Sunteți pe pagina 1din 30

Nomenclatorul directorului IET

Acte normative ce reglementează activitatea educațională a IET:


Secțiunea A. Anexa nr. 1
 Legile Republicii Moldova
 Hotărârile de Guvern
 Instrucțiuni
 Metodologii
Secțiunea B. ordine ale MECC
Secțiunea C. ordine OLSDÎ
Acte interne ce reglementează activitatea educațională a IET:
 Organigrama structurală și funcțională a IET Anexa nr. 2
 Regulamentul de organizare și funcționare a IET(elaborat în baza
Regulamentului tip al IET, coordonat cu DECTST)
 Regulamentul intern al IET
 Plan de dezvoltare strategic al IET
 Planul anual de activitate al IET
 Plan calendaristic al activității manageriale (ciclograma) Anexa nr. 3
 Proiectări manageriale ale activităților organizate în instituție la nivel
instituțional/ raional/ republican/ internațional/ pentru ultimul an de studii
 Baza de date din Sistemul Informațional Management în Educație
 Contractul colectiv de muncă
Activitatea Consiliului pedagogic al IET
 Componența Consiliului Pedagogic
 Ordinul emis la alegerea Secretarului Consiliului pedagogic
 Planul de activitate
 Registrul proceselor verbale
 Note informative / comunicări
 Rapoarte cu referire la subiectele aprobate la ședințele consiliului
Activitatea Consiliului de Administrație al IET
 Componența Consiliului de Administrație
 Ordinul de constituire
 Extras din procesul-verbal al Consiliului pedagogic despre delegarea cadrelor
didactice în componența CA
 Dispoziția APL despre delegarea reprezentantului în componența CA
 Extras din procesul-verbal al ședinței generale de părinți despre delegarea
reprezentanților în CA,
 Planul de activitate
 Registrul proceselor verbale
 Note informative
 Rapoarte cu referire la subiectele aprobate la ședințele consiliului
Activitatea Consiliului de Etică al IET
 Acte normative cu referire la activitatea Consiliului de Etică:
- Cadrul legislativ Ordinul 861 din 07.09.2015;
- Strategia naţională de dezvoltare “Moldova 2030” Proiect;
- Regulamentul – cadru CE;
 Componența Consiliului de Etică
 Ordinul de constituire a comisiei
 Extras din procesul-verbal al Consiliului pedagogic despre delegarea cadrelor
didactice în componența CE
 Extras din procesul-verbal al Consiliului de administrație despre delegarea
cadrelor didactice în componența CE
 Extras din procesul-verbal al Ședinței generale cu părinții privind delegarea
cadrelor didactice în componența CE
 Extras din procesul-verbal al Comitetului sindical privind delegarea unui
reprezentant în componența CE
 Planul de activitate
 Registrul proceselor verbale
 Note informative
 Rapoarte cu referire la subiectele aprobate la ședințele consiliului
 Registrul de evidenţă a sesizărilor
Activitatea Comisiei multidisciplinare /ANET
 Acte normative cu referire la ANET
- Ordinul MECC nr. 1049 din 10.10.2014
- Legea nr. 45 din 01.03.2007
- Ordin nr. 900 din 16.12.2010 (se regăsesc în anexa nr. 1)
 Fișe de sesizare în caz de violență, neglijare, exploatare și trafic (ANET)
 Ordinul de constituire
 Planul de activitate
 Procese verbale
 Note informative
 Rapoarte cu referire la subiectele aprobate la ședințele comisiei
multidisciplinare
Raporte privind evaluarea internă a IET
 Rapoarte anuale (narativ) note informative privind realizarea Planului strategic
și a Planului anual de activitate a IET (excel - în baza indicatorilor stabiliți,
după formatul tipizat, aprobat la nivel național)- în dosarele CP și CA
Dezvoltarea profesională / personală
 Fișa de autoevaluare în baza Criteriilor de evaluare a cadrelor de conducere din
învățământ general Anexa nr. 5
 Barem de apreciere / calificative acordate în rezultatul evaluării (conform
Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere) Anexa nr. 6
 Planul individual de dezvoltare profesională și personal Anexa nr. 7
Parteneriat cu părinții
 Comitetul de părinți din fiecare grupă de vârstă
 Planul activităților cu părinții (din Planul anual de activitate cap.6.1)
 Registrul proceselor verbale ale ședințelor cu Comitetul de părinți al IET
 Note informative discutate la ședințe
 Registrul de înregistrare a contractelor cu părinții
Activitatea economică / financiară a IET
 Dosarul privind bugetul anual planificat și executat (prezentat pe articole)
 Listele tarifare și schema de încadrare pentru anul de studii
 Tabelele de evidență a orelor de muncă a salariatului Anexa 8
 Registrul de evidență a orelor absentate și suplinite Anexa 9

