese-verbale al Consiliului de
administrație, el fiind înseriat și numerotat.
Notă: inadvertența aceasta a fost atestată și la ultima evaluare a instituției din 2010.

La compartimentul „ Gestionarea documentației” comisia constată că echipa managerială nu


acordă atenția suficientă acestui domeni. Afirmația este argumentată prin depistarea
următorelor neajunsuri:

1. În instutuţie nu există registrul de evidenţă a contractelor de muncă, astfel încalcîndu-se


prevederile art.56 alin. (3) din Codul Muncii.
2. Nu este completat compartimentul ,,Concedii” din fişa personală a angajaţilor.
3. În instituţie se păstrează şi alte carnete de muncă, prin care se încalcă prevederile art.66
alin.(5) din Codul Muncii.
4. În instituţie lipsesc: registrul documentelor de intrare, registrul documentelor de ieşire,
nomenclatorul documentelor instituţiei.
Totodată direcția instituției se atenționează , că în registrul de ordine cu privire la personal se
includ doar ordine cu privire la angajare, transfer şi eliberare, iar ordinele cu privire la concedii,
de instituire a unei comisii, de desfăşurarea a unor activităţi se înscriu în registrul cu privire la
activitatea de bază.
Deasemenea înregistrarea ordinelor începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie al
fiecărui an.

Catalogul este un document oficial ce trebuie completat conform Instrucţiunii privind


completarea catalogului şcolar (Anexa nr. 2 la ordinul ministrului Nr.260 din 28 aprilie,2015 ).
De completarea lui răspund dirigintele de clasă, profesorii ce predau în clasa dată şi
administraţia şcolii.
Verificînd registrele şcolare pentru clasa a VI-a şi a VIII-a s-a constatat că catalogul clasei a
VIII-a este gestionat în mare parte corect, ceea ce nu se poate afirma depre starea catalogului
clasei a VI-a. Astfel, dirigintele nu a a făcut cunoştinţă cu Instrucţiunea de completare a
catalogului. În secţiunea Evidenţa frecvenţei elevilor ,nu s-au înregistrat absenţele elevilor pentru
fiecare zi de studiu, nu este scris orarul lecţiilor pentru semestrul I al anului şcolar, completarea
catalogului la rubrica ,,Sumar ,,este făcută în creion, în secţiunea Date generale despre elevi nu
este scris numarul dosarului fiecărui elev.
La unele discipline de studiu s-au comis încalcări ce ţin de diferite puncte din instrucţiune:
- p.17 - utilizarea altor semne ( punctul la evaluarea sumativă) de notare la disciplina
matematica ,
- p.19 - corectarea notelor la biologie şi istoria românilor şi universală, fără a fi autentificate prin
aplicarea ştampilei,

3
- p.21 - nu se înscrie subiectul lecţiei predate şi sarcinile de învăţare la informatică, matematică,
educaţia fizică şi educaţia tehnologică (rubrica pentru băieţi);
O preocupare obligatorie a administraţiei gimnaziului trebuie să fie evidenţa documentaţiei
şcolare. In acest sens , se constată că de la începutul anului şcolar administraţia şcolii nu a
verificat cataloagele şcolare deoarece în secţiunea Observaţii privind completarea catalogului nu
s-au facut menţiunile de rigoare.

Registrele din anul precedent, transmise arhivei, sunt păstrate în condiţii adecvate, dar nu este
scris numărul total de ore predate la finele anului şcolar şi paginile rămase necompletate nu sunt
anulate prin litera Z.
Dosarele elevilor pe clase sînt în ordine. Fiecare diriginte completează sistematic în dosarele
elevilor- reuşita şcolară şi criteriile de notare a comportamentului elevilor.

Organizarea internă a gimnaziului

. Acum instituția are regulamentul de olrdine internă, elaborat în conformitate cu exigențele


