Sunteți pe pagina 1din 25

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport a Consiliului municipal Chişinău

Direcţia Educaţie Tineret şi Sport sectorul Centru


Instituţia de educație timpurie nr.210

PLANUL COMPLEX DE ACTIVITATE


Anul de studii 2020-2021

Aprobat
Prin decizia Consiliului de Administrație
Nr.2 din 30 septembrie 2020
Director : Raisa Boian
Metodist: Hmeli Marcela

Chişinău 2020
Obiectiv cadru : Asigurarea accesului , relevanței și calității educației

Obiectiv general 1 : Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață.
Obiectiv general 2 : Realizarea conținuturilor curriculare.
Obiectiv general 3 : Promovarea practicilor educaționale centrate pe copil
Obiectiv general 4: Realizarea parteneriatelor educaționale pentru o educație de calitate

2
Ședințele Consiliilor Profesorale pentru anul de studii 2020-2021

Nr Termen de
Problema examinată Responsabil Realizat
realizare
Cadrul normativ al IET nr. 210
Director : R. Boian
1. Discutarea Regulamentului de organizare și funcționare a
instituţiei de educație timpurie nr.210
2. Discutarea Regulamentului intern al instituţiei de educație Director: R. Boian
I timpurie nr.210
Septembrie
3.Discutarea planului complex de activitate pe anul de studii 2020 Metodist : Hmeli Marcela
2020-2021
4. Respectarea Procedurii de organizare instituţională şi de Metodist : Hmeli Marcela
intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de
ANET al copilului.
II Domeniul de activitate: Dezvoltarea fizică și motricitatea
Noiembrie Metodist: Hmeli Marcela
1. Educație pentru sănătate (igienă, alimentație și siguranță) 2020 Educator: Rață Victoria
2. Educație fizică Educator: Colun Viorica

3. Respectarea igienei personale Educator : Erhan Ludmila


III Atestarea cadrelor didactice Director:R.Boian
1. Susținerea raportului de autoevaluare Februarie Metodist: Hmeli Marcela
pentru conferirea/ confirmarea gradului didactic 2021 Educator:
Erhan Ludmila
2. Examinarea portofoliilor de atestare Comisia de evaluare internă
a calitățiii
3
IV
Domeniul de activitate Eu, familia și societatea Metodist: Hmeli Marcela
Aprilie
1. Dezvoltare personală. 2021 Educator : Goleac Cristina

2. Educație pentru societate Educator: Îndoitu Angela

3. Rolul părinţilor în dezvoltarea personală şi socială a copiilor Educator : Taban Maria

V Performanțele IET nr. 210 Director:R.Boian


1.Evaluarea finală a procesului educativ – instructiv în anul de Mai 2021 Metodist Hmeli Marcela
studii 2020-2021
2.Rezultatele atestării cadrelor didactice. Metodist Hmeli Marcela

3.Aprobarea planului de activitate pentru perioada de vară 2021 Director:R.Boian

4
Ședințele Consiliului de Administrație pentru anul de studii 2020-2021

Termen Realizat
Nr. Problema examinată de realizare Responsabil

1. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a S Raisa Boian


instituţiei de educație timpurie nr. 210 E Director
P
2. Aprobarea Regulamentului intern al instituţiei de educație T Raisa Boian
timpurie nr. 210 E Director
M
3. Aprobarea planului complex de activitate pe anul de studii B Raisa Boian
2020-2021 R Director
I
4. Constituirea comisiilor : de evaluare internă a calității; E Marcela Hmeli
multidisciplinară; de etică și integritate. metodist

Aprobarea Planului de înmatriculare copiilor în IET nr. 210 O Raisa Boian


1. și comisiei de înmatriculare a copiilor în IET 210 pentru anul C Director
de studii 2020-2021 T
2. Rezultatele procesului educațional în condițiile pandemice. O Marcela Hmeli
M metodist
B
3. Respectarea măsurilor de prevenire și control al infecției cu R Iuraş Tatiana
noul coronavirus Covid- 19. I asistenta medicală
E