Dosare personale
 Dosare personale ale angajaților Anexa 10
 Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă încheiate cu angajații
Anexa 11

Activitatea comisiei de atestare

 Registrul de evidență a atestării cadrelor didactice și manageriale Anexa 12


 Registrul proceselor-verbale ale comisiei de atestare cu anexe

Cartea de ordine cu privire la activitatea de bază

 Registrul de evidență a ordinilor Anexa 20


 Ordine

Cartea de ordine cu privire la personal


 Registrul de evidență a ordinilor Anexa 20 (acelaș format)
 Ordine cu privire: la angajare, demitere, activitatea prin cumul, acordarea
concediilor, delegarea la evenimente și stagii de formare etc.
Cartea de ordine cu privire la copii
 Registrul de evidență a ordinilor Anexa 20 (acelaș format)
 Ordine cu privire: la înmatriculre, exmatriculare, transfer etc.
Dosarele copiilor
 Cererea la înmatriculre, exmatriculare, transfer etc. Anexa 17
 Actele necesare pentru înmatriculare
 Raport cu referire la înmatricularea copiilor per grupe (către primul CA/CP)
 Lista copiilor per grupe (mape)
Rapoarte privind dezvoltarea copiilor
 Registrul de evidență și eliberare a Raportului privind dezvoltarea copilului în
baza SÎDC pentru copiii care au absolvit IET Anexa 14
 Rapoartele individuale privind dezvoltarea copiilor în baza SÎDC, care au
absolvit IET Anexa 15
Audiențe/ Petiții
 Registrul de audiență a cetățenilor și de evidență a petițiilor /sugestiilor
persoanelor care au vizitat IET Anexa 13
Corespondența primită
 Registrul de evidență a corespondenței primite Anexa 21
 Actele normative primite
Corespondența expediată
 Registrul de evidență a corespondenței expediate Anexa 22
 Actele normative expediate

Evidența statistică
 Raport statistic nr.85-edu privind activitatea IET la începutul anului de studii
(se transmite Biroului Național de Statistică) – va coincide cu datele din
SIME***
Evidența copiilor 0-7 ani
 Raport privind evidența copiilor de 0-7 ani din districtul grădiniței (format
excel – Anexa nr.15 / p.4.2, 4.3 a Planului anual de activitate)

Rapoarte privind evaluarea externă a IET


 Rapoarte privind rezultatele evaluărilor externe a IET
 Planul de remediere a lacunelor /neconformităților constatate
Evidența plimbări / excursii
 Registrul de evidență a plimbărilor și excursiilor organizate pentru copii în
afara instituției Anexa 16
 Ordine/Demers

Alimentația IET

 Mapa și Registrul de evidență a contractelor cu agenții economci


 Ordin de constituire a Comisiei de triere
 Mapa și Registrul de evidență a contractelor cu laboratoare specializate în
vederea prelevării probelor cu referire la calitatea apei potabile
 Registrul de evidență a produselor alimentare
 Registrul de evidență a materiei prime și a bucatelor finite
 Acte normative ce reglementează orgenizarea alimentației în IET Anexa 18

Protecția civilă
 Acte/ rapoarte/ materiale solicitate de Agenția pentru Supraveghere tehnică
privind siguranța antiincendiară și protecție civilă Anexa 19
Cereri
 1. Mapa (angajare în câmpul munciii)
 Registrul de evidență a cererilor cu privire la angajare în câmpul muncii
 2. Mapă (concedii, transfer, demisie)
 Registrul de evidență a cererilor cu privire la concediu, transfer, demisie
 3. Mapă (cu referire la copii)
 Registrul de evidență a cererilor cu referire la copii
Anexa nr.1

Acte normative ce reglementează activitatea educațională a


IET:
Secțiunea A. Legi, Hotărâri de Guvern, Instrucțiuni, Metodologii:

 Codul educației al RM (Codul nr. 152 din 17.07. 2014) Publicat: 24.10.2014
în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr: 634. Data intrării în vigoare: 23.11.2014
cu modificările ulterioare.

 Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020” ,


(aprobată prin HG al RM nr. 944 din 14 noiembrie 2014).

 .Strategia intersectorială de dezvoltare a abilităţilor şi competenţelor


parentale pentru anii 2016-2022. (Aprobat prin Hotărârea Guvernului al RM nr.
1106 din 03. 10. 2016). Publicat: 07.10.2016 în Monitorul Oficial Nr. 347-352, art.
Nr: 1198.

