Sunteți pe pagina 1din 7

REGULAMENTUL - TIP

de organizare şi funcţionare a Cabinetului metodic


din instituţiile de învăţământ preşcolar din municipiul Chişinău

Capitolul I. Dispoziţii generale

Art. 1. Regulamentul-tip al Cabinetului metodic al instituţiei de învăţământ preşcolar (în


continuare Regulament) este elaborat în baza:
- Codului Muncii al Republicii Moldova, 2003 (Titlul VIII: Formarea profesională (art.
212, 213, 214, 215, 220);
- Legii învăţământului, aprobată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova din
21.07.1995 (art. 43. p. 7);
- Concepţiei Educaţiei Preşcolare în Republica Moldova, aprobată prin Hotărârea
Colegiului Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei, 1995;
- Strategiei consolidate de dezvoltare a învăţământului pentru anii 2011-2015 şi Planului
consolidat de acţiuni pentru sectorul educaţiei, 2011-2015, aprobate prin ordinul
Ministerului Educaţiei nr. 849 din 29 noiembrie 2010;
- Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 1224 din 09.11.2004 “Cu privire la
organizarea formării profesionale continue”;
- Convenţiei colective (nivel ramural) pentru anii 2011-2015, adoptată de Ministerul
Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei la 12.01.2011;
- Regulamentului-tip al Direcţiei generale judeţene (municipale) învăţământ, aprobat
prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1380 din 29 octombrie 2002;
- Programului de dezvoltare a sistemului educaţional municipal pentru anii 2011-2015,
aprobat prin decizia Consiliului Municipal Chişinău nr. 3/2 din 23 martie 2011;
- Codului nr. 259 din 15 iulie 2004 „Cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii
Moldova” (art. 131, p. d);
- Regulamentului instituţiei de educaţie preşcolară, aprobat prin Hotărârea Colegiului
Ministerului Educaţie, Tineret, Sport nr. 6.3 din 27 aprilie, 2006;
- Regulamentului Centrului Metodic Municipal al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret
şi Sport, aprobat de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului, 2007;
- Standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7 ani,
aprobate prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei, 2010;
- Standardelor profesionale naţionale ale cadrului didactic pentru educaţia timpurie,
2008;
- Curriculumului educaţiei copiilor de vârstă timpurie şi preşcolară (1-7 ani) în
Republica Moldova, 2008;
- Regulamentului cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor pentru şcoală
de la vârsta de 5 ani, aprobat prin decizia Colegiului Ministerului Educaţiei şi
Tineretului nr. 6.3 din 27 aprilie 2006, Buletin informativ, nr. 3/2006;
- Regulamentului instituţiei grădiniţă-şcoală primară, aprobat prin decizia Colegiului
Ministerului Educaţiei şi Tineretului nr. 6.3 din 27 aprilie 2006, Buletin informativ, nr.
3/2006;
- Regulamentului Centrului Comunitar de educaţie timpurie aprobat prin Hotărârea de
Guvern nr. 567 din 10.09.2009;
- Regulamentului de atestare a cadrelor de conducere din învăţământul preşcolar,
primar, secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate,
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 454 din 31 mai
2012;
- Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar,
secundar, special, complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate,
aprobat prin ordinul Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova nr. 336 din 03 mai
2013, precum şi în baza altor acte normative care reglementează asistenţa ştiinţifico-
metodică la nivel municipal, precum şi în baza altor acte normative care
reglementează asistenţa metodică la nivel republican şi municipal.

Art. 2. Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu politica educaţională actuală, cu