5
1. Pregătirea instituției către sezonul N P. Cartiră
de iarnă O Şefă de gospodărie
I
2. Organizarea și desfășurarea alimentației copiilor în instituție E Raisa Boian
M Director
B
3. Rezultatele evalurării logopedice a copiilor din instituție R Antoci Cristina
I Logoped
E
1. Respectarea normelor sanitaro – igienice în încăperile D Iuraş Tatiana
instituţiei de educație timpurie nr. 210. E asistenta medicală
C
2. Rezultatele evaluării inițiale în daza SÎDC a copiilor E Marcela Hmeli
M metodist
B
3. Rezultatele inventarierii bunurilor materiale în instituţie R P. Cartiră
I Şefă de gospodărie
E
1. Procesul de învățare și îngrijire a copiilor în condițiile I Marcela Hmeli
pandemiei Covid 19 A metodist
N
2. Analiza frecvenţei copiilor pe 4 luni ale anului de studii U Raisa Boian
A Director
R
3. Organizarea alimentației copiilor, îndeplinirea normelor I Iuraş Tatiana
naturale E asistenta medicală

6
1. Respectarea măsurilor antiincendiare F Îndoitu Angela
E responsabil pentru
B protecția civilă
2. Profilaxia gripei şi infecţiilor virale acute, respectarea R Iuraş Tatiana
regimului sanitaro – epidemiologic în toate grupele instituţiei U asistenta medicală
preşcolare A
R
I Marcela Hmeli
3. Desfășurarea măsurilor de fortificare a sănătății copiilor în E metodist
regimul zilei ( gimnastică, jocuri mobile, plimbări , călire)

1. Rezultatele controlului la pregătirea instituţiei către perioada M P. Cartiră


caldă a anului A Şefă de gospodărie
R
2. Rezultatele controlului la pregătirea grupelor către T Raisa Boian
desfăşurarea sărbătorilor „ Mărţişor 2021” I Director
E
3. Respectarea limitelor la agenţii termici ( apă, lumină, P. Cartiră,
căldură) şefă de gospodărie
1. Organizarea alimentaţiei copiilor în grădiniţă ( respectarea Raisa Boian
normelor naturale şi băneşti, perfectarea documentaţiei, A Director
activitatea comisiei de triere) P
R
2. Rezultatele controlului la respectarea regimului sanitaro – I Iuraş Tatiana
igienic în încăperile instituţiei preşcolare. L asistenta medicală
3. Rezultatele evaluării pregătirii copiilor pentru școală în baza I Marcela Hmeli
fișei de monitorizare a progresului preșcolarului. E metodist

7
1. Organizarea lucrului de asanare a copiilor pe perioada de Iuraş Tatiana
vară M asistenta medicală
A
2. Rezultatele controlului operativ I Marcela Hmeli
„ Proiectarea activităţilor pe perioada de vară” Metodist

1. Rezultatele concursului” Fantezii pentru copii” ( amenajarea Raisa Boian Director


terenului de joacă) I Marcela Hmeli metodist
U
2. Respectarea pregătirii tehnologice a bucatelor, respectarea N Raisa Boian
normelor naturale la repartizarea bucatelor de la blocul I Director
alimentar la copii. E

8
Obiectiv cadru : Asigurarea accesului , relevanței și calității educației
Domeniul : Organizarea alimentației și sănătatea copiilor
Obiectiv general 1 : Asigurarea vieții și sănătății copiilor, propagarea modului sănătos de viață.

Acțiuni preconizate Resurse Indicatori de


Termene Responsabilități Parteneri performanță

3.1 Respectarea regimului sanitaro – epidemiologic

Inspectarea efectuării trierii matinale în Zilnic Director:Boian R. Familia Asigurarea sănătății


grupele de grădiniţă A/medicală: copiilor
Iuraş Tatiana
Controlul stării sanitare a încăperilor de grupă, Zilnic Director:Boian R. Cadrele Asigurarea condițiilor
a sălilor de sport, muzică şi cabinetele A/medicală Iuraş didactice optime
logopedice, a terenului de joc, a blocului Tatiana
alimentar, depozite. Metodist:Hmeli M.
Controlul respectării regimului zilei, regimului Zilnic A/medicală Iuraş Familia Fortificarea sănătății
de aerisire a grupelor. Tatiana copiilor

Controlul respectării graficului de schimbare a Conform A/medicală Iuraş Șefa de Fortificarea sănătății
albiturilor şi a calităţii prelucrării lor graficului Tatiana gospodărie copiilor
Director:Boian R.
Organizarea controlului medical al De două ori A/medicală Policlinica Asigurarea climatului
colaboratorilor pe an Iuraş T. psihologic și sănătos al
colectivului

9
Controlul calităţii spălării veselei în grupe şi la Săptămânal A/medicală CSP Asigurarea regimului
blocul alimentar Iuraş T. sanitaro- igienic
Controlul respectării cerinţelor igienice la 1dată pe lună Comisia de rebutare CSP Respectarea IOVSC
activităţile de cultură fizică, arte plastice etc. și 1 trimestru A/medicală
momente de regim. Iuraş T.