 Regulamentul sanitar pentru IET, (aprobat prin HG al RM nr. 1211 din


04.11.2016). Publicat: 11.11.2016 în Monitorul Oficial Nr 388-398, art. Nr: 1310

 Instrucţiunea privind organizarea alimentaţiei copiilor şi elevilor în


instituţiile de învăţământ general (aprobat prin HG al RM nr. 722 din 18.07.2018).
Publicat 17.08.2018 în Mobitorul Oficial Nr 309-320, art. Nr:848

 Cu privire la aprobarea Instrucţiunilor privind mecanizmul intersectorial


de cooperare pentru identificarea, evaluarea, referirea, asistenţa şi monitorizarea
copiilor victime şi potenţiale victime ale violenţei, neglijării, exploatării şi
traficului HG nr.270 din 08.04.2014;

 Metodologia de aplicare a Procedurii de organizare instituţională şi de


intervenţie a lucrătorilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar în cazurile de
abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului. Hotărârea Guvernului nr. 270 din
08.04.2014 aprobat prin ordinul Ministerului Educației nr. 858 din 23 august 2013.

 Cu privire la Procedura de organizare instituţională şi de intervenţie a


lucrătorilor instituţiilor de învăţământ în cazurile de abuz, negijare, exploatare şi
trafic al copilului. Ordinul ME al RM nr.77 din 22.02.2013.
 Cu privire la aprobarea fișei de sesizare a cazului suspect de violență,
neglijare, exploatare și trafic al copilului. Ordinul MMPSF, ME, MS, MAI nr.
153/1043/1042/293 din 08.10.2014.
 Recomandările pentru un regim alimentar sănătos şi activitatea fizică
adecvată în instituţiile de învăţământ din Republica Moldova (Ordinul MS nr. 638
din 12.08.2016). Publicat: 09.09.2016 în Monitorul Oficial Nr. 293-305, art.
Nr:1435.

Secțiunea B. Ordine ale MECC:

 Codul de etică al cadrului didactic (Aprobat prin Ordinul Ministerului


Educației nr. 861 din 07.09.2015). Publicat: 18.03.2016 în Monitorul Oficial Nr. 59-
67, art. Nr: 407.

 Regulamentul-tip de organizare şi funcţionare a IET, (aprobat prin Ordinul


ME al RM cu nr. 243 din 22 aprilie, 2016).

 Reglamentul cu privire la organizarea obligatorie a pregătirii copiilor


pentru şcoală de la vârsta de 5 ani, aprobat prin decizia Colegiului Ministerului
Educației nr. 8.6. din 16 decembrie 2010, cu modificările și completările ulterioare.

 Cadrul de referinţă al educaţiei timpurii din Republica Moldova. Chișinău,


2018. Aprobat la Consiliul Național pentru curriculum (Ordinul MECC nr. 1592 din
25.10.2018).

 Curriculumul pentru educaţia timpurie în Republica Moldova, Chișinău,


2019. Aprobat la Consiliul Național pentru curriculum (Ordinul MECC nr. 1699 din
15.11.2018).

 Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani,


revizuit și dezvoltat. Aprobat la Consiliul Național pentru curriculum (Ordinul
MECC nr. 1592 din 25.10.2018).

 Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de


educație timpurie, Chișinău 2008.

 Metodologia de monitorizare şi evaluare a dezvoltării copilului de 1,5-7 ani


în baza SÎDC. Aprobată prin Ordinul MECC nr. 1939 din 28.12.2018.

 Standarde minime de dotare a IET, (aprobat prin Ordinul MECC nr. 253 din
11.10.2017).

 Metodologia de evaluare a dezvoltării copiilor, (aprobat prin Ordinul


Ministerului Educației nr. 99 din 26 februarie 2015).

 Instrucţiunea de aplicare în educaţia timpurie a Metodologiei de evaluare a


dezvoltării copilului. (Aprobat prin Ordinul MECC nr. 343 din 22.03.2018).
 Instrucţiunea de elaborare a Planului educaţional individualizat pentru
copiii cu cerinţe educaţionale speciale din IET şi Structura-standard a Planului
educaţional individualizat pentru copiii cu CES din IET. (Aprobat prin Ordinul
MECC nr. 1780 din 03.12.2018).

 Instrucţiunea privind ocrotirea vieţii şi sănătăţii copiilor în IET din RM


(aprobat prin Ordin nr.592 din 26.06.2020, MECC)

 Repere metodologice privind organizarea procesului educaţional în IET în


anul de studii (scrisorile metodice elaborate anual de MECC).