scopul prioritar şi obiectivele fundamentale ale educaţiei preşcolare şi stabileşte domeniul de
activitate didactică şi managerială metodică, stipulează acţiunile orientate spre formarea
profesională continuă a cadrelor didactice la nivel local în baza standardelor de performanţă şi
orientărilor educaţionale europene, spre valorificarea întregului lor potenţial, precum şi spre
implicarea familiei şi a comunităţii în procesul educaţional.
Art. 3. Asistenţa metodică reprezintă un proces complex şi corelat de acţiuni, care are drept
scop promovarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne, fiind generată de
necesităţile de formare profesională continuă a cadrelor didactice.
Art. 4. Asistenţa metodică este asigurată de către Consiliul metodic - parte componentă a
instituţiei de învăţământ responsabilă pentru activitatea metodică, care este subordonat
funcţional şi organizaţional Consiliului profesoral al instituţiei / Consiliului de Administraţie.
Art. 5. Cabinetul metodic funcţionează în cadrul instituţiei preşcolare în baza principiilor
comunicării şi parteneriatului, cunoaşterii şi creativităţii pedagogice, colaborării participative
cu familia şi comunitatea, neangajării politice şi religioase, precum şi a principiilor declarate
în Legea învăţământului (art.4 p. 2).
Art. 6. Cabinetul metodic reprezintă nucleul întregului sistem metodic instituţional, format
din Consiliul Metodic, Comisia de atestare, Şcoala profesorilor debutanţi, Şcoala experienţei
avansate şi alte subdiviziuni metodice formate în conformitate cu Planul de activitate al
instituţiei.
Art. 7. Consiliul de Administraţie şi autorităţile publice locale asigură condiţiile şi resursele
necesare pentru organizarea şi funcţionarea eficientă a Cabinetului metodic.
Art. 8. Coordonarea, consultarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii Cabinetului metodic
din instituţiile de învăţământ preşcolar este efectuată de Consiliul profesoral / Consiliul de
Administraţie, de specialişti ai DGETS şi ai Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova.
Art. 9. Regulamentul de funcţionare a Cabinetului metodic al instituţiei de învăţământ se
elaborează de fiecare instituţie în baza Regulamentului-tip de funcţionare a Cabinetului
metodic şi este aprobat prin decizia Consiliului profesoral al instituţiei de învăţământ o dată la
doi ani de studiu.

Art. 10. Activitatea metodică are ca scop:

- conştientizarea comenzii sociale, a necesităţilor primordiale ale familiei şi comunităţii


referitoare la educaţia timpurie;
- conştientizarea de către cadrele didactice a necesităţii de autoformare continuă şi de
cercetare ştiinţifică în domeniu;
- asumarea şi realizarea creativă de către toate cadrele didactice a noilor responsabilităţi
în condiţiile dezvoltării instituţiei preşcolare moderne;
- sporirea creativităţii şi motivaţiei cadrelor didactice, îmbunătăţirea culturii pedagogice
a cadrelor didactice;
- însuşirea şi implementarea creativă a experienţei pedagogice avansate, implementarea
noilor tehnologii educaţionale în lucrul cu copiii, familia, comunitatea;
- eficientizarea activităţii profesionale pedagogice (creşterea calităţii îngrijirii, educaţiei
şi, respectiv, a dezvoltării copiilor – în plan fizic, cognitiv, socio-emoţional);
- valorificarea practicilor educaţionale şi promovarea lor în familie;
- îmbunătăţirea climatului socio-psihologic în grădiniţă.

Capitolul II. Obiective şi direcţii de activitate

Art. 11. Cabinetul metodic din instituţiile de învăţământ preşcolar este parte indispensabilă a
procesului de instruire şi educaţie şi realizează următoarele
Obiective generale:

- implementarea Curriculum–lui şi proiectelor educaţionale, ştiinţifice şi inovatoare în


problemele educaţiei la nivel de instituţie;
- coordonarea implementării rezultatelor cercetărilor ştiinţifice din domeniul educaţiei
timpurii/preşcolare în practica educaţională la nivel de instituţie;
- asigurarea perfecţionării continue a procesului educaţional;
- coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii educaţionale şi metodice a cadrelor
didactice;
- acordarea asistenţei metodice pentru formarea continuă la nivel de instituţie a cadrelor
didactice în baza politicilor educaţionale moderne;
- organizarea procesului de implicare a familiei şi comunităţii în vederea îmbunătăţirii
procesului de îngrijire şi dezvoltare timpurie a copilului;
- dezvoltarea colaborării interinstituţionale – municipale, naţionale şi internaţionale (cu
grădiniţe, şcoli, colegii, universităţi, instituţii ştiinţifice, edituri, organizaţii
internaţionale şi non-guvernamentale).

Obiectivele specifice

În domeniul perfecţionării activităţii cadrelor didactice:

- informarea cadrelor didactice privind cercetările, elaborările şi inovaţiile de ultimă ora


din domeniul educaţiei preşcolare;
- asigurarea metodică a activităţilor privind experimentarea noilor aspecte în
modernizarea procesului educaţional;
- promovarea activităţii de cercetare metodică şi de inovaţie şi stimularea valorificării
realizărilor metodice, ştiinţifico-tehnologice etc.;
- organizarea/coordonarea şi asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional în
conformitate cu cerinţele politicii educaţionale moderne;
- promovarea strategiilor optime şi proiectarea tehnologiilor didactice avansate în
scopul unei maxime valorificări a acestora (prin expuneri analitice ale experienţei
didactice avansate);
- încurajarea schimbului experienţei avansate prin organizarea de manifestări ştiinţifico-
practice (întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, conferinţe, simpozioane,
concursuri, expoziţii etc.) la nivel local, municipal, naţional, internaţional;
- promovarea şi stimularea iniţiativei de publicare a diverselor materiale, articole,
împărtăşirea experienţei de muncă;
- studierea, generalizarea şi diseminarea experienţei avansate a cadrelor didactice din
instituţie;
- elaborarea materialelor metodice şi informaţionale în domeniul sănătăţii, nutriţiei,
igienei, stimulării timpurii, educaţiei şi protecţiei copilului (buletine şi fluturaşi
informaţionali, reviste, broşuri, postere etc.), diseminarea acestora în rândul cadrelor
didactice, părinţilor şi comunităţii printr-un serviciu de tip bibliotecă;
- asigurarea accesului electronic şi a suportului tehnic pentru schimbul informaţional cu
alte instituţii educaţionale, organizaţii naţionale şi internaţionale (ONG-uri etc.),
inclusiv şi din străinătate;
- participarea la diferite concursuri pentru obţinerea finanţării activităţii metodice şi
inovaţionale;
- expertizarea şi avizarea materialelor referitoare la educaţia timpurie;
- organizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice, evaluarea cadrelor
didactice în vederea determinării nevoii de formare şi perfecţionare profesională;
- acordarea asistenţei metodice cadrelor didactice în procesul de atestare, atestarea
personalului în conformitate cu actele normative în vigoare (Regulamentul de atestare
a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, primar, secundar, special,
complementar, secundar profesional şi mediu de specialitate);
- stimularea motivaţiei pentru perfecţionarea pedagogică, a necesităţii de autorealizare,
autoafirmare, dezvoltarea stilului modern, dialectic al gândirii pedagogice (caracterul
concret, sistemic şi economic, flexibilitate şi deschidere spre nou, creativitate,
promptitudine şi independenţă în luare de decizii etc.);
- dezvoltarea măiestriei pedagogice (tehnici moderne de organizare şi realizare a
activităţilor cu copiii, părinţii, comunitatea; tehnici de informare, comunicare şi
cooperare cu copiii, părinţii, comunitatea; abilităţi de mânuire a mijloacelor tehnice
instructiv-educative contemporane etc.);
- formarea în colectivul pedagogic al unui credo pedagogic unic, a unor valori şi tradiţii
comune etc.

În domeniul parteneriatului cu familia şi comunitatea:


- facilitarea cunoaşterii de către familie şi comunitate a practicilor pozitive în domeniul
creşterii şi educării copilului;
- realizarea modelelor de programe de informare, orientare, educare, consiliere şi
dezvoltare a competenţelor parentale;
- realizarea de programe educaţionale pentru diferiţi îngrijitori ai copilului: mame, taţi,
bunici, fraţi/surori, dădace, alţi îngrijitori, precum şi pentru gravide şi femei/cupluri
care doresc să aibă un copil (viitori sau potenţiali părinţi);
- valorificarea experienţei parentale individuale şi facilitarea schimburilor de idei,
practici şi opinii între părinţi; crearea unui climat deschis de discuţii şi de preocupare
pentru îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor;
- implicarea comunităţii în activităţi de îmbunătăţire a vieţii şi activităţii copiilor mici;
- colaborarea cu agenţi economici, ONG-uri, mass-media.

Art. 12. Direcţiile de activitate a Cabinetului metodic.

Aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor din domeniul ştiinţelor educaţiei


presupune:
- analiza literaturii metodice şi ştiinţifice, identificarea noutăţilor cu caracter teoretic şi
aplicativ-practic din domeniul educaţiei;
- elaborarea recomandărilor pentru aplicarea în practică a rezultatelor cercetărilor din
domeniul ştiinţelor educaţiei;
- aprecierea eficienţei implementării recomandărilor, elaborate în baza cercetărilor
ştiinţifice.

Acordarea asistenţei metodice prevede:


- acordarea ajutorului metodic în rezolvarea problemelor profesionale;
- elaborarea materialelor metodice pentru activităţile educaţionale;
- implementarea TIC în procesul educaţional.

Generalizarea şi propagarea experienţei avansate presupune:


- studierea practicii de rezolvare a problemelor din pedagogie;
- selectarea mijloacelor pedagogice, care asigură rezultatele cele mai performante în
procesul educaţional;
- implementarea experienţei pedagogice avansate în practica de lucru a cadrelor
didactice care activează în instituţie.

Atestarea şi formarea profesională continuă prevede:


- acordarea asistenţei metodice/logistice în vederea respectării Hotărârii Guvernului
Republicii Moldova nr. 1224 din 09.11.2004 „Cu privire la organizarea formării
profesionale continue” şi a Regulamentului de atestare a cadrelor didactice din
învăţământul preşcolar, primar, secundar, special, complementar, secundar profesional
şi mediu de specialitate, aprobat prin ordinul Ministerul Educaţiei al Republicii
Moldova nr. 336 din 03 mai 2013.

Informarea, cooperarea şi colaborarea prevede:


- asigurarea informaţională a cadrelor didactice, a familiei şi comunităţii referitor la
cercetările, elaborările şi inovaţiile psihopedagogice, precum şi despre activitatea
Cabinetului metodic;
- oferirea cadrului unei comunicări eficiente, a cooperări, colaborări între partenerii
educaţionali;
- realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice, părinţi şi alţi actori socio-
educaţionali etc.

Capitolul III. Funcţionare şi management

Art. 13. Activitatea Cabinetului metodic se bazează pe principiile educaţiei pentru o societate
deschisă, susţinând iniţiativa de eficientizare a activităţii instituţiilor de învăţământ preşcolar
în contextul modernizării învăţământului din Republica Moldova.
Art. 14. Cabinetul metodic dispune de:
- spaţiu pentru întrunirile, discuţiile, dezbaterile, consultaţiile, schimbul de opinii şi
experienţă, alte activităţi metodice ale cadrelor didactice, precum şi pentru activităţile
de informare, orientare şi educaţie a părinţilor, a altor actori educaţionali etc.
- acte normative şi legislative, literatură enciclopedică, psihopedagogică şi didactico-
metodică, materiale didactice, informaţii cu caracter ştiinţifico-metodic, presa
periodică de specialitate, standuri informaţionale, portofolii, publicaţii şi elaborări ale
cadrelor didactice, interviuri, înregistrări audio şi video etc.
- mobilier, care asigură desfăşurarea şedinţelor cu cadrele didactice şi părinţii, precum şi
păstrarea fondului de materiale informaţionale şi didactico-metodice;
- mijloace multimedia şi instructiv-metodice (calculator cu conexiune la reţeaua
Internet, imprimantă, aparat de multiplicare şi scanare, proiector etc.), consumabile
pentru realizarea cu succes a obiectivelor stipulate.

Art. 15. Cabinetul metodic în activitatea sa promovează forme şi metode organizaţionale


moderne:
- proiecte investigaţionale şi inovaţionale;
- întruniri metodice, seminare, ateliere de lucru, dispute, mese rotunde, vizite, schimburi
de cadre, concursuri, expoziţii, conferinţe ştiinţifico-practice, lectorii, simpozioane,
consultaţii psihopedagogice etc.
- cluburi pe interese, „Şcoala experienţei avansate”, “Şcoala profesorului debutant /
Şcoala tânărului specialist ”, “Şcoala Familiei” etc.

Art. 16. Activitatea Cabinetului metodic este dirijată de directorul instituţiei preşcolare,
obligaţiunile de funcţie le exercită metodistul instituţiei.
Art. 17. Programul de funcţionare a Cabinetului metodic este aprobat de către directorul
instituţiei.
Art. 18. Responsabil de activitatea Cabinetului metodic al instituţiei preşcolare este
metodistul - persoană cu studii pedagogice superioare, cu grad didactic şi vechime în munca
pedagogică în învăţământul preşcolar nu mai puţin de 3 ani, dotat cu cunoştinţe profesionale
relevante, experienţă reprezentativă în activitatea didactică, în desfăşurarea de activităţi de
formare sub diverse forme: stagii de formare, cursuri de perfecţionare, participare la cercetări
(teoretice sau practice) din domeniul profesiei exercitate, capacităţi de comunicare, abilităţi de
organizare eficientă a activităţilor, creativitate şi receptivitate la nou, cunoştinţe şi abilităţi
referitoare la managementul educaţional.

Art. 19. Responsabilul de activitatea Cabinetului metodic are următoarele obligaţiuni:


- asigură organizarea şi funcţionarea eficientă a Cabinetul metodic şi a serviciului de
asistenţă metodică la nivel de instituţie;
- elaborează planurile de activitate a Cabinetul metodic;
- acordă asistenţă metodică şi metodologică în domeniul diseminării informaţiilor
ştiinţifico-didactice;
- elaborează recomandări pentru utilizarea rezultatelor investigaţiilor, asigură suportul
informaţional, didactico-metodic pentru implementarea lor;
- organizează şi coordonează serviciul de asistenţă metodică la nivel de grădiniţă
conform standardelor de învăţare şi dezvoltare pentru copilul de la naştere până la 7
ani şi standardelor profesionale naţionale ale cadrului didactic pentru educaţia
timpurie;
- oferă servicii de consiliere cadrelor didactice în procesul de elaborare a proiectării
didactice (de scurtă şi lungă durată);
- organizează activitatea de studiere şi propagare a experienţei pedagogice avansate;
- elaborează/selectează instrumentele de monitorizare şi evaluare a cadrelor didactice;
- monitorizează, evaluează şi analizează permanent procesul educaţional, performanţele
copiilor conform standardelor de învăţare şi dezvoltare a copilului de 0-7 ani, precum
şi activitatea cadrelor didactice;
- planifică activitatea metodică în conformitate cu rezultatele evaluărilor şi necesităţile
profesionale individuale ale cadrului didactic;
- stimulează comunicarea, cooperarea/colaborarea dintre cadrele didactice din grădiniţă,
dintre acestea şi părinţi, învăţători, profesori şcolari, alţi actori educaţionali din
comunitate;
- perfectează documentaţia Cabinetului metodic;
- cooperează cu specialiştii Ministerului Educaţiei al Republicii Moldova, ai DGETS a
Consiliului Municipal Chişinău, managerii şcolari, cadrele didactice;
- examinează şi informează cadrele didactice despre apariţiile editoriale;
- participă la completarea bazei tehnico-materiale şi didactico-metodice a Cabinetului
metodic şi a gupelor de copii; antrenează cadrele didactice, părinţii şi comunitatea în
asigurarea didactico-metodică a procesului educaţional;
- menţine în stare de bună funcţionare mijloacele audio-video şi MTI (mijloace tehnice
informaţionale) din dotare;
- întocmeşte rapoarte despre activitatea metodică, prezentându-le Consiliului de
administraţie/Consiliului profesoral al instituţiei.
- examinează propunerile, sugestiile şi reclamaţiile cadrelor didactice din instituţie şi le
propune pentru discuţie şi luarea unor decizii Consiliului metodic sau profesoral.

Art. 20. Planul de activitate a Consiliului metodic este discutat şi aprobat la şedinţa
Consiliului profesoral.

Capitolul V. Consiliul metodic al instituţiei preşcolare

Art. 21. Organul conducerii colective a Cabinetului metodic este Consiliul metodic, ales de
către Consiliul profesoral al instituţiei o dată în 2 ani.
Art. 22. Preşedinte al Consiliului Metodic este metodistul, responsabil de activitatea metodică
din instituţia preşcolară.
Art. 23. Componenţa numerică şi nominală a Consiliului metodic este aprobată de către
Consiliul profesoral. Membri ai Consiliului metodic pot fi cadre didactice cu performanţe
deosebite în activitate, savanţi în pedagogie.
Art. 24. Preşedintele Consiliului metodic este responsabil de planificarea, organizarea şi
desfăşurarea şedinţelor Consiliului.
Art. 25. Şedinţele Consiliului metodic al instituţiei preşcolare se desfăşoară în corespundere
cu Planul de activitate al Consiliului metodic.
Art. 26. Consiliul metodic realizează următoarele sarcini:

- elaborează strategia de desfăşurare şi dezvoltare a activităţii metodice în cadrul


instituţiei;
- organizează şi monitorizează activitatea metodică în cadrul instituţiei;
- analizează rezultatele activităţii metodice proiectate şi desfăşurate în instituţia de
învăţământ;
- participă în monitorizarea, evaluarea şi analiza procesului educaţional şi a
performanţelor copiilor, în acordarea asistenţei metodice, formării continue şi atestării
cadrelor didactice.

Capitolul V. Dispoziţii finale

Art. 27. Cabinetul metodic îşi desfăşoară activitatea în baza Programului de dezvoltare
instituţională şi a Planului de activitate al instituţiei de învăţământ preuniversitar.
Art. 28. Consiliul profesoral în colaborare cu Consiliul metodic stabileşte structura şi
mecanismele de funcţionare a Cabinetului metodic conform cadrului legal, alege metodele şi
formele de activitate adecvate.
Art. 29. Consiliul de Administraţie apreciază şi stimulează prin diverse forme iniţiativele
metodico-didactice parvenite din partea Consiliului metodic.
Art. 30. Cabinetul metodic nu are statut de persoană juridică, dar poate dispune de atribute
specifice care îi asigură identitatea.
Art. 31. Prezentul Regulament intră în vigoare din data aprobării de către Consiliul Metodic
Municipal.
Art. 32. În baza prezentului Regulament consiliile profesorale din unităţile educaţionale pot
elabora prin completare/modificare Regulamentul propriu de funcţionare a Cabinetului
metodic în conformitate cu statutul instituţiei.