Controlul păstrării şi preparării produselor O dată lună A/medicală CSP Promovarea modului
alimentare Iuraş T. sănătos de viață

Examinarea copiilor la helminţi 1dată pe lună A/medicală Iuraş CSP Respectarea IOVSC
Tatiana

Controlul asigurării cu inventar moale şi tare 1 trimestru Şefa gospodăriei CSP Asigurarea condițiilor
a grupelor Cartiră Parascovia confortabile

Verificarea teritoriului instituției, evacuarea la Zilnic Şefa gospodăriei APL Asigurarea condițiilor
timp a deșeurilor menajere și evitarea Cartiră Parascovia confortabile
accesului câinilor vagabonzi.

3.2 Deservirea medicală a copiilor

Asigurarea cabinetului medical cu Septembrie, Director:Boian R. DETS s. Respectarea IOVSC


medicamente. Ianuarie, Mai a/medicală Iuraş T. Centru

Completarea foii sănătăţii în grupe Septembrie, a/medicală Educatorii Asigurarea condițiilor


Mai Iuraş T optime

10
Întocmirea listelor copiilor pentru alimentarea O dată în lună a/medicală Medicii de Promovarea modului
dietică Iuraş Tatiana familie sănătos de viață

Întocmirea listelor copiilor cu cerințe O dată în a/medicală Educatorii Fortificarea sănătății


educațive speciale care necesită o încărcătură trimestru Iuraş Tatiana copiilor
fizică redusă sau specială

Controlul efectuării procedurilor de calire cu Conform a/medicală Părinții Fortificarea sănătății


aer, soare a copiilor de diferite vârste. planului Iuraş Tatiana copiilor

3.3 Respectarea regulilor de securitate


CSP Respectarea IOVSC
Controlul corectitudinii eliberării şi O dată în Asistenta medicală
transportării hranei de la blocul alimentar în săptămână Iuraş Tatiana
grupe.
Controlul respectării „IOVSC” de către O dată în Director:Boian R. CSP Sporirea gradului de
colaboratorii grădiniţei trimestru Metodist:Hmeli M responsabilitate a
lucrătorilor
Controlul fixării mobilierului, prizelor, O dată în lună Şefa gospodăriei Cadrele Respectarea IOVSC
întrerupătoarelor şi a utilajului de pe teren. Cartiră Parascovia didactice
Controlul marcării inventarului moale şi tare O dată în Asistenta medicală CSP Respectarea IOVSC
în grupe şi la blocul alimentar. trimestru Iuraş T

3.4 Organizarea alimentaţiei corecte


Formarea comisiei de triaj Septembrie Director:Boian R. Cadrele Respectarea cerințelor
didactice pregătirii bucatelor

11
Controlul strict al calităţii şi păstrării Zilnic Asistenta CSP Asigurarea condițiilor
produselor alimentare în frigidere şi depozit medicală:Iuraș T. optime

Controlul rebutării produselor alimentare Zilnic Comisia de rebutare CSP Fortificarea sănătății
copiilor
Controlul păstrării probelor diurne Zilnic Asistenta medicală CSP Asigurarea calității
Iuraş T alimentației
Controlul respectării normelor alimentare Zilnic Asistenta medicală CSP Fortificarea sănătății
naturale la blocul alimentar şi în grupe Iuraş T. copiilor
Director:Boian
Raisa.
Controlul respectării tehnologiilor de Zilnic Asistenta medicală CSP Fortificarea sănătății
preparare a bucatelor Iuraş T copiilor
Îmbogăţirea asortimentului de produse Pe parcursul Director:Boian R. APL Asigurarea alimentației
alimentare şi introducerea în alimentaţie a anului sănătoase
sucurilor, fructelor şi legumelor proaspete de
sezon.