 Regulamentul de atestare a cadrelor didactice din învăţământul general,


profesional tehnic şi din cadrul serviciilor de asistenţă psihopedagogică (aprobat
prin ordinul MECC nr. 1091 din 07.10.2020)

 Ordin privind aprobarea Regulamentului-cadru cu privire la funcșionarea


consiliului de administrație al instituției de învățământ general.
(OMECC269/2020 din 09.03.2020)

 Ordin cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a instituțiilor de


învățământ general și a Metodologiei de evaluare a cadrelor de conducere
(OMECC nr.581 din 23.06.2020)

Secțiunea C. Ordine DECTST:


Se vor înregistra în documente intrate, însă la rubrica Cifrul dosarului conform
Nomenclatorului, în care se coase documentul, se indică mapa respectivă.
Anexa nr.2

ORGANIGRAMA CABINETULUI METODIC

Metodist: Managerul instituţiei Cadrele didactice


N.P. N.P.

Consiliul pedagogic Instiuţia preşcolară Consiliu de


nr.3 ,,Raduga” administrație
Ordin de numirea secretarului
nr.__ din ____ Constituit prin Ordinul nr. __ din
____

Grupa pregătitoare ,, Fluturaşii ” Grupa medie ,, Albinuţa”


Educator: Consiliul de etică Educator :
25 copii Constituit prin Ordinul nr. __ din ____ 24 de copii

Grupa medie ,,Garofiţa”


Educator:
Grupa mixtă ,, Ghiocel”
24 de copii Grupele instituţiei şi Educator:
cadrele didactice

Grupa mare ,,Rîndunica”


Grupa medie ,,Romaniţa”
Educator: Educator:
25 copii 22 copii
Comisiile din IET

Comisia pentru
Comisia de evaluare protecția civilă,
internă a calității securitatea și sănătatea
Comisia Comisia de etică
educației în muncă
multidisciplinară și integritate
Anexa nr.3
Plan calendaristic al activității manageriale (ciclograma)
Zilele I săptămînă II săptămînă III săptămînă IV săptămînă
săptămînii
LUNI 08.00-09.00 Vizitarea grupelor cu diferite obiective
09.00-10.00 Primirea rapoartelor despre activitatea instituției de la șefii serviciilor
15.00-17.00 Audiență 10.00-17.00 Audiență Consultarea actelor
normativ-legislative,
directivelor organelor de
resort
MARȚI Asistențe la activități, momente de regim, controale operative și epizodice, consultații de moment
Ședințe administrative Ședințele comitetului
sindical
MIERCURI Controale și analize
Consilii Pedagogice(1 la 2 Verificarea alimentației Verificarea respectării Consilii de Administrație
luni) copiilor și corectitudinea cerințelor regulamentului Analiza morbidității
Analiza relațiilor perfectării documentației la intern de către angajați copiilor pentru o anumită
interpersonale și a blocul alimentar și depozit perioadă
climatului psihologic din
unitate
JOI Lucru cu documentația instituției, zi de audiență, lucrul cu publicul(parteneriat)
Lucru cu documentația Verificarea documentației Controale Verificarea activității
resurselor umane, conta- metodistului, asistentei tematice,activități documentației depozitarei și
bilitate.Ședință de lucru pe medicale. metodice, consilii a șefului adjunct de
lîngă director 13.00-14.00 pedagogice(conform gospădirei.
în fiecare săptămînă 15.00-17.00 Audiență planului de activitate) 14.00-17.00 Audiențe
VINERI Planificarea activității Activitate de parteneriat , Ședințe de totalizare a
pentru perioada imediat vizite reciproce la colegii de activității la sfîrșit de
următoare. serviciu cu schimb de lună
experiență Seminare,ședințe,etc.
Program de activitate a directorului instituției de educație timpurie «___________» pentru luna _____________ 2020
Nr Acțiuni 0 0 04 0 0 09 1 1 12 1 1 1 18 1 2 23 2 2 2 3 31 Notă
. 2 3 5 6 0 1 3 6 7 9 0 4 6 7 0
1. Pregătirea materialelor către * * * *
CA nr.7
2. Consiliul de Administrație nr.7 *
3. Pregătirea materialelor către * * * *
CP nr.3
4. Consiliul pedagogic nr.3 *
5. Pregătirea materialelor către * * CE
Consiliul de etică nr.3
6. Audiențe * * * *
7. Consultarea actelor * * * * *
normative-legislative
8. Vizitarea grupelor cu diferite * * * * *
obiective
9. Ședințe operative * * * * *
10. Asistențe la activități
11. Lucru cu documentația * * * * * *
12. Ședințe , seminare la nivel de *
raion
13. Control tematic : Modul de * * * * * * *
organizare a distracțiilor,
sărbătorilor pentru copii în
toate grupele de vârstă
14. Control tematic : * * * * * *
Desfăşurarea activităților de
educație fizică și măsurilor de
fortificare a sănătăţii copiilor
în toate grupele de vârstă
Anexa nr. 6