Codului muncii și a Codului educației, iar pentru a avea efecte juridice, urmează a fi adus la
cunoștința salariaților sub semnătură.
În organizarea procesului educațional s-a ținut cont de cerințele unice ale Planul – cadru
pentru învățămîăntul primar și general aprobat de către Ministerul Educației. Astfel orarul
sunetelor asigură raportul optim între timpul de învățare și timpul de recreere, oferă elevilor și
cadrelor didactice suficient timp pentru a se pregăti de ora care urmează.
Reieșind din faptul că unii profesori sunt angajați prin cumul administrația instituției întîmpină
dificultăți la elaborarea unui orar echilibrat și adaptabil în care disciplinele exacte să alterneze
cu cele umanistice și de la ariile curriculare Arte, Tehnologii, Sport.
În fiecare an de studiu direcția instituției proiectează monitorizarea, evaluarea și analiza
procesului educațional ce prevede diverse tipuri de control: frontal, tematic, personal. Dar în
cadrul controlului nu s-a atestat nici un ordin de inițiere a controlului, nici o notă informativă,
nici o agendă, nici oședință a Consiliulu profesoral si a Consiliului de administrație sau vreo
întrunire a comisiilor metodice care ar constata și confirma realizarea lor.
S-a creat impresia că echipa managerială nu asită la orele cadrelor didactice. Astfel ultima
înscriere în Registrul de asistențe la ore a directorului datează cu 30 septembrie 2005, iar
directorii adjuncți nu au confirmat nici o asistare.
În acest context se impune necesitatea specificării controalelor , stabilirii perioadei concrete,
publicul - țintă, obiectivele, responsabilul și finalitatea, ele fiind legalizate prin ordinul
directorului.
În localitate copii neșcolarizați nu există, în ultimii tre ani planul de școlarizare fiind realizat în
întregime, iar echipa managerială și întreg corpul didactic depun eforturi susținute pentru o
frecvență mai bună a elevilor.
Făcînd analiza absențelor nemotivate pentru perioada 2015-2016, s-a constatat că numărul lor
în clasele primare cît și în ciclul gimnazial este în descreștere. Dacă în 2013 absențele
nemotivate în ciclul primar constituia 30% , atunci în 2016- 8%. În 2013 în ciclul gimnazial
constituia 64%, iar în 2016 – 58%. Totuși, dacă am raporta numărul total de absențe la efectivul
de elevi am constata că fiecare elev a lipsit 62 de ore, iar utilizînd metoda conversiei obținem
două săptămîni de vacanță.
În instituție se alimentează toți (25) elevii ciclului primar. Meniurile corespund cerințelor
regimului alimentar. Condițiile sanitaro-igienice în cantină sunt respectate. Reclamații privind
calitatea bucatelor nu au fost înregistrate. Se respectă norma financiară de alimentație.
Totodată, se recomandă elaborarea meniurilor de perspectivă ( pe o săptămînă) și afișarea atît
a meniurilor zilnice cît și celor de perspectivă în cantină pe un panou, în viziunea elevilor,
profesorilor și părinților.
E de menționat că cadrele didactice și elevii prin ordinul instituției nr.9 din 12.09.2016 au fost
informați despre interzicerea zilelor de naștere și alte tipuri de activități, folosind produse
alimentare necertificate.
În același timp direcția instituției trebuie să ia măsuri urgente pentru crearea condițiilr de
respectare a regimului de igienă școlară, e vorba în primul rînd de lavuare pentru spălarea
4
mîinilor și asigurarea copiilor cu apă potabilă.
În instituție la momentul controlului frontal Funcționa centrala termică cu biomasă, asigurînt
condiții termice aceptabile în instituție.
Gimnaziul dispune de un Centru de resurse pentru educația incluzivă care urmează a fi
amenajat pentru implementarea educației incluzive. În acest scop a fost procurat un calculator și
un printer dar nu este clar de ce pînă acum încă nu afost instalat calculatorul și printerul în
centrul de resurse.
În portofoliul cadrului didactic de sprijin se regăses toate materialele necesare conform
recomandărilor SAP.
Formarea la elevi a unor deprinderi de comportament responsabil în traficul rutier și în cazul
situațiilor excepționale se realizează în baza conținuturilor întegrate în cadrul disciplinelor
Eucație civică, Fizică, Chimie, Biologie, Educație tehnologică, educație fizică, precum și în
cadrul orelor de dirigenție.
Pentru a cunoaște nivelul de formare a comportamentului responsabil în caz de situiații
excepționale a elevilor, cadrelor didactice și personalului auxiliar, s-a realizat o simulare
inopinată. S-a constatat că direcția instituției are stabilit semnalul convențional de informare în
diferite situații de risc. Dar el nu se face auzit la toate nivelele blocului. Deacea nu toți elevii s-au
evacuat. După evacuare nu s-a făcut apelul pentru a stabili dacă sunt în afara pericolului toți
elevii și nu s-a purces la căutarea celor lipsă. Cu alte cuvinte, în gimnaziu nu funcționează grupa
de observare și salvare.

Activitatea extracurs
. În cadrul verificării, s-a constatat că în instituţia dată există un mediu favorabil realizării
obiectivelor educaţionale, coordonîndu-se în acest scop eforturile corpului profesoral , făcîndu-
se, astfel, încercări de a direcţiona activitatea educaţională spre satisfacerea necesităţilor,
intereselor, aptitudinilor elevilor. Obligaţiunile funcţionale ale adjunctului pe educaţie sînt
corelate cu actele normative recomandate de ME. Planul de activităţi extracurs reflectă
aspectele educaţionale stipulate în actele normative de rigoare şi cuprinde diverse activităţi:
distractive, sportive, activităţi legate de tradiţiile şi obiceiurile naţionale, de tradițiile școlare,
doar ca mai lasa de dorit aspectul legat de planificare și organizare a lor. Subiectele de
interes țin de domeniile cu caracter ecologic, artistic, activități cu referință la lichidarea
discriminării, violenței în rîndurile copiilor, la fel activităti legate de relatiile școală- familie,
lichidarea barierelor de comunicare între părinți si copii, campanii antidrog si antifumat , de
promovare a modului sănătos de viață. La momentul verificării nu era perfectată documentația
cu privire la activitatea secției metodice a diriginților de clasa. Diriginţii de clasă îşi
proiectează activitatea educaţională și orele de diriginție în baza Curriculum-ului ,,Dirigenţia”.
În şcoală este creat Consiliul Elevilor care funcționează în baza unui proiect de activitate . În
şcoală funcţionează 2 cercuri pe interes: de artă decoratăv – aplicată si relații interculturale și
secția sportivă de volei: fete /băieți/, activitatea cărora se desfăşoară conform orarului, orele
fiind înregistrate cu regularitate în registrul special. E apreciabil faptul ca planul instituției
conține activități de monitorizare si evaluare a activității extracurs, doar e necesar a fi întocmite
și notele informative cu privire la rezultatele evaluării.

Atestarea
Atestarea cadrelor didactice se produce în conformitate cu Regulamentul de atestare a cadrelor
didactice. Comisia de atestare exercită evaluartea activității didactice a aspiranților la grad prin
acumularea și anmalza informațiilor despre calitatea , eficiența activității și deontologia
profesională a acestora.

Activitatea metodică
Colectivul mic de cadre didactice ale gimnaziuluinu nu permite funcționarea comisiilor metodice
pe discipline la toate ariile curriculare din planul – cadru. Deaceea au fost instituite 2 comisii:
Comisia metodică pentru ciclul primar și gimnazial și Comisia metodică a diriginților. În
discuțiile cu direcția și cadrele didactice s-a constatat că comisiile sunt funcționale că activează
conform planului, dar credibilitatea funcționării lor trebuie demonstrată printr-un portofoliu cu

5
procese verbale ale ședințelor, cu materialele confirmative ale tuturor activităților desfășuraste în
cadrul instituției.
Biblioteca
Instituția dispune de bibliotecă. Bibliotecara nu este specialist de profesie dar manifestă interes
pentru funcționarea eficientă a bibliotecii, fapt pentru care este apreciată. Cu referire la locația
bibliotecii se constată ca aceasta este amplasată într-un spațiu neîncalzit și nu corespunde
cerințelor sanitare, Aducerea ei la condiții de normalitate trebuie să fie cu numărul 1 in agenda
directorului instituției.
Deasemeni e necesar a fi înnoit fondul de carte si a înzestra biblioteca cu resurse digitale și
publicații periodice noi.
Un avantaj al instituției și, în special, al elevilor este găzduirea bibliotecii comunității în incinta
gimnaziului. Biblioteca are un fond de carte artistică mai variat și o sursă mai bogată de
informare. Dispunînd de patru calculatoare conectate la internet și oferind accesul liber tuturor
elevilor.
Evidența contabilă
In rezultatul controlului s-a constatat ca a fost efectuata inventarierea anuala a tuturor
bunurilor imobiliare in baza ordinului nr. 327din 01.12.2015. Inventarierea s-a efectuat conform
regulamentului de inventariere a bunurilor imobiliare. Exista toate listele de inventariere a
tuturor bunurilor imobiliare si materialelor conform procesului – verbal nr.1 de confirmare din
25.12.2015. Evidenta si uzura fondurilor fixe este dusa pe fiecare obiect in parte si dupa
gestionar. Însă nu exista ordinul despre persoana responsabila de inventarul bunurilor si
materialelor din institutie.
Pe perioada septembrie 2015- octombrie 2016 dispozitiile de plata pentru procurarea
bunurilor imobiliare si serviciilor s-au executat conform facturilor si, contractelor.
Din septembrie 2015 pâna în octombrie 2016 s-au intocmit cincisprezece contracte de
valoare mica.
Toate contractele sunt semnate de ambele parti (Beneficiar si Antreprenor) si inregistrate la
Trezoraria Teritoriala. Contractele pentru achizitionarea lucrarilor, serviciilor si bunurilor de
valoare mica sunt intocmite cu unele abateri in conformitate cu actele normative specificate
domeniului achizitiilor publice.
Lipsește registrul de inregistrare a tuturor tipurilor de achizitii publice unde trebuie
inregistrati toti ofertantii, care depun ofertele la concursurile de achizitii publice publicate in
Buletinul de Achiziții Publice sau prin invitatii contra semnatura.
Produsele alimentare sint primite dupa facturi, conform specificatiei din contract. Evidenta
produselor alimentare se face pe fiecare produs in parte si se caseaza conform meniului.
Produsele alimentare sint primite dupa facturi, conform specificatiei din contract. Evidenta
produselor alimentare se face pe fiecare produs in parte si se caseaza conform meniului.
Bugetul pe perioada anului 2016 constituie – 1224.3 mii lei si este distribuit pe articole
conform metodologiei stabilite și necesităților instituției.
Se recomandă:
1. De numit prin ordin persoana responsabilă de inventarul bunurilor și materialelor din
instituție.
2. De întocmit contractele pentru achiziționarea lucrărilor,serviciilor și bunurilor de valoare
mică în conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la intocmirea si pastrarea
dosarului achizitiei publice.
3. De intocmit registrul de inregistrare a tuturor tipurilor de achizitii publice.
Procesul educațional este realizat de 11 cadre didfactice, 10 profesori avînd o experienţă
didactică de peste 20 ani. Trei din ei fiind cumularzi. În ultimii 5 ani a fost angajat un tînăr
specialist. Vîrsta medie a cadrelor didactice este de 52 de ani. 8 cadre didactice dețin gradul II.
Ceea ce constituie 72%
Pe parcursul ultimilor 3 ani de activitate au frecventat cursuri de perfecţionare 6 cadre didactice.
În cadrul evaluării frontale au fost asistate 20 ore.în rezultatul cărora s-a constatat că majoritatea
cadrelor didactice dispuneau de Proiectele de lungă durată, ele fiind elaborate ținîndu-se cont de
selectarea corectă a subcompetențelor din curriculumul modernizat pentru fiecare disciplină
școlară și de corespunderea repartizării orelor conform Planului de învățămînt a Ministerului

6
Educației pentru anul de studii 2016-2017. Profesorii au desfășurat actul didactic în conformitate
cu proiectarea la zi. Au utilizat diverse metode și tenici în realizarea obiectivelor propuse
În același timp evaluatorii au făcut și unele recomandări.

Profesoarei de limbă română:


- să studieze mai aprofundat Scrisoarea metodică;
- să atragă mai multă atenție relaționării etapelor lecției;
- lectura textului necunoscut să se realizeze mai întîi de către profesor;
- să utilizeze la ore texnici activ-participative și Tic-ul.
- să persevereze în formarea la elevi a deprinderilor de comunicare orală.

Profesoarei de limba rusă:


-să utilizeze mai multe materiale ilustrativii dar și calculatorul

Profesoarei de limbă engleză:


 Să utilizeze mai multe metode activ-participative şi TIC-ul în cadrul
lecţiilor;
 să favorizeze comunicarea la ore în limba engleză și nu în limba maternă;
 să colaboreze cu alţi profesori de limbi străine, să asiste la ore, să
participare la seminare şi
training-uri, să se autoinformezee şi autodezvoltare.

Profesorului de istorie și educație civică și de geografie:


Puncte slabe:
- nu toți elevii fac notițele necesare în caiete;
- nu toți elevii îndeplinesc sarcinile în grup;
- elevii nu se ascultă reciproc cînd prezintă sarcina realizată în grup;
- din lipsă de timp elevii la lecțiile de educație civică nu au fost notați ;
- majorare nejustificată a notelor;
- nu se aplică instruirea diferențiată;
- lipsa hărților istorice și geografice;

Profesorul de matematică:
Recomandări:
I. - În cadrul orelor de pus accent pe principiul diferențierii și individualizării elevilor,în
vederea sporirii calității și eficienței.
- de aplicat în cadrul orelor diverse strategii de predare –învățare cu accent pe metodele
active – participative în corelație cu obiectivele de învățare.
- de diversificat situațiile de învățare, în vederea creșterii gradului de motivare a elevilor
pentru disciplina de studiu, cultivarea încrederii în sine si capacităților de progres, încurajarea
dezvoltării personale a elevilor.
- de combinat metodele tradiționale de predare cu cele moderne .
- de asigurat corelația intra- , inter - și transdiscipinară .
- de aplicat principiul didactic de la simplu la compus.
- de utilizat diverse materiale didactice ( planșe, fișe, postere etc.) , ținînd cont de stilurile
de învățare, de stimularea interesului elevilor și dezvoltînd potențialul creativ al elevilor .
II. În anul de studii 2016-2017 propun să urmeze cursuri de formare la specialitatea
matematica.
Profesoarei de Chimie și Bioplogie
Recomandări:
- Să se evidențiee lucrului elevilor la tablă în deosebi la orele de chimie;
- Să se dozare adecvat timpul la fiecare etapă a orei ,cît și în cadrul activităților (lucrul
cu fișele, lucrul cu manualul, realizarea posterelor,etc.).
- Să se utilizeze la oră materialele didactice necesare (planșe, tabele,
imagini,postere ,etc.)
Profesorului de Educație fizică:

1. De perfectat planul de lungă și scurtă durată, în conformitate cu ,, Ghidul de


implimentare a curricumului modernizat pentru treapta gimnazială.
2. Să fie completate ,,Pașapoartele sănătății” a tuturor elevilor.
3. De reînnoit mapa cu testările parametrilor respective ale elevilor.
Profesorului de Fizică:
1. Să contribuie la crearea şi amenajarea cabinetului de fizică conform
cerinţelor metodologice,
2. Să contribuie la dotarea cabinetului de fizică cu aparataj destinat
pentru lucrări
de laborator şi lucrari practice.
3. A instala în cabinetul de fizică un calculator cu acces la internet şi un
proiector pentru a vizualiza diverse conţinuturi şi experimente fizice
necesare, prevazute de curricula la obiect.
4 Profesorul va contribui în continuare la formarea portofoliului personal
şi al
elevilor, complectîndu-le permanent.
5. A recomanda profesorului sa fregventeze cursurile de
perfectionare la disciplină

Profesorului de informatică :
PROPUNERI:
1. Cabinetul de informatică necesită reparație capitală, schimb de mobilier, reparația
calculatoarelor nefuncționale. (responsabil- directorul gimnaziului)
2. Profesorul să amenajeze cabinetul de infomatică cu diverse materiale ilustrativ-
didactice, etc.
3. La orele practice prevăzute de program în clasele de gimnaziu de dat mai multă
posibilitate elevilor să-și creeze deprinderi digitale, să-și dezvolte creativitatea în lucrul cu
fișierele.
4. A recomanda profesorului să frecventeze cursurile de perfecţionare la obiectul
Informatica.
Profesorul va contribui în continuare la completarea portofoliului personal şi al elevilor.

Nota informativă a fost aprobată la ședința Consiliului de administrație a Direcției Învățământ a


Consiliului Raional Leova nr. 53 din 25 noiembrie 2016, la care a participat Administrația gimn.
Vozneseni.
La propunerea Comisiei de evaluare activitaea instituției a fost apreciată cu calificativul
“Suficient”.
Membrii Comisiei de evaluare: A.Florea, șef adjunct DÂCRL, L. Poclit, șef secție MCFPC, S.
Olaru, specialist superior, A.Dușchin, specialist superior, L. Gordev, specialist principal, S.
Olaru, specialist principal, L. Parcevschi, specialist principal, S. Macovei, specialist superior, E.
Preadco, profesor. D. Mocanu, profesor, L. Coropceanu, specialist principal.
Ex. S. Olaru