3.5 Activitatea sanitar-instructivă cu colaboratorii instituţiei şi cu părinţii


Instruirea colaboratorilor la respectarea Responsabili pentru
cerinţelor stipulate în „IOVSC” , securitatea și O dată în 6 securitatea şi Deliu I. Asigurarea condițiilor de
sănătatea în muncă, protecţia civilă. luni sănătatea în muncă muncă
Hmeli M.
Instruirea personalului din IET privind Sistematic Director Raisa CSP Promovarea modului
activitatea în condițiile epidemiologice Boian sănătos de viață
nefavorabile provocate de COVID -19,

12
despre măsurile de prevenire a infectării cu Asistenta medicală
COVID-19 și a practicilor de igienă și Iuraş T
siguranță
Instruirea colaboratorilor pentru prevenirea și Anual Director Raisa DGETS Fortificarea sănătății
eradiere a rabiei la animale și om. Roian copiilor
Instruirea cadrelor în vederea preîntâmpinării conform Asistenta medicală: CSP Promovarea modului
şi profilaxiei bolilor infecţioase. planului Iuraş T Policlinica sănătos de viață
a/medicale nr.1
Instruirea personalului tehnic în vederea conform Asistenta medicală CSP Promovarea modului
respectării normelor sanitaro-igienice şi planului Iuraş T. sănătos de viață
epidemiologice a/medicale
Completarea panoului vizual sanitar cu după Asistenta medicală CSP Promovarea modului
informaţii la bolile specifice anotimpului sau necesitate IuraşT. Policlinica sănătos de viață
altor situaţii: Covid – 19,gripă, hepatită, nr.1
meningită etc.
Perfectarea pliantelor pentru părinţi pe diverse o dată în lună Educatorii grupelor Familia Promovarea modului
teme: de vârstă sănătos de viață
– „Sănătatea preşcolarului” a/medicală Iuraş T
– „Alimentaţia corectă a copiilor” Metodist:Hmeli M.
– „Îngrijirea dinţilor”
– „Sfaturi practice la ... „

13
Obiectiv cadru : Asigurarea accesului , relevanței și calității educației

Domeniul : Educație
Obiectiv general 2 : Realizarea conținuturilor curriculare.

Obiectiv specific Acțiuni Termen de Responsabil Notă


realizare
Planificarea procesului Oră metodică :
educațional ”Proiectarea tematică” August 2020 Hmeli Marcela, metodist
Consultație:
”Proiectarea zilnică” August 2020 Hmeli Marcela, metodist
Consultație:
”Administrarea curriculumului” August 2020 Hmeli Marcela, metodist
Consultație :” Mediul educațional” August 2020 Hmeli Marcela, metodist
Control tematic : Hmeli Marcela, metodist
” Monitorizarea implementării Martie 2021
curriculumului centrat pe competențe”
Monitorizarea și Ora metodică :
evaluarea dezvoltării ”Metodologia de monitorizare și Septembrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
copilului evaluare a dezvoltării copilului în baza
SIDC”
Control tematic : Octombrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
” Evaluarea copiilor în baza SÎDC” Mai 2021

14
Dezvoltarea fizică și Oră metodică :
motricitatea ” Cadru de organizare și sugestii pentru Octombrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
mediul de învățare ”
Seminar teoretic- practic:
” Realizarea competențelor specifice la Octombrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
educația pentru sănătate”
Consultație :” Formarea deprinderilor Noiembrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
de sănătate și igienă la copii de vârsta
preșcolară ”
Controlului tematic:
” Monitorizarea modului de Decembrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
desfășurare a activităților de educație
pentru sănătate ”
Dezvoltarea personală, Seminar teoretic- practic: Aprilie 2021 Hmeli Marcela, metodist
emoțională și socială ” Sugestii de activităţi de dezvoltare
personală şi socială realizate în centrele
de activitate”

Oră metodică : Februarie 2021 Hmeli Marcela, metodist


” Abordarea holistică în cadrul
procesului educațional”
Consultație : Aprilie 2021 Hmeli Marcela, metodist
” Fiecare copil este o personalitate”
Consultație : Martie 2021 Hmeli Marcela, metodist
” Recunoaşterea emoţiilor”

15
Obiectiv general 3 : Promovarea practicilor educaționale centrate pe copil

Obiectiv specific Acțiuni Termen de Responsabil Notă


realizare
Promovarea serviciului Săptămâna logopediei Antoci Cristina , logoped
logopedic în instituție Noiembrie 2020
Organizarea de Atelier de creație:
schimburi de bune Pomul sănătății Octombrie 2020
practici între cadrele Învăț să fiu sănătos Noiembrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
didactice Povestea feței și a mâinilor murdare; Decembrie 2020 Educatorii grupelor de
Siguranța are prioritate Ianuarie 2021 vârstă
Spune Da pentru sănătatea ta! Februarie 2021
Trăistuța speranței
Copii respectă bunele maniere
Concursuri : Grupele pregătitoare și mari
” Cel mai bun recitator” Februarie 2021 Conducătorii de muzică:
” Voci Cristaline ” Aprilie 2021 Sîrcu Mariana, Vieru Nina
Expoziții :
” Fantezie și culoare ...” Octombrie 2020
” Apa – sursa vieții” Noiembrie 2020 Hmeli Marcela, metodist
” Accesorii ECO ” Decembrie 2020 Educatorii grupelor de
” Mărțișoare surioare” Martie 2021 vârstă
” Să facem pământul să zâmbească” Aprilie 2021
”Din dragoste de țară și de grai” Aprilie 2021
Proiecte sociale : Hmeli Marcela, metodist
” Suntem alături ” Decembrie 2020 Educatorii grupelor de
” Un zâmbet , o floare ” Aprilie 2021 vârstă

16
Obiectiv general 4: Motivarea și menținerea personalului didactic în sistemul educațional

Obiectiv specific Acțiuni Termen de Responsabil Notă


realizare
Dezvoltarea Consultație : Hmeli Marcela,
competențelor ”Rigori în organizarea procesului de Noiembrie 2020 metodist
profesionale prin atestare a cadrelor didactice”
intermediul procesului
de atestare Consultație : Hmeli Marcela,
” Aspecte metodologice în elaborarea Ianuarie 2021 metodist
raportului de autoevaluare pentru
conferirea/ confirmarea gradului
didactic”

17
LUCRU CU TINERII SPECIALIŞTI

Nr. Tema, Termen Responsabili Locul şi data unde


forme de lucru se vor discuta
rezultate
1. Asistarea la activităţi şi momente de regim. Pe parcursul anului Metodist :
Analiza lor şi ajutorul metodic. Hmeli Marcela
3. Asistarea la activităţi şi măsuri prezentate de educatori Conform planului Metodist :
cu experienţă avansată, cu experienţa mare în lucru Hmeli Marcela
4. Încadrarea activă în pregătirea diverselor materiale Pe parcursul anului Metodist :
didactice prevăzute de cerinţele curriculare Hmeli Marcela

6. Încadrarea şi participarea activă la consiliile Pe parcursul anului Metodist :


profesorale seminare, ore metodice, consultaţii. Hmeli Marcela

7. Consultaţii:
- Amenajarea mediului educaţional conform noului August 2020 Metodist :
curriculum Hmeli Marcela
- Proiectarea demersului didactic la grădiniţă. Septembrie 2020
- Evaluarea preşcolarilor şi a activităţilor desfăşurate Octombrie 2020
la grădiniţă.
- Colaborarea educatorului cu parinţii, Octombrie 2020
- Individualizarea şi diferenţierea în organizarea
procesului educativ-instructiv; Noiembrie 2020
-Implimentarea noilor tehnologii educaţionale. Pe parcursul anului

18
Obiectiv general 5 : Realizarea parteneriatelor educaționale pentru o educație de calitate

PARTENERIAT CU FAMILIA

Scopul: stabilirea parteneriatului educaţional.


Obiective:
— să acordăm ajutor familiilor în realizarea funcţiei parentale, ca necesitate de autorealizare a ambilor părinţi;
— să ridicăm nivelul competenţelor părinţilor, îndeosebi a mamelor, în educarea copiilor săi;
— să încurajăm prin forme variate participarea părinților la programul educațional al grădiniței
Mijloace folosite:
— activităţi în comun familie-grădiniţă;
— materiale de sprijin (broşuri,cărţi,pliante,postere);
Tip de parteneriat: Local
Şedinţe cu părinţii
Nr. Conţinutul Grupa de vârstă Termen de Responsabili
realizare
1. Adunarea generală pentru părinţi Director: Boian R.
” Mâine noi vom fi școlari” pregătitoare Martie 2021 Metodist : Hmeli M.
Invitaţi: echipa managerială şi învăţători din clasele
primare de la gimnaziul nr. 7 şi liceul “ Miguel de
Cervantes”
2. Adunări cu părinţii în fiecare grupă de vârstă
2.1 Promovarea modului de viață sănătos Decembrie 2020 Educatorii :
Colun Viorica
Raport privind activitatea grupei în anul de studii a II inferioară Mai 2021 Frant Doina
2020-2021 Bantiuc Elena
Rață Victoria
19
2.2 Procesul de învățare și îngrijire a copiilor în Decembrie 2020 Educatorii:
condițiile pandemiei Covid 19 Uscov Viorica
Grupele medii Alexandrov Elena
Dezvoltarea abilităților emoționale și sociale la Februarie 2021 Catan Silvia
preșcolari Morari Oxana
Cazacu Ludmila
Raport privind activitatea grupei în anul de studii Mai 2021
2020-2021

Parteneriat eficient părinţi – copil – grădiniţă. Septembrie 2020 Educatorii:


2.3 Gaina Larisa
Zubic Alina
Procesul de învățare și îngrijire a copiilor în Decembrie 2020 Taban Maria
condițiile pandemiei Covid 19 Grupele mari Șerpul Tatiana
Îndoitu Angela
Raport privind activitatea grupei în anul de studii
2019-2020 Mai 2021

Procesul de învățare și îngrijire a copiilor în


condițiile pandemiei Covid 19 Noiembrie 2020 Educatorii:
2.4 Goleac Cristina
Monitorizarea gradului de pregătire a copiilor către Grupele pregătitoare Erhan Ludmila
școală în baza standardelor de învăţare şi dezvoltare a Mai 2021 Fodor Nadejda
copilului Rusu Vera
Pușcaș Lucia
Negură Natalia

20
PARTENERIAT CU ŞCOALA

Acord de parteneriat

Se încheie acord de parteneriat între Instituţia de educație timpurie nr. 210 „Spiriduş” director Raisa Boian şi
Gimnaziul nr.7 director Galina Antoniu în anul de studii 2020 – 2021

Scopul colaborării: asigurarea continuităţii în educaţia copiilor şi facilitarea procesului de şcolarizare a preşcolarilor.
Obiective:
 să colaboreze echipele manageriale din instituţia de educația timpurie nr.210, şi gimnaziul nr. 7 în vederea instituţionalizării
copiilor de vîrsta 6-7 ani;
— să creăm condiţii favorizante pentru noi achiziţii şi progrese în sfera cognitivă, afectivă şi psiho motrică a preşcolarilor spre
integrarea eficientă la şcoală;
— să asigurăm unitatea procesului educativ al grădiniţei, şcolii, familiei;
— să se discute realizarea curriculumului preşcolar şi şcolar de către educatorii grupelor pregătitoare şi învăţătorii cl.I,
accentuând individualizarea, diferenţierea, democratizarea procesului educaţional;
— să se discute rezultatele monitorizării gradului de pregătire a preșcolarilor către școală în baza standardelor de învăţare şi
dezvoltare a copilului către debutul anului şcolar, asigurând trecerea firească a copiilor de la grădiniţă la şcoală.
Obligaţiile părţilor:
 implementarea planului comun de activitate;
 informarea părinţilor ;
 respectarea drepturilor copiilor.

Director Director
Instituţia de educație timpurie nr. 210 „Spiriduş” Gimnaziul nr.7
Raisa Boian ___________ Galina Antoniu __________

21
Planul de lucru comun al instituției de educație timpurie nr. 210
cu gimnaziul nr.7
Termen Activități Responsabili Locul şi data unde
se vor discuta
rezultatele

Septembrie Excursii şi plimbări tematice la şcoală. Directorul grădiniţei Boian .R


2020 - Sărbătoarea solemnă a începutului anului de studii. Directorul gimnaziului nr.7
- Colectarea materialului din natură Galina Antoniu
Octombrie Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
2020 Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.
Activitatea metodică. Studierea Metodologiei de monitorizare și Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
Octombrie evaluare a dezvoltării copilului în baza SIDC. Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.
2020
Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
Noiembrie Vizitări reciproce la sărbătorile Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.
2020 „Cu papucii ei de frunze, toamna a venit în zbor”

Decembrie 1.Îngrijirea vieţuitoarelor în timp de iarnă Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
2020 (ospătării pentru păsări). Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.
2. Proiectul Social ” Suntem alături”
Director:Boian R.
Februarie Adunare generală pentru părinţi „Mâine noi vom fi școlari” Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
2021 Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.

1.Acordarea ajutorului la salubrizarea terenului grădiniţei. Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
Martie 2021 2.Participarea la sărbătoarea „Mărţişor 2021” a elevilor cl.I. Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.

1.Vizitarea grupelor pregătitoare de învăţători . Director:Boian R.


Mai 2021 2.Participarea elevilor clasei I la sărbătoarea „Adio grădiniţă”. Metodist:Hmeli M.
Educatorii: Goleac C., Erhan L., Fodor N.,
Rusu V., Pușcaș L. , Negură N.

22
Dezvoltarea bazei tehnico- materială și didactică

Activități preconizate Resurse Indicatori de


Termene Responsabilități Parteneri performanță
Procurarea şi asigurarea cu: Educatorii grupelor de APL Asigurarea
- materiale didactice pentru activităţi Lunar vârstă condițiilor optime
educativ-formative obligatorii După posibilităţi Metodist: Hmeli M.
- detergenţi, dezinfectanţi pentru O dată în Director: Boian R.
grupele de vârstă, blocului alimentar, trimestru Şefa de gospodărie : P.
spălătorie Cartira
- veselă (căni, farfurii,cratiţe) Septembrie 2020
- vopsea, perii, ghiveciuri pentru flori;
Asigurarea
Reparația generală a sălii de muzică Iunie 2020 Director:Boian R. APL condițiilor optime

Renovarea pardoselii galeriei de la Asigurarea


etajul II Iulie 2020 Director:Boian R. APL condițiilor optime

August 2020 Director:Boian R. APL Asigurarea


Renovarea sistemului de iluminare în Şefa de gospodărie: P. condițiilor optime
grupa nr. 6, 11 Cărtiră
Efectuarea spălării hidraulice a Iulie 2020 Director:Boian R. APL Asigurarea
sistemului de încălzire Şefa de gospodărie :P. condițiilor optime
Cărtiră
Aprovizionarea cu nisip a nisipierelor August 2020 Educatorii APL Asigurarea
de la terenul de joc Părinții condițiilor optime

23
Controlul evidenţei şi păstrării Trimestrial Director:Boian R. APL Asigurarea
bunurilor materiale din grupe şi alte Şefa de gospodărie: condițiilor optime
încăperi ale instituţiei P. Cărtiră
Decontarea bunurilor materiale uzate După necesitate Şefa de gospodărie: APL Asigurarea
P. Cărtiră condițiilor optime
Evidenţa strictă a indicelor de Zilnic Şefa de gospodărie : APL Asigurarea
apă,energie electrică şi termică P. Cărtiră condițiilor optime
Controlul funcţionării iluminării O dată în lună Şefa de gospodărie : APL Asigurarea
artificiale, a prizelor, întrerupătoarelor, Cărtiră P. condițiilor optime
fixarea mobilierului Educatorii grupelor de
vârstă
Controlul funcţionării termice sanitare, O dată în lună Şefa de gospodărie : APL Asigurarea
a sistemului de canalizare, apeduct Cărtiră P. condițiilor optime
Educatorii grupelor de
vârstă
Reâncărcarea stingătoarelor şi După necesitate Director:Boian R. APL Asigurarea
reutilarea ungheraşului antiincendiar cu Şefa de gospodărie : P. condițiilor optime
materiale necesare Cărtiră

24
Ciclograma săptămânii de lucru

Zilele I II III IV
săptămânii săptămână săptămână săptămână săptămână

7.00 – 12.00 Control operativ:


1. Respectarea momentelor de regim;
Luni 2. Calitatea proiectării didactice;
3. Respectarea regimului sanitaro – igienic

14.00-17.00 Consultaţii cu părinţii , educatorii.

11.00 – Şedinţe convocate de director cu lucrătorii auxiliari


Marţi 13.30 13.30 13.30
Seminar practic cu cadrele didactice Ore metodice cu cadrele Şedinţe ale Consiliului
didactice Profesoral
9.15- 10.30 Asistarea la activităţile integrate desfăşurate în grupe
Miercuri
13.30 Şedinţe convocate de director cu cadrele didactice

15.00-17.00 Consultaţii cu părinţii , educatorii.

Joi 9.15- 10.30 Asistarea la activităţile integrate Şedinţele Consiliului de Administraţie


desfăşurate în grupe
8.00- 11.00 Consultaţii cu părinţii , educatorii.
Vineri 16.00-17.00 Verificarea activităţilor copiilor în centre de interes

25

S-ar putea să vă placă și