Barem de apreciere / calificative acordate în rezultatul evaluării (conform Metodologiei de evaluare a cadrelor de
conducere)

Calificativ %

Foarte bine 86,00 – 100

Bine 64,00 – 85,99

Satisfăcător 50,00 – 63,99

Nesatisfăcător 0 – 49,99
Anexa nr.7

Planul de îmbunătățire a activității profesionale


Obiective Activități Termene Parteneri Rezultate
Anexa nr.8
Anexă la Convenţia colectivă
(nivel naţional) nr. 17 din 28 februarie
2020
TABEL DE EVIDENȚĂ A TIMPULUI DE MUNCĂ
_______________________________________________________________
(denumirea unită ţii)
______________________________________________________________________
(denumirea subdiviziunii unităţii)
pe luna ______________ a anului 20___

Perioada de suspendare a contractului individual de muncă


Zile de repaus

Zile de sărbătoare nelucrătoare

Deplasare

Şomaj tehnic
Numele, prenumele salariatului

Zile libere cu menținerea salariului

Concediu plătit

Concediu neplătit

Concediu de studii

Concediu medical
Funcţia deţinută

Zile lucrate

Staţionare

Detașare
Absențe
N Zilele lunii

îngrijirea copilului, concediu paternalConcediu de maternitate, concediu pentru


r.
cr
t.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
Persoana responsabilă de
evidenţa timpului de muncă
Şeful subdiviziunii unității ________________________ în cadrul subdiviziunii unității _______________________ Serviciul resurse umane _________________________
(Numele, prenumele, semnătura) (Numele, prenumele, semnătura) (Numele, prenumele, semnătura
persoanei responsabile)

Note:

1-12 ore (se indică durata concretă a timpului de muncă) Cn – concediu neplătit Sp – perioada de suspendare a contractului individual de muncă
R – zile de repaus (odihnă) Cs – concediu de studii Şt – şomaj tehnic
Sn – zile de sărbătoare nelucrătoare Cm – concediu medical St – staționare
Ls – zile libere cu menținerea salariului Cc – concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului, concediu Dt – detașare
paternal
C – concediu plătit D – deplasare A – absențe

Anexa nr. 9
Registrul zilelor/orelor înlocuite
Nr. Numele,prenumele Semnătura Baza legală Data Grupa Numele,prenumele Semnătura Însemnări
de angajatului care absentării angajatului care
rând lipseşte înlocuiește
Anexa nr.10
DOSARE PERSONALE ALE ANGAJAȚILOR

1. Foaia de titlu (Numele, prenumele, instituția de învățământ, localitatea);


2. Cerere de angajare;
3. Ordin de angajare;
4. Contractul individual de muncă;
5. Copia actului/diplomei de studii, crade de calificare;
6. Copia buletinului de identitate;
6. Fișa postului;
7. Extras din proces verbal de stabilirea vechimii în muncă
8. Contract de răspundere materială
Anexa nr. 11

Registrul de evidență a contractelor individuale de muncă încheiate cu angajații

№ Numele, prenumele persoanei Data încheierii CIM Numărul Funcția pentru Notă
angajate de ordine a care se încheie
CIM CIM
Anexa nr. 12
Registrul de evidență a atestării cadrelor didactice și manageriale pentru anul de studii 2020-2025

N. Numele, Funcția Anul Conferirea gradului didactic Confirmarea gradului didactic


o prenumele ultimei
cadrului didactic atestări 2020- 2021- 2022- 2023- 2024- 2020- 2021- 2022- 2024- 2025-
2021 2022 2023 2024 2025 2021 2022 2023 2025 2026
1

2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12
Anexa nr. 13

Registrul de audiență a cetățenilor și de evidență a petițiilor/sugestiilor


persoanelor care au vizitat IET

№ Numele, prenumele Data Statutul Sugestii Petiții Notă


vizitatorului vizitei vizitatorului
Anexa nr. 14
Regisru de evidență a rapoartelor despre dezvoltarea copiilor, realizate în baza instrtumentului și fișei de monitorizare a
progresului preșcolarului la debutul școlar
Instituția: ________________________________________________________ Anul de studii:
__________________________
Educator: ____________________________________________________

№ Numele, prenumele copilului Data, luna ,anul Numele, prenumele părintelui sau Data eliberării Semnătura
nașterii persoanei tutelare,care a ridicat raportului
raportul
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Anexa nr. 15
Localitatea: _______________________________ Instituția IET ”_____________________”

RAPORT
despre dezvoltarea fizică, socio-emoțională, cognitivă, a limbajului și
comunicării,
precum și a dezvoltării capacităților și atitudinilor de învățare, la finele grupei
pregătitoare

_____________________________
Numele, prenumele copilului

___________________________________
Data și locul nașterii

Anul de studii 2019-2020

Numele și prenumele părinților/ tutorelui

Mama: ______________________________________________

Tatăl: _______________________________________________

Reprezentantul legal:___________________________________
Nr. Domenii de dezvoltare Scală de apreciere
indi-
cator
A. DOMENIUL: Dezvoltarea fizică şi fortificarea Nerealiza În curs de Realizat
t realizare
sănătăţii
1 Coordonează părțile propriului corp în realizarea unor mișcări.
2 Utilizează obiecte de diferite forme și dimensiuni, revenind asupra sarcinii,
chiar dacă are dificultăți, (își leagă șireturile, etc.) .
3 Creează compoziții, utilizând materiale, ustensile și tehnici pentru a picta,
modela, decupa și construi .
4 Recunoaşte, prin atingere/pipăit, obiecte ascunse, fără să le vadă .
5 Răspunde la diverse semnale de natură diferită (culoare, sunet, simboluri
grafice) .
6 Explică beneficiile sau daunele anumitor alimente pentru organismul uman.
7 Demonstrează independenţă în igiena personală (se spală şi se şterge singur
pe mâini, îşi acoperă gura cu mâna când strănută/tuşeşte, merge independent
la toaletă, foloseşte batista, se spală pe dinţi).
8 Respectă regulile de comportament la grădiniţă, acasă, în stradă pentru a evita
accidentele, situaţiile periculoase (Nu deschide balconul, ferestrele, nu
folosește nesupravegheat obiectele care pot fi periculoase, traversează corect
strada, se joacă în locuri permise, merge doar pe trotuar etc.).
9 Recunoaște situațiile de abuz și violență și solicită ajutorul adultului
cunoscut/ persoanei de încredere în caz de pericol .
10 Conștientizează pericolul utilizării excesive a gadgeturilor (tableta, telefonul
mobil, televizorul și calculatorul) .
B. DOMENIUL: Dezvoltarea personală, socio-emoţională Nerealizat În curs de Realizat
realizare
11 Împărtăşeşte celorlalţi informaţii despre sine (numele, prenumele, luna și ziua
de naștere, oraşul şi ţara în care s-a născut, numărul de telefon etc.) și despre
părinții și bunicii săi (vârsta, meseria etc.) .
12 Are o imagine pozitivă despre sine (are încredere în propria persoană, știe că
reuşeşte, îşi cunoaște calităţile, nu se teme să încerce ceva nou etc.) .
13 Îşi controlează exprimarea/exteriorizarea sentimentelor (mai ales a celor
negative).
14 Împărtăşeşte celorlalţi (copiilor de vârstă apropiată, adulţilor din anturaj)
trăirile/ emoţiile sale prin verbalizare, joc şi activităţi artistice (cântec, dans,
desen, modelaj etc) .
15 Își exprimă sentimentele despre valorile universale: Bine, Adevăr, Frumos,
Sacru, Toleranță şi faţă de limba, valorile şi cultura poporului său
(sentimentele de dragoste, mândrie, bucurie şi interes) .
16 Interacţionează cu persoanele cunoscute (părinţi, bunici, colegi, amici de
joacă, vecini, educatoare, medic pediatru sau medic de familie, vânzătorul de
la magazinul din cartier etc.), adresându-li-se la necesitate .
17 Conștientizează menirea casei ca loc de trai și obligațiile pe care le posedă
fiecare membru al familiei.
18 Cere ajutor adulţilor cunoscuţi din comunitate, nemijlocit în situații de
pericol. De exemplu: în caz de calamități, leziuni corporale etc., se adresează
vecinului, bunicilor prietenilor de joacă ș.a., inclusiv la numărul de telefon
112 în situaţii de urgenţă accidentări personale sau ale membrilor familiei în
condiții casnice; în caz de calamități naturale; situații de abuz, agresiuni fizice
etc.).
19 Interacţionează din proprie iniţiativă cu copii apropiaţi ca vârstă în diferite
contexte.
20 Identifică şi acceptă asemănări şi deosebiri dintre persoane după diferite
criterii (gen, aspect exterior, vârstă, profesie) inclusiv copii/persoane cu
dizabilităţi .
21 Aplică independent reguli în situații noi şi în activitatea de joc, le explică,
totodată, celorlați din familie sau de la grădiniță, prezentând și consecințele
nerespectării lor.
22 Evită situațiile de conflict, căutând soluții pentru aplanarea/ rezolvarea
acestora în interacțiunea cu copiii, fără a-l implica pe adult.
23 Cooperează pentru a-și exprima ideile și a le susține, ajutându-i și ascultându-
i pe cei din jur .
24 Alină și consolează membrii familiei sau semenii în situații dificile .
C. DOMENIUL: Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și Nerealizat În curs de Realizat
scrierii realizare
25 Ascultă, cu atenție, interlocutorul pe o durată de 10-20 de minute și execută
sarcinile propuse.
26 Utilizează în vorbire cuvinte din diferite categorii şi domenii.
27 Schimbă sfârșitul unei povești/povestiri cu un final vesel/trist/fericit.
28 Respectă ordinea părților de vorbire în propoziții, utilizând corect acordul de
gen, număr, persoană, timp şi adverbul de timp (ieri, azi, mâine), articolul
hotărât în funcție de genul, numărul substantivului.
29 Rosteşte corect grupuri de sunete din cuvinte în diverse poziții.
30 Iniţiază şi participă la conversaţie, adaptându-și discursul în funcție de
interlocutor .
31 Dramatizează o poveste, utilizând în vorbire gestul, mimica, pantomimica
32 Întreţine scurte dialoguri, într-o limbă străină, în mediul formal şi informal .
33 Manifestă interes pentru diferite categorii de cărți, lectură și încearcă să
povestească, în baza imaginilor, o poveste favorită.
34 Recunoaşte literele mari de tipar, făcând diferenţă între sunet şi literă.
35 Identifică mesaje scrise, etichete diferite, în mediul familiei sau în sala de
grupă, care facilitează înțelegerea acestora .
36 Cunoaște și explică semnele grafice de pe obiectele de artă.
37 Utilizează semne, desene, jocuri etc., pentru a reda gânduri, idei, sentimente.
D. DOMENIUL: Dezvoltarea cognitivă Nerealizat În curs de Realizat
realizare
38 Argumentează din ce cauză se produc anumite evenimente .
39 Descrie evenimente, acțiuni, experiențe, identificând importanța unora din ele
pentru societate, om/copil, utilizând cuvinte ce indică o comparaţie .
40 Explică o nouă situaţie sau o problemă, pornind de la experienţele sale
anterioare
41 Explorează mai multe căi de soluţionare a unei probleme şi alege una dintre
ele.
42 Clasifică obiecte după 2-3 criterii, explicând de ce anumite obiecte sunt
ordonate sau grupate într-un anumit fel .
43 Stabilește raporturi între numere și obiecte în limita 1-10, numărând până la
10/20 în ordine crescătoare şi descrescătoare.
44 Efectuează operaţii simple de adunare și scădere cu 1-2 unități.
45 Măsoară, cu ajutorul unităților standarde de măsură sau altele, cum ar fi o
cană/linguriță etc., lungimea, masa și capacitatea diferitor corpuri.
46 Identifică figuri și corpuri geometrice: triunghiul, cercul, pătratul,
dreptunghiul, cubul, sfera, recunoscând formele geometrice în forma
obiectelor din mediul înconjurător.
47 Determină poziția unor obiecte în raport cu alte obiecte, fiinţe.
48 Folosește corect unitățile de măsură a timpului (zilele săptămânii, lunile
anului, anotimpul, ora).
49 Clasifică corpurile din natură după diferite criterii, denumind corect 4-6
plante și animale (insecte, pești, amfibii, păsări, mamifere .
50 Explică relația dintre animale, plante și mediile lor de viață și argumentează
legătura dintre ele
51 Identifică succesiunea anotimpurilor și caracteristicile specific, utilizând
semnele convenționale, pentru ilustrarea stării vremii.
52 Recunosc diferite forme de relief și bazine acvatice.
53 Identifică și descriu corpurile cerești (planetele, stelele, sateliții – luna).
54 Identifică unele organe interne (inimă, plămân, stomac) şi funcţiile lor .
55 Foloseşte instrumente de investigaţie (lupa, termometrul, microscopul,
paharul gradat, pipeta, cântarul etc.) în activitățile de descoperire a lumii .
56 Participă la îngrijirea şi protecţia mediului, reciclarea materialelor,
identificând rolul omului în protecția mediului înconjurător .

Aprecieri :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Recomandări:
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Cadrele didactice:

1. _____________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________
(nume, prenume, semnătură)

Data întocmirii raportului: ___________________________


Directorul instituției: ___________________________________
(nume, prenume, semnătura, ștampila instituției)

Anexa nr. 16

Registrul de evidență a plimbărilor și excursiilor organizate pentru copii în


afara instituțiilor

№ Grupa care Educator Destinația Ordinul Notă


pleacă în permisiv
excursie

Se adaugă în Anexă :
 Demersul către DECTST
 Lista copiiilor
 Numărul de copii//însoțitori
 Ordinul DECTST//Instituție de învățământ
Anexa nr. 17

REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CĂUŞENI
IET „ ”
.....................................................................................................................................
Str tel. e-mail: @mail.ru

Ordinul nr.01-C
din 01.09.2020
Cu privire la
înmatriculare
În baza cererii depuse; în baza Regulamentului-tip de organizare și funcționare a
instituțiilor de educație timpurie, aprobat prin ord.297 din 22.04.2016 al ME al
R.Moldova, cap VII, secțiunea 1 și 2, ORDON:

Se înmatriculează Guțu Vlad, anul nașterii 14.09.2016, în contingentul de copii


ai grupei medii, din data de 01.09.2020.

Director

_____________________________________________________________________________________

Ordinul nr.02-C
din 30.09.2020
Cu privire la
exmatriculare

În baza cererii depuse; ; în baza Regulamentului-tip de organizare și funcționare


a instituțiilor de educație timpurie, aprobat prin ord.297 din 22.04.2016 al ME al
R.Moldova, cap VII, secțiunea 1 și 2, în baza Regulamentului de organizare și
funcționare al IET „ ______________”, ORDON:

Se exmatriculează Croitoru Lucia, instituționalizată în grupa mare „Albinuța”,


anul nașterii 16.08.2015, din data de 01.10.2020.
Director
Anexa nr. 18

Dosarul privind alimentația copiilor:

1. Hotărârea Guvernului nr.722 din 18.07.2018 Cu privire la organizarea


alimentației copiilor din instituțiile de ânvățământ general
2. OMS .nr.622 din 06/2 -07 din 22.06.2018 Cu privire la modificare Ordinului
638 ,,Privind organizarea unui regim alimentar sănătos și activitate fizică în
instituțiile de învățământ din Republica Moldova”
3. Ordimul ME nr.143 cu privire la normele financiare pentru alimentarea
copiilor/elevilor din instituțiile din învățământ (publicat în MO din 07
februarie 2020, p.114 )
4. Instrucțiunea ,,Cu privire la condițiile și modul de scutire de plată pentru
întreținerea în instituțiile de educație preșcolară și în școli de tip internat a
copiilor din familii cu mulți copii și cele socialmente vulnerabile”
5. Recomandările metodice ,,Privind organizarea unui regim alimentar sănătos
și activitate fizică în instituțiile de învățământ din Republica Moldova”,
elaborate de Centrul Național de Sănătate Publică și aprobate prin Hotărârea
Consiliului de experți al Ministerului Sănătății nr.638 din 12.08.2016.
6. Hotărârea nr.1211 din 04.11.2016 ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului
sanitar pentru instituțiile de educație timpurie”
Anexa nr. 19

 HG nr.1030 din 13.10.2000 cu privire la aprobarea Schemei de protecție a


localităților din RM împotriva inundațiilor;
 HG nr.1076 din 16.11.2010 cu privire la clasificarea situațiilor excepționale
și la modul de acumulare a informațiilor în domeniul protecției populației
și teritoriul în caz de situații excepționale;
 HG nr.1159 din 24.10.2007 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
Reguli generale de apărare împotriva incendiilor în RM RT DSE1.01-2005
 Lege nr.267 din 09.11.1994 privind apărarea împotriva incendiilor
 Lege nr.271 din 09.11.1994 cu privire la protecția civilă

Anexa nr. 20

Model 1
Registrul de evidență a ordinilor

Nr Data/ Denumirea Executor Destinatar Data


/ord luna/ executări
anul i
1.
2.
3.

Model 2
Registrul de evidență a ordinilor

Nr/ord Data/luna/ Nr. Expunerea succintă Nr. foi


anul Ord.
1.
2.
3.
Anexa nr. 21

Registrul de evidență a corespondenței primite

Data/lu Nr. data, Expedit Conținutul succint Persoan


Nr/ord na/ luna, anul orul a
anul documentul docume respons
ui primit ntului abilă
1.
2.

Anexa nr. 22

Registrul de evidență a corespondenței expediate

Nr/ord Data/luna/ Nr. Expunerea succintă Nr. foi


anul Scrisorii
expediate
1.
2.

S-ar putea să vă placă și