Sunteți pe pagina 1din 27

Ministerul Educaţiei

Direcţia Generală Educaţie Tineret şi Sport


Direcţia Educaţie Tineret Sport sectorul Botanica

Şcoala primară grădiniţă nr.120

Notă informativă privind rezultatele Evaluării iniţiale


organizate şi dezvoltate în clasa a II-a S

Suman Natalia
învăţător la clasele primare

Chişinău, 2019
„Învăţarea este o schimbare în comportamentul individual, ca urmare a trăirii
unei noi experienţe proprii”, pornind de la cea mai generală accepţie a învăţării, pot
deduce că procesul de învăţământ trebuie astfel organizat şi desfăşurat încât să
provoace această schimbare în timp, în spaţiu şi în formă a experienţei cognitive,
afective şi acţionale la nivelul personalităţii elevului.
Procesul de învăţământ evidenţiază raportul celor doi poli – pedagog – elev, un
raport de interdependenţă, de reciprocitate şi integrare într-un singur proces calitativ
superior de realizare a finalităţilor învăţământului. Prin urmare pentru realizarea
acestui proces pedagogul trebuie să cunoască punctele forte şi punctele slabe ale
elevilor din clasa sa.
Evaluarea didactică este un act didactic complex, care permite estimarea
cantitativă şi calitativă a produsului educaţional, raportat la un ansamblu de criterii
specifice domeniului.
Evaluarea iniţială se efectuează la începutul unui program de instruire. Ea
permite să se prevadă şansele de succes ale programului. Profesorul poate să verifice
punctele forte şi punctele slabe ale elevilor în scopul optimizării nivelului de
pregătire de la care pornesc şi a gradului în care stăpânesc cunoştinţele şi abilităţile
necesare asimilării conţinutului etapei care urmează, constituie o condiţie hotărîtoare
pentru reuşita activităţii didactice. Această strategie îşi propune să identifice
sensibilitatea şi potenţialul cognitiv al elevilor ,,ceea ce influenţează cel mai mult
învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă”. Datele obţinute prin evaluările
iniţiale oferă profesorului posibilitatea de a-şi alege modul cel mai adecvat de predare
a noului conţinut, dar şi de a gândi modalităţi de instruire diferenţiată.
Astfel, în perioada 16.09-20.09 s-a organizat şi desfăşurat evaluarea iniţială la
obiectele: Limba şi literatura română, Matematica şi Ştiinţe.
Scopul evaluării iniţiale a fost:
 diagnosticarea nivelului de pregătire la începutul anului şcolar;
 identificarea nivelului achiziţiilor iniţiale ale elevilor, în scopul asigurării
premiselor atingerii obiectivelor propuse pentru etapa imediat următoare.

Evaluarea iniţială la Limba şi literatura română a fost scrisă de 25 elevi din 28


elevi (3 elevi lipsind motivat).
Testul a fost alcătuit din 8 itemi.
În urma aprecierii rezultatelor s-au înregistrat următoarele calificative:
calificative maximal Mediu Suficient insuficient
Nr. de copii 0 20 3 2
În cadrul evalării elevii au dat dovadă de cunoştinţe temeinice ce ţin de:
 Completarea unei propoziții cu cuvintele din text;
 Identificarea cuvintelor cu sens apropiat conform modelului;
 Descoperirea cuvintelor noi folosind silabele propuse.
Mai slab au fost realizaţi itemii 2, 3, 5, 8.
Itemul 2, 3, 8 a înregistrat rezultate cele mai slabe. Factorul care a dus la acest
rezultat fiind nivelul scăzut de concentrare a atenţiei. Itemul 5 la fel, a fost realizat
corect de puţini copii, fiindcă exprimarea scrisă a elevilor este la un nivel mai scăzut
decît cea orală.
Constatări:
a) Majoritatea ştiu:
 Completarea unei propoziții cu cuvintele din text;
 Identificarea cuvintelor cu sens apropiat conform modelului;
 Descoperirea cuvintelor noi folosind silabele propuse;
 Găsirea corespondenţei între cuvinte cu acelaş înţeles; cu înţeles opus;
 Folosirea majusculei.
b) au întîlnit dificultăţi:
 Copiii posedă un grad scăzut de concentrare a atenţiei asupra realizării sarcinii
de lucru;
 Formularea corectă a propoziţiei;
 Să citească şi să înţeleagă esenţa unui text;
 Emiterea unui mesaj liber atît scris, cît şi oral.

Obiective ulterioare:
 Să introducă cuvinte, expresii noi în contexte orale proprii;
 Să manifeste sensibilitate la audierea textului artistic;
 Să povestească conţinutul unui fragment de text cu sau fără de repere;
 Să înţeleagă în detaliu un mesaj;
 Să utilizeze adecvat termeni noi în redactarea propoziţiei;
 Să scrie lizibil, îngrijit şi corect din punct de vedere ortegrafic cuvintele
dintr-un enunţ.

Evaluarea iniţială la Matematică a fost scrisă de 26 elevi din 28 elevi (2 elevi


lipsind motivat).
Obiective:
 Evaluarea capacităţilor de compunere, explorare şi rezolvare de probleme;
 Evaluare nivelului inteligenţei matematice.
Testul a fost alcătuit din 12 itemi.
În urma analizei rezultatelor s-au atestat următoarele calificative:

Efort maximal mediu suficient insuficient


Nr. de copii 1 16 7 2

În cadrul evalării elevii au dat dovadă de cunoştinţe temeinice ce ţin de:


 Adunarea și scăderea în concentrul 0-100, fără trecere peste ordin;
 Descompunerea numerelor naturale mai mici ca 100;
 Compararea şi ordonarea numerelor naturale mai mici ca 100;
S-au înregistrat rezultate mai slabe la itemii 3, 5, 7, 9, 10, 12.
Au fost comise mai multe greşeli la itemul 3, 5, 7, 10 motivul fiind acelaş - nivelul
scăzut de concentrare a atenţiei. La itemul 9 a înregistrat mai puţine rezolvări corecte,
deoarece a fost dificil să alcătuiască expresii posibile cu numerele date. Itemul 10 s-
au comis mai multe greşeli deoarece copiii l-a fost dificil să compună o problemă
de comparare folosind imaginile.
Constatări:
a) Majoritatea ştiu:
 Să compare şi să ordoneze numerele naturale mai mici ca 100;
 Să formeze, să citească şi să scrie numerele naturale mai mici ca 100;
 Să compună și să descompună numerele mai mică ca 100.
b) au întîlnit dificultăţi:
 Completarea unor succesiuni de numere asociate după reguli simple;
 Aflarea unor numere necunoscute în exerciții;
 Să compună probleme de comparare cu numere de la 0 la 100.

Obiective ulterioare:
 Să înţeleagă sistemul poziţional de formare a numerelor din zeci şi unităţi,
utilizînd obiecte pentru justificări;
 Să scrie, să citească numerela naturale mai mici ca 100;
 Să utilizeze simbolurile: <, > =
 Să adune şi să scadă numerele mai mici de o 100 fără și cu trecere peste ordin ;
 Să compună oral exerciţii şi probleme cu numere de la 0 la 100.

Evaluarea iniţială la Ştiinţe a fost realizată de 28 elevi din 28 elevi. Aceasta a


fost constituită din 9 itemi ce au avut ca obiective:

 Descrierea unor caracteristici observabile ale diferitor corpuri din natură;


 Descrierea părților componente ale unei plante;
 Enumerarea regulilor pentru menținerea sănătății personale.

În urma analizei rezultatelor s-au atestat următoarele calificative:

calificative maximal mediu suficient insuficient


Nr. de copii - 20 6 2

În urma analizei lucrărilor copiilor s-a constatat următoarele:


 copiii posedă un grad scăzut de concentrare asupra sarcinii de lucru;
 ei pot caracteriza unele obiecte din natură în baza observărilor anterioare.

Obiective ulterioare:
 achiziționarea și utilizarea științifică a terminilor-cheie: natură, mediu
înconjurător, corp, natural/artificial, ocrotire;
 descrierea părţile componente ale corpului unui animal, ale corpului uman;
 identificarea unor efecte pozitive/negative ale activității omului asupra
mediul înconjurător.
Data __________ Elev ________________________

Evaluare iniţială
Limba română
Clasa a II-a , Semestrul I

Buchiile lui Ion Creangă


Cică, Ion Creangă venea la şcoală cu o cutie de carton subsuoară. La lecţie
unde scotea din cutie nişte litere de prăjitură, unse cu zahăr topit. Una cîte
una prindea literele pe tablă cu bolduri şi alcătuia astfel cuvinte. Apoi
chema un elev la tablă. Dacă elevul desluşea cuvîntul, Ion Creangă îi
dădea voie să mănînce litera care şi-o alegea.
(S. Vangheli)

l. Completează propoziţia, folosind cuvintele din text:


Ion Creangă aducea la şcoală litere de______________________.
Elevul mînca litera pe care şi-o ____________________________.

2. Explică, în scris, pe spaţiul rezervat, sensul îmbinării:


a desluşi cuvîntul -______________________________________
_____________________________________________________.

3. Subliniază vocalele în cuvintele propuse:


carton, cutie, topit, a alcătui.

4. Uneşte, după model, cuvintele din coloana stîngă cu cele cu sens


apropiat din coloana dreaptă:

buchie ac (cu gămălie)


şcolar a compune
a alcătui literă
bold a chema
a invita elev

5. Pune pe spaţiile libere cuvintele potrivite:


Cuvîntul este format din _____________________________.
În alfabetul limbii române sînt__________________ vocale.
6. Formează două cuvinte folosind silabele propuse:
bu, le, chi, i, pră, tu, ră, ji.
7. Alcătuieşte o propoziţie, folosind cuvîntul şcoală. Scrie pe spaţiul
liber.

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________

8. Scrie, pe spaţiul rezervat, trei propoziţii legate după sens despre


vacanţa de vară.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
__________________________________________________

Total: 15 puncte
Barem de corectare

Nr.item Răspuns corect/posibil Punctaj acordat


.
Ion Creangă aducea la şcoală litere de 2pct.
I prăjitură. 1 pct. Pentru cuvîntul corespunzător.
Elevul mînca litera pe care şi-o alegea.

II a desluşi cuvîntul – a distinge, aexplica, a-l 1pct.


vedea 1 pct. Pentru cuvîntul scris corect.

III 1pct.
1pct. Se acordă în cazul cînd subliniază
toate vocalele din cuvinte.
IV buchie - literă 2pct.
şcolar - elev 1 pct. Pentru fiecare 2 cuvinte unite din
a alcătui - a compune coloana stîngă cu cel din coloana
bold - ac (cu gămălie) dreaptă.
a invita - a chema

V 2pct.
Cuvîntul este format din sunete ș i 1pct. Pentru fiecare propoziție completată
litere. corect.

În alfabetul limbii române sînt 8 vocale.

VI 2pct.
1pct. Pentru fiecare cuvintele alcătuite
corect.
VII 2pct.
1pct. Pentru propoziția corect alcătuită.
1pct. Pentru folosirea majusculei și a
punctului la sfîrșitul propoziției.
VIII 3pct.
1pct. Pentru oricare trei propoziții despre
vară.
1 pct. Pentru că a legat propozițiile după
sens.
1pct. Pentru folosirea majusculei și a
punctului la sfîrșitul propoziției.
Data __________ Elev ________________________

Evaluare iniţială
Matematică
Clasa a II-a , Semestrul I
1. Scrie cu cifre numerele reprezentate în desen.
2. Descompune numerele în zeci şi unităţi.
19 27 63 77

z un z un z un z un

3. Scrie numerele posibile, utilizînd cifrele:

1 şi 5; 2 şi 8; 6 şi5; 8şi 2; 9 şi9; 7şi0

4. Compară numerele, punînd semnele (<, >, =).


19 un 2z 1m 99cm
3 z 5 un 53 un 23cm 32cm
47 n 4 z 6 un 5z 50un

5. Descompune
6. Calculează. Află termenii necunoscuți:
Termen 5m 20 l Descăzut 13kg 24ore
3
Termen kg 30zile Scăzător 4m 3
kg 65 l 4ore
13k
Suma 8m g 27 l 31 zile Diferenţa 5m 5l
7. Ordonează crescător rezultatele obţinute:

23+6 = 27+13= 32-30=

53-3= 48-8= 67-60=

8. Uneşte cu o linie rezultatul dat cu expresiile corespunzătoare.


20 + 7 25 + 2 50 - 3 83-30
30 + 3 27 25 - 2 50 + 3 53 60 - 7
30 - 3 20 - 7 40 3 60 - 7

9. Alcătuieşte toate expresiile posibile cu numerele date: 34, 4, 30.


10. Rezolvă problema.
Într-o vază sînt flori. 4 dintre ele s-au ofilit şi au mai rămas 5. Cîte flori
au fost în vază?

11. Dănuţ are 10 mere şi 7 pere. Cîte fructe are Dănuţ?


Răspuns:__________________________________ .
12. Compune o problemă de comparare folosind imaginea şi numerele
date.
39 bobite
21 bobite

Total: 40p.

Barem de corectare

Nr.item Răspuns corect/posibil Punctaj acordat


.
2pct.
I 15, 13 1 pct. Pentru fiecare număr scris corect.
II 2pct.
1z, 9un; 2z, 7un; 6z, 3un; 7z,7un. 1 pct. Pentru fiecare 2 descompuneri
corecte.

III 3pct.
15, 51; 28, 82; 65, 56; 28, 82; 99, 99; 1pct. Pentru fiecare 4 posibilități scrise
70. corect.

IV 3pct.
1 pct. Pentru fiecare 2 perechi de numere
comparate.

V 2pct.
1pct. Pentru fiecare 2 descompuneri
corecte.

VI 3pct.
1pct. Pentru fiecare 2 numere aflate corect.

VII 3pct.
3, 5, 2, 4, 7 1pct. Pentru exercițiile de adunare
rezolvate corect.
1pct. Pentru exercițiile de scădere
rezolvate corect.
1pct. Pentru ordonarea crescătoare a
rezultatealor.
VIII 3pct.
1pct. Scrierea îngrijită.
1pct. Pentru fiecare coloniță rezolvată
corect.
IX 34-4=30 7pct.
30+4=34 7pct. Se acordă pentru rezolvarea corectă a
4+30=34 itemului.
34-30=4
X R/e: 3pct.
4+5=9 (flori) 1pct. Pentru expresia aleasă și rezolvarea
R/s: În vază au fost 9 flori. corectă.
1pct. Pentru scrierea justificării.
1pct. Pentru scrierea răspunsului.
XI R/e: 4pct.
10+7=17 (fructe) 2pct. Pentru expresia aleasă și rezolvarea
R/s: Dănuț are 17 fructe. corectă.
1pct. Pentru scrierea justificării.
1pct. Pentru scrierea răspunsului.
XII 5pct.
5pct. Se acordă pentru rezolvarea corectă a
itemului.
Data ____________ Nume _____________________________

Evaluare iniţială
Ştiinţe
clasa a II-a , Semestrul I

1.Completează clusteringul (păianjenul) cu cuvinte care reprezintă


corpuri create de om.

şcoală

2. Descrie un copac de stejar după începutul dat:


Stejarul este un corp viu,
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Include în două propoziţii cuvintele: piatră (corp natural) şi


fîntînă (corp artificial).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

4. Încercuieşte intrusul.
a. În mediul rural oamenii se ocupă cu creşterea: vitelor, plantelor, munţilor,
păsărilor.
b. Pentru ca localitatea ta să aibă un aspect îngrijit trebuie să: menţii curăţenia,
sădeşti plante, arunci hîrtii, cureţi copacii.

5. Scrie pe spaţiul rezervat numele membrilor familiei tale.


_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
6. Răspunde în scris la întrebări:
a. Ce calităţi ai dori să aibă prietenul/prietena ta?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

b. Ce înseamnă a fi responsabil?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

7. Completează propoziţiile:
Mediul de viaţă al peştilor se numeşte _________________________________.
Corpurile vii au nevoie de lumină, căldură, _________,__________,_________.
8. Scrie părţile plantei, pe spaţiile rezervate.

9. Povesteşte în trei enunţuri cum respecţi regulile de igienă a organelor de


văz, auz, miros, gust şi pipăit.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Total: puncte
Barem de corectare

Nr.item Răspuns corect/posibil Punctaj acordat


.
4pct.
I 1 pct. Pentru 2 corpuri corespunzătoare.
II 3pct.
1 pct. Pentru fiecare cuvînt corespunzător.

III 5pct.
2pct. Pentru fiecare enunț corect.
1pct. Pentru caligrafie, semne de
punctuație, ortografie.
IV 2pct.
1 pct. Pentru intrusul încercuit în fiecare
propoziție.
V 5pct.
5pct. Pentru completarea corectă.
VI 5pct.
2pct. Pentru fiecare răspuns corect.
1pct. Pentru caligrafie, semne de
punctuație, ortografie.
VII 4pct.
2pct. Pentru fiecare enunț completat corect.
VIII 4pct.
4pct. Pentru completarea corectă.
IX 6pct.
2pct. Pentru fiecare regulă scrisă corect.

S-ar putea să vă